TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (2024)

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (1)

Oficina Central de SubvencionsDirecció de Serveis Generals

Tipus Sectors i districtes Grup municipal TOTALConveni 7.983.704 5.299.745 13.283.449Directes 1.024.551 63.601 1.088.152Convocatòries i ajuts 8.089.292 4.624.526 12.713.818Concessions 1.850.342 329.347 2.179.689Subvencionsens públics i entitats participades

4.635.349 6.155.340 10.790.689

SUBTOTAL 23.583.238 16.472.559 40.055.797Tranferències i encàrrec de gestió a grup Municipal i consorcis 53.592.397 3.402.839 56.995.236TOTAL 77.175.635 19.875.398 97.051.033

SUBVENCIONS / TRANSFERÈNCIES 2on TRIMESTRE 2015

1

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (2)

Oficina Central de SubvencionsDirecció de Serveis Generals

Organ gestor/ OOA/ EPE/ Societat Mercantil/ Ens Locals

Subvencionsper conveni

Subvencions directes

Subvencions per convocatòria Concessions

Subvencionsens públics i entitats

participades TOTAL

Recursos 1.854.423 745.591 358.300 0 893.123 3.851.437Qualitatd de Vida, Igualtat i Esports 1.740.107 10.000 2.058.175 0 2.501.350 6.309.632Prevenció, Seguretat i Mobilitat 2.592 30.000 0 0 0 32.592Habitat Urbà 1.518.500 0 144.500 0 52.295 1.715.295Economia, Empresa i Ocupació 1.404.886 220.000 2.424.458 0 682.322 4.731.666Cultura, Coneixament i Creativitat 49.000 0 0 0 505.097 554.097Districte Ciutat Vella 513.866 0 377.171 846.855 0 1.737.893Districte l'Eixample 0 0 269.169 604.394 1.162 874.725Districte Sants Motjuïc 198.179 0 357.317 0 0 555.496Districte Les Corts 12.205 0 179.753 0 0 191.958Districte Sarrià Sant Gervasi 77.000 0 220.900 0 0 297.900Districte Gràcia 139.248 0 211.190 29.489 0 379.927Districte Horta-Guinardó 19.463 0 301.330 0 0 320.793Districte Nou Barris 163.955 0 417.585 2.145 0 583.685Districte Sant Andreu 40.091 18.960 236.020 0 0 295.071Districte Sant Martí 250.190 0 533.424 367.459 0 1.151.073TOTAL AJUNTAMENT 7.983.704 1.024.551 8.089.292 1.850.342 4.635.349 23.583.238ICUB 1.576.349 0 3.770.210 0 731.729 6.078.288IBE 677.585 0 113.919 226.233 1.199.579 2.217.316IMSS 1.988.420 0 0 0 0 1.988.420IMPD 903.054 0 678.841 0 0 1.581.895IMI 44.079 1.650 0 0 97.018 142.747IMMB 0 61.951 0 0 0 61.951IMEB 66.109 0 47.128 103.114 27.015 243.366IMPU 44.148 0,0 11.428,0 0 4.100.000 4.155.576Consorci d'Infància i Món CIIMU 0 3.000 0 0 3.000IMH 0 0 0 0 0IMPJ 0 0 0 0 0Consorci de Biblioteques 0 0 0 0 0TOTAL OOAA/EPE/ENS LOCALS 5.299.744 63.601 4.624.526 329.347 6.155.341 16.472.559TOTAL IMPORT ATORGAT 13.283.448 1.088.152 12.713.818 2.179.689 10.790.690 40.055.797

SUBVENCIONS ATORGADES EN EL 2ON TRIMESTRE DE 2015

2

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (3)

Oficina Central de SubvencionsDirecció de Serveis Generals

Organ gestor/ OOA/ EPE/ Societat Mercantil/ Ens Locals TOTAL Subvencions Transferencies al Grup Municipal i

Consorcis i encàrrecs de gestió TOTAL

Recursos 3.851.437 816.644 4.668.081

Qualitatd de Vida, Igualtat i Esports 6.309.632 260.000 6.569.632

Prevenció, Seguretat i Mobilitat 32.592 2.094.614 2.127.206Habitat Urbà 1.715.295 11.067.971 12.783.266Economia, Empresa i Ocupació 4.731.666 21.601.270 26.332.936Cultura, Coneixament i Creativitat 554.097 17.737.863 18.291.960Districte Ciutat Vella 1.737.893 3.176 1.741.069Districte l'Eixample 874.725 0 874.725Districte Sants Motjuïc 555.496 9.024 564.520Districte Les Corts 191.958 1.835 193.793Districte Sarrià Sant Gervasi 297.900 0 297.900Districte Gràcia 379.927 0 379.927Districte Horta-Guinardó 320.793 0 320.793Districte Nou Barris 583.685 0 583.685Districte Sant Andreu 295.071 0 295.071Districte Sant Martí 1.151.073 0 1.151.073TOTAL AJUNTAMENT 23.583.238 53.592.397 77.175.635ICUB 6.078.288 -288.797 5.789.491IBE 2.217.316 190.000 2.407.316IMSS 1.988.420 0 1.988.420IMPD 1.581.895 1.257.636 2.839.531IMI 142.747 0 142.747IMMB 61.951 2.244.001 2.305.952IMEB 243.366 0 243.366IMPU 4.155.576 0 4.155.576Consorci d'Infància i Món 3.000 0 3.000IMH 0 0 0IMPJ 0 0 0Consorci de Biblioteques 0 0 0TOTAL OOAA/EPE/ENS LOCALS 16.472.559 3.402.840 19.875.399TOTAL IMPORT ATORGAT 40.055.797 56.995.237 97.051.034Els 19.875,399€ corresponent al total subvencionat/transferit per les OOAA,EPES provenen de les aportacions que reben del sectors municipal.

3

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (4)

Oficina Central de SubvencionsDirecció de Serveis Generals

Subvencions per conveni

34%

Subvencions directes 4%

Subvencions per convocatòria

34%

Concessions 8%

Subvencions ens públics i entitats

participades

20%

TIPUS DE SUBVENCIÓ ATORGADES PER L'AJUNTAMENT

4

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (5)

Oficina Central de SubvencionsDirecció de Serveis Generals

Subvencions per conveni

32%

Subvencions directes

1%

Subvencions per convocatòria

28%

Concessions 2%

Subvencions ens públics i entitats

participades

37%

TIPUS DE SUBVENCIÓ ATORGADES PEL GRUP AJUNTAMENT

5

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (6)

Oficina Central de SubvencionsDirecció de Serveis Generals

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import DG. RECURSOS 15S05236 Q0863003J ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOSDE BARCE SERVEI ORIENTACIO JURIDICA CIUTADANS BARCELONA 48903 50.000G. RECURSOS 15S05270 B66317405 DEMOCRATIZING THE FUTURE SOCIETY SL CONVENI COL·LABORACIO 48903 30.000G. RECURSOS 15S05044 G63327696 ORGANIZACION MUNDIAL CIUDADES Y GOB OIDP OBSERVATORI INTERNACIONAL DEMOCR. PARTIC. 48903 58.550G. RECURSOS 14S05077 G64639917 FUNDACIóN PRIVADA SILVESTRE CONTROL COLONIES DE GATS AL CARRER 48903 24.000G. RECURSOS 14S05022 G64784499 PLATAFORMA GATERA JA CONTROL COLONIES DE GATS AL CARRER 48903 62.000G. RECURSOS 15S04898 G64629538 CONSELL D'ASSOCIACIONS DE BARCELONA CONVENI COL·LAB. COGESTIÓ DE LA TORRE JUSSANA 48903 238.000G. RECURSOS 15S05041 V62655659 COMITE CATALA PER ALS REFUGIATS ESCOLTEM ALS REFUGIATS 48903 15.000G. RECURSOS 15S05350 G. SUBIRATS F. J. PRACTIQUES ESTUDIANT - ARXIU MUNICIPAL CONTEMP 48100 3.976G. RECURSOS 14S06044 G08496622 UNION GENERAL TRABAJADORES CATALUÑA PLATAFORMA SINDICAL PRIORITÀRIA 48597 206.772G. RECURSOS 15S04904 G61084950 FUNDACIO SOLIDARITAT UB PROJECTE XARXA DE RECERCA PER LA PAU 2015 48903 53.000G. RECURSOS 15S05006 G58899964 ASSOC.COOR.COLLES GEGANTS BESTIARI CIUTAT V PROJECTE DIFUSIO I PRODUC. CULTURA POPULAR TRAD. 48903 8.000G. RECURSOS 15S05349 M. POU S. PRACTIQUES ESTUDIANT - ARXIU MUNICIPAL CONTEMP 48100 3.976G. RECURSOS 15S05262 G64629538 CONSELL D'ASSOCIACIONS DE BARCELONA PROJECTE CAB 2015 48903 40.110G. RECURSOS 15S05206 Q5856401D PATRONAT CAT MÓN-CONSELL DIPLOCAT PROMOCIÓ PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE CATALUNYA 48903 50.000G. RECURSOS 15S05263 G59106823 FEDERACIO CATALANA DEVOLUNTARIAT SO PLA ENFORTIMENT XARXA TERRITORIAL FVCS A BARCELO 48903 31.100G. RECURSOS 15S05031 V62655659 COMITE CATALA PER ALS REFUGIATS LLUITA CONTRA VIOLENCIA SEXUAL I DISCRIM. DONES 48903 60.000G. RECURSOS 15S05213 30-99900315-6 INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO PROJECTE I PLA D'ACCIÓ TÈCNIC 48903 20.000G. RECURSOS 15S05045 G65298887 CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO PER L'ASSOCIACIONISME VEÏNAL DE LA CIUTA 48903 180.167G. RECURSOS 15S05235 Q0863003J ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOSDE BARCE SERVEI ORIENTACIO JURIDICA CIE BARCELONA 48903 30.000G. RECURSOS 15S05193 F25014176 L' OLIVERA, S.C.C.L. OBRES MASIA CAN CALOPA 78044 300.000G. RECURSOS 14S06132 G08496606 CONF.SIND.COMIS.OBRERA NACIONAL CAT PLATAFORMA SINDICAL PRIORITÀRIA 48598 206.772G. RECURSOS 14S05076 G61647236 PROGAT CATALUNYA CONTROL COLONIES DE GATS AL CARRER 48903 58.000G. RECURSOS 15S05210 G59361873 GRAIN FUNDACION PRIVADA PROMOCIO INFORMACIO I CONEIXEMENT MOVIMENTS SO 48903 30.000G. RECURSOS 15S05173 Q0873001B CAMBRA OFIC COMERÇ IND. I NAVEGACIÓ COL·LABORACIO EN EL DESENVOLUPAMENT AEROPORTU 48903 75.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 14S04771 V08825804 CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA GESTIÓ CÍVICA ESPAI JOVE LA FONTANA 48999 16.752QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05119 G58435975 ASSOC. VEÏNS POBLE NOU PROJ. PLA D'ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA POBLE NOU 2015 48903 37.853QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05070 G60396280 PROJECTE DELS NOMS BCN CHECKPOINT INFOTRAT I MEMORIAL DE LA SIDA 48903 12.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05149 G63371421 TAULA ENTITATS TERCER SECTOR SOCIAL PROJ. ACTIVITATS DE LA TAULA ANYS 2015 I 2016 48903 70.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05086 G58858416 ASSOCIACIO RAUXA COMUNITAT TERAPEUTICA URBANA 48903 13.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05092 A08499568 JOSE ROSAS TABERNER, S.A. PROJ. PROGRAMA COSTURES 2015 48903 19.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05065 G59435180 A.B.D. ASOC. BIENESTAR Y DESARROLLO PROGRAMA PREINFANT 48903 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05120 G08858318 COORDINADORA D'USUARIS DELA SANITAT ACTUACIONS D'ORIENTACIO I PROMOCIO DE LA SALUT 48903 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05070 G60396280 PROJECTE DELS NOMS BCN CHECKPOINT INFOTRAT I MEMORIAL DE LA SIDA 48903 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05064 P0800258F AREA METROPOLITANA DE BARCELONA TARGETA ROSA 2015 46410 800.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05176 G66460916 ASSOC.PROMOCIO SISTEMES SOCIOECONOM PROJ. IMPLEMENTACIÓ I DESENV SIST COOPERAT ALENC 48903 217.339QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05202 ****1638* SESMA RUIZIRIS CONVENI COOP. EDUCATIVA UPC - IRIS SESMA RUIZ 48100 3.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05133 G64641582 FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRE HABITATGE SOCIAL PERSONES VULNERABLES SENSE LL 48903 59.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05066 V61781795 COMITE 1R DESEMBRE-PLATAFORMA ONG-S FOMENT PREVENCIO, PROM SALUT I SENSIBI FRONT VIH/S 48903 18.000

AJUNTAMENT DE BARCELONA . SUBVENCIONS ATORGADES PER CONVENI. 2ON TRIMESTRE 2015

6

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (7)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import DQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05069 G65902439 ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ I LLEURE UBUNTU CASAL INFANTIL DIARI UBUNTU 48903 30.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05087 G60475753 GRUP ENTITATS CATALANES DE LA FAMIL PROJ. FORMACIÓ FAMILIAR - CONC VIDA LABORAL I FAMI 48903 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05000 G08973224 INSTITUTO TRABAJO SOCIAL Y SERV.SOC PROJECTE ESPAI MATERNOINFANTIL 48903 30.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05091 G64404213 FUNDACIÓ SURT, FUNDACIÓ DE DONES, F PROJ. PROGRAMA COSTURES 2015 48903 6.388QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05001 G61369526 FUNDACIO GRESOL PROJECTE HOME REHABILITACIO PERSONES DROGODEPENDENTS BARCEL 48903 15.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05166 G58310376 ASSOC. SALUT I FAMILIA BANCS DEL TEMPS A LA CIUTAT DE BARCELONA 48903 44.532QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05088 G61695052 AMICS DEL MOVIMENT QUART MON ACOMPANYANT INCLUSIO SOC FAMILIES GALAICOPORTU 48903 19.525QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05169 Q0818002H UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA PROJECTE SHERE ROM 48903 38.346QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S04944 G58523044 FUNDACIO PRIVADA FAMILIA I BENEST.S SUPORT SERVEI D'ATENCIO PERSONES SITUACIÓ FRAGIL 48903 34.125QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05008 G61019642 INICIATIVES SOLIDARIES PROJECTE VOLUNTARIS SOLIDARIS 48903 30.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05138 F08704041 ESCOLA GREGAL SCCL PROJ MENJADOR SOLIDARI DE GREGAL 48903 60.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05118 G08514978 PALOMAR CASA ASILO DE S.ANDRES DE PROJ. COM A CASA 48903 40.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05086 G58858416 ASSOCIACIO RAUXA COMUNITAT TERAPEUTICA URBANA 48903 10.885QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05061 G63627418 PLATAFORMA CONTRA VIOLENCIES DE GEN ACCIO INTEGRAL PREVENC I ERADIC VIOLENCIA MASCLIS 48903 20.300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05162 G60701000 GAIS POSITIUS PROJ. PROMOCIÓ SALUT I PREVENCIÓ EN COL·LECTIU HS 48903 7.760QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05085 G65616526 FUNDACIÓ ROURE PROJ. MENJADOR SOCIAL PRISBA 48903 71.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05203 Q0818003F UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNY CONVENI COOP. EDUCATIVA UPC - IRIS SESMA RUIZ 48100 502PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBIL. 15S05174 C. MARTINEZ G. CONVENI PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES GUILLEM CANO 48100 2.592HÀBITAT URBÀ 15S04911 Q0818003F UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNY APORTACIÓ ETSAV(UPC) CONVENI EDIFICI AUTOSUFICIEN 48902 5.000HÀBITAT URBÀ 15S04912 G61737409 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALU APORTACIÓ UIC CONVENI EDIFICI AUTOSUFICIENT 48902 5.000HÀBITAT URBÀ 15S04913 G60643558 FUNITEC, ENGINYERIA LA SALLE BONANO APORTACIÓ FUNITEC CONVENI EDIFICI AUTOSUFICIENT 48902 5.000HÀBITAT URBÀ 15S05073 N9581058F ONU HÀBITAT CONVENI ONU HABITAT ASSENTAMENTS HUMANS 48902 500.000HÀBITAT URBÀ 15S05154 98-0002549 BIRF - BANCO INTERNACIONALDE RECONSTRUCCION ACORD BANC INTERN.RECONST. UNITAT INNOVACIÓ URBA 48902 200.000HÀBITAT URBÀ 15S04910 Q0818003F UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNY APORTACIÓ ETSAB(UPC) CONVENI EDIFICI AUTOSUFICIEN 48902 5.000HÀBITAT URBÀ 15S05175 G08746976 FOMENTO DE LAS ARTES Y EL DISEÑO CONVENI PREMI CITY TO CITY BCN FAD AWARD 2015-2016 48902 20.000HÀBITAT URBÀ 15S04995 G63881031 ASSOCIACIÓ XARXA ECONOMIA SOLIDÀRIA CONVENI PROJECTE BALANÇ SOCIAL 48902 2.500HÀBITAT URBÀ 15S05124 G65391815 ASSOC.CULTURAL 48H OPEN HOUSE PER ADIVULGA CONVENI FESTIVAL D'ARQUITECTURA DE BARCELONA 48 48902 30.000HÀBITAT URBÀ 15S04914 G63322614 INSTITUT D'ARQUITECTURA AVANÇADADE CATALUNYAPORTACIÓ IAAC CONVENI EDIFICI AUTOSUFICIENT 48902 5.000HÀBITAT URBÀ 15S05074 N9581058F ONU HÀBITAT CONVENI ONU-HABITAT GWOPA 48902 200.000HÀBITAT URBÀ 15S04992 Q2875019H CONSEJO SUPERIOR ARQUITECTOS ESPAÑA CONVENI CONCURS INTERNACIONAL EUROPAN 13 48902 20.000HÀBITAT URBÀ 15S05004 G64007404 F.PRIV.CAT.PREVENCIO RESIDUS/CONSUM CONVENI FUND.PREVENCIÓ RESIDUS COMERÇ+SOSTENIB 48902 7.000HÀBITAT URBÀ 15S05146 R3168001J UNIVERSIDAD DE NAVARRA CONVENI IESE BUSINESS SCHOOL CENTRE PARTENARIAT 48902 60.000HÀBITAT URBÀ 15S05005 G63799191 ECO-UNION CONVENI ECO-UNION PROJECTE CLIMATE ECO FORUM 48902 9.000HÀBITAT URBÀ 15S05003 G64241409 CLUB EMAS ASSOC.D'ORG.REGISTRA CONVENI PROJECTE VIVER D'EMPRESES EMAS 48902 5.000HÀBITAT URBÀ 15S04896 G65744138 ASSOCIACIÓ REBOBINART CONVENI REBOBINART-ÚS BARCELONA 2015 48902 82.500HÀBITAT URBÀ 14S05274 G64222706 FUNDACIO PRIVADA B_TEC CONVENI FUND.B_TEC-CAMPUS DIAGONAL BESÒS 2014-2 47930 50.000HÀBITAT URBÀ 15S05153 G60058518 ARQ-INFAD CONVENI ORGANIT.EXPO.PREMIS FAD ARQUIT. INTERIS.15 48902 30.000HÀBITAT URBÀ 15S04917 S0800063J INSTITUT RAMON LLULL CONVENI BARCELONA INSPIRES DESIGN-BODW HONG KO 46755 247.500HÀBITAT URBÀ 15S05168 G61534954 FUNDACIO FORUM AMBIENTAL CONVENI FÒRUM AMBIENTAL-INICIATIVES MEDIAMBIENTA 46754 30.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05090 ****0520* PRERA GARCIASergio BECA SERGI PRERA 48100 2.250ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04638 G08887721 FUNDACIO EMPRESA I CIENCIA CONVENI COOPERACIÓ EDUCATIVA LAURA BERTOL PALO 48903 40ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05237 Q0818001J UNIVERSITAT DE BARCELONA CONVENI COOPERACIÓ EDUCATIVA SERGI PRERA 48100 182ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04373 B. PALOMO L. BECA LAURA BERTOL PALOMO 48903 400ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04635 G08887721 FUNDACIO EMPRESA I CIENCIA CONVENI COOPERACIÓ EDUCATIVA JUDIT VACA MARTÍNE 48903 40ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04374 ****2667* VACA MARTÍNEZJUDIT BECA JUDIT VACA MARTÍNEZ 48903 400

7

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (8)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import DECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04906 G62811021 ASSOCIACIÓ CAT.EMPRESA FAMILIAR COM CONVENI COMERTIA 48903 52.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05140 G59740274 ASSO. CAT. PERIOD.I ESCRIP. TURISME CONVENI NIT DEL TURISME 48903 1.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04917 S0800063J INSTITUT RAMON LLULL CONVENI BARCELONA INSPIRES DESIGN-BODW HONG KO 46755 67.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05129 G65513103 FUNDACIÓ ESCOLA EMPRENEDORS CONVENI BE AN ENTREPENEUR I START-UP SCHOOL 48903 21.574ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05097 G08470999 FUNDACIO BCD PARA LA PROMOCIO DISEN CONVENI BCD MID 48903 85.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05048 G64222706 FUNDACIO PRIVADA B_TEC CONVENI B_TEC ENERGY CLEAN 48903 50.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05089 Q2878019E FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF CONVENI PER A LA CANDIDATURA RYDER CUP 2022 48903 250.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05188 G62819537 FUND. INST. DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES CONVENI ICFO 48903 250.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04991 P5800042C CONSORCI UNIVERS.INTE. MENENDEZ I P CONVENI DE SUPORT A LA CREACIÓ DE FORUM ROSA VIR 48903 2.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05071 B64748627 AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA CONVENI PER A L'ORGANITZACIÓ DEL WORLD ROUTES 20 48903 225.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05182 G59546556 FUNDACIO PRIVADA TRINIJOVE CONVENI TRINIJOVE 48903 50.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04907 Q0873001B CAMBRA OFIC COMERÇ IND. I NAVEGACIÓ CONVENI CAMBRA RETAIL TOUR 48903 50.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05137 G65373912 ASS.CLÚSTER PRODUCTES INFANTILS CAT CONVENI CLUSTER PRODUCTES INFANTILS 48903 12.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05131 G59716761 FUNDACIO ESADE CONVENI PLA D'ACCIÓ ESADE CHINA EUROPE CLUB 48903 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05180 G64166747 FUNDACIO PRIVADA BIOREGIó DE CATALU PROJECTE BIOGARATGE 48903 80.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04902 Q0873001B CAMBRA OFIC COMERÇ IND. I NAVEGACIÓ CONVENI CAMBRA BARCELONA ÉS MODA 48903 35.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05077 Q5855049B INSTITUT RECERCA I TECN AGROALIMENT CONVENI IRTA SECTOR ALIMENTACIÓ 48903 120.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05123 A61290292 CONSORCI ZF INTERNACIONAL, SAU CONVENI SALÓ INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA 48903 34.000CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S05123 A61290292 CONSORCI ZF INTERNACIONAL, SAU CONVENI SALÓ INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA 48903 34.000CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S04908 A08311342 ESTUDIS D'HOTELERIA I TURISME CETT CONVENI AMB CETT I FUNDACIÓ GASPAR ESPUÑA-CETT 48902 15.000DTE C.VELLA 15S04999 G08822496 COLLA CASTELLERS DE BARCELONA CONVENI COL·LAB. CASTELLERS DE BARCELONA 48594 7.400DTE C.VELLA 15S05232 S.BADAL C. CONVENI COOPERACIÓ EDUCATIVA UPC CARLOTA SOLÉ 48100 3.240DTE C.VELLA 15S05241 O. MADARIETA G. P. CONVENI COOPERACIÓ EDUCATIVA UPC GABRIELA ORTE 48100 3.240DTE C.VELLA 15S04909 G60073186 L'ARC TALLER MUSICA FUNDACIÓ PRIVAD CONVENI COL·LAB. ACTIVITATS ENSENYAMENT DE MÚSIC 48592 18.330DTE C.VELLA 15S05233 Q0818003F UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNY DESPESES GESTIÓ CONVENI COOP EDUCACIÓ UPC CARL 48100 509DTE C.VELLA 15S04536 G63428007 ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA CONVENI COL·LABORACIÓ PLA COMUNITARI BARCELONE 48588 28.450DTE C.VELLA 15S05125 R0800007G ARQUEBISBAT DE BARCELONA CONVENI COL·LAB. RESTAURACIÓ ESGLÉSIES 78045 325.000DTE C.VELLA 15S05249 G61576229 RAVALNET CONVENI COL·LABORACIÓ RAVALNET 48903 10.440DTE C.VELLA 15S05231 Q0818003F UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNY DESPESES GESTIÓ CONVENI COOPE EDUCACIÓ UPC C. S 48100 509DTE C.VELLA 15S05234 M. HURTADO C. CONVENI COOPERACIÓ EDUCATIVA UPC CARLA MAS 48100 3.240DTE C.VELLA 15S05240 Q0818003F UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNY DESPESES GESTIÓ CONVENI COOP EDUCACIÓ UPC GABR 48100 509DTE C.VELLA 15S04969 G62860796 TOT RAVAL FUNDACIO PRIVADA CONVENI COL·LAB PER ACCIONS COMUNITÀRIES TOT RAV 48590 106.000DTE C.VELLA 15S04903 G65937005 RIBORQUESTRA, ASSOCIACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ RIBORQUESTRA 48903 7.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S05155 G59055525 COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE S CONVENI COL·LABORACIO PLA COMUNITARI POBLE-SEC 48575 17.250DTE SANTS-MONTJUÏC 15S05156 G58505595 FEDE.ASSO.COMI.CARR.FESTA MAJOR DE CONVENI COL·LABORACIO FESTA MAJOR DE SANTS 48573 25.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S05082 G58300963 ASSO.VEINS FONT GUATLLA-MAGORIA CONVENI COL·LABORACIO AA.VV. FONT DE LA GUATLLA 48572 37.499DTE SANTS-MONTJUÏC 15S05148 G59055525 COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE S CONVENI POBLE SEC PER A TOTHOM 48577 24.950DTE SANTS-MONTJUÏC 15S05164 R0800007G ARQUEBISBAT DE BARCELONA CONVENI COL·LABORACIO ADEQUACIÓ LOCAL 48903 29.982DTE SANTS-MONTJUÏC 15S05079 G61400073 BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ CONVENI PER LA INCLUSIÓ SÒCIO-LABORAL AL POBLE SE 48903 10.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S05157 G58441189 UNIO D'ENTITATS DE LA MARINA CONVENI COL.LAB. UNIÓ D'ENTITATS DE LA MARINA 48574 23.498DTE SANTS-MONTJUÏC 15S05147 G59055525 COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE S CONVENI COL·LABORACIO GESTIO C.C. EL SORTIDOR 48576 30.000DTE LES CORTS 14S06428 N. CHANCLON T. CONVENI 1 ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES UB TURISME 48100 2.205DTE LES CORTS 15S05072 G64395973 SANTS-LES CORTS EIX COMERCIAL DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL DTE LES CORTS 48903 10.000DTE SARRIÀ-S.GERV 14S05006 P0800066C CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LASERRA DE COLCONVENI PLA PREVEN.INCENDIS COLLSEROLA 2014-2017 46733 47.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S05017 G64854920 CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ SARRIA CONVENI TEATRE CP ST.VICENÇ SARRIA 78043 30.000

8

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (9)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import DDTE GRÀCIA 15S04990 G59874479 LA MIRANDA CASAL DEL BARRI PLA DESENVOLUPAMENT COMUNITARI BARRI DE LA SALU 48902 16.000DTE GRÀCIA 14S04771 V08825804 CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA GESTIÓ CÍVICA ESPAI JOVE LA FONTANA 48903 123.248DTE HORTA-GUINARDÒ 14S05753 G59168641 CONSELL JOVENTUT DTE. VIIHORTA-GUIN CONVENI CONSELL DE LA JOVENTUT 2014-2015 48522 19.463DTE NOU BARRIS 15S05177 G66431131 FEDERACIÓ TRANSFORMA PORTA CONVENI CENTRE COMUNITARI PORTA SÓLLER 48903 39.667DTE NOU BARRIS 15S05130 G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM CONVENI PROGRAMA FABRICACIÓ DIGITAL ZONA NORD 48903 92.110DTE NOU BARRIS 15S04916 V08658536 ASSOC.V.V. CENTRE SOCIAL CAN PEGUER CONVENI PROJECTE ACCIO COMUNITARIA A CAN PEGUER 48903 32.178DTE S.ANDREU 15S05196 G60429107 SOC.FESTA SANT ANTONI ABAD SANT ANDPALOMARCONVENI PROJECTE CENTRE INTERPRETACIÓ DELS 3 TO 48999 40.091DTE S.MARTÍ 15S05145 Q0868026F CEIP GENERAL PRIM CONVENI AJUNTAMENT I ESCOLA PRIM 48903 5.000DTE S.MARTÍ 15S05159 R0800961E COL·LEGI SAGRAT COR - BESÒS CONVENI AJUNTAMENT COL·LEGI SAGRAT COR BESOS 48903 5.000DTE S.MARTÍ 15S05143 Q5855124C IES RAMBLA PRIM CONVENI AJUNTAMENT I INSTITUT RAMBLA PRIM 48903 5.000DTE S.MARTÍ 15S05150 R5800435I COLEGIO SAN GABRIEL DE BARCELONA CONVENI AJUNTAMENT I COL·LEGI SANT GABRIEL 48903 5.000DTE S.MARTÍ 15S05110 Q5855157C C.P. JOAQUIM RUYRA CONVENI AJUNTAMENT I ESCOLA JOAQUIM RUYRA 48903 5.000DTE S.MARTÍ 15S05100 R0800007G ARQUEBISBAT DE BARCELONA CONVENI OBRES RESTAURACIO ESGLESIA ST. MARTÍ 78042 175.000DTE S.MARTÍ 15S05142 Q5855752A IES BARRI BESÒS CONVENI AJUNTAMENT I IES BARRI BESOS 48903 5.000DTE S.MARTÍ 15S05144 Q5855246D CP EDUARDO MARQUINA CONVENI AJUNTAMENT I ESCOLA EDUARD MARQUINA 48903 4.000DTE S.MARTÍ 15S05160 Q5855260E CP CONCEPCION ARENAL CONVENI AJUNTAMENT I ESCOLA CONCEPCIÓ ARENAL 48903 4.000DTE S.MARTÍ 15S04397 G60332327 ASS.VEINS I VEINES DE LA VILA OLIMP GESTIO CASAL DE BARRI VILA OLIMPICA 48540 24.190DTE S.MARTÍ 15S05158 Q5855691A ESCOLA LA PAU CONVENI AJUNTAMENT I ESCOLA LA PAU 48903 4.000DTE S.MARTÍ 15S05111 B08989519 COL·LEGI MIRO CONVENI AJUNTAMENT I COL·LEGI MIRÓ 48903 4.000DTE S.MARTÍ 15S05084 R0800966D ESCOLA SANTA MARIA DELS APÒSTOLS CONVENI AJUNTAMENT I ESCOLA STA.Mª DELS APOSTOLS 48903 5.000

IMPORT TOTAL ATORGAT 7.983.704

ORGANISMES AUTÒNOMS, EPES I SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS SUBVENCIONS ATORGADES PER CONVENI. 2ON TRIMESTRE 2015Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import DI.CULTURA BARCELONA 15S00797 G58205857 ASSOCIACIO PROFESSIONALD'IL.LUSTRADORS DE C PROJECCIÓ INTERNACIONAL DEL SECTOR DE IL.LUSTRAC 48099 3.494I.CULTURA BARCELONA 15S00790 G59613539 FEDERACIO CATALANA DE PESSEBRISTES CONVENI COL.PROJECTE WORK IN PROGRESS DE PESSE 48099 9.000I.CULTURA BARCELONA 15S00783 G63327696 CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS CONVENI ICUB-CGLU "PRIORITATS 2015 COMISSIÓ CULTU 48099 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00786 G74251620 ASOCIACION CULTURAL GAMELAB CONVENI REALITZACIÓ ESDEVENIMENT VIDEOJOCS 48099 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00789 G58255597 CENTRE CATALA DEL PEN CLUB UNESCO CONVENI TROBADA INTERNACIONAL DEL T&LRC 48099 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00712 G63494793 ASSOCIACIO PER A L'ESTUDI DEL MOBLE ADDENDA AMB L'ASSOCIACIÓ ESTUDI DEL MOBLE I EL MD 48099 18.200I.CULTURA BARCELONA 15S00807 G62076252 ASSOCIACIÓ D'IDEES EMA DE "LA ESCOC APORTACIÓ AL PROJECTE FÀBRICA CREACIÓ LA ESCOCE 48099 27.888I.CULTURA BARCELONA 15S00777 Q5850029I BIBLIOTECA DE CATALUNYA COL.LABORACIÓ PORTAL DEL PATRIMONI D´EDITORS CAT 48099 28.500I.CULTURA BARCELONA 15S00766 B65433575 99 PRODUCCIONS, S.L. COL·LABORACIÓ FESTIVAL OFFF 2015, EDIFICI DISSENY 48099 31.500I.CULTURA BARCELONA 15S00784 G08746976 FOMENT DE LES ARTS I DEL DISSENYFAD CONVENI COL·LABORACIÓ ICUB- FAD, FUNCIONAMENT 20 48099 34.425I.CULTURA BARCELONA 15S00769 G59120444 ASS.CULTURAL TRADICIO MUSICAL(TRAM) CONVENI COL.LABORACIÓ PER LA PROGRAMACIÓ AL C.A. 48099 50.000I.CULTURA BARCELONA 15S00812 G64112303 FUNDACIO PRIVADA SAGRERA APORTACIÓ ACTIVITATS CULTURALS PROJECTE NAU IVAN 48099 74.000I.CULTURA BARCELONA 14S01080 G60991445 ESCOLES DE MUSICA D'INICIATIVAPRIVADA ASSOCIA PROMOCIÓ EDUCACIÓ MUSICAL FAMÍLIES (EMIPAC) 48099 105.000I.CULTURA BARCELONA 15S00785 G63410591 FUND. SALA BECKETT - OBRADORINTERNAC. DE DRAREALITZAR ACTIVITATS CULTURALS FUNDACIÓ S. BECKET 48099 107.800I.CULTURA BARCELONA 15S00798 B61399358 BONNIN JULVE, S.L. CONVENI COL. FINANÇAMENT ACTIVITATS LA SECA BROS 48099 112.763

9

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (10)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import DI.CULTURA BARCELONA 15S00803 G08880148 ASSOCIACIO D'EDITORS EN LLENGUACATALANA FINANÇAMENT ACTIVITATS 33ª SETMANA LLIBRE CATALÀ 48099 120.000I.CULTURA BARCELONA 15S00788 B65926792 VIDALET 43 SL ADDENDA FINANÇAMENT OBRES ANTICS CINEMES RENOI 77002 140.000I.CULTURA BARCELONA 15S00805 G08478232 ATENEO BARCELONES FINANÇAMENT CICLES-PROGRAMACIÓ ACTIVITATS CULTU 48099 145.000I.CULTURA BARCELONA 15S00772 G63157655 FUNDACIO PRIVADA AAVC CONVENI COL.LABORACIÓ ICUB-AAVC PER PROJECTE HA 48099 159.780I.CULTURA BARCELONA 15S00800 G65025512 COORDINADORA D'ENTITATS SARDANISTESDE BARCCONVENI PER BALLADES DE SARDANES BARCELONA CIUT 48099 22.000I.CULTURA BARCELONA 15S00796 G65357642 COLLA CASTELLERA JOVE DE BARCELONA SUBVENCIÓ ACTIVITATS COLLA CASTELLERA JOVE DE BC 48099 9.000I.CULTURA BARCELONA 15S00794 G61931010 CASTELLERS DEL POBLE SEC SUBVENCIÓ ACTIVITATS COLLA CASTELLERS POBLE SEC 48099 12.000I.CULTURA BARCELONA 15S00795 G62493739 CASTELLERS DE LA SAGR. FAMILIA SUBVENCIÓ ACTIVITATS CASTELLERS SAGRADA FAMILIA 48099 12.000I.CULTURA BARCELONA 15S00792 G58186180 SECRETARIAT ENTITATS SANTS, HOSTAF.LA BORDE SUBVENCIÓ ACTIVITATS SECRETARIAT D´ENTITATS SANT 48099 18.000I.CULTURA BARCELONA 15S00791 G08822496 COLLA CASTELLERS DE BARCELONA SUBVENCIÓ ACTIVITATS COLLA CASTELLERS DE BARCEL 48099 18.000I.CULTURA BARCELONA 15S00793 G61307229 CASTELLERS DE LA VILA DE GRACIA SUBVENCIÓ ACTIVITATS COLLA CASTELLERA VILA GRÀCIA 48099 18.000I.CULTURA BARCELONA 15S00802 G08470999 FUNDACIO BCD PARA LA PROMOCIONDEL DISEÑO INPROMOCIÓ ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL DISSENY 48099 135.000I.CULTURA BARCELONA 15S00801 G08746976 FOMENT DE LES ARTS I DEL DISSENYFAD PROMOCIÓ ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL DISSENY 48099 135.000I.BARCELONA ESPORTS 20150134 G65704959 FUNDACIÓ PRIVADA PER A L'ESPORT I L'EDUCACIÓ PROJECTE CONVIVIM ESPORTIVAMENT 48902 150.919I.BARCELONA ESPORTS 20150149 G08916991 CONSELL DE L'ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE BARCELONA 48902 26.666I.BARCELONA ESPORTS 20150160 G58155813 UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYAPROMOCIÓ ESDEVENIMENTS ESPORTS NÀUTICS 48902 200.000I.BARCELONA ESPORTS 20150130 G66492919 FUNDACIÓ REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA CAMPIONAT MUNDIAL OCR 48902 150.000I.BARCELONA ESPORTS 20150166 G58155813 UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYAOFICINA D'ATENCIÓ ALS CLUBS 48902 150.000I. M. SERVEIS SOCIALS 12S04041 G64404213 SURT FUNDACIO DE DONES FUNDACIO PRI CONVENI IMSS-FUNDACIO SURT INSERCIO LABORAL DON 48901 10.300I. M. SERVEIS SOCIALS 12S07036 G58443771 FUNDACIO PRIVADA BANC ALIMENTS CONV.COLAB.FUND.BANC ALIMENTS - DISTRIB.ALIMEMTS 48901 150.000I. M. SERVEIS SOCIALS 14S00028 G62444963 FUNDACIO FUTUR CONVENI IMSS - FUNDACIO FUTUR. ANY 2014 48901 20.768I. M. SERVEIS SOCIALS 12S07034 Q0818002H UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA CONVENI IMSS-IGOP (UAB) ACCIO COMUNITARIA 48901 40.000I. M. SERVEIS SOCIALS 14S00021 G63838890 ONG NUTRICION SIN FRONTERAS SUBV. EXTRAORD. CONVENI ONG NUTRICION SIN FRONTE 48901 28.000I. M. SERVEIS SOCIALS 15S00002 G64570617 ASSOCIACIO PER LA VIDA INDEPENDENT SUBVENCIO EXCEPCIONAL 2015 ASSOC.VIDA INDEPENDE 48901 500.000I. M. SERVEIS SOCIALS 15S00003 Q0801205F CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA SUBVENCIO EXCEPCIONAL CONSORCI D'EDUCACIO DE BC 48007 250.736I. M. SERVEIS SOCIALS 12S04416 G08995466 ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR - FUN CONV.COL.FUND.ACCIO SOLIDARIA CONTRA ATUR 48901 20.768I. M. SERVEIS SOCIALS 13S06272 G60739984 ASSOCIACIO ACCIO HOSPITALARIA SUBVENCIÓ PROJECTE AMB ASS. ACCIO HOSPITALARIA 48901 66.351I. M. SERVEIS SOCIALS 12S04415 G81436099 FUNDACION ADSIS CONV.COL. FUNDACIÓ ADSIS - ATENCIÓ INFANTS I JOVES 48901 36.000I. M. SERVEIS SOCIALS 14S00027 G63228720 ECAS (ENTITATS CATALANES ACCIO SOC) CONVENI PER LA CREACIO D'UN MERCAT LABORAL RESE 48901 233.196I. M. SERVEIS SOCIALS 14S00037 G60885456 FUND.PRIVADA ANGELICA MACIA DE BORR CONVENI IMSS-FUNDACIO ANGELINA MACIA BORRELL 48901 16.000I. M. SERVEIS SOCIALS 12S05554 G62203047 FUNDACIO PRIVADA EXIT CONV.COL. FUNDACIO EXIT -INSERCIO SOCIOLABORAL 48901 36.723I. M. SERVEIS SOCIALS 15S00001 G62203047 FUNDACIO PRIVADA EXIT SUBVENCIO EXTRAORD. FUNDACIO EXIT. PROJECTE YOB 48901 12.061I. M. SERVEIS SOCIALS 12S07035 G60229846 FORMACIO I TREBALL FUNDACIO PRIVADA CONV.COL.FUND.FORMACIO I TREBALL - INSER.SOCIOLAB 48901 427.500I. M. SERVEIS SOCIALS 12S06928 G62728183 FUNDACIO PRIVADA ARED CONVENI COL.FUNDACIO ARED - REINSERCIO DONES 48901 81.250I. M. SERVEIS SOCIALS 12S04040 G58111535 FUNDACIO ENGRUNES CONVENI COL.INSERCIO SOCIOLABORAL - FUND.ENGRUN 48901 20.768I. M. SERVEIS SOCIALS 12S06929 G58388125 FUNDACIO PRO VIDA DE CATALUNYA CONVENI COL.FUND.PRO VIDA - SUPORT DONES GESTAN 48901 20.000I. M. SERVEIS SOCIALS 12S05553 G64147184 FUNDACIO INSTITUT REINSERCIO SOCIAL CONV.COL.FUNDACIÓ IRES - CASAL EN FAMILIA 48901 18.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 2015018 A59736686 TRANSPORTS CIUTAT COMPTAL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT ESPECIAL. GENER/ABRIL 46499 640.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 2015018 A59736686 TRANSPORTS CIUTAT COMPTAL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT ESPECIAL. MAIG 46499 160.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 2015078 A58217308 CETRAMSA TRANSPORT ESPECIAL SERVEI D'ACOLLIDA DE SOL.LICITUDS 46499 103.054

I.M.INFORMÀTICA T0210 2015 27 2 BECARIS UPC BECARIS UPC 5.600

10

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (11)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import DI.M.INFORMÀTICA T0217 2015 163 Q0818003F UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA AJUT GESTIÓ I COORD. PROGRAMA PRÀCTIQUES UPC- PABLO MIRAL 879I.M.INFORMÀTICA T0210 2014 30 Q9350003A UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI CONVENI COL·LABORACIÓ IMI- URV PROMOCIÓ CIÈNCIES 37.600I.M.EDUCACIÓ B. 15S00011 G08450413 FUNDACIO ARTUR MARTORELL CONVENI IMEB-FUNDACIO ARTUR MARTORELL 2015 48580 16.560I.M.EDUCACIÓ B. 15S00009 G08852394 FED.ASSOC.MARES PARES ALUMNES(FAPAE CONVENI IMEB-FAPAES 2015 48588 3.000I.M.EDUCACIÓ B. 15S00006 G61313490 COMITE EMPRESA INSTITUT MPAL D'EDUC COMITE EMPRESA FONS CULTURAL 2015 48902 1.714I.M.EDUCACIÓ B. 15S00007 G61313490 COMITE EMPRESA INSTITUT MPAL D'EDUC COMITE EMPRESA MITJANTS MATERIALS 2015 48902 1.756I.M.EDUCACIÓ B. 15S00010 G08844797 ASSOCIACIO DE MESTRES ROSA SENSAT CONVENI IMEB-ASSOCIACIÓ MESTRES ROSA SENSAT 48921 43.080I.M.PAISATGE URBÀ Exp. 2014/084 Q08018003F UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA CONVENI COOPERACIÓ EDUCATIVA 48581 634I.M.PAISATGE URBÀ 30 BEQUES COLABORACIO CONVENI EDUCATIUS/UP CONVENI COOPERACIÓ EDUCATIVA 48581 26.514I.M.PAISATGE URBÀ Exp. 2015/075 Q0875010A COL·LEGI ARQUITECTES CATALUNYA CONVENI DE COLABORACIÓ 48904 15.000I.M.PAISATGE URBÀ Exp. 2015/064 BE0088890334 MUSEE HORTA ABSL CONVENI DE COLABORACIÓ 49000 2.000

IMPORT TOTAL ATORGAT 5.299.745

11

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (12)

Oficina Central de SubvencionsDirecció de Serveis Generals

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import atorgatG. RECURSOS 15S05068 G64760523 TAULA COLOMBIA SUPORT TAULA CATALANA PER PROCES DE PAU (COLÒMBIA) 48902 30.000G. RECURSOS 15S05199 V64566268 FEDERACION ASOCIACIONES ECUATO FIESTA NACIONAL DE ECUADOR 2015 48902 11.000G. RECURSOS 15S05224 G63876627 DIVERSIA CELEBRACIO 7E. FESTIVAL DIA DE BRASIL 48902 5.000G. RECURSOS 15S04897 G59523910 SETEM (SERVEI TERCER MON) FESTA DEL COMERÇ JUST I LA BANCA ETICA 48902 34.000G. RECURSOS 15S05264 G60749009 FUNDACIO M. AURELIA CAPMANY ACTIVITATS GENERALS 2015 48902 12.079G. RECURSOS 15S05141 G58255597 CENTRE CATALA DEL PEN CLUB A. ESCRI PROGRAMA ESCRIPTOR ACOLLIT 48902 31.000G. RECURSOS 15S05078 G61851747 RED EUROPEA MUJERES PERIODISTES SERVEI ASSESSOR PERIODISTIC A ONG I ENTITATS SOLID 48902 25.000G. RECURSOS 15S04986 G62627450 FUNDACIO PRIVADA EL ULLS DEL MON APORTACIO ANUAL 2015 PATRO FUNDACIONAL 48902 50.142G. RECURSOS 15S05205 G63721963 COMISSIO CATALANA AJUDA AL REFUGIAT CONSOLIDACIO DE LA XARXA ASIL.CAT I CAMPANYA SENSI 48902 31.720G. RECURSOS 15S05246 V60187721 CENTRO ANDALUZ COMARCA LINARES BARC XXIII CONCURSO CANTES MINEROS TARANTAS DE LINARES 48902 3.000G. RECURSOS 15S04901 G64693914 FUNDACIO PRIVADA CATALUNYA EUROPA MODEL BARCELONA: REVISIO I PROPOSTES PER NOU MODEL 48902 50.000G. RECURSOS 15S05252 G66339599 FUNDACIO ESCLAT LA MARINA RESPIR ESCLAT MARINA 48902 10.350G. RECURSOS 15S04918 G65176240 FED ASOCIACIONES COLOMBIANOS CATALU FESTA PATRIA DE COLOMBIA 2015 "PLAZA COLOMBIA" 48902 9.000G. RECURSOS 15S05093 A46186821 EDICIONS PAIS VALENCIA, S.A. PROJECTE "CIÈNCIA CIUTADANA" 48902 15.000G. RECURSOS 15S05081 G60023447 ADGFADASSOC.DIRECTORS ART DISENYADORS GRA 45 EDICIO PREMIS LAUS DE DISSENY GRÀFIC I COMUNICA 48902 12.000G. RECURSOS 15S05112 G62627450 FUNDACIO PRIVADA EL ULLS DEL MON ULLS DE MALI. MILLORA PREVENC I TRACTAM. CEGUESA 48902 80.000G. RECURSOS 15S05412 G63109532 ASSOCIACIO CARMEL AMUNT XIV PREMI BARCELONA ASSOCIACIONS (2N PREMI) 48101 6.000G. RECURSOS 15S05184 G08890956 CENTRO GALEGO GALICIA EN CATALUNYA, GALICIA EN BARCELONA 48902 39.500G. RECURSOS 15S05239 G58308099 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA XXV FESTIVAL DE CANT FLAMENC A LA MINA 48902 5.500G. RECURSOS 15S05278 G59345538 CULTURA, SOLIDARIT.I PAU COM.SANT'E "AJUDA'M A EXISTIR!" ENREGISTRAMENT CIVIL INFANTS 48902 60.000G. RECURSOS 15S05255 G62299029 FUNDACIO PRIV.ARTESA PER INTEGR.SOC CLUB SOCIAL ARTESÀ 2015 48902 8.300G. RECURSOS 15S04985 G65048977 ASSOCIACIO ARTETERAPIA ARTENEA ACTUA! ARTSFESTIVAL 2015 48902 2.000G. RECURSOS 15S05260 G65933293 ASSOC. CITY TO CITY DISTRICTE 11 MEMORIA DE SOLIDARITAT AMB BOSNIA I HERCEGOVINA 48902 18.000G. RECURSOS 15S05083 G46164026 ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENC ACTIVITATS 2015 48902 70.000G. RECURSOS 15S05170 G63677512 FUNDACIO PRIV. JORDI SIERRA I FABRA LLETRES VIATGERES. ESCRIURE ES DIVERTIT 48902 20.000G. RECURSOS 15S05410 G61611364 ARRELS FUNDACIO XIV PREMI BARCELONA ASSOCIACIONS (1R PREMI) 48101 9.000G. RECURSOS 15S05076 G08859639 FUNDACIO PRIVADA ALFONS COMIN PREMI INTERNACIONAL ALFONS COMIN 2015 48902 13.000G. RECURSOS 15S05012 NL809679759B08 VNG INTERNATIONAL U.A. GRUP TREBALL SOBRE ENFORTIMENT INSTITUCIONAL 48902 10.000G. RECURSOS 15S05220 G45567526 FUND CENTRO INTERN TOLEDO PARA PAZ ENFORTIMENT BARCELONA COM A CIUTAT CONSTRUCTORA DE 48902 75.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S04945 R5800689A CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA PROJ. VOLUNTARIAT DEL CONSELL EVANGÈLIC 48902 10.000PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBIL. 15S05167 G62543327 IPA INTERNAT.POLICE ASSOCIATION COM FORMACIÓ I ACT. HUMANITÀRIES I ESPORT. IPA 2015 48584 12.000PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBIL. 15S05151 G60687282 CLUB ESPORTIU GUARDIA URBANA BARCEL FOMENT ACTIVITATS ESPORTIVES GUB - 2015 48582 18.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05161 G58402249 ADEC FIRA DE PRODUCTES ETQIUETATS EN CATALÀ 48902 10.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05273 B66446238 HERDING CATS 2015, SL REALITZACIÓ DEL PROJECTE "SABIO: STOCK ABNORMAL 47940 35.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05275 B66361858 ASTRADENTIUM HEALTH TECHNOL. SL REALITZACIÓ DEL PROJECTE "BIOHAZARD ORAL FILTER 47940 35.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05274 B66490558 SYNEIDIS, SOCIEDAD LIMITADA REALITZACIÓ DEL PROJECTE "TIMESTAMP ORACLE DARP 47940 35.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05271 B66475112 ROKUBUN SL REALITZACIÓ DEL PROJECTE "POSITIF" 47940 35.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05272 B65215030 VERASAT GLOBAL SL REALITZACIÓ DEL PROJECTE "SATWAY PRO" 47940 35.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05221 B65949240 BORN POSITIU, SOCIEDAD LIMITADA REALITZACIÓ DEL PROJECTE "ELECTRIFICA'T:GENERADOR 47940 35.000DTE S.ANDREU 15S05152 G08941486 ASSOC. ESPORTIVA SANT ANDREU - DTE. PROMOCIO DE L'ESPORT PAVELLO FRANCISCO CALVO 48902 15.000DTE S.ANDREU 15S05207 G59423376 APA C.P. RAMON BERENGUER III SUBV.EXTRA.PROJ. COMPRA ORDINADORS 48902 3.960

IMPORT TOTAL ATORGAT 1.024.551

AJUNTAMENT DE BARCELONA . SUBVENCIONS ATORGADES DIRECTES.2ON TRIMESTRE 2015

12

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (13)

ORGANISMES AUTÒNOMS, EPES I SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS SUBVENCIONS ATORGADES DIRECTES.2ON TRIMESTRE 2015Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import atorgatI.M.INFORMÀTICA 0217 2015 16 G08496606 CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA C.O.N.C. ATRIBUCIÓ DELEGATS ELECCIONS SINDICALS CONC 2015 450I.M.INFORMÀTICA 0217 2015 16 G58059261 SINDICATO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE BARC ATRIBUCIÓ DELEGATS ELECCIONS SINDICALS CGT 2015 900I.M.INFORMÀTICA 0217 2015 18 G58059262 CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA C.O.N.C. APORTACIÓ PROCÉS ELECTORAL CONC 300I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G58322132 ASSOCIAC.CONCESSIONARIS MERCAT LLIBERTAT PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 7.000I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G58246976 ASSOCIAC.CONCESSIONARIS MERCAT S.GERVASI PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 6.730I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G58024209 ASSOCIAC.CONCESS.MERCAT ENCANTS S.ANTONI PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 3.500I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G08636045 ASSOCIAC.CONCESSIONARIS MERCAT SANTS PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 7.000I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G58196106 ASSOCIAC.CONCESS. MERCAT SANT ANDREU PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 1.750I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G58246984 ASSOCIACIÓ CONCESS. MERCAT DE LA MERCÈ PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 2.500I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G58174947 ASSOCIAC.CONCESSIONARIS MERCAT FELIP II PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 600I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G58241852 ASSOCIACIÓ CONCESS. MERCAT CONCEPCIÓ PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 6.000I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G08977340 ASSOCIACIÓ CONCESSIONARIS MERCAT CARMEL PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 3.812I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G08991069 ASSOCIACIÓ CONCESSIONARIS MERCAT D'HORTA PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 7.000I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G08869604 ASSOCIACIÓ CONCESSIONARIS MERCAT NINOT PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 7.000I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G58024761 ASSOCIACIÓ CONCESSIONARIS MERCAT CLOT PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 5.559I.M.MERCATS BARCELONA EX15000397 G58024753 ASSOCIAC.CONCESS. MERCAT SANT ANTONI PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EIXOS COMERCIALS 489.65 3.500

IMPORT TOTAL ATORGAT 63.601

13

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (14)

Oficina Central de SubvencionsDirecció de Serveis Generals

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatG. RECURSOS 15S02030 G60652658 ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES DE CATA EDUCAR EN PARTICIPACIÓ, UNA ASSIGNATURA PENDENT 48901 1.800G. RECURSOS 15S00170 G62809280 FED. DE ASOCIACIONES AMERICANAS EN INVOLUCRATE-CRISIS II 48901 3.000G. RECURSOS 15S03083 G64639917 FUNDACIóN PRIVADA SILVESTRE PROGRAMA CONSCIENCIACIO CIUTADANA PER DISMINUIR L' 48902 4.000G. RECURSOS 15S02108 G59447201 ASSOCIACIO STOP SIDA PROMOCIO I ENFORTIMENT DE LA PARTICIPACIODEMOCRATI 48901 1.000G. RECURSOS 15S00168 G58830852 C.E.A. CENTRE ESTUDIS AFRICANS CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS. CARTOGRAFIA DE SABERE 48901 2.500G. RECURSOS 15S03078 G61193702 ASSOC.FAM,ALUM,TREB I USUARIS DE B. DINAMITZACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ BIT 48901 400G. RECURSOS 15S02063 Q5850017D UNIVERSITAT POMPEU FABRA FIRA UPF SOLIDÀRIA 2015 48901 2.000G. RECURSOS 15S00491 G08671646 ASSOCIACIÓ CASA CEUTA EN BARCELONA CELEBRACIO XXXVI DIA DE CEUTA EN BARCELONA 49 ANI 48901 2.000G. RECURSOS 15S01226 G08890956 CENTRO GALEGO RAVAL GALEGO 48901 3.500G. RECURSOS 15S02119 G58042201 FEDERACIO CATALANA D'ENTITATS CORAL CICLES CORALS A LA CIUTAT DE BARCELONA 48901 1.800G. RECURSOS 15S01223 G60038551 ESBART FOLKLORIC D'HORTA ESTUDI I DIFUSIO DE LES TRADICIONS DE LA CIUTAT A 48901 500G. RECURSOS 15S01207 G60099702 ASSOCIACIO VOLUNTARIS 2.000 DINAMITZACIO DEL VOLUNTARIAT CIVIC A BARCELONA 48901 4.000G. RECURSOS 15S00477 G61456042 ASSOCIACIO ESTUDI TRADICIONS RELIGI PROGRAMA D'ACTIVITATS GENER-JUNY 2015 48901 3.000G. RECURSOS 15S02123 G61931010 CASTELLERS DEL POBLE SEC DIADES DE CAN BANDARRA I TARDOR 48901 1.200G. RECURSOS 15S02629 G63595599 FAADA SOC RESPONSABLE 48902 6.000G. RECURSOS 15S02095 G61336244 PATRONAL DEL TERCER SECTOR SOCIALDE CATALUNENFORTIMENT DE LA CULTURA DE LA TRANSPARÈNCIA DE L 48901 1.300G. RECURSOS 15S04429 G08575680 HOGAR CENTRO CASTELLANO LEONÉS DE B FOMENT DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 48901 1.500G. RECURSOS 15S00499 G65436271 SAVE A LIFE-SALVA UNA VIDA ADOPTA, ESTERILIZA Y EDUCA EN POSITIVO 48902 700G. RECURSOS 15S03082 G65480907 CENTRE DE RECURSOS ALTERNATIUS IPEDAGÒGICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA VERS LA TINEN 48902 1.000G. RECURSOS 15S01222 G65840225 COLLA GEGANTERA DE NOU BARRIS DIFUSIÓ DEL MÓN GEGANTER I LA CULTURA POPULAR D'AR 48901 900G. RECURSOS 15S00308 G08990848 CENTRO CULTURAL GARCIA LORCA C.C. FOMENT DE LA PARTICIPACIO EN L' AMBIT DE LA CULTUR 48901 1.500G. RECURSOS 15S02614 G66048893 ASSOCIACIO CAMERES I ACCIO BARRIS SONORS 48901 1.800G. RECURSOS 15S00790 G08631574 ASOC. REHABILITACION ENFERMOS PSIQU OBERTS A COMPARTIR 48901 1.800G. RECURSOS 15S00795 G63277784 ASSOC CATAL DE MALALTIES NEUROMUSCU ENFORTIMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU 48901 2.200G. RECURSOS 15S00314 G61647236 PROGAT CATALUNYA PROMOCIÓ D'ACTIVITATS I INICIATIVES PER LA PROTEC 48902 14.000G. RECURSOS 15S02062 G59106823 FEDERACIO CATALANA DEVOLUNTARIAT SO ENTITAS VOLUNTARIAT I EMPRESES 48901 4.000G. RECURSOS 15S00031 G62599212 FED. CATALANA ENTITATS CONTRA EL CA PROMOURE LA PARTICIPACIÓ I EL TREBALL EN XARX 48901 3.000G. RECURSOS 15S00191 G08346348 LLIGA PROTECCIO ANIMALS I PLAN ADOPCIÓ, EL NOSTRE OBJECTIU, L'OBJECTIU DE TOTS 48902 3.500G. RECURSOS 15S00313 G58228818 CENTRE CULTURAL ELS PROPIS PROMOCIÓ DE LA CULTURA I TRADICIONS CATALANES 48901 3.500G. RECURSOS 15S02615 G58394016 ESBART CIUTAT COMTAL DINAMITZACIÓ DEL PORTAL WEB ESBARCIUTAT COMPTAL.CA 48901 1.000G. RECURSOS 15S03075 G60447000 ALBA LACTANCIA MATERNA LA CIUTAT I LES DONES EN PERIODE D'EMBARAS, MATERN 48901 600G. RECURSOS 15S02032 G61045720 FUNDACIO PRIVADA PERE ARDIACA LA PARTICIPACIO POLITICA DE LA CIUTADANIA I LA XAR 48901 1.500G. RECURSOS 15S00218 G62123484 PALLAPUPAS PLA DE VOLUNTARIAT 48901 2.300G. RECURSOS 15S01218 G62823000 GRUPS D'AMICS GAIS, LESBIANES,TRANSEXUALS I BIS PROMOGAG, PARTICIPA A L'ENTITAT 48901 500G. RECURSOS 15S00303 G63870968 COMISSIO UNITARIA 28 DE JUNY PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ A LA FEDERACIÓ I 48901 800G. RECURSOS 15S00784 G64772908 PENSANT MOVIMENT URBÀ, ASSOC.CULTUR PLATAFORMA TERRITORIS OBLIDATS 48901 1.000G. RECURSOS 15S03080 G58239252 ESCOLA PUNTAIRES DE BARCELONA MOSTRA ASSSOCIACIONS MERCE 2015 48901 500G. RECURSOS 15S02594 G61096368 FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI FISCALITAT, TRANSPARÈNCIA I LA MILLORA DE LA GESTI 48901 2.000G. RECURSOS 15S02128 G64854920 CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ SARRIA L'ESTEL DEL NATZARET 48901 600G. RECURSOS 15S02611 G65297590 ASOC + RESPONSABLES OFICINA VOLUNTARIAT CORPORATIU DE BARCELONA 48901 2.000G. RECURSOS 15S02140 G65012585 ASOC GLOBAL DEFENSA ANIMALS SIN HOG EL JARDI DE GLOBAL DEFENSA 48902 6.000G. RECURSOS 15S02608 G64833080 ASOC.DE ALTERNATIVAS MOTIVACIONS Y VOLUNTARIAT: UN MOTOR DE CANVI 48901 1.200G. RECURSOS 15S02048 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I PROJECTE PARLEM 48901 500

AJUNTAMENT DE BARCELONA . SUBVENCIONS ATORGADES PER CONCURS I AJUTS A FAMÍLIES. 2ON TRIMESTRE 2015

14

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (15)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatG. RECURSOS 15S02126 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I FEM PINYA 48901 1.000G. RECURSOS 15S03999 G58459280 DEPANALIGA PARA LA DEFENSADEL PATRIM PROJECTE EDUCATIU: D'ON VENEN LES TORTUGUES 48902 1.200G. RECURSOS 15S02141 G58809104 ASOC.PARA LA DEFENSA DE LOS AN FOMENTAR EL NIVELL DE CONSCIENCIA I RESPONSABILITA 48902 10.950G. RECURSOS 15S00480 G60799418 ASSOC. DINAMITZADORA XARXA FEMINIST DONES EN XARXA: ENFORTINT LA PARTICIPACIÓ I LA COM 48901 800G. RECURSOS 15S02127 G62390646 ASOC.CULT. SOCIAL ARTE CULINARIODE HONDURAS FOMENT DE LA PARTICIPACIO DE PERSONES INMIGRADES 48901 1.500G. RECURSOS 15S03076 G08486268 CASA VALENCIA EN BARCELONA VERGE DELS DESEMPARATS PATRONA DE VALENCIA,9 D'OC 48901 2.500G. RECURSOS 15S02121 G58038167 AGRUP.SARDANIST.LA IDEAL D'EN CLAVE DIADA DEL SOCI 48901 1.200G. RECURSOS 15S00301 G60764370 ASSOCIACIÓ SÍNDROME X FRÀGIL PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS DIFERENTS AGENTS 48901 3.000G. RECURSOS 15S00318 G64784499 PLATAFORMA GATERA JA JORNADAS FELINAS EUROPEAS 2015 48902 2.000G. RECURSOS 15S00496 G08502544 CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA CONVIURE PER VIURE. BARCELONA AMB COR 48901 3.000G. RECURSOS 15S03069 G08952939 CASAL LAMBDA FOMENT DEL VOLUNTARIAT 2015 48901 1.200G. RECURSOS 15S04427 G58169186 PEÑA ANDALUZA C.R. "EL PERRO DE PAT ACTIVIDADES CULTURALES EN BARCELONA 48901 500G. RECURSOS 15S02083 G58769670 ASSOC. CATALANA FIBROSI QUISTICA MILLOREM LA XARXA 48901 600G. RECURSOS 15S00102 G60738754 ASSOC.COORD.D`ENTITATS DE BESTIARI ACTIVITATS DELS ASSOCIATS A L'ACE BESTIARI DE BARC 48901 2.500G. RECURSOS 15S00805 G61652897 FEDERACIÓN ANDALUZA DE COMUNIDADES DESARROLLO CULTURAL DE LA FAC AÑO 2015 48901 4.500G. RECURSOS 15S02103 G62069596 FETS PER A LA PROMOCIO FINANÇA MIREM ENRERE PER MIRAR ENDEVANT.DIAGNOSTIC PARTICI 48901 1.500G. RECURSOS 15S02137 G62085170 ASBAC ASSOCIACIO DE BOTIGUERS D'ANI PROMOCIO D'ACTIVITATS I INICIATIVES ADREÇADES PROT 48902 2.000G. RECURSOS 15S00807 G64251192 FUND.PRIVADA SERVEI SOLIDARI PER IN RECICLA CULTURA, VIU UN SANT JORDI DIFERENT 48901 3.500G. RECURSOS 15S00310 V08538910 CENTRO ARAGONéS DE SARRIà FESTES DEL PILAR 2015 48901 2.500G. RECURSOS 15S02130 V60187721 CENTRO ANDALUZ COMARCA LINARES BARC PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES 48901 2.000G. RECURSOS 15S00487 G60259983 ASOC CONTRA LA ANOREXIA I LA BULIMI L'ACAB: UNA ASSOCIACIO OBERTA, INNOVADORA, PARTICI 48901 500G. RECURSOS 15S00808 G08803132 HOGAR EXTREMEÑO DE BARCELONA ACTIVITATS CULTURALS I DE FOMENT DE LA CULTURA POP 48901 1.200G. RECURSOS 15S02109 G60797693 ASSOCIACIO TRADUCTORS I INTÈRPRETSDE CATALU PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I ENFORTIMENT DE L'ORG 48901 1.000G. RECURSOS 15S01212 G65300972 FED. ENT. CÍV. I RELIG. FILIPINAS PARTICIPACION Y ASOCIACIONISMO 48901 1.200G. RECURSOS 15S03213 G60645017 FUNDACIO AURELI M. ESCARRE DINAMITZACIÓ HOTEL ENTITATS 48901 4.000G. RECURSOS 15S02046 G65715385 FUND. ACCION BIENESTAR Y DESARROLLO TALLERS PER A L'ERRADICACIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTI 48901 2.500G. RECURSOS 15S00802 G66409251 ASS.ENCARA EN ACCIO MOVIMENT AFECTI PROMOENCARA 48901 500G. RECURSOS 15S02036 G66121898 ASSOCIACIÓ FINESTRA D'OPORTUTINAT TEIXINT DADES. POLÍTICA I INTERNET A BARCELONA 48901 200G. RECURSOS 15S02089 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I COMUNICACIÓ SECRETARIAT:ALTAVEU I INFOSECRETARIAT 48901 700G. RECURSOS 15S02056 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I BORINOTS EN XARXA 48901 800G. RECURSOS 15S00319 G64771876 ASSOC EDULIS PER A LA DIVULGACIO I TALLER PEtit* ANIMALONS 48902 1.250G. RECURSOS 15S00317 G64784499 PLATAFORMA GATERA JA CAMPAÑA TENENCIA RESPONSABLE DE GATOS 48902 1.500G. RECURSOS 15S00103 G08813727 CASA DE SORIA FOMENTO DE LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL 48901 2.000G. RECURSOS 15S00304 G08956799 CIRCULO CASTILLA-LEON CASA REGIONAL "CERTAMEN DE POESIA "AMANECER LITERARIO" 48901 1.200G. RECURSOS 15S02129 G08983256 AGRUPACIO CULTURAL SAUDADE PROGRAMA ACTIVITATS ASSOCIATIVES 2015 48901 1.800G. RECURSOS 15S01211 G58066168 CASA CANTABRIA NOCHE DE DIFUNTOS 48901 300G. RECURSOS 15S00297 G58079153 FEDER.CASAS REGION.Y CULTURAL.CATAL ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL 2015 48901 5.500G. RECURSOS 15S00312 G58348806 ESBART CATALA DE DANSAIRES MB TU FEM CIUTAT 48901 1.000G. RECURSOS 15S02134 G60195906 ASSOC AMICS GEGANTS DEL PI LES COLLES DEL PI(GEGANTERS,BESTIARI,MUSICS I TABA 48901 1.400G. RECURSOS 15S02077 G60412251 AS.DISCAP.VISUAL CATALUNYA B1+B2+B3 XARXA PARTICIPIVA PER LA INTEGRACIO VISUAL 48901 1.400G. RECURSOS 15S02093 G61064242 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA(FSMC) ELABORACIO D'UN PLA PARTICIPATIU DE LES ENTITAS DE 48901 2.000G. RECURSOS 15S03070 G62375746 AVALON, INICIATIVES PER A LES ASSOC XARXA DE TRANSFORMACIO DE CONFLICTES AL TERCER SEC 48901 1.600G. RECURSOS 15S01230 G63429930 DARWIN (ORG. INTERN. PER LA PRESERV PROJECTE D'ENRIQUIMENT AMBIENTAL I PRODUCCIO CONTI 48902 6.300G. RECURSOS 15S02055 G64085830 ENS DE COMUNICACIO ASSOCIATIVA 1ES JORNADES DE DEBAT ONG ACREDITADES A LA UNESCO 48901 1.000G. RECURSOS 15S01232 G64955503 ASOCIACIÓN ANIMALISTA RESCAT LLUITANT PELS GATS DEL CARRER 48902 600G. RECURSOS 15S03847 G08538068 CASA REGIONAL MURCIA Y ALBACETE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 2015 48901 1.500G. RECURSOS 15S02079 G60369931 SINDICAT PERIODISTES DE CATALUNYA XARXA PEL DRET A LA INFORMACIÓ I A LA COMUNICACIÓ 48901 900G. RECURSOS 15S02616 G58238783 ASSOC CULTUR CENTRO ANDALUZ COMARCAESTEPA FIRA D'ABRIL DE CATALUNYA 48901 1.200

15

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (16)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatG. RECURSOS 15S02033 G65298887 CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS MOU-TE PEL CONTROL DE L'ARMAMENTISME 48901 1.800G. RECURSOS 15S02591 G08877649 CENTRE D'ESTUDIS DE L'ESPLAI COMPROMÍS I LIDERATGE A LES ENTITATS DE LLEURE 48901 1.000G. RECURSOS 15S02118 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I CASTELLERS DE SANTS 48901 4.000G. RECURSOS 15S02090 V63712202 FEDERACION DE ENTIDADES LATINOAMERI DEMOCRATITZACIÓ I ENFORTIMENT DE LES ASSOCIACIONS 48901 3.000G. RECURSOS 15S02599 G61258935 CLUB ESPORTIU ESBONAT I AMISTATDE BARCELONA PARTICIPACIO I ASSOCIACIONISME DELS ESPORTISTES DE 48901 1.000G. RECURSOS 15S02113 G25552951 COORDINADORA SINDROME DOWN CATALUNY UNINT ESFORÇOS PER AJUDAR A LES PERSONES AMB SD 48901 3.000G. RECURSOS 15S00476 G08489213 CENTRO ARAGONES DE BARCELONA PROGRAMA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL, PILAR 2015 48901 2.500G. RECURSOS 15S04426 G08904260 ACCION CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES ACTOS XXVIII CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL DULC 48901 600G. RECURSOS 15S02101 G60775558 FOCIRFEDER.D'ORGANIT.CATALANES INTERNAC. LA PARTICIPACIO DE LA SOCIETAT CIVIL EN LA PROJECC 48901 3.000G. RECURSOS 15S00189 G61307229 CASTELLERS DE LA VILA DE GRACIA PARTICIPEM EN LA CULTURA POPULAR 48901 900G. RECURSOS 15S02060 G61851747 RED EUROPEA MUJERES PERIODISTES CONSTRUINT XARXES I PARTICIPANT AMB DONES PERIODIS 48901 900G. RECURSOS 15S02092 G62476882 CLUB ESPORTIU LES PANTERES GRO DINAMITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT 48901 800G. RECURSOS 15S02143 G63771711 MASCOTES DE LES CORTS NORMALITZACIO I ADEQUACIO DE LA CONDUCTA ANIMAL A 48902 500G. RECURSOS 15S00190 R0801374J CONFRARIA DE ST MARC EVANGELISTA DE FESTIVITAT DE SANT MARC EVANGELISTA- JORNADA DE PO 48901 700G. RECURSOS 15S00493 G65075228 ASSOC.DE CONFRARESSES DE BARCELONA EXPOSICIO FORTOGRAFICA, JORNADES DE FORMACIO I ACT 48901 350G. RECURSOS 15S01228 G65046104 ASSOCIÓ AMICS DEL PESSEBRE SMD VISITA DEL SEGUICI DEL NADAL PELS DIFERENTS BARRIS 48901 2.400G. RECURSOS 15S02618 G65065831 ASSOC. CULT. ATENEUS LAICS PRO JORNADA XARXATENEU 48901 500G. RECURSOS 15S00311 G65491920 ASSOCIACIO SOCIO-CULTURAL I EDUCATISECRETS B FESTIVAL SIMFONIC 48901 2.500G. RECURSOS 15S03073 G08953564 CERCLE D'AGERMAN. OCCITANO CATALÀ IMPLICA'T AL CAOC! FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ INTER 48901 800G. RECURSOS 15S00316 G64824303 ASS. AMICS I VOLUNTARIS GOSSERA BCN ANIMALS DEL CAACB: TINENÇA RESPONSABLE I BENESTAR 48902 1.500G. RECURSOS 15S03067 G65741472 ASSOCIACIÓ CLÚSTER CREIXER COOPERACIO PER A LA MILLORA DE L'EFICIENCIA, ESTAL 48901 2.500G. RECURSOS 15S00809 G65952152 GATS DE GRÀCIA SEGONA FESTA DEL GAT A GRACIA: JORNADA FESTIVA PER 48902 1.293G. RECURSOS 15S02139 G64382393 SOS HURONES CONEIXEM LA FURA 48902 2.000G. RECURSOS 15S02061 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I DIVERSCAT EN ACCIÓ 48901 900G. RECURSOS 15S02111 Q0818002H UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DE LA INFORMACIÓ I PARTICI 48901 6.000G. RECURSOS 15S01213 G63468763 LA CASA AMARILLA, ASOC CULTURAL ARTS&CO 48901 3.000G. RECURSOS 15S01220 G58324856 CENTRO CULTURAL ARTIST. MANUEL DE F ACTIVITATS CULTURALS 2015 48901 1.000G. RECURSOS 15S00800 E59914994 L'ESCOLA EL SOL, C.B. PLA DE FORMACIÓ PER A PROJ. GESTIÓ CIUTADANA 48901 2.000G. RECURSOS 15S03998 G08672719 CASA MADRID EN BARCELONA CULTURAL SANT JORDI-"2ª EDICION" 48901 2.000G. RECURSOS 15S01209 G58066168 CASA CANTABRIA VERBENA DE SANT JOAN 48901 500G. RECURSOS 15S02110 G58677493 AS.FAMIL.AMICS NENS ONCOLOGICS CATA PROMOCIÓ I FOMENT DEL VOLUNTARIAT ONCOLOGIC I PART 48901 2.500G. RECURSOS 15S01229 G60345949 FEDERACIO D´ENTITATS PRO DRETS ANIM(FEDAN) ACTES XXII ANIVERSARI FEDAN I DIVULGACIO ORDENANCE 48902 2.400G. RECURSOS 15S03072E SARRIÀ-S.GEACIC ASSOC AJUDA AFECTATS CARDIOPAT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SENSIBILITZACIO DE CAR 48901 5.500G. RECURSOS 15S02124 G61931010 CASTELLERS DEL POBLE SEC DIFUSIÓ CASTELLERS DEL POBLE-SEC 48901 400G. RECURSOS 15S00479 G62106117 COORDIN. D'ASSOCIATS PER LA LLENGUACATALANA XERREM JUNTS 48901 1.500G. RECURSOS 15S02099 G62659230 CREACION POSITIVA (PERSONAS CON VIH IMPLEMENTACIÓ D'ACCIONS DEL PLA ESTRETEGIC I DEL P 48901 1.500G. RECURSOS 15S02589 G63228720 ECAS ENTITATS CATALANES D'ACCIO SOC NIXOL D'INNOVACIO ASSOCIATIVA. CERCANT NOVES FORME 48901 1.800G. RECURSOS 15S02117 G64085830 ENS DE COMUNICACIO ASSOCIATIVA BEQUES D'ESTUDI DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL 48901 1.500G. RECURSOS 15S02042 G64378839 FUNDACIÓN PRIVADA GRUP D'AFECTATSD'ESCLEROS DESTAPA LA TEVA SOLIDARITAT, SOLUCIONS ACTIVES PER 48901 1.500G. RECURSOS 15S00494 G62013990 FED. CASAS Y CENTROS ARAGONESE PROYECTO ESPECÍFICO, SOCIO/CULTURAL Y LÚDICO 48901 2.500G. RECURSOS 15S02094 G61336244 PATRONAL DEL TERCER SECTOR SOCIALDE CATALUNENFORTIMENT I PROMOCIÓ DELS ESPAIS DE PARTICIPACIO 48901 2.000G. RECURSOS 15S00295 G60879301 FUNDACION LUCIA PARA EL SIDA PEDIAT(FLUSIP) PROGRAMA DE VOLUNTARIAT 48901 1.500G. RECURSOS 15S00307 G61198826 FUNDACIÓ PRIVADA PROCAT FOMENT DE LA CULTURA CATALANA D'ARREL TRADICIONAL 48901 2.500G. RECURSOS 15S00217 G65950917 ASSOCIACIÓ DOBLEGIRO MES BICIS, MILLORS PERSONES 48901 500G. RECURSOS 15S01219 G66200288 ASSOC.INICIATIVA PER A LA REFORMA H TEMPS + SOCIAL 48901 4.000G. RECURSOS 15S00789 G66409251 ASS.ENCARA EN ACCIO MOVIMENT AFECTI COMUNITATENCARA, ENCARA AMB LA COMUNITAT 48901 1.000G. RECURSOS 15S00167 G61749297 XARXA DE CONSUM SOLIDARI CONTINUANT ENLLAÇNAT EL MON DEL COMERÇ JUST I EL C 48901 1.000G. RECURSOS 15S02135 Q0818002H UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA BARCELONA "PET-FRIENDLY" 48902 1.500

16

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (17)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatG. RECURSOS 15S02052 G59106823 FEDERACIO CATALANA DEVOLUNTARIAT SO EL MERCAT SOCIAL 48901 1.200G. RECURSOS 15S00028 G63627418 PLATAFORMA CONTRA VIOLENCIES DE GEN PARTICIPEM I TRANSFORMEM EN FEMENÍ 48901 400G. RECURSOS 15S01217 G63468763 LA CASA AMARILLA, ASOC CULTURAL ALGUN VOLUNTARI? (PROGRAMA DE VOLUNTARIAT DE L.C.A 48901 1.500G. RECURSOS 15S02575 G58039470 JOVENTUT EUROPEA FEDERALISTA DECATALUNYA MOVEM EUROPA 48901 500G. RECURSOS 15S04428 G58106196 COVA DA SERPE DE BARCELONA XXX FFESTIVAL INTERCULTURAL GALEGO 48901 1.000G. RECURSOS 15S00083 G58488487 ASSOC. FESTES PLAÇA NOVA LES COLLES DE LA PLAÇA NPVA: GEGANTERS, BESTIARI, 48901 2.000G. RECURSOS 15S00490 G62106117 COORDIN. D'ASSOCIATS PER LA LLENGUACATALANA FOMENT DE LA PARTICIPACIO INTERNA I MILLORA DE LA 48901 1.200G. RECURSOS 15S00309 G63101406 FALCONS DE BARCELONA FALCONS DE BARCELONA I LA SEVA DIADA 48901 1.500G. RECURSOS 15S01216 G63435614 FUNDACIO PROJECTE AURA VOX NOSTRA:PROGRAMA D'AUTORREPRESENTACIO PER A PER 48901 1.800G. RECURSOS 15S00799 G63549257 FEDERACIÓ CATALANA DE MALALTIES POC PARTICIPACIÓ I ENFORTIMENT DE LA XARXA ASSOCIATIVA 48901 2.500G. RECURSOS 15S02587 G63922066 SENDERI EDUCACIO EN VALORS UN SENDERI NOU, UN NOU TEMPS 48901 750G. RECURSOS 15S02065 G64085830 ENS DE COMUNICACIO ASSOCIATIVA L'ENS DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ FEDERAC 48901 2.500G. RECURSOS 15S00084 R5800652I HERMANDAD NUESTRA SEÑORA ROCIO SALIDA DE NUESTRA CARRETA POR BARCELONA Y TRASLADO 48901 800G. RECURSOS 15S02593 V61781795 COMITE 1R DESEMBRE-PLATAFORMA ONG-S COORDINACIO I SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DEL PL 48901 1.800G. RECURSOS 15S02054 G65217093 ASSOC. ENXARXA. PLA COM. BESÒS- ESTEM FENT BARRI: APUNTA'T! 48901 500G. RECURSOS 15S02120 G65217093 ASSOC. ENXARXA. PLA COM. BESÒS- CAPGROSSOS DE LES CULTURES DEL BESÒS 48901 1.800G. RECURSOS 15S02579 G65297590 ASOC + RESPONSABLES 6ª SETMANA DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL A CATALUNY 48901 2.500G. RECURSOS 15S01221 G65840225 COLLA GEGANTERA DE NOU BARRIS CELEBRACIÓ DEL 30È ANIVERSARI DELS GEGANTS DEL DIS 48901 2.000G. RECURSOS 15S00104 G66163163 ASSOCIACIO MOIXIGANGA DE BARCELONA MOIXIGANGA DE BARCELONA, ALS BARRIS CIUTAT. 48901 1.200G. RECURSOS 15S02102 G62188214 FED ENTIDADES PROY Y PISOS ASISTIDO MILLORA DE LA PARTICIPACIO, COHESIO INTERNA I ÀMBI 48901 3.000G. RECURSOS 15S00192 G66379256 A.P.A.U. GATS DEL REG I RODALIES APAU ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS URBANS 48902 500G. RECURSOS 15S00783 G66409251 ASS.ENCARA EN ACCIO MOVIMENT AFECTI EMPODERAMENT SOCIAL, FORMAT AMB ENCARA 48901 1.500G. RECURSOS 15S02620 G66280041 ASSOC. GATS LLIURES POBLENOU BENESTAR ANIMAL 48902 500G. RECURSOS 15S02106 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I PLA INTEGRAL D'ASSESSORAMENT ASSOCIATIU 48901 4.000G. RECURSOS 15S02132 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I RETROBEM-NOS 48901 1.000G. RECURSOS 15S02057 G60652658 ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES DE CATA CASALS DE JOVES, TERRITORI BARCELONA 48901 2.500G. RECURSOS 15S02116 G64576739 AIS, AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURS PROMOCIO DE LA PARTICIPIACIO D'AIS I FOMENT DEL SE 48901 3.000G. RECURSOS 15S00027 G63627418 PLATAFORMA CONTRA VIOLENCIES DE GEN ENFORTIMENT DE LA XARXA I LA COMUNICACIÓ PVG 48901 500G. RECURSOS 15S03850 G08935199 ASSOC.VEINS BARCELONETA CIVIC GOS BARCELONA 48902 1.000G. RECURSOS 15S01224 G58416736 CASA VASCA CENTRO CULTURAL EUSKAL E LA CULTURA BASCA, A BARCELONA! 48901 1.200G. RECURSOS 15S02595 G58426305 VERN-COORD.D'ENTITATSDE LA VERNEDA FOMENT DE LA CULTURA I LA PARTICIPACIÓ 48901 1.000G. RECURSOS 15S02590 G59898502 FEDERACIO D'ASSOC GITANES DE C PUTREN LE JAKHA- OBRE ELS TEUS ULLS! 48901 1.500G. RECURSOS 15S02576 G59952671 ECOCONCERN ASSOC.PER A L'INNOVAC. S PAPERS D'INNOVACIÓ SOCIAL, CONFERÈNCIES I DEBATS 48901 2.000G. RECURSOS 15S02064 G60037983 ASOC DE ENFERMOS MENTALES (ADEMM) FORMAR-SE PER PARTICIPAR 48901 600G. RECURSOS 15S02075 G60382371 ASSOCIACIO D'AMICS DEL JARDI BOTANI REVERDIR 48901 3.500G. RECURSOS 15S00085 G60938735 CASA DE MELILLA EN BARCELONA PUBLICIDAD Y COMUNICACION 48901 1.200G. RECURSOS 15S02044 G62235676 ASSOC. NEXES INTERCULTURALS JOVESPER EUROPALLAVORS DE TRANSFORMACIO 48901 4.500G. RECURSOS 15S00794 G63868186 VOLUNTARIS EN ASSESSOR.EMPRESARIAL( BON GOVERN D'ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE X 48901 1.500G. RECURSOS 15S02114 G64251192 FUND.PRIVADA SERVEI SOLIDARI PER IN VOLUNTARIAT PER AL VOLUNTARIAT. MILLORA DE LA PART 48901 1.600G. RECURSOS 15S03074 G79408852 METGES DEL MÓN VOLUNTARITA'T 2015 48901 1.000G. RECURSOS 15S00385 V58279449 CENTRO LEONES DE CATALUNYA CULTURA Y DEPORTE 48901 1.100G. RECURSOS 15S00305 V58320409 FEDERACION COMUNIDADES CASTILLA-MAN CERVANTES & GUADI 48901 2.000G. RECURSOS 15S02136 G65152258 BARCELONA GAT I GOS BARCELONA CIUTAT D'ADOPCIÓ DE GATS 48902 2.207G. RECURSOS 15S02040 G58190786 TELESPECTADORS ASSOCIATS DE CA AUDITORIA COM EDUCAR DIGITALMENT ELS MENORS? 48901 3.000G. RECURSOS 15S02125 G65347536 ASSOCIACIO COLLA GEGANTERA DEL CASC ESTRENA DELS VEStit* DELS GEGANTS DEL CASCANTIC PE 48901 1.200G. RECURSOS 15S02068 G65843096 ASSOCIACIO POBLE NOU URBAN DISTRIC POBLENOU URBAN DISTRICT ASSOC 48901 3.000G. RECURSOS 15S04385 G65671828 ACTIVAMENT CATALUNYA ASSOCIACIO LA PÀGINA WEB D'ACTIVAMENT: UN ESPAI D'EMPODERAMEN 48901 800G. RECURSOS 15S03079 G66049578 FED. FOGUERONS DE SA POBLE GRACIA FESTES DE SANT ANTONI - MALLORCA I BARCELONA AMB F 48901 1.500

17

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (18)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04886 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 02 AJUT A L'AUTONOMIA 48001 99QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04877 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 01 TRANSPORT I HIGIENE 48001 120QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04938 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 03 AJUT TRANSPORT I HIGIENE 48001 120QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04954 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - 03/3 MENJADOR ESCOLAR 48001 100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05322 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - SORTIDES ESCOLARS MENOR 48001 143QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05358 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - ACTIVITAT EXTRAESCOLAR IVAN 48001 107QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05299 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - AJUT TRANSPORT T.TRIMESTRE BONIFICADA 48001 31QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01775 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I 70 ANYS DE LA FI DE L'HORROR NAZI I NEOFEIXISME 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02391 G58219874 ATRA ASOC PSVA, PROGRAMA DE SUPORT A LA VIDA AUTÒNOMA PER A 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03510 G61679049 FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL CASC JOVE 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02918 Q0818002H UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA RECUPERAR, CONSERVAR I DIFONDRE. LA CREACIÓ D'UN F 48901 2.900QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01718 V63712202 FEDERACION DE ENTIDADES LATINOAMERI PROMOCIÓ, DIFUSIÓ I DEFENSA DELS DRETS CIVILS. ACC 48901 5.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01979 V63712202 FEDERACION DE ENTIDADES LATINOAMERI DONA I ENFORTIMENT PROFESSIONAL 48901 3.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01568 G62083357 NOVA,CENTRE PER LA INNOVACIO SOCIAL ACTIVA'T SI T'ATUREN, NO T'ATURIS! 48901 2.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02895 G58357740 ASSO.VEINS TRINITAT NOVA A TRINITAT NOVA TOTS SUMEN 48901 1.100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03707 G63919716 ASOC.MÚSICOS POR PAZ Y INTEGRACION VEUS I MUSICA PER LA INTEGRACIÓ 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01573 G61884359 FUNDACIO AUTONOMA SOLIDARIA PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 48901 1.750QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02184 G62212972 FUNDACIO PRIVADA FICAT SERVEI D'ACOMPANYAMENT JURIDIC A JOVES PRIVATS DE 48901 2.100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00552 G58830852 C.E.A. CENTRE ESTUDIS AFRICANS DONES D'ORIGEN PAKISTANÈS: VISIBLES I AMB DRETS 48901 3.800QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05319 M.CAMPOS F. INF - 05 ODONTOLOGIA INFANT 48001 590QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05344 SA. B. ROCA G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00455 G08830127 CENTRE D'ANALISI I PROGRAMES SANITA MALALTIES CRÓNIQUES EMERGENTS(2): INFORMACIÓ I PRE 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02860 G08952939 CASAL LAMBDA INFORMACIÓ, ASSESORAMENT, ADREÇATS A LA DONA LESBI 48901 3.010QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03036 G58039470 JOVENTUT EUROPEA FEDERALISTA DECATALUNYA MOVEM EUROPA 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01607 G58505280 ASSOC. CA LA DONA CA LA DONA UN ESPAI DE DONES I PER A DONES : GENEA 48901 5.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03288 G59349167 COL.LECTIU DE DONES EN L'ESGLESIA APORTACIÓ AL CONEIXEMENT DE LA TEOLOGIA FEMINISTA 48901 900QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01020 G60038551 ESBART FOLKLORIC D'HORTA ESTUDI I DIFUSIO DE LES TRADICIONS DE LA CIUTAT A 48901 2.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03448 G6 ACIC ASSOC AJUDA AFECTATS CARDIOPAT PROMOCIO D'HÀBITS SALUDABLES A PERSONES AMB C.C 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00513 G62607163 ASSOC PROM CENTRE CULTURA DONES F.B TALLERS DOCUMENTALS. PROMOVENT EL TALENT 48901 5.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00079 G62713045 ASSOC. MEDIACIÓ INTERC.I SOC.IMMIGR CONEIX L'ENTORN...: PROGRAMA PER AL RE-CONEIXEMENT 48901 2.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00758 G63103006 FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA-STUDIUM ESPAI INTERRELIGIÓS 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02455 G63584130 FUNDACIÓ ESPORTSALUS FUNDACIO ESPORTSALUS 48901 6.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00400 G64251192 FUND.PRIVADA SERVEI SOLIDARI PER IN EINES PER LA INCLUSIÓ SOCIAL 48901 11.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00187 G64251192 FUND.PRIVADA SERVEI SOLIDARI PER IN ROSSINYOL BARCELONA. MENTORIA INTERCULTURAL. 48901 5.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00198 G64251192 FUND.PRIVADA SERVEI SOLIDARI PER IN IMPLICA'T I OPINA 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02907 G79408852 METGES DEL MÓN METGES DEL MON 48901 3.250QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01962 G63976682 ASSOCIAC.CAF, COMUNITATS AUTOFINANÇ LES COMUNITATS AUTOFINANÇADES: EXPANSIO I CONSOLID 48901 6.300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03662 G62379417 ASOC SOCIAL ASOCROM FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00888 G65162562 ASSOCIACIO CULTURAL ELPARLANTE LA PARLA JOVE 48901 1.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01101 G65162562 ASSOCIACIO CULTURAL ELPARLANTE RAVALEAD@S TV 48901 3.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03663 G60475043 AMICAL INMIGRANTES MARROQUIES PLATAFORMA ASEGGWAS 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00459 G60259983 ASOC CONTRA LA ANOREXIA I LA BULIMI PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT PSICOSOCIAL PER A FAMILIA 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03416 G73600553 FUNDACIÓN CEPAIM ACCION INTEGRALCON MIGRANTCURS CONEIXEMENT DE LA SOCIETAT D'ACOLLIDA I EL SE 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00515 G64813595 HELIA ASSOC. DONES VIOLENCIA GENERE IDEA (INTERVENCIÓ AMB DONES PER L'EMPODERAMEN 48901 2.900QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01018 G64534738 ASS.UCRAÏN.CAT.TXERVONA KALYNA ENSEÑANZA DE LA LENGUA UCRANIANA-LA HERRAMIENTA P 48901 4.425QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01771 Q5850057J INS MIQUEL TARRADELL ASSOCIACIO D'ALUMNES I EXALUMNES 48901 5.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02541 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO TALLERS D'APODERAMENT I DRETS CÍVILS 48901 6.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02812 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO DISCRIMINIACIÓ I EXCLUSIÓ 48901 1.000

18

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (19)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04419 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO CANDIDATES 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03423 G64244288 COFRADIA NTRA. SRA DE LAS ANGUSTIAS PROCESSO DE NOSTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00161 G62727185 INICIATIVES SOLIDARITAT I PROMOCIÓ BRAVAL. CASAL I COMBINAT D'ESTIU 2015 48901 3.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00543 G63631402 FUNDACIO PRIVADA INFANCIA I FAMILIA SUPORT FAMÍLIES ACOLLIDA I COL·LABORADORES 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00160 G65569501 ASSOC IMPACTA T INTERVENCIONS TEATR TALLER DE FORMACIÓ PER ADULTS 48901 500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04964 D. SOTO S. INF - 02/2 AJUT TRANSPORT 48001 180QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. DIABYKADIDJA SARA - 03 MANUTENCIO I MATERIAL ESCOLAR 48001 242QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02206 G66048802 ASSOCIACIO CAN ROGER MENJADOR + HORT+ART 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01611 R5800644F ACCION CATOLICA OBRERA NOVA REVISTA SALILLUM 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03249 J62781265 BRAZUCA MATRACA, SCP TROTAMUNDOS DE DJ 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05038 T. ORELLANA J. INF - CURS ATLETISME 48001 280QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05292 G. GUAMAN M. R. SARA - 04 MANUTENCIÓ 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04947 D.OTAZUJENNY E. SARA - PARAMENT LLAR I MOBILIARI 48001 600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04934 J. Z. ADELA SARA - 03 MANUTENCIO 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05297 JU Z. ADELA SARA - 04 MANUTENCIÓ 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01709 G66285149 OBSERVATORI D'ANTROPOLOGIA DEL CONF TESTIMONIOS FRONTERIZOS DE MUJERES EN EL ESPACIO P 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03029 S.VIVES E. FUNCIONAMENT ORDINARI - JSC BARCELONA 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04888 SANTANA DIASSHIRLEY INF - 03/2 DESPESES BASIQUES 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05340 P. BUSQUETS J. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04883 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - AJUT TITOL CP AT.SOCIOSANITARIA 48001 50QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04878 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 01 TRANSPORT 48001 126QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04882 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - TRANSPORT 50/30 3 ZONES 48001 100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04881 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 02 MANUTENCIO 48001 100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04930 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 03 MANUTENCIO 48001 100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04929 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - MATERIAL ESCOLAR 48001 100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04979 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - 03 MATERIAL PER A COLONIES LUIS 48001 80QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04957 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - AJUT TRANSPORT 48001 100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05037 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - ALIMENTACIO/ROBA/TRANSPORT/ALTRES 48001 150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05128 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - 05/3 TRANSPORT 3T-50/30 48001 128QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05107 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - TRANSPORT T-10 48001 50QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05108 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - TRADUCCIO ANTECEDENTS PENALS 48001 30QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05258 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SAS-TRADUCCIO ANTECEDENTS PENALS E.SUNDAY 48001 61QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05285 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - TRADUCCIÓ JURADA 48001 135QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05302 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 04 GUARDERIA 48001 29QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05295 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - TRANSPORT T-10 2Z 48001 20QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05377 K0000000B BESTRETES DE CAIXA DESPLAÇAMENTS EAIA 48001 174QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03628 G63080014 FUNDACIO PRIVADA TALLER DE MUS TALLER OBERT 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03304 G63832786 FUNDACIO CIUTADANIA MULTICULTURALMESCLADIS DIALEGS INVISIBLES-TROBADES SOLIDARIS 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03418 R5800581J ADORATRICES ESCLAVAS STMO SACRAMENT(SICAR) INCLUSIO SOCIAL DE DONES D'ORIGEN IMMIGRANT VICTIM 48901 2.800QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01566 G59106823 FEDERACIO CATALANA DEVOLUNTARIAT SO MIRADES.VEURE I VIURE EL VOLUNTARIAT ENTRE ELS JO 48901 2.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01022 G63508410 ASS. CANDELA INVEST. I ACCIÓ C INTERCULTURALITAT I GÈNERE 2015 48901 2.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02625 G63645808 JOCVIU ASSOCIACIO SUPORT FAMILIAR CASALS 48901 5.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03424 R0800545F ESGLÈSIA ORTODOXA ESPANYOLA SANTA EULALIA DE BARCELONA 48901 900QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00663 G61332284 GRUPO TRABAJO TRATAMI.VIRUS INMUN.H INFOVIHTAL: PUNT DINFORMACIÓ, ATENCIÓ I ACOM 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00154 G64451586 ASOC DE PACIENTES DEPENDIENTES A OP AUTO-APOYO ENTRE PARES EN PACIENTS AMB DEPEND 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03203 G62644232 LINGUAPAX PROPOSTA PER AL TRACTAMENT DE LES LLENGUES DE LA I 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05306 L. GONZALEZ P. INF - 04 ALIMENTACIÓ I DESPESES BÀSIQUES 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05362 A. GOMEZ B. INF - 07 CASAL D'ESTIU EANN 48001 222

19

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (20)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00076 G58042136 JOC NACION.DE CATALUNYA I LES ILLES COM VOLS EL TEU FUTUR? AQUESTA ÉS LA LLUITA! 48901 3.550QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01911 G58677493 AS.FAMIL.AMICS NENS ONCOLOGICS CATA LA CASA DELS XUKLIS 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02286 G58769670 ASSOC. CATALANA FIBROSI QUISTICA QUAN RESPIRAR ENS COSTA... L'ACOLLIDA ENS DÓNA ALÈ 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00522 G59976175 CASAL PARROQUIAL DE MONTBAU-SANT JE MISSA A MONTSERRAT 50 ANYS PARROQUIA SANT JERONI 48901 700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01009 G60304862 ASSOC. SOCIAL ANDRÒMINES DE MONTCAD BARCELONA, A PER FEINA 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03089 G60939956 ASSOCIACIO JUVENIL TEB EN XARXA 2015,PROGRAMA DE FORMACIO I INSERCIO (ANT 48901 5.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01617 G61851747 RED EUROPEA MUJERES PERIODISTES CONSTRUINT XARXES I PARTICIPANT AMB DONES MIGRADES 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00556 G62106117 COORDIN. D'ASSOCIATS PER LA LLENGUACATALANA XARREM JUNTS 48901 3.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00456 G62485446 ASSOC.CATALANA AFECTATS SINDROMEDE FATIGA CSERVEI D'ATENCIO, ASSESSORAMENT I SUPORT AFECTATS 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00182 G62607163 ASSOC PROM CENTRE CULTURA DONES F.B WIKIDIONES 48901 5.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00181 G62607163 ASSOC PROM CENTRE CULTURA DONES F.B COMENÇA AMB TU-COM RECUPERAR-SE DELS EFECTES 48901 3.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00699 G62607163 ASSOC PROM CENTRE CULTURA DONES F.B ENS ACOMPANYEM 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02435 G62659230 CREACION POSITIVA (PERSONAS CON VIH JORNADES DE FORMACIÓ EN GÈNERE I DROGODEPENDENCIES 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02278 G63176408 ASOC RED SOLIDARIA ARGENTINA EN BCN 1-SERVEI D'ASSESSORAMENT I ORIENTACIO I ACOMPANYAM 48901 6.800QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02007 G63220008 ATLANTIDA PROFESSIONALS INTERCULTUR CONSTRUINT INTERCULTURALITAT 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03155 G63419451 ASSOCIACIÓ JUVENIL CATALANA COMKEDE ASSOCIACIO LLEURE ESPORT COMKEDEM 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00271 G63549257 FEDERACIÓ CATALANA DE MALALTIES POC AJUDA MUTUA MALALTIES MINORITARIES 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00671 G63868186 VOLUNTARIS EN ASSESSOR.EMPRESARIAL( ENVELLIMENT ACTIU.GENT GRAN EN ACCIÓ VII 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00355 G63870968 COMISSIO UNITARIA 28 DE JUNY 38 DIADA PER L'ALLIBERAMENT LGTBI 48901 9.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02008 G64295611 ASSOCIACIO MAR A BAL CREACIO XIC 2015 48901 4.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02426 G78339587 UNION ROMANI SERVEI INTEGRAL D'ASSESSORAMENT EN MATÈRIA DE DRET 48901 7.100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00825 P5800018C CONSORCIO INSTITUT DE CIÈNCIESPOLÍTIQUES I SOCXIV SEMINARI CIUTATS I PERSONES: DONES I DIVERSITA 48901 4.050QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04933 LBOURIFOUZIA SARA - 02 AJUT CANGURATGE 48001 190QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01770 G65217093 ASSOC. ENXARXA. PLA COM. BESÒS- SUPORT AL REAGRUPAMENT FAMILIAR I INTERCULTURALITA 48901 5.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02009 G65217093 ASSOC. ENXARXA. PLA COM. BESÒS- CIUTADANES DEL MÓN, VEÏNES DEL BARRI 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01103 G65162562 ASSOCIACIO CULTURAL ELPARLANTE CIUTAT ESPERANÇA, FOTOGRAFIA COMUNITÀRIA PER A LA 48901 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03267 G64725708 EL GENERADOR ART I CREACIÓ CUL HOP15, 5ES TROBADES DE DANSA I CULTURA URBANA 48901 2.250QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03300 G64854920 CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ SARRIA III CICLE CINEMA ESPIRITUAL 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03307 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO L'ART DE LA DIFERENCIA 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03354 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO DECIMIM LA NOSTRA SALUT 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03132 G64821614 ASSOCIACIO JOVES DIRIGENTS CATALANS FUNCIONAMENT ORDINARI 48901 2.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00534 G65357642 COLLA CASTELLERA JOVE DE BARCELONA ACTIVITAT ANUAL ORDINÀRIA DE LA COLLA CASTELL 48901 1.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00700 G62190731 EINES ORIENTACIO DESEN. REC.HUMANS PROJECTE D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I 48901 2.800QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01608 G65472011 OBERTAMENT ASSOCIACIO CATALANA PER OBERTAMENT, ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLUITA CONTRA L 48901 2.065QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05053 M. P.MONTSERRAT SERVEI FAMÍLIES COL·LABORADORES MARÇ 48001 160QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04879 IQBALZAKIA SARA - ACOMPANYAMENT FILLA ESCOLA EDUC.ESPECIAL 48001 253QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04949 IQBALZAKIA SARA - 03 QUOTA ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL 48001 157QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00109 G63352371 FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES LLARS COMPARTIDES. UNA SOLUCIÓ D'HABITATGE PER A L 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02486 B64582463 QADAR PRODUCCIONS CULTURALS,S.L. POLIEDRE LA BARCELONA OLIEDRICA 48901 3.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04973 C. CUBA C. R. INF - 05 DESPESES ESCOLA CRISTIAN I LUCIA 48001 390QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05353 C. CUBA C. R. INF - 05 MATERIAL I ACTIV.ESCOLARS 48001 160QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05056 G. GUTIÉRREZ M. C. SERVEI FAMÍLIES COL·LABORADORES MARÇ 48001 310QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03790 C.OLIVERAS J. INTERVENCIÓ A INJECTORS D'ALT RISC EN ESPAIS OCUPA 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03720 G66048893 ASSOCIACIO CAMERES I ACCIO LA VELLESA DELS BARRIS 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01884 G60518644 FUNDACIÓ CATALANISTA I DEMÒCRATA-C DE LA VELLA A NOVA DEMOCRACIA 48901 5.100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04935 Y1866850T SARA - AJUT MOBILIARI 48001 600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. D.OTAZUJENNY E. SARA - 03 MANUTENCIO 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04940 J. ZARCOINES A. SARA - 03 MANUTENCIO 48001 200

20

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (21)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00537 G65643405 TALLER D'ART CULTURA I CREACIO CIRCUIT SOCIAL 48901 1.690QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03271 G65684532 ASSOCIACIÓ CULTURAL NUPURA CHITRANGADA OBRA MUSICAL DE RABINDRANATH TAGORE 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01980 G65245102 ASSOC DONA ACTIVA 2010 LA DESIGUALTAT DE GENERE A L'ACCES AL CREDIT EN EL 48901 3.300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05317 T. EXPOSITO V. INF - INSTA.CANONADES I AIXETES HABITATGE 48001 454QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05055 M. MILANNIDIA C. SERVEI FAMÍLIES COL·LABORADORES MARÇ 48001 260QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05310 L. PEDROTE E. M. INF - 04 TRANSPORT I ACTIV.EXTRAESCOLARS 3 MENORS 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05335 P.S LEON I. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04876 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 01 PLANTILLES ORTOPÈDIQUES 48001 98QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04931 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 03 TRANSPORT T70/30 48001 118QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04946 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 04 QUOTA ESCOLA BRESSOL 48001 150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04937 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 01/3 SERVEI D'ACOLLIDA 48001 75QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 03 AJUT MANUTENCIÓ 48001 80QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - 04/3 AJUT TRANSPORT T-TRIMESTRE 48001 31QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05096 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - AJUT HABITATGE I TRANSPORT 48001 87QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00466 G60799418 ASSOC. DINAMITZADORA XARXA FEMINIST FEM XARXA DAVANT LES VIOLENCIES VERS LES DONES 48901 3.750QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00852 G62494026 CASC, FUNDACIÓ SOCIAL DEL RAVAL EL RACO DE LA INFANCIA ADOLESCENCIA I JOVENTUT 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03623 G64009491 XARXA COMUNITARIA ST.ANTONI-XARX@NT BONS VEÏNS: PORJECTE COMUNITARI PER A LA INCLUSIÓ 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02345 G64404213 FUNDACIÓ SURT, FUNDACIÓ DE DONES, F APODERAMENT I INCLUSIO DE DONES XARXA DE MENTORES 48901 3.550QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03706 G64404213 FUNDACIÓ SURT, FUNDACIÓ DE DONES, F OBRINT PORTES . ATENCIO SOCIAL I EMPODERAMNT A DON 48901 5.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02283 G64404213 FUNDACIÓ SURT, FUNDACIÓ DE DONES, F D'APROP . SERVEI D'ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT PER A 48901 3.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00827 G59112219 DONES JURISTES ASSISTENCIA JURIDICA A DONES EN SITUACIO DE MALTRA 48901 5.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00157 G81802290 FUNDACION INFANTIL RONALD MCDONALD UNA LLAR FORA DE LLAR: ATENCIO ALS INFANTS MALATS 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00820 G63508410 ASS. CANDELA INVEST. I ACCIÓ C EL JOVENT DRIEM PROU! PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00838 G58545617 ASSOCIACIà CATALANA DE L'HEMOFILIA CONEIX L'HEMOFÍLIA A FONS. INFORMA¡T! TROBAREM SO 48901 3.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03433 G61471843 ASSOC CAT.FAMIL.I USU.CENTRES A.C.F PROGRAMA QUETZAL 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01561 W0016043B ASSOC. FONDATION ETUDIANTE POUR LA ACOMPANY'ART 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01542 G63369755 FUNDACIO PRIVADA JUBERT FIGUERAS ALLOTJAMENT. PROGRAMA PER ALLOTJAR A LES FAMÍLIES 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00457 G60331931 ACCIO PSORIASI ARTERAPIA:CANALITZA EMOCIONS I EXPRESSA'T 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02087 G60219763 ASSOC DIABETICS CATALUNYA EDUCACIÓ I FORMACIÓ INTENSIVA EN DIABETIS 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00188 G58830852 C.E.A. CENTRE ESTUDIS AFRICANS CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS. CARTOGRAFIA DE SABERE 48901 3.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02561 G08803199 AMBIT D'INVESTIGACIO I DIFUSIO M.CO EL VALOR DEL TEMPS I LA SEVA GESTIO 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05343 A. BURCION N. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03664 G08504664 GREMIO DE RESTAURACION DE BARCELONA PROJECTE "JO SÓC DEL GREMI" 48901 7.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00082 G58229485 CENTRE ECUMENIC CATALUNYA TROBADES ECUMÈNIQUES 48901 1.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02889 G59898502 FEDERACIO D'ASSOC GITANES DE C PUTREN LE JAKHA- OBRE ELS TEUS ULLS! 48901 6.150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02905 G62068093 ACCIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA ASSESSORAMENT I REPRESENTACIO JURIDIA A DONES QUE 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01030 G62823000 GRUPS D'AMICS GAIS, LESBIANES,TRANSEXUALS I BIS DOCUMENTAL LESBIANES GRANS 48901 2.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00765 G63868186 VOLUNTARIS EN ASSESSOR.EMPRESARIAL( UN FUTUR PELS JOVES III 48901 1.320QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03157 G64295611 ASSOCIACIO MAR A BAL CREA BCN JOVES 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03598 G64883101 AFAPAMM SUPORT I AJUT A LES FAMILIES CUIADORES DE PERSONES 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03260 G79408852 METGES DEL MÓN EVOLUCIONA´T: PER UNA CULTURA DÉQUITAT 2015 48901 1.450QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03091 V60828571 OBRA MISIONERA EKUMENE, CENTRO SOCI FORMACIÓ D'ADULTS (IMMIGRANTS I DEL BARRI) EN SITU 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01773 G65217093 ASSOC. ENXARXA. PLA COM. BESÒS- ESPORT I INTERCULTURALITAT 48901 3.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03648 G61096368 FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI PROJECTE MENTORIA "COM EINA D'ACOMPANYAMENT A JOVE 48901 1.350QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03559 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO AMB TU ÉS MÉS FÀCIL 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00112 G65424038 ASSOCIACIÓ LA XIXA TEATREASSOCIACIÓ LA XIXA TE INTERCULTURALITAT FENT TEATRE FORUM. L'ART DE LA M 48901 5.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02501 G65589467 ASSOC. TRAMA SERVEIS CULTURALS CULTURA CONTRA LA VIOLÈNCIA.PROGRAMA D'ACTIVITATS 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02509 G65589467 ASSOC. TRAMA SERVEIS CULTURALS ANIMEM EL BARRI ¡ ACCIONS ARTÍSTIQUES COMUNITÀRIES 48901 2.000

21

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (22)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05195 M. PINILLA M. SERVEI FAMILIES COL.LABORADORES ABRIL´15 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05371 G. DOYA M. INF - 06 ALIMENTACIO 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04970 B. GOMIS A. INF - 03 AJUT ALIMENTS I DESPESES BASIQUES 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01560 G65688780 RROMANE SIKLYOVNE (ASS. JOVES PLA D'ACTUACIONS 2015 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03393 G65149601 ASSOC, SORDSCECS DE CATALUNYA(ASOCIDECAT) JORNADES:VIOLENCIA DE GÈNERE I SEXUALITAT EN LES P 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04890 C. CUBA C.R. INF - ESCOLA CRISTIAN 48001 390QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04976 F. LÓPEZ N. INF - DESPESES I ACTIVITATS ESCOLARS 48001 528QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03425 R5800706C COMUNITAT JUEVA-ATID DE CATALUNYA P LES GRANS CELEBRACIONS JUEVES 48901 5.350QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04118 G62528732 FUNDACION PRIVADA SOS DIA UNIVERSAL GALA DIA MUNDIAL DE LA INFANCIA 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00460 G65672545 ASOC.ESP.PACIENTS CORONARIOS Y PRIM PRIMERS AUXILIS I SEGONES OPORTUNITATS. 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00862 G66200288 ASSOC.INICIATIVA PER A LA REFORMA H TEMPS + SOCIAL 48901 7.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05301 P.HENRIQUEZ V. ABITS - 05/2 DEUTES SUBMINISTRAMENTS 48001 400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04380 G62625777 FUNDACIÓ LUDALIA LLEURE A LA CARTA 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05318 B PAOLA COREY INF - MOBILIARI HABITACIO 2 FILLS 48001 255QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05050 R.LUBNA SARA - 04 ESCOLA BRESSOL 48001 345QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05060 R.LUBNA SARA - MENJADOR ESCOLAR I SERVEI ACOLLIDA 48001 345QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04953 N. SARA - 01/2 MENJADOR ESCOLAR AREBA I TANIA 48001 298QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02488 G65609851 ASSOC. PROMANE GLASURA-VEUS GITANES VEUS GITANES DEL PRESENT I DEL PASSAT 48901 3.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. OU DRISSMOUNA SARA - hom*oLOGACIÓ, TRADUCCIÓ I LEGALITZACIO DOCUM 48001 206QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05366 S. SE. M.E. INF - MENJADOR ESCOLAR 48001 315QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05352 C. MATOS E. INF - TRANSPORT METRO I TREN 48001 41QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00764 G66409319 ASSOCIACIÓ 17 DE MAIG P-ASSOCAT, PROJECTE ASSOCIACIONISME A CAT. 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03312 R5800071B FACULTAD DE TEOLOGIA DE CATALUNYA SIMPOSIO INT TEX I NORMATIVITAT, LA FORMACIO DEL C 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01549 G66291204 IFAM - ASS. GRUP INFAN. I FAM. EMPODERAMIENTO PARA JOVENES CON FRACASO ESCOLAR A 48901 500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05365 F GLUISA FERNANDA INF - 04 ESCOLA BRESSOL I LLOGUER 48001 433QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04960 Y.VADIMKA ABITS - 04 LLOGUER PIS 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04959 B. GOMIS A. ABITS - 03/2 LLOGUER 48001 400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04972 R. ROSADO L. J. INF - 03 NECESSITATS BASIQUES 48001 380QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. C. VALLS L. PREMI 8 DE MARÇ MARIA AURÈLIA CAPMANY 2015 PÚBLIC 48101 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05312 A. CRIADO J. INF - 04/3 MENJADOR ESCOLAR MENOR 48001 410QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05338 C. HERRAEZ M. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05364 LL. SALGUERO S. INF - 03/3 MENJADOR IVAN I VICTORIA 48001 375QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05429 K0000000V SCT. 0201 Hab. Qualitat de Vida 20150469-SIS ALLOTJAMENTS D'URGÈNCIA 48003 500.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05428 K0000000V SCT. 0201 Hab. Qualitat de Vida 20150472-OPAI ALLOTJMANETS D'URGÈNCIA 48003 150.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04880 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - AJUT TRANSPORT T.MES 48001 53QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04892 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - 02 MATERIAL ESCOLAR 48001 150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04885 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 12 AJUT MENJADOR 48001 91QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04980 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - COLONIES ESCOLARS 48001 100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05030 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 04 PISCINA ESCOLA 48001 80QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 03 AJUT TRANSPORT 2 T50/30 48001 115QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05190 K0000000B BESTRETES DE CAIXA LLOGUER HABITATGE 04/3 48001 150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05106 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - AJUT TRANSPORT T-10 48001 50QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00468 F08310013 COOP. PROMOTORA MEDIOS AUDIOVISUALE 23 MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES 48901 7.800QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03738 F59197996 FEMAREC S.C.C.L. SAO JOVES 48901 3.150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03110 G08877649 CENTRE D'ESTUDIS DE L'ESPLAI MOBILITZA'T CONTRA ELS RUMORS 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03043 G58387267 MOVI.INFANTIL JUV.D'ACCIOCATOLICA D ACTIVITATS CURS 2014-2015. NO ET RENDEIXIS, CONEIX 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03033 G61934782 AVALOT JOVES DE LA UGT DE CATALUNYA FUNCIONAMENT ORDINARI 2015 48901 5.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03610 G62394556 FCCSM-F. PRIFUNDACIO CONGRES CATALA DE SALUT PROJECTE DE SUPORT A PERSONES AFECTADES EMOCIONALM 48901 1.300

22

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (23)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03609 G62394556 FCCSM-F. PRIFUNDACIO CONGRES CATALA DE SALUT PREVENCIO DEL MALTRACTA EN GRUPS PSICOEDUCATIUS DE 48901 7.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00667 G63277784 ASSOC CATAL DE MALALTIES NEUROMUSCU DANSA I TEATRE INTEGRATIU 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01701 V63712202 FEDERACION DE ENTIDADES LATINOAMERI ACCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA PER A UNA CIUTAT LLIURE D 48901 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03618 G61800892 ASSOC.FAMILIARS I MALALTS ESQUIZOFR(ACFAMES) CUIDA'T FISICAMENT PER CUIDAR-TE MENTALMENT 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00845 G58545617 ASSOCIACIà CATALANA DE L'HEMOFILIA COLONES INTEGRADORES PER INFANTS I JOVES AMB HEMOF 48901 3.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03695498HÀBITAT URASSOCIACIÓ "IN VIA" PROJECTE ENDEVANT 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00523 R0800545F ESGLÈSIA ORTODOXA ESPANYOLA IMMIGRACIO I INTEGRACIO A LES CONVICCIONS CIVIQUES 48901 1.900QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03687 G63919716 ASOC.MÚSICOS POR PAZ Y INTEGRACION VEUS I MUSICA PER LA INTEGRACIÓ 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00829 G63468763 LA CASA AMARILLA, ASOC CULTURAL ARTS&CO. 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02386 G61884359 FUNDACIO AUTONOMA SOLIDARIA VOLUNTARIAT SOCIOSANITARI ALS HOSPITALS DE BARCELO 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00105 G61328373 ASOCIACION VOLUNTARIOS ENFERMOS SAN GRUPS D´AJUDA PER MALALTS D´ICTUS I PER ALS SEUS F 48901 1.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01887 G59447201 ASSOCIACIO STOP SIDA PROJECTE DE PROMOCIO I SENSIBILITZACIO CONTRA L'HO 48901 2.990QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03667 G62331038 ADQUIRAASSOC AFECTADES PER PRODUCTESQUÖM ACTIVITATS DE DIFUSIO SOBRE MEDI AMBIENT I SALUT 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00470 G08830127 CENTRE D'ANALISI I PROGRAMES SANITA LA REDCAPS COMA EINA D'APODERAMENT I VISIBILITACIÓ 48901 3.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02888 G08850976 FRONT ALLIBERAMENT GAI CATALUNYA OBSERVATORI CONTRA L'hom*oFOBIA 48901 4.580QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00839 G43595206 ASSO CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMI ACTIVITATS DE SUPORT PERA PERSONES DE FM SFC I SQM 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03041 G58389024 ASSOC. CATALANA D'ESTUDIANTSDE BARC PUBLICACIÓ PERIÒDICA ¨EL QUEIXAL¨ 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02346 G59196949 ASSOC.ASSIST.DONES AGREDIDES SEXUAL ASSISTENCIA INTEGRAL, ESPECIALITZADA I GRATUITA A 48901 3.150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01926 G60188521 ELS AMICS DE LA PLAçA SANTA MADRONA SUPORT I COL.LABORACIÓ AMB EL PROGRAMA BAIXEM AL C 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02949 G62476882 CLUB ESPORTIU LES PANTERES GRO LLUITA CONTRA L'hom*oFOBIA I TRANSFOBIA 48901 1.900QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03861 G63584130 FUNDACIÓ ESPORTSALUS PROGRAMA ESPORTIU POER INFANTS JOVES IMMIGRANTS RI 48901 3.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00511 G63666119 ASS. PROF. AGEN. PER LA IGUALTAT D' CREANT XARXA, CONSOLIDANT LIDERATGES 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01073 G63868186 VOLUNTARIS EN ASSESSOR.EMPRESARIAL( FEM POSSIBLE LA INTEGRACIO IX DE L'ACOLLIDA A L'AC 48901 3.150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00092 G64037682 FUNDACIÓ PRIVADA DE LA OBRA MERCEDÀ ATENCIÓ A EX RECLUSOS EN LLIBERTAT DEFINITIVA 48901 10.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01971 V58386087 CENTRE SOCIAL DE SANTS ACOLLIM I IMPULSEM 2015 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02307 V61781795 COMITE 1R DESEMBRE-PLATAFORMA ONG-S ASSESORAMENT, SEGUIMENT I COMPANYAMENT SOBRE L'ACC 48901 1.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05373 EMBALO. ANNA INF - ACTIVITAT EXTRAESCOLAR PATINATGE 48001 366QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00278 G64832421 FEDERACIO CAT. UNIO DEM. PENSIO EBOOKS SENIOR 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01614 G62785498 JABAD LUBAVITH, FUND.PRIVADA CELEBRACIONES DE FIESTAS Y ACTOS RELIGIOSOS -CULTU 48901 5.350QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00536 G60259983 ASOC CONTRA LA ANOREXIA I LA BULIMI EDUCACIO D'HABITS SALUDABLES I PREVENCIO DELS TRAS 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00453 G64371487 FUNDACIO IMATGE I AUTOESTIMA ACTIVITATS PREVENTIVES I COMUNITARIES SOBRES TRAST 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02916 G64854920 CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ SARRIA I CICLE DE MÚSICA DONES I COMPOSITORES 48901 1.100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03791 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO MENTORS EN VIH+ 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03141 V64881741 ASSOCIACIO JUVENIL AFICIONATS MANGA AKIHABARA@DEEP2015 48901 2.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00859 Q0866001A COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA 9ES JORNADES INTERDISCIPLINARS CATALANES DE RESIDÈ 48901 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01720 G65714099 ASSOCIACIÓ ENRUTA'T EN VEU PROPIA SENTIT LES EXPERIENCIES DE VIDA DE 48901 4.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00471 G08921991 ASSOCIACIÓ D'AJUDA ALS TOXICÒMANS PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT PER A LA VIDA AUTÒNOMA 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04971 C.CUBA C. R. INF - 05 ESCOLA BRESSOL 48001 310QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05293 DIABYKADIDJA SARA - 04 MANUTENCIÓ 48001 242QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05307 L. SERRA F. INF - 01/7 ACTIVITAT KARATE BEATRIZ 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00521 G65351751 FUNDACION ORTODOXIA PROMOCIO A LA IGUALTAT DE DRETS DES DE L'ORTO 48901 1.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04922 S.NICOARA A.-M. SARA - 01 MANUTENCIO 48001 250QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04923 J.ZARCOINES A. SARA - 02 MANUTENCIO 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04950 R. SARA - 03 QUOTA ESCOLA BRESSOL KHIRAD 48001 289QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05043 MUÑOZ GARCIANATALIA INF - 04 AJUT DESPESES BASIQUES 48001 400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03339 G66053794 ASSOCIACIÓ AMUNT UN ESTIU COM CAL 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03639 G66090317 GET YOUR DREAMS FUNDACIO EL DESPERTAR DE LA IL.LUSIO A LES PERSONES DE LA 3 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02210 R0800035H ORDEN HOSP SAN JUAN DIOS P ARAGON PROGRAMA ESCOLA AMIGA ALS CENTRES EDUCATIUS DE BAR 48901 3.500

23

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (24)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02330 G64771322 ASSOCIACIO BANCO FARMACEUTICO JORNADA DE RECOLLIDA DE MEDICAMENTS 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02622 G66293721 ASSOCIACIÓ MEDIAM ENTRE LA GESTIO DEL TEMPS I EL CONFLICTE EINES PER 48901 1.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05316 F, GUARNIZO L.F. INF - 04 ESCOLA BRESSOL I LLOGUER HABITATGE 48001 433QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. V. PRESAS M. A. PREMI 8 DE MARÇ MARIA AURÈLIA CAPMANY 2015 JURAT 48101 15.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04963 R. MIRANDA M. J. INF - 03/3 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE REFORÇ 48001 400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04978 O.IBRAHIMSOUMIA. INF - MENJADOR ESCOLAR MADADIA I JAMILA 48001 750QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01435 G63266068 ASOC SUD INTEGRACION ACOMPANYAMENT I ASSISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONES 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05303 F. RODASLIDIA CA. SARA - PARAMENT LLAR 48001 600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05339 C. CORTES A. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05342 A ABATEAD MA. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05351 R. MOLINA V. INF - TRASLLAT DOMICILI 48001 170QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05360 R.ASCARIZ Y. INF - AJUT DESPESES BASIQUES I ALIMENTACIÓ 48001 158QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05393 K0000000V SCT. 0201 Hab. Qualitat de Vida 20150463-SAIER ALLOTJMANETS D'URGÈNCIA 48003 84.583QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04893 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 02 ESCOLA BRESSOL 48001 29QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04936 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - AJUT TRANSPORT T-12 48001 35QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04948 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 03 AMPA MENOR 48001 20QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05033 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - TRANSPORT T-TRIMESTRE 48001 142QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05034 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 04 EXTRAESCOLAR JUDO I DANSA 48001 70QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05035 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - AJUT TARGETES TRANSPORT T10 48001 80QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05057 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - 04 AJUT TRANSPORT 48001 53QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05178 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SERVEI FAMILIES COL.LABORADORES ABRIL´15 48001 930QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05062 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - PLANTILLES CORRECTIVES ALEX 48001 125QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05287 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - MANUTENCIÓ I SUPORT AUTONOMIA 03/4 48001 100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05298 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - AJUT TRANSPORT 48001 20QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05284 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 02 AJUT TRANSPORT T-MES 48001 53QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05286 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - ACTIVITAT EXTRAESCOLAR 48001 90QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05356 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - CASAL D'ESTIU 48001 66QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03248 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I TAULA INTECULTURAL 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00697 G59546556 FUNDACIO PRIVADA TRINIJOVE DIFUSIÓ PARTICIPACIÓ A TRAVÉS DE LA RÀDIO TRINIJOV 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03166 G60378056 PROBENSASSOC.PER A L'ESTUDI I PROMOCIO BEN PROJECTE BITÀCOLA: UN ESPAI D'ACOLLIDA 48901 8.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02403 G60378056 PROBENSASSOC.PER A L'ESTUDI I PROMOCIO BEN FORMACIÓ DE LA NOVA CIUTADANIA: LLENGUA, CULTURA I 48901 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02389 G62394556 FCCSM-F. PRIFUNDACIO CONGRES CATALA DE SALUT GRUP DE PENSADORS (USUARIS, FAMILIARS I PROFESSION 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00734 G63277784 ASSOC CATAL DE MALALTIES NEUROMUSCU PROMOCIÓ DELS DRETS SOCIALS DELS CIUTADANTS AMB DI 48901 1.750QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02417 G64404213 FUNDACIÓ SURT, FUNDACIÓ DE DONES, F PRONIA SAY KERES-LES DONES FEM! PROJECTE DE PROMO 48901 8.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00828 Q0818001J UNIVERSITAT DE BARCELONA UNEIX-TE DE DEBO CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03153 V63712202 FEDERACION DE ENTIDADES LATINOAMERI APRÈN A TROBAR FEINA! 48901 1.450QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02906 G61910378 ASS. COOPER., INSERC. SOCIAL I INTE FORMACIO I CAPACITACIO DE LIDERS COMUNITARIS PER P 48901 5.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01883 G59106823 FEDERACIO CATALANA DEVOLUNTARIAT SO GRANS ACTIUS 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00984 G63508410 ASS. CANDELA INVEST. I ACCIÓ C I TROBADA ADOLESCENTS LGBTI 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00861 G63468763 LA CASA AMARILLA, ASOC CULTURAL TEMPS PER CONCILIAR 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00101 G61328373 ASOCIACION VOLUNTARIOS ENFERMOS SAN GRUPS D´AJUDA PER DONES VIDUES 48901 1.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01622 G59447201 ASSOCIACIO STOP SIDA PROGRAMA DE PARTICIPACIO I ATENCIO INTEGRAL DES DE 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01967 G63773840 TRANS-FORMAS DESPLAÇAMENTS/DESPLAZAMIENTOS 48901 2.300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05320 ANA IRIS C. P. INF - ARRANJAR CADIRA RODES MENOR 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03588 G08952939 CASAL LAMBDA PROJECTE ADOLESCENTS 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01977 G58196098 CONFEDERACIO DE COMERC DE CATALUNYA EL COMERÇ T'ACULL 2015 48901 6.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03289 G59349167 COL.LECTIU DE DONES EN L'ESGLESIA ATREVIR-SE A LA DIVERSITAT, OBRIR-SE A NOVES INTER 48901 750QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02819 G60098241 ASSOC. DONES PERIODISTES DE CATALUN IMPACTE APLICACIO RECOMANACIONS TRACTAMENT VIOLENC 48901 1.900

24

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (25)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02809 G60939956 ASSOCIACIO JUVENIL TEB DINAMIQUES PARTICIPATIVES VERS ELS DRETS HUMANS, 2 48901 5.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02927 G60939956 ASSOCIACIO JUVENIL TEB ELS ESPAIS SON DE TOTES I TOTS, 2015 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03133 G61659678 ASSOCIACIO CULTURAL JOVES COMUNISTE PROJECTE ANUAL DE FUNCIONAMENT ORDINARI 48901 1.440QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01624 G61931010 CASTELLERS DEL POBLE SEC TOTS SOM UNA COLLA 48901 3.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03039 G62235676 ASSOC. NEXES INTERCULTURALS JOVESPER EUROPANEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA 48901 6.300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02925 G62375746 AVALON, INICIATIVES PER A LES ASSOC HABILITATS MEDIADORES PER L'ACCÍO COMUNITARIA 48901 2.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03294 G63220008 ATLANTIDA PROFESSIONALS INTERCULTUR PROJECTE INTREPROFESSIONS 48901 5.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02861 G63380109 ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LESBIANES I L'ATENCIO A FAMILIES LGTB 48901 1.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01654 G64333800 OVI (OFICINA VIDA INDEPENDENT) DIVERSITAT FUNCIONAL, UNA QÜESTIÓ DE DRETS HUMANS 48901 3.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02890 G79408852 METGES DEL MÓN TRANSGÈNERE, UNA IDENTITAT EMERGENT, 2015 48901 3.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00576 R0800576A ESCOLA PIA DE SANT ANTONI PROJECTE DE MILLORA EDUCATIVA-AULA ACOLLIDA 48901 400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01019 G65162562 ASSOCIACIO CULTURAL ELPARLANTE DESMUNTAMITES TV 48901 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02538 G61096368 FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI GRUP MOTOR DE JOVES - SETMANA PELS DRETS DE LA JUV 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00503 G64371487 FUNDACIO IMATGE I AUTOESTIMA ASSESORAMENT SOBRE FACTORS DE PROTECCIO DAVANT L'A 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05375 N.MORELLE . INF - MENJADOR I LLIBRES PABLO 48001 180QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03849 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO ATENCIO INTEGRAL PER A DONES I FAMILIARES EN SITUA 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03603 G84877208 FUNDACIÓN INSTITUTO EDAD & VIDA TAULES DE DEBAT ALS CASALS MUNICIPALS: ACOMPANYAME 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00841 G63880165 FUNDACIÓ MIQUEL VALLS CONTRAL'ESCLEROSI LATE GRUPS DE SUPORT A PERSONES AFECTADES 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02928 G62572409 FUNDACIO BANC DE RECURSOS PONT SOLIDARI PER LA DISTRIBUCIÓ DE RECURSOS NO AL 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05185 G. ORTA M. SERVEI FAMILIES COL.LABORADORES ABRIL´15 48001 460QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00452 G61945697 ASSOC. DE SUPORT ALS AFECTATS DE CA ACOLLIMENT I ACOMPANYAMENT A FAMILIES AMB AFECTATS 48901 1.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02011 B64582463 QADAR PRODUCCIONS CULTURALS,S.L. FESTIVAL VERTEX BCN 48901 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03436 G60439189 FUNDACIO ACOLLIDA I ESPERANÇA SERVEI DE SUPORT A LA VIDA AUTÓNOMA 48901 9.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00280 G65830416 ASSOCIACIÓ SANT CEBRIÀ MENJADOR SOCIAL 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04966 C. CUBA C. R. INF -04 ESCOLA BRESSOL JOANA 48001 310QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02539 G64204639 ASOC MUNTICULTURAL NAKERAMOS NA BISTAR 2015 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01612 R5800644F ACCION CATOLICA OBRERA DE LA INDIGNACIÓ A L'ACCIÓ ALLIBERADORA JORNADA GE 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01976 G60518644 FUNDACIÓ CATALANISTA I DEMÒCRATA-C CURSOS QUATRIMESTRALS DE CATALA I DE CONEIXEMENT D 48901 10.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03287 R0800487A IGLÉSIA EVANGÉLICA HNOS BCN C/ FUEN "SEREU BENVINGUTS 2015" 48901 700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02427 G65632259 ASOC. CAT. CONTRA EL ANTISEMITISMO TOTS ELS JUEUS TENE EL NAS GRAN: COM PERVIUEN ELS 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04982 N. AGÜERA N. INF - 03 NECESSITATS BASIQUES 48001 400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04926 L. ROJAS O. SARA - 02 MANUTENCIO 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03085 J66206822 INSTITUT DIVERSITAS SCP VINCLES 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04974 V. ARAGON M. INF - ACT.EXTRAESCOLAR FUTBOL 48001 399QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05367 S. SERRANOMARIA E. INF - DESPESES ESCOLARS 48001 190QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05361 G. LOPEZ D. INF - 05/2 ACTIV.EXTRAESCOLAR TAEKONDO 48001 185QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04891 C. MARTINEZ F.J. INF - 02/3 ACADEMIA MAQUILLATGE SORAYA 48001 429QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04962 B. ECHEVARRIA E. INF - 01/6 MENJADOR ESCOLAR 48001 400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03202 G66253428 ASOC HISPANO IRANI FERDOSI PROJECTES CULTURALS (ANTI-RUMORS) 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03334 F25745795 EL RISELL S.C.C.L. LEND ME 48901 5.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03804 G66120205 ASOC JUVENIL PROYECTO BARCELONA REVALORTIZAR ES MILLOR QUE LLANÇAR 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05109 IDAHOS I. ABITS - 04/2 SUPORT ALIMENTACIO BASICA 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04961 M. I HIDALGO M. INF - 10/9 PFI INFORMATICA 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05189 M.MILANNIDIA C. SERVEI FAMILIES COL.LABORADORES ABRIL´15 48001 460QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05311 EL B. IMALIKA INF - 04 NECESSITATS BASIQUES MENOR 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05325 P. CABRERA D. G.G - ALTA COMPTADOR LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05326 L. BATET E. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05331 B. LOPEZ-BREA G. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179

25

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (26)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05346 S. DE PABLO P. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05363 M. CARDOSO J. A. INF - CASAL I ACTIV.LLEURE AARON 48001 359QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04895 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 01 MENJADOR 48001 61QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04932 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - MANUTENCIO 48001 150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04977 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - AJUTS INFANCIA 48001 236QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04921 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 01 AJUT ROBA HIVERN 48001 150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05052 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - AJUTS CANGURATGE 48001 152QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05105 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - AJUT TRANSPORT 2 T-10 48001 20QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05296 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - CANGURATGE 48001 120QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05300 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - MATRICULA CURS CASTELLA I TRANSPORT 48001 125QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01964 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I TAULA INTERCULTURAL 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00691 G59546556 FUNDACIO PRIVADA TRINIJOVE ACOLLIDA I INTEGRACIÓ D'IMMIGRANTS TRINIJOVE 48901 8.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00892 G60073186 L'ARC TALLER MUSICA FUNDACIÓ PRIVAD XAMFRÀ: EXPERIÈNCIA CULTURAL-EDUCATIVA D'INCLUSIÓ 48901 2.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01780 G60652658 ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES DE CATA ESPAIS LLIURES DE DISCRIMINACIÓ SEXISTA 48901 1.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01940 G62390646 ASOC.CULT. SOCIAL ARTE CULINARIODE HONDURAS BENVOLGUTS I BENVOLGUDES A BARCELONA 48901 2.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02531 G64404213 FUNDACIÓ SURT, FUNDACIÓ DE DONES, F SERVEI INTEGRAL D'ATENCIO , RECUPERACIO I EMPODERA 48901 5.300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04276 Q0818002H UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA VISIBILITZAR LES DONES DIRECTIVES DELS CENTRES EDU 48901 3.350QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00078 Q5855411D COL.LEGI PUBLIC RIUS I TAULET INTEGRACIÓ, COHESIÓ SOCIAL I FOMENT DE LA PARTICIP 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01778 R5800581J ADORATRICES ESCLAVAS STMO SACRAMENT(SICAR) TRAFIC DE COMPLICITATS 48901 2.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03632 V61315255 FEDER.ASSOC.IMPLANT.COCLEARES DE ES DEL 3G AL 4G CAPACITANT ELS GRUPS DE GENT GRAN SOR 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03107 G58070723 AA.VV. SAGRADA FAMILIA ENS CONEIXEM ? PROJECTE PER A LA PROMOCIO D'UN BAR 48901 500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00575 G58119777 AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA ORQUESTRA UNESCO BARCELONA PER LA INTERCULTUR 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02623 G63645808 JOCVIU ASSOCIACIO TEMPS X LES FAMILIES, TEMPS D'OCI X INFANTS I JOVE 48901 5.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00520 R0800545F ESGLÈSIA ORTODOXA ESPANYOLA BARCELONA ORTODOXA, EL PONT AMB EUROPA 48901 1.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01970 G59874479 LA MIRANDA CASAL DEL BARRI TRENCADIS AL BARRI 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02420 G64203045 FUNDACIÓN IGENUS SENSIBILITZACIO, ACCES I EXERCICI DELS DRETS I DEU 48901 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02290 G63369755 FUNDACIO PRIVADA JUBERT FIGUERAS ACOMPANYAMENT. VOLUNTARIAT I PARTICIPACIÓ AMB LES 48901 1.800QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01016 G63468763 LA CASA AMARILLA, ASOC CULTURAL ARTS&CO 48901 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02288 G08814519 ASSOC.CATAL.ESPINA BÍFIDA I HIDROCE ESPINA SALUT PROGRAMA D'AUTOCURA PER A JOVES AMB E 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00843 G59697458 FUNDACIO LLUIS ESPINAL"CRISTIANISME I JUSTICIA" LA CAUSA DEL POBRES, PENSAMENT CRISTIÀ EN LA HISTÒ 48901 2.800QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03863 G62212972 FUNDACIO PRIVADA FICAT SERVEI D'ASSESORAMENT I FORMACIO JURIDICA A PERSON 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02291 G64041353 ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIO PRIVAD ANEM DE MARXA PER L'ALZHEIMER 48901 1.800QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03665 G08850299 FEDERACIO ASSOC.PARES ALUMNES CATAL TOTHOM A L'AMPA: PLANS D'ENFORTIMENT ASSOCIATIU DE 48901 7.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05321 SUSANA M. S. INF - 05 DESPESES BASIQUES 2 FILLES 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00023 G59133520 LLIGA REUMATOLOGICA CATALANA PROG ATENC PSICOSOCIAL I PROMOCIO AUTONOMIA 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01885 G59135723 FUNDACIO INTERNACIONAL OLOF PALME ACCIO PER BARCELONA 48901 1.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00350 G59146555 AMICAL MAUTHAUSEN Y OTROSCAMPOSDE TODAS LA COMMEROACIONS 70È ANIVERSARIA DE L'ALLIBERAMENT DE 48901 2.300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03649 G59898502 FEDERACIO D'ASSOC GITANES DE C PUTREN LE JAKHA- OBRE ELS TEUS ULLS! 48901 2.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02438 G59921858 FED. CATALANA D'AJUDA AL DROGODEPEN XI JORNADA ANUAL 48901 4.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01551 G60037983 ASOC DE ENFERMOS MENTALES (ADEMM) PROJECTE DE VIDA: INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB TRAN 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01529 ASSOCIACIO LLEURE I CULTURA LA UTOP CONEIXER CATALUNYA 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00326 G60889706 DONES NO ESTÀNDARDS (DONNES) SERVEI D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIOLABORAL DE LA DONA 48901 2.250QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02216 G60927498 FED. ASSOC. CULT.I ED. PERSONES ADU(FACEPA) GRUP MULTICULTURAL 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01609 G61931010 CASTELLERS DEL POBLE SEC DIADES DE CAN BANDARRA I TARDOR 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02534 G62659230 CREACION POSITIVA (PERSONAS CON VIH SEXUALITAT SALUDABLE I LLIURE DE VIOLENCIA PER DON 48901 3.550QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00598 G63544647 FUNDACIO PRIVADA L'ALTERNATIVA LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA I EL RESPECTE 48901 600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03309 G63852370 CIRCULO DE MUJERES DE NEGOCIOS PROJECCIÓ L'EXCEL.LÈNCIA PROFESSIONAL DONES 48901 1.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00395 G64046899 FUNDACIO PRIVADA BENALLAR ACOLLIDA RESIDENCIAL I ACOMPANYAMENT A PERSON 48901 6.100

26

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (27)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03420 V58386087 CENTRE SOCIAL DE SANTS TOTS I TOTES SOM CIUTADANS 2015 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03131 R0800073I ESCOLA PIA DE CATALUNYA COLONIES JORDI TURULL 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02894 G63071518 ASSOCIACIO PERIODISME FORA QUADRE TCHINDAS, SENSIBLITZACIO SOBRE IDENTITATS DE GENER 48901 3.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00505 G60259983 ASOC CONTRA LA ANOREXIA I LA BULIMI ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU A PERONES AMB TRASTORN 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00517 G64813595 HELIA ASSOC. DONES VIOLENCIA GENERE VEÏNESXVEÏNES XARXA DE VOLUNTÀRIES PEL SUPORT 48901 2.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03246 G63646947 FUNDACIÓ GUNE PER A LA INFÀNCIA I E SEGONA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMIGRANT I FORMA 48901 3.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03308 Q5850057J INS MIQUEL TARRADELL LECTURA I CULTURA INTERCULTURAL I IGUALITARIA 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03558 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO ACTIVITATS DINAMITZADORES EN REDUCCIÓ DE DANYS 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03106 G65503641 ASSOCIACIO JIWAR CREACIO I SOCIETAT CONSTRUINT VEÏNATGES III. CASA MEVA (HOME) 48901 5.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01978 G08799926 AMPA DE LA ESC. TORRENT D'EN MELIS EL DILLUNS EN CATALA 48901 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01459 F63851430 LA CIUTAT INVISIBLE, SCCL COOPERACIÓ NECESSÀRIA: ACIONS FORMATIVES COOPERAT 48901 1.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01702 G65956864 ASS. INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA DIALOGUEM ENTRE NOSALTRES LES DONES 48901 5.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03258 G08400319 ASSOC. PARES PERSONES RETARD MENTA ESPLAI JUVENIL D'ESBARJO 48901 1.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03539 G65919888 ASSOC. RAONS PUBLIQUES FEM COMUNITAT AL CARRER DE LA CONCORDIA:TROBAR INT 48901 3.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04889 C.CUBA C. R. INF - 03/2 ESCOLA BRESSOL JOANA 48001 310QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01912 F08704041 ESCOLA GREGAL SCCL INCLUSION SOCIAL AL VOLUNTARIADO 48901 500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05098 P. G.DESIREE INF - 04 ALIMENTACIÓ 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01881 G08841751 ASSOCIAC.CELIACS DE CATALUNYA- SMAP ATENCIO PRIOMARIA, ACOMPANYAMENT I SUPORT AL CELIA 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03427 R0800937E IGLESIA EVANGELICA DE HERMANOS EN B INCLUSIO DE MENJAR FRESC EN L'AJUT A LES FAMILIES 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04958 A01528271 ODIONTINA ABITS - RENOVACIÓ PASSAPORT 48001 250QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04924 J. ZARCOINES A. SARA - 01 MANUTENCIO 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04975 JOHSON S. INF - 03/2 DESPESES BASIQUES I LLOGUER 48001 400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05288 RHONI H. SARA - 04 MANUTENCIÓ 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05046 A.PACHECO M. SARA-03 AJUT PIS 48001 250QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03269 G65279309 ASSOCIACIO L'ESPECIFICA BARCELONA ENTRE DUES AIGUES 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03641 G66399437 FUND. DIARIO DE UN CUIDADOR SEGELL D'ESTABLIMENT SENSIBILITZAT AMB LA GENT GRA 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05374 ATTO H.JUAN CARLOS INF - 07 CASAL D'ESTIU 48001 593QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05305 GONZALEZ VAZQUEZLAURA SARA - 04/2 ESCOLA BRESSOL NADO 48001 611QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05304 KELAIHIND SARA - 05 MANUTENCIÓ 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04965 C.SERRANOMIRTHA J. INF - 10/6 ACTIVITAT DE LLEURE 48001 220QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05039 M. VELA M .C. INF - 03 ESCOLA BRESSOL 48001 414QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05058 ARTERO C. J. INF - 04/3 MENJADOR ESCOLAR RUBEN 48001 420QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05315 BEN M. INF - 01/6 MENJADOR ESCOLAR 2 FILLS 48001 198QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05333 R. VALDES PLO F. J. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05334 R. SANCHEZ J. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05337 F. SOLANO J. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05372 B. S.BETTY H. INF - 07 CASAL D'ESTIU 48001 308QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05327 K0000000V SCT. 0201 Hab. Qualitat de Vida 20150462-DONA ALLOTJAMENT D'URGÈNCIA 48003 150.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04894 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - TRANSPORT T-50-30 48001 43QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04884 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 11 AJUT MENJADOR 48001 61QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04928 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 02 MENJADOR ESCOLAR 48001 84QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04943 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 04 MENJADOR ESCOLAR ANDRES 48001 112QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04956 K0000000B BESTRETES DE CAIXA ABITS - 03/2 AJUT TRANSPORT PER A FORMACIO 48001 43QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04939 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 03 MANUTENCIO 48001 125QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05040 K0000000B BESTRETES DE CAIXA AJUTS INFANCIA DESPESES ESCOLARS 48001 139QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05099 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SERVEI FAMÍLIES COL·LABORADORES MARÇ 48001 1.020QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05323 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - 03 CONVIVENCIES ESCOLARS MENOR 48001 95QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05291 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 04 MANUTENCIÓ 48001 80

27

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (28)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05357 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - AJUT COLÒNIES NAYARA 48001 95QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05376 M. LUISA M. R. INF - DESPESES ESCOLARS 48001 210QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02556 G08393936 ASOCIACIÓ DE PARÀLISI CEREBRAL ASPA CONCILIACIO FAMILIAR, LABORAL I PERSONAL DE FAMIL 48901 3.300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00668 G08631574 ASOC. REHABILITACION ENFERMOS PSIQU GRUP DE SUPORT 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00674 G08631574 ASOC. REHABILITACION ENFERMOS PSIQU L'INSERCIO SOCIAL COM A EINA DE CAPACITACIÓ I SEN 48901 500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03163 G64009491 XARXA COMUNITARIA ST.ANTONI-XARX@NT APRENEM JUNTS: ACCIONS D'ARRELAMENT I DIÀLEG INTER 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03137 G64404213 FUNDACIÓ SURT, FUNDACIÓ DE DONES, F TALLERS DE PREVENCIO I SESSIBILITZACIO DE VIOLENC 48901 3.600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00848 G59430983 FUNDACIO FOMENT HABITATGE SOCIAL ACOLLIDA, ACOMPANYAMENT I PLA DE TREBALL SOCIAL ES 48901 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01969 G59874479 LA MIRANDA CASAL DEL BARRI CONTINUACIÓ DEL PROJECTE DE GEGANTS I CAPGROSSOS A 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04983 J. FERRERES D. G.GRAN - SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 48001 663QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00826 F64206642 TAMAIA VIURE SENSE VIOLÈNCIA, SCCL ATENCIÓ INTEGRAL A DONES MALTRACTADES PER A LA REC 48901 7.800QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03629 G08470999 FUNDACIO BCD PARA LA PROMOCIO DISEN SUPORT TASQUES COMUNICACIO DIFUSIO I IMPLEMENTACIO 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00692 G28659308 YMCA SERVEI D'ATENCIO INTEGRAL A PERSONES IMMIGRADES 48901 7.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02494 G58293135 ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA RADIO I LATV DE EL CLOT BARCELONA AMB ULLS DE DONA (DONES REPORTERES 2015) 48901 3.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01910 G58677493 AS.FAMIL.AMICS NENS ONCOLOGICS CATA POSA'T LA GORRA 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03750 G60450095 A.P.A.T.ASOC PERSONAS AFECTADAS POR TINITU CENTRE INTEGRAL D'ATENCIO, INFORMACIO I AJUDA A PE 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00611 G60633542 JOVE CAMBRA DE BARCELONA JCI BARCELONA, FES-TE-LA TEVA! (PROGRAMA 2015) 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00351 G60889706 DONES NO ESTÀNDARDS (DONNES) XARXA INTERNACIONAL: LA CONVENCIÓ EUROPEA VERS LES 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01563 G60921152 ASSOC. JUVENIL JOVES D'ESQUERRA VER PROJECTE D'ACTIVITATS DE JOVES D'ESQUERRA VERDA- B 48901 1.750QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01655 G61064242 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA(FSMC) SAF JURIDIC 48901 4.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00349 G62238605 ASSOC TEATRAL COMPANYIA LA JARRA AZ XIV MOSTRA DE CURTMETRATGES DR MABUSE 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00382 G62607163 ASSOC PROM CENTRE CULTURA DONES F.B MIGROCTONES 48901 4.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02619 G63228720 ECAS ENTITATS CATALANES D'ACCIO SOC IMPULS DE NOVES ORGANITZACIONS DEL TEMPS AL TERCER 48901 6.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01021 G64165764 PLATAF.CULTUR.AMA: ARTE, MOVIM. Y A FIARTS BCN 2015 FESTIVAL D'ARTS AL CARRER 48901 3.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00760 G64219454 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO(Asso.document. independen ESQUERDES 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01538 G60475043 AMICAL INMIGRANTES MARROQUIES "AMICAL" 48901 2.250QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03624 G61096368 FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI AMA, ACOMPANYAMENT A MARES ADOLESCENTS, DESENVOLUP 48901 3.050QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02454 G61685145 ASOC SOMOS UTILES EVOLUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON PLA 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03265 G60592458 ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS DE CIENCIES GOSCORP 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01781 G64369952 ASSOCIACIÓ GITANA TOTS ELS COLORS FOMEN DE LAS ACTIVIDADES PER A JOVES DE CAN RUMBA 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05355 S. OVIEDO.L. INF - 05/06 DESPESES EXTRAORDINARIES NET 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00077 G65744138 ASSOCIACIÓ REBOBINART "TALLERS REBOBINART" 48901 1.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. IQBALZAKIA SARA - 01 TRACTAMENT ODONTOLÒGIC 48001 295QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03428 R5800689A CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA CREACIO DE LA TAULA SOCIAL EVANGELICA DIGNITAT 48901 700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01782 G65688780 RROMANE SIKLYOVNE (ASS. JOVES GITANOS AMB FUTUR 48901 5.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01091 G64204639 ASOC MUNTICULTURAL NAKERAMOS VIENTO DEL PASADO 48901 5.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04331 G66216722 ASSOC.BARCELONA:TRAVEL LIKE A LOCAL USE-IT BARCELONA. SEGONA EDICIÓ 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02977 G66048893 ASSOCIACIO CAMERES I ACCIO BARRIS I ACCIÓ 48901 2.050QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03314 G28742088 ASOC. PARA CONCIENCIA DE KRISHNA FESTIVAL DE LA INOIA EN CATALUNYA 48901 1.100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04927 . L. ROJAS O. SARA - QUOTA CURS I CERTIFICAT 48001 385QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04941 . L. ROJAS O. SARA - 03 MANUTENCIO 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05294 . S. GARCIA G. SARA - 02/2 CANGURATGE 48001 450QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05313 . F. AHMED F. INF - 05 MANUTENCIO I DESPESES FILLA 48001 362QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05378 . A. PACHECO M. SARA - 04 PAGAMENT PIS 4 VENTS 48001 250QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02926 G65838328 AS VEI A VEI ONG BARRI SANT ANTONI CONSOLIDACIÓ I POTENCIACIÓ D'ACCIONS SOLIDÀRIES I 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05049 G. VAZQUEZ .L SARA - 04 ESCOLA BRESSOL 48001 339QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04955 OBASUYIJANE ABITS - TRANSPORT I TRAMITACIO PASSAPORT 48001 238QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04984 S. GARCIA E. G.GRAN - DESPESES DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC 48001 712

28

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (29)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05290 MUHAMEDAISHA ABITS - 04 SUPORT A L'ALLOTJAMENT 48001 400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05329 G. SANCHEZ M. G.G. - COMPTADOR LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05336 A. GONZALEZ F. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05341 V. MEDINA A. G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04920 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - AJUT VACUNA NADO 48001 76QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04968 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - 04/3 AJUT TRANSPORT 48001 150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04981 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - ULLERES AINHO 48001 109QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05032 K0000000B BESTRETES DE CAIXA SARA - 01/3 EXTRAESCOLARS 48001 150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05063 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - ALIMENTACIÓ 48001 150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05324 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - 05 COLONIES ESCOLARS 48001 100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05359 K0000000B BESTRETES DE CAIXA INF - ACT.EXTRAESCOLARS AROA 48001 120QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03273 G58792979 ASSOC. COMERC.I VEINS CREU COBERTA CREU COBERTA EIX DIVERS 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02810 G60247756 VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDARI DRETS O AJAGUTS? PLANTAT I MOU-TE PELS DRETS UNIVE 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02978 G60652658 ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES DE CATA CASALS DE JOVES ASSOCIATIUS, LÍNIES DE TREBALL 201 48901 4.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00666 G63277784 ASSOC CATAL DE MALALTIES NEUROMUSCU VIII SETMANA DE LES PERSONES AMB MALALTIES NEUROMU 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03268 G63637482 ASSOCIACIÓ CATALANA PROFESSIONALSDE POLÍTIQU I TROBADA EUROPEA TREBALLAR AMB I PER ALS JOVES AV 48901 1.750QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02209 G64404213 FUNDACIÓ SURT, FUNDACIÓ DE DONES, F DONES I COMUNITAT 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05308 G. MIRANDA V. INF - ALIMENTACIO YOHANNA 48001 362QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02626 G63645808 JOCVIU ASSOCIACIO JOC EN FAMILIA; EDUQUEM JUGANT 48901 2.100QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00108 G64555204 FUNDACIO SOÑAR DESPIERTO PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LES SITUACIONS DE RISC SOCIA 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01015 G63468763 LA CASA AMARILLA, ASOC CULTURAL ALGUN VOLUNTARI? (PROGRAMA DE VOLUNTARIAT DE L.C.A 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02437 G59447201 ASSOCIACIO STOP SIDA PROJECTE D'ATENCIO A PERSONES LGTB CONSUMIDORES DE 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00391 Q5850040F COL.LEGI EDUCADORES I EDUCADORS SOC SÈNIORS. PIONERES I PIONERS DE L'EDUCACIÓ... 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03780 G64041353 ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIO PRIVAD TALLERS DE REMINISCENCIA 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00340 G08957318 INSTITUT DRETS HUMANS DE CATALUNYA CONEIX I DEFENSA ELS TEUS DRETS I DEURES A LA TEVA 48901 1.730QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02045 G58127606 JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA PREMI TÀBER 2015 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01464 G58505280 ASSOC. CA LA DONA CA LA DONA UN ESPAI DE DONES: ATENCIO I PREVENCIO 48901 5.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03447 G59898502 FEDERACIO D'ASSOC GITANES DE C I DE TU QUI PREN CURA: PROMOCIÓ DE LA SALUT EN LA 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02818 G60098241 ASSOC. DONES PERIODISTES DE CATALUN ANALISI TRACTAMENT MITJANS DE COMUNICACIO DEL TRAF 48901 2.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00110 G60428976 JOVENTUT ESQUERRA REP.DE CAT.FED.BA FUNCIONAMENT ORDINARI 2015 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03353 G60843851 GRUP ÀGATA DONES AFECTADES CANCER M DANSATERÀPIA 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01716 G61045720 FUNDACIO PRIVADA PERE ARDIACA AVENÇ DEMOCRATIC O INVOLUCIÓ 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01463 G61913471 ASSOCIACIÓ DE DONES CA L'AURÈLIA AJUDA INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 48901 3.150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00397 G62170550 CAU DEL JUBILAT DELS BOMBERS DE BAR L'EXPERIENCIA DELS BOMBERS 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02080 G62659230 CREACION POSITIVA (PERSONAS CON VIH ATENCIÓ I SUPORT GRUPAL PER A HOMES I DONES QUE VI 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01031 G62823000 GRUPS D'AMICS GAIS, LESBIANES,TRANSEXUALS I BIS EXPOSICIÓ DE SENSIBILITZACIÓ: "VIU LA DIVERSITAT" 48901 3.850QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03789 G62893128 FUN.PR.HOSPITALITAT MARE DEU LOURDE ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT A MALALTS DESPLAÇATS- PIS 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03740 G64251192 FUND.PRIVADA SERVEI SOLIDARI PER IN TASTA'M, LLENGUES I OFICIS 48901 3.150QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00621 G64251192 FUND.PRIVADA SERVEI SOLIDARI PER IN (EX)POSICIONS 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03917 G61884144 EDUALTER-EDUCACIO ALTERNATIVA LA VISIO DE L'ALUMNAT SOBRE LES PROBLEMÀTIQUES LOC 48901 2.800QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01774 G64937683 ENLACE BCN-ASOC ESTUDIANTES COLOMBI INTEGRA, EINES DE PARTICIPACIO 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01652 G64119902 ASSOC RECUPERACIO MEMORIA HIST 70È ANIVERSARI DE L'ALLIBERAMENT DELS CAMPS D'EXTE 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03105 G64725708 EL GENERADOR ART I CREACIÓ CUL CAMINS CREATIUS I HOPING VIDEOCLIP DE RAP A L'HOP1 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00399 G64813595 HELIA ASSOC. DONES VIOLENCIA GENERE ADONATBCN 48901 4.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04247 G61574687 ASSOC CAT.DE MALALTS DE HUNTINGTON DIAGNOSTIC POSITIU DE MALALTIA DE HUNTINGTON I, AR 48901 2.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02311 G61645115 FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA DIFUSIÓ DE LA CULTURA GITANA A LA CIUTAT DE BARCEL 48901 5.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02896 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO APÒDERAMENT I TRANSEXUALITAT I TICS 48901 4.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03560 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO ESPAI ESTRANGERIA 48901 4.500

29

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (30)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatQUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03584 G65497265 ASSOCIACIÓ ARTRANSFORMA ORQUESTRA INTEGRADA 2015 48901 1.650QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02484 G65152126 ASSOCIACIO ESPAI AFRICA-CATALUNYA LAMPEDUSA BEACH 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00162 G62727185 INICIATIVES SOLIDARITAT I PROMOCIÓ BRAVAL. GOL AL FRACAS ESCOLAR 2015 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00893 G64064918 ASOC CULTURAL LA COQUERA MOSTRA DE TEATRE UNIVERSITARI INCISIU I SATIRIC MU 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00535 G65338154 ASSOCIACIO PANORAMA 180 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180, PROJECTE ANUAL DE FU 48901 1.400QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05059 F. D.M. DOLORES INF - 04/3 DESPESES ESCOLARS I MENJADOR 48001 470QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. . IQBALZAKIA SARA - 12 ACOMPANYAMENT FILLA 48001 325QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02402 G65956864 ASS. INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA ESPAI DE LLENGUA I SOCIALITZACIO PER A DONES IMMIG 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01533 G60739984 ACCIO HOSPITALARIA PETITIS DINARS 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04967 C. CUBA C.R. INF - 04 DESPESES ESCOLA CRISTIAN 48001 390QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05354 C. CUBA C.R. DESPESES ESCOLARS 2 NENS 48001 390QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05186 G. GUTIÉRREZ M. C. SERVEI FAMILIES COL.LABORADORES ABRIL´15 48001 300QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02436 B.MARTINEZ F. PROGRAMA D'ASSESORAMENT JURIDIC A DROGODEPENDENTS 48901 6.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03426 R0800487A IGLÉSIA EVANGÉLICA HNOS BCN C/ FUEN "JOGUINES SOLIDÀRIES" 48901 700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S03701 R0800487A IGLÉSIA EVANGÉLICA HNOS BCN C/ FUEN "JOGUINES SOLIDÀRIES" 48901 750QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00659 R0801288B IGLESIA EVANGELICA CECMAVI LLAPIS SOLIDARI 48901 2.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05126 M.VICTORIA ABITS - 04/2 ALIMNETACIO 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04942 M. RIOS N. BEATRIZ SARA - 03 MANUTENCIÓ 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04887 G.ANDREA J. SARA - AJUT TRATAMENT ODONTOLOGIC 48001 600QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04925 G. GUAMANMARCIA R. SARA - 02 MANUTENCIO 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04952 RAUFLUBNA SARA - 01/2 MENJADOR ESCOLAR BISMA I ARSHAD 48001 220QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S01024 G66052960 FUNDACION IBN BATTUTA FESTES D'AQUI I D'ALLA 48901 3.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00180 G66052960 FUNDACION IBN BATTUTA DONA .TENS FEINA! 48901 2.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05368 P. TRONCOSO G. INF - 07 CASAL D'ESTIU NICOLAS 48001 280QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S00766 G25388281 FUNDACIO PRIVADA JOVENT PRIMERA FEINA 48901 2.700QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. G66331232 ASSOCIACIO MINORITARIA VISIBILITAT MALALTIES MINORITARIES 48901 1.500QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05181 B. TERREROS M.S. SERVEI FAMILIES COL.LABORADORES ABRIL´15 48001 170QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S04951 KELAIHIND SARA - MENJADOR ESCOLAR 48001 378QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05289 KELAIHIND SARA - MANUTENCIÓ 48001 200QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05127 OBASUYIJANE ABITS - 04/2 ALIMENTACIO 48001 240QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S02037 G66357369 ASSOCIACIO JUVENIL MOVIMENT JOVE TRIBUNA JOVE 48901 1.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05094 A. G.ADELA ABITS - FIANÇA LLOGUER HABITACIÓ 48001 250QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05309 LE.P.EVA MARIA INF - 05/6 MENJADOR ESCOLAR 2 FILLES 48001 603QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05314 G. C.ISABEL INF - 05 DESPESES BASIQUES 2 FILLS 48001 350QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP15S05345 C. G.CONCEPCION G.G - COMPTADOR DE LLUM 48001 179HÀBITAT URBÀ 15S03673 G65844052 ASSOCIACIÓ ESPAI AMBIENTAL PARKING DAY BARCELONA 2015 48902 4.000HÀBITAT URBÀ 15S02073 G66048802 ASSOCIACIO CAN ROGER CAN ROGER: ART 48902 2.500HÀBITAT URBÀ 15S03797 G66430703 ASSOCIACIO INFRAUSOS INFRAUSOS: LABORATORI D'URBANITAT 48902 10.000HÀBITAT URBÀ 15S03711 G66009671 NÀFENT ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURALI EDUCATIVA TRANSICIONS VERDES [ESPAIS EN TRANSICIÓ] 48902 4.480HÀBITAT URBÀ 15S03617 G63851349 ASSOCIACIÓ REVISTA DIAGONAL EDICIO NUMERO MONOGRAFIC REVISTA DIAGONAL SOBRE PA 48902 2.000HÀBITAT URBÀ 15S03891 F65735714 TARPUNA, SCCL APLEC D'AGRICULTURA URBANA 48902 4.000HÀBITAT URBÀ 15S03607 G63542286 SOSTRE CÍVIC. UN NOU MODEL D'ACCÉSA L'HABITATGPARTICIPACIO CIUTADANA EN L'ACTIVACIO DE PATRIMONI 48902 3.000HÀBITAT URBÀ 15S03715 G58435975 ASSOC. VEÏNS POBLE NOU TRANSFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ SOCIO URBANA DE L'EIX 48902 9.500HÀBITAT URBÀ 15S04018 G66048802 ASSOCIACIO CAN ROGER CAN ROGER:HORT 48902 2.000HÀBITAT URBÀ 15S03595 B. D.ALBERTO BELLA 48902 4.200HÀBITAT URBÀ 15S03930 G64009491 XARXA COMUNITARIA ST.ANTONI-XARX@NT HORTANTONI: FOMENT I DIVULGACIÓ D'UN HORT URBÀ COM 48902 1.420HÀBITAT URBÀ 15S01728 C. MARIA T. D. BIBLIHORTECA: ESPAI D'INFORMACIÓ I RECERCA EN AGRI 48902 2.500HÀBITAT URBÀ 15S03613 G58435975 ASSOC. VEÏNS POBLE NOU DESENVOLUPAMENT D'ESPAIS I ACTIVITATS A CONNECTHOR 48902 1.000

30

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (31)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatHÀBITAT URBÀ 15S03928 G08400319 ASSOC. PARES PERSONES RETARD MENTA HORT URBA ASPANIAS 48902 1.500HÀBITAT URBÀ 15S03637 G. V.ELENA LA PELL DE LA CIUTAT 48902 3.500HÀBITAT URBÀ 15S04184 G65919888 ASSOC. RAONS PUBLIQUES EL COLL I VALLCARCA A LES AULES:CONÈIXER EL BARRI 48902 5.400HÀBITAT URBÀ 15S03669 G62538103 BICICLETA CLUB DE CATALUNYA PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER AVALUAR LA INSERCIÓ DE 48902 2.200HÀBITAT URBÀ 15S03714 F65735714 TARPUNA, SCCL ÀGORA: CO-CREEM HORTS URBANS 48902 4.000HÀBITAT URBÀ 15S03968 G64333792 ASSOC.SLOW FOOD BCN VAZQUEZ MONT MERCAT DE LA TERRA D'SLOW FOOD 48902 2.500HÀBITAT URBÀ 15S03692 C. G.LIDIA PROVA PILOT ILLA PREFERENT PER COBERTES VERDE 48902 3.000HÀBITAT URBÀ 15S03702 G60229846 FTFP FORMACIO I TREBALL FUNDACIO PR RUTES CULTURALS EN BICICLETA PER LA INCLUSIO SOCIA 48902 3.750HÀBITAT URBÀ 15S03483 G58300963 ASSO.VEINS FONT GUATLLA-MAGORIA ILLA DELS 3 HORTS (PLA BUIT) 48902 1.150HÀBITAT URBÀ 15S03675 G64772908 PENSANT MOVIMENT URBÀ, ASSOC.CULTUR PLATAFORMA TERRITORIS OBLIDATS 48902 1.000HÀBITAT URBÀ 15S03630 G65391815 ASSOC.CULTURAL 48H OPEN HOUSE PER ADIVULGA.P GRAN OPEN EXTRA 48902 6.400HÀBITAT URBÀ 15S03876 F59197996 FEMAREC S.C.C.L. AMPLIACIO I CONSOLIDACIO DE L'ACTIVITAT PRODUCTIVA 48902 4.500HÀBITAT URBÀ 15S04003 G62292545 FUNDACIO HUMANITARIA DR TRUETA RECICLATGE I INSERCIO SOCIOLABORAL 48902 2.700HÀBITAT URBÀ 15S03908 G61096368 FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI CAMPANYA ESPLAIS + SOSTENIBLES 48902 3.000HÀBITAT URBÀ 15S04172 G65715385 FUND. ACCION BIENESTAR Y DESARROLLO ENERGIA JUSTA: PER L'ARRADICACAIÓ DE LA POBRESA EN 48902 3.500HÀBITAT URBÀ 15S03926 G61065678 DRAP-ART FESTIVAL INTERNACIONAL DE RECICLATGE ARTISITC DE C 48902 2.000HÀBITAT URBÀ 15S03959 G61749297 XARXA DE CONSUM SOLIDARI MALBARATAMENT D'ALIMENTS: UN ALT COST ENERGETIC I 48902 2.250HÀBITAT URBÀ 15S03966 V63712202 FEDERACION DE ENTIDADES LATINOAMERI MEDIACIÓ I DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS A E 48902 3.000HÀBITAT URBÀ 15S03980 G60382371 ASSOCIACIO D'AMICS DEL JARDI BOTANI VOLUNTARIS PER LA BIODIVERSITAT 48902 2.000HÀBITAT URBÀ 15S03932 G65009235 FUNDACION AMBIT PREVENCIO L'HORTET 48902 2.500HÀBITAT URBÀ 15S04078 G58037862 SOCIETAT CATALANA D EDUCACIO AMBIEN SOCIETAT CATALANA D'EDUCACIO AMBIENTAL 48902 3.000HÀBITAT URBÀ 15S04135 G66409251 ASS.ENCARA EN ACCIO MOVIMENT AFECTI ECOENCARA 48902 1.500HÀBITAT URBÀ 15S04161 G66120205 ASOC JUVENIL PROYECTO BARCELONA EL UPCYCLING COM A RECURS PER A L'OCUPACIÓ 48902 2.500HÀBITAT URBÀ 15S03957 G63544647 FUNDACIO PRIVADA L'ALTERNATIVA LA POBRESA ENERGÈTICA, EL DRET A CIUTAT I LA 48902 1.000HÀBITAT URBÀ 15S04031 G66210444 ASOC MODA SOSTENIBLE BARCELONA BCN ETHICAL FASHION FEST, FESTIVAL DE MODA SOSTENI 48902 2.500HÀBITAT URBÀ 15S03982 B62712401 RECUPERA.PARA RECICLAJE TABUENCA SL NOU ESPAI AMBIENTAL I ECOLOGIC 48902 2.000HÀBITAT URBÀ 15S03925 G63594873 COAMB - COL·LEGI D'AMBIENTÒLEGS DE DIÀLEGS AMBIENTALS 2015 48902 1.500HÀBITAT URBÀ 15S04015 G08844797 AS. MESTRES ROSA SENSAT BARCELONA RECREA 48902 2.500HÀBITAT URBÀ 15S04023 G17530346 ASSOCIACIÓ HABITATS GRUP PER LACONSERVACIÓ D RIUS URBANS, CONEIXER COMPARTIR I CONSERVAR ELS RI 48902 2.000HÀBITAT URBÀ 15S03972 G60037348 ECOSERVEIS METEO RENOVABLES:LA METEOROLOGIA DE LES ENERFÍES R 48902 1.500HÀBITAT URBÀ 15S03878 G66219718 ASOC. PLATAF. APROFITAMENT ALIMENTS ASSOCIACIÓ PLATAFORMA APROFITEM ELS ALIMENTS 48902 3.500HÀBITAT URBÀ 15S04176 G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT TERAPIA HORTICOLA 48902 2.000HÀBITAT URBÀ 15S03874 G61195442 ASSOC COMERCIANTS DELS ENCANTS NOUS AGENDA 21 2015 ENCANTS NOUS 48902 1.300HÀBITAT URBÀ 15S02901 V58660515 CENTRE D'ECOLOGIA I PROJECTES ALTER ORGANITZACIÓ I CELEBRACIÓ DEL IV FÒRUM ESTRATÈGIA 48902 1.250HÀBITAT URBÀ 15S03897 G65223240 RECERCA I DECREIXEMENT BARCELONA EN TRANSFORMACIÓN SOCIOECOLÒGICA 48902 2.500HÀBITAT URBÀ 15S03871 G66221292 FUNDACIÓ BONA NIT BARCELONA #BNBPRO / JORNADES PROFESIONALS. CAP A UN NOU 48902 2.000DTE C.VELLA 15S00032 F08310013 COOP. PROMOTORA MEDIOS AUDIOVISUALE IMAGINA IMAGINA : DISSABTES DE CINEMA INFANTI 48901 2.000DTE C.VELLA 15S03522 Q5855087B CEIP PARC DE LA CIUTADELLA CELEBREM NADAL I EL SANT JORDI AMB TOTHOM 48901 500DTE C.VELLA 15S02458 Q5856409G IES PAU CLARIS PROJECTE CULTURAL INS PAU CLARIS 48901 950DTE C.VELLA 15S01632 G58523044 FUNDACIO PRIVADA FAMILIA I BENEST.S LA GENT GRAN FEM BARRI 48901 4.000HÀBITAT URBÀ 15S01060 Q2818002D CONSEJO SUPERIOR INVESTIG.CIENTIFIC CIENCIA Y PREHISTORIA EN LAS CALLES DEL RAVAL 48901 1.500DTE C.VELLA 15S00065 G58369166 AMPA CEIP PARC DE LA CIUTADELLA DINAMITZACIÓ AMPA CEIP PARC DE LA CIUTADELLA 48901 3.000DTE C.VELLA 15S02480 G58930454 ASSOC.PP.AA.ESC.BRESSOL CADI CELEBREM LA CULTURA I ESCOLA DE MARES I PARES 48901 2.600DTE C.VELLA 15S03826 G60049665 AS.C.VEINS UNIO,M.BARBARA,ST.MARG.A FESTA MAJOR 48901 1.000DTE C.VELLA 15S03117 G60489572 APA DEL COLEGIO NACIONAL CERVANTES ACTIVITATS DE L'AMPA CERVANTES 48901 6.050DTE C.VELLA 15S01708 G64545015 AMPA ESCOLA BRESSOL CARABASSA CAPACITACIÓ, IMPLICACIÓ I INTEGRACIÓ DE LES FAMÍLI 48901 1.500DTE C.VELLA 15S02850 G64683154 ASSOCIACIO ESPORTIVA CERVANTES-CASC BASQUET PER A TOTHOM 48901 2.800DTE C.VELLA 15S00567 Q5855287H C.P. MILA I FONTANALS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR 48901 6.500

31

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (32)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE C.VELLA 15S01087 Q5855293F C.P. RUBEN DARIO TEATRE MUSICAL 48901 1.250DTE C.VELLA 15S00062 Q5855858F C.P. ALEXANDRE GALI EL TEATRE 48901 700DTE C.VELLA 15S00196 F08310013 COOP. PROMOTORA MEDIOS AUDIOVISUALE 2 PROJECCIONS A LA PLAÇA SANT PERE 48901 2.500DTE C.VELLA 15S00057 G58623430 ASSOC. VEINS BARRI EL RAVAL ACTE INFANTIL 48901 825DTE C.VELLA 15S01621 G62494026 CASC, FUNDACIÓ SOCIAL DEL RAVAL EL RACO DE LA FAMILIA ESCOLA DE PARES I MARES 48901 950DTE C.VELLA 15S02512 Q5855087B CEIP PARC DE LA CIUTADELLA ANEM AL TEATRE 48901 1.400DTE C.VELLA 15S01075 G59442293 ASOC. NOU DE LA RAMBLA VECINOS-COME FESTA MAJOR DEL RAVAL 48901 3.225DTE C.VELLA 15S03655 G61400156 ASSOC.VEINS REVITALITZACIO CASC ANT SUPORT A LA PARTICIPACIO VEINAL I L'EDICIO DEL BUT 48901 2.100DTE C.VELLA 15S03126 G08935199 ASSOC.VEINS BARCELONETA PROJECTE VEÏNS 48901 2.550DTE C.VELLA 15S00565 G58232760 A.P.A. MILA FONTANALS AMIGOS G ACOLLIDA MATI/TARDA (EXTRAESCOLARS) 48901 2.000DTE C.VELLA 15S00451 G58300484 CLUB PETANCA BARCELONA XI MASTER PETANCA CIUTAT VELLA 48901 500DTE C.VELLA 15S00229 G58348806 ESBART CATALA DE DANSAIRES DANSA A CIUTAT VELLA 48901 2.826DTE C.VELLA 15S01672 G58927666 ELS DIABLES DE LA BARCELONETA NIT DEL FOC 48901 2.200DTE C.VELLA 15S00059 G59992651 ASSOC AA AULES ADULTS C.P.VERGE MAR VARIOS TALLERES 48901 3.060DTE C.VELLA 15S00723 G62607163 ASSOC PROM CENTRE CULTURA DONES F.B #PINKNET.3 TALLERS DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNC 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00052 G64890072 ASSOC.AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIACIUTAT VEL AULA EXTENSIO UNIVERSITARIA CV PER A LA GENT GRAN 48901 1.850DTE C.VELLA 15S01348 Q5855589G I.B. MILA I FONTANALS CINEMA EN CURS 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00061 Q5855858F C.P. ALEXANDRE GALI SORTIDES ESCOLARS 48901 500DTE C.VELLA 15S02863 S0800007G CEIP MEDITERRÀNIA CAP ALUMNE SENSE LLIBRES 48901 2.000DTE C.VELLA 15S00328 G62629399 ASSOCIACIÓ D'AMICS ARC DEL TEA PROMOCIÓ I ATENCIÓ A GENT GRAN DEL BARRI RAVAL SUD 48901 2.500DTE C.VELLA 15S02296 Q5850057J INS MIQUEL TARRADELL IMPULSEM 2015 48901 3.500DTE C.VELLA 15S02473 G65529661 FUNDACION APIP-ACAM SENSIBILITZACIO DEL BARRI. COMIMSSIO DE DISCAPACIT 48901 6.715DTE C.VELLA 15S02474 G65529661 FUNDACION APIP-ACAM PISOS PONT PER A LA INCLUSSIO DE PERSONES EN SITUA 48901 3.000DTE C.VELLA 15S02517 G08400319 ASSOC. PARES PERSONES RETARD MENTA ESPLAI JUVENIL D'ESBARJO 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00035 F08310013 COOP. PROMOTORA MEDIOS AUDIOVISUALE PATCHWORK D'IMATGES 48901 2.000DTE C.VELLA 15S01641 G60320132 CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 3ª JORNADES EXTRAESCOLARS INCLUSIVES "JUGUEM TOTS 48901 600DTE C.VELLA 15S02383 G63785281 ASSOC.D'INTEGRACIà PRO PERSONES INF FESTIVAL DE NADAL 2015 48901 340DTE C.VELLA 15S02292 G62414180 FORN DE TEATRE PA'TOTHOM D'AVUI PER DEMA. TEATRE D'INTERVENCIO SOCIAL AMB J 48901 2.600DTE C.VELLA 15S03842 G08575441 A.P.A. PERS.DISMINUCIO PSIQ.INST.MU ACTIVITATS COMUNITARIES PER A INFANTS DE 8 A 14 A 48901 600DTE C.VELLA 15S02006 G08953267 AMPA ESCOLA VEDRUNA-ANGELS ESPAI OBERT / TALLER EN CATALA 48901 1.500DTE C.VELLA 15S02000 G58353756 ESBART L'ESPIGA D'OR RECUPERACIÓ I DIFUSIO DE LES DANSES TRADICIONALS C 48901 600DTE C.VELLA 15S00054 G58488487 ASSOC. FESTES PLAÇA NOVA 426 FESTES DE SANT ROC DE LA PLAÇA NOVA -BARRI GOT 48901 13.600DTE C.VELLA 15S03123 G58643511 AGRUP. CULTURAL DE INDUS.Y COMER.BA UN MAR D'ACTIVITATS 48901 2.550DTE C.VELLA 15S02856 G58884370 CLUB BASQUET CIUTAT VELLA ESCOLA DE BÀSQUET CIUTAT VELLA, BÀSQUET FEMENÍ I M 48901 600DTE C.VELLA 15S02295 G58919796 ASSOC.P.A.E.BRESSOL MUN.CANIGO TREBALL EN FAMILIA I ESTIMULACIO INFANTIL 48901 1.900DTE C.VELLA 15S03680 G58957929 A.P.A. ESCOLA BRESSOL PUIGMAL ACTIVITATS AMPA EGM PUIGMAL 48901 1.030DTE C.VELLA 15S00100 G63124028 AMPA CASTELLA ACTIVITATS EDUCATIVES A L'ESCOLA 48901 800DTE C.VELLA 15S01989 G65025314 ASS.JUVENIL JOVES DEL CENTRE PROJECTE ORDINARI 2015 48901 1.275DTE C.VELLA 15S01991 G65025314 ASS.JUVENIL JOVES DEL CENTRE CARNAVALASSU 2015 48901 700DTE C.VELLA 15S02157 Q5855122G C.P. BAIXERAS MATERIAL DIDACTIC 48901 1.100DTE C.VELLA 15S01083 Q5855293F C.P. RUBEN DARIO ACTIVITATS CULTURALS I SORTIDES 48901 1.500DTE C.VELLA 15S00060 Q5855858F C.P. ALEXANDRE GALI XIX SETMANA CULTURAL "L'ENERGIA" 48901 3.000DTE C.VELLA 15S00618 R0800576A ESCOLA PIA DE SANT ANTONI PROJECTE DE MILLORA EDUCATIVA-OBERTURA AL BAR 48901 750DTE C.VELLA 15S00463 V60180510 COORDINADORA DE VEÏNS DEL CASC ANTI PROJECTE 2015 COORDINADORA DE VEÏNS DEL CASC ANTIC 48901 2.350DTE C.VELLA 15S01124 G65257024 FUNDACIO SETBA LA PLAÇA DIBUIXA 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00166 G65683484 ASSOCIACIO BARCELONETA GENTIL QUE LA GENT GRAN GAUDEIXI DE LA MUSICA 48901 550DTE C.VELLA 15S00281 G66052960 FUNDACION IBN BATTUTA FUTBOL AL RAMADÀ 48901 800DTE C.VELLA 15S03683 G66420639 AMPA INS MIQUEL TARADELL 2014 ACTIVITATS AMPA 2015 48901 3.000

32

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (33)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE C.VELLA 15S03852 G63832786 FUNDACIO CIUTADANIA MULTICULTURALMESCLADIS TALLERES DE DINAMIZACION BARRIAL 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00550 Q5855082C C.P. DRASSANES ROCÒDROM 48901 800DTE C.VELLA 15S03115 G60195906 ASSOC AMICS GEGANTS DEL PI XXI FESTES DE SANT JOSEP ORIOL I ACTIVITATS QUE SE 48901 3.000DTE C.VELLA 15S01026 G60779642 ASSOC.GEGANT.,GRALL.I BEST.BARCELON FOC BESTIAL/VERSOTS INFERNALS (I ACTIVITATS ANUALS 48901 2.550DTE C.VELLA 15S00121 G62346242 SOCIETAT CULTURAL ARTISTICA DISBAUX TALLERS, CULTURA, COMPARSA AL RAVAL 48901 685DTE C.VELLA 15S02844 G62879705 ASS AMICS GEGANTS RAMON I LOLA FESTA MAJOR DEL RAVAL 2015 48901 2.500DTE C.VELLA 15S00540 G63103006 FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA-STUDIUM PROJECTE D'INFÀNCIA - SOM-HI! 48901 2.500DTE C.VELLA 15S03451 G63251540 AMPA E.B. PORTAL NOU ACTIVITATS DE DINAMITZACIO PER A FAMILIES D'INFANT 48901 1.000DTE C.VELLA 15S03877 G64285596 C.F.S. NOU DE LA RAMBLA FEM ESPORT AL RAVAL 48901 1.960DTE C.VELLA 15S01990 G65025314 ASS.JUVENIL JOVES DEL CENTRE CONCERTASSU 2015 48901 300DTE C.VELLA 15S02154 Q5855122G C.P. BAIXERAS FEM ESPORT 48901 2.500DTE C.VELLA 15S01408 Q5855453F C.P. CASTILLA TEATRE PLA D'ENTORN RAVAL 48901 1.000DTE C.VELLA 15S01350 Q5855589G I.B. MILA I FONTANALS NATACIO PER A ALUMNES NOUVINGUTS I ALUMNES AMB DIS 48901 3.300DTE C.VELLA 15S00500 Q5855726E I.B. JOAN SALVAT PAPASSEIT APDICUM APLICACIO DINAMICA DEL CURRICULUM 48901 1.000DTE C.VELLA 15S02635 Q5855865A C.P. CERVANTES DESCOBERTA DE L'ENTORN NATURAL I HISTORIC 48901 2.650DTE C.VELLA 15S02864 S0800007G CEIP MEDITERRÀNIA CURS D'ESCACS 48901 1.250DTE C.VELLA 15S03060 G58497736 ASSOC.DE COMERCIANTS C.SANT PAU HISTORIES DEL BARRI-VIDEO RETRATS DELS COMERÇOS DE 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00462 G58676982 ATLANTA, F.C. PARTICIPACIO COMPETICIONS OFICIALS FEDERACIO CATAL 48901 800DTE C.VELLA 15S03677 G64997331 ASSOC. COMERCIANTS RAMBLA RAVAL FESTA MAJOR A LA RAMBLA DEL RAVAL 48901 850DTE C.VELLA 15S03657 G65608614 ASS. COMERCIANTS I AMICS RAVAL VERD FESTA MAJOR DE RAVAL VERD 48901 850DTE C.VELLA 15S01727 G65956864 ASS. INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA FOMENT D'ACTIVITATS ORGANITZATIVES 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00527 Q5855082C C.P. DRASSANES DINAMITZACIÓ DE FAMÍLIES. PLA EDUCATIU DE L'ENTRON 48901 1.900DTE C.VELLA 15S01082 G58044108 CLUB FUTBOL BARCELONETA PROMOCVIÓ DE L'ESPORT EN EDAT ESCOLAR 48901 4.350DTE C.VELLA 15S03654 G61400156 ASSOC.VEINS REVITALITZACIO CASC ANT SUPORT A LA REALITZACIO DE LA FESTA MAJOR DE CASC 48901 5.000DTE C.VELLA 15S01314 G08952749 APA C.P. ANGEL BAIXERES PROGRAMA ANUAL D'ACTIVITATS DE L'AMPA DE L'ESCOLA 48901 3.600DTE C.VELLA 15S03653 G58505280 ASSOC. CA LA DONA CA LA DONA, UN ESPAI DE DONES I PER A DONES 48901 800DTE C.VELLA 15S01671 G58927666 ELS DIABLES DE LA BARCELONETA CORREFOC DE CANO (FESTA MAJOR BARCELONETA) 48901 500DTE C.VELLA 15S03253 G60939956 ASSOCIACIO JUVENIL TEB DINAMIQUES PARTICIPATIVES VERS ELS DRETS HUMANS, 2 48901 2.000DTE C.VELLA 15S03256 G60939956 ASSOCIACIO JUVENIL TEB RAVALSURT, 2015 48901 3.000DTE C.VELLA 15S01419 G62256102 AMPA CEIP ALEXANDRE GALI PROJECTE EXTRAESCOLARS 48901 2.600DTE C.VELLA 15S01431 G63944599 ASSOCIACIO CULTURAL DEL MON AN FINESTRES DE PLASTILINA(CONTINUACIO 2015) 48901 1.750DTE C.VELLA 15S02941 G64333107 AMPA CEIP MEDITERRANIA RECOLZAMENT A L'ORGANITZACIO DE LES ACTIVITATS EXT 48901 3.000DTE C.VELLA 15S00098 Q0868058I COL.P.COLLASO I GIL BARNA TEATRE 48901 2.000DTE C.VELLA 15S01085 Q5855293F C.P. RUBEN DARIO CAMPANYA DE TEATRE A L'ESCOLA 48901 1.300DTE C.VELLA 15S01405 Q5855453F C.P. CASTILLA MATERIAL DIDÀCTIC. PLA EDUCATIU DE L'ENTORN 48901 1.850DTE C.VELLA 15S01351 Q5855589G I.B. MILA I FONTANALS PRACTICA EXTRAESCOLAR DEL FUTBOL, BASQUET, ESPORT 48901 1.500DTE C.VELLA 15S02865 S0800007G CEIP MEDITERRÀNIA SETMANA DELS SENtit* 48901 750DTE C.VELLA 15S03129 G63941181 COMISSIO FESTA MAJOR DE LA BARCELON FESTA MAJOR BARCELONETA 2015 48901 3.500DTE C.VELLA 15S01304 G65046104 ASSOCIÓ AMICS DEL PESSEBRE SMD NADAL ENTRE PESSEBRES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 48901 750DTE C.VELLA 15S01695 G60475043 AMICAL INMIGRANTES MARROQUIES "AMICAL" 48901 1.700DTE C.VELLA 15S02005 G65347536 ASSOCIACIO COLLA GEGANTERA DEL CASC FOMENT DEL FET GEGANTER A PARTIR DELS BARRIS 48901 910DTE C.VELLA 15S02472 G65529661 FUNDACION APIP-ACAM TALLER DE MUSICOTERAPIA PER A PERSONES AMB DISCAPA 48901 1.500DTE C.VELLA 15S01342 G65836074 ASS. CULTURAL CRISTIANA DE LA CERA FOMENT DE LES ACTIVITATS ORGANITZATIVES DE L´ASSO 48901 600DTE C.VELLA 15S01748 G65756355 POSIDONIA MEDITERRÁNEAECODESARROLLOASSOC VILAMON 48901 1.200DTE C.VELLA 15S00233 G65140873 FUND. PRIV. SERV. ASSIST. I RESID.SANT JORDI FOMENT DE L'ESPORT I LA QUALITAT DE VIDA 48901 1.020DTE C.VELLA 15S04386 G65140873 FUND. PRIV. SERV. ASSIST. I RESID.SANT JORDI EL NOSTRE PAPER ARTESÀ 48901 260DTE C.VELLA 15S03844 Q5855990G IES VERDAGUER TOTS A TOT RITME 48901 1.000DTE C.VELLA 15S01413 G58129974 ASOC.D'AMICS,VEINS I COMERC.DE LA R FESTES DEL ROSER 2015 48901 2.420

33

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (34)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE C.VELLA 15S01604 G62494026 CASC, FUNDACIÓ SOCIAL DEL RAVAL EL RACO DE LA INFANCIA ADOLESCENCIA I JOVENTUT 48901 5.950DTE C.VELLA 15S02544 G64007404 F.PRIV.CAT.PREVENCIO RESIDUS/CONSUM COMERC VERD A CIUTAT VELLA 48901 1.200DTE C.VELLA 15S03523 Q5855087B CEIP PARC DE LA CIUTADELLA TRASLLADEM EL JOCS AL PATI 48901 200DTE C.VELLA 15S03524 Q5855087B CEIP PARC DE LA CIUTADELLA AUDIO LEARNING AND GAMES AT SCHOOL 48901 300DTE C.VELLA 15S02382 G63785281 ASSOC.D'INTEGRACIà PRO PERSONES INF PROGRAMACIO ANUAL D'ACTIVITATS 48901 1.500DTE C.VELLA 15S00526 G08851735 A.P.A. PERE VILA L'ESCOLA DE TOTS I PER A TOTS 48901 4.450DTE C.VELLA 15S03679 G58270943 AMPA COL LEGI SANT FELIP NERI DE BC ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE SUPORT EDUCATIU 48901 1.950DTE C.VELLA 15S00332 G59325779 AMICS BARRI SANT JUST FESTES PRIMAVERA I CASTANYADA 48901 3.300DTE C.VELLA 15S00909 G59925727 APA ESCOLA BRESSOL LA MAR DE BARCEL MUSICA , RECICLATGE I ANIMACIO , EXPERIENCIA VIVEN 48901 800DTE C.VELLA 15S00966 G60779642 ASSOC.GEGANT.,GRALL.I BEST.BARCELON 24ENA TROBADA DE GEGANTS DE LA BARCELONETA-PORT VE 48901 2.150DTE C.VELLA 15S03218 G63799191 ECO-UNION ECO-DIÀLEGS AMB CIUTADANS 48901 1.250DTE C.VELLA 15S02868 G64333107 AMPA CEIP MEDITERRANIA INTEGRAR FAMILIES NOUVINGUDES 48901 950DTE C.VELLA 15S00586 G64611239 ASSOCIACIO DE GEGANTERS DELS G VII TROBADA DELS GEGANTS DE SANT JAUME 48901 700DTE C.VELLA 15S02175 Q5855122G C.P. BAIXERAS TOTD I TOTES DE COLONIES 48901 2.000DTE C.VELLA 15S01086 Q5855293F C.P. RUBEN DARIO MATERIAL DIDÀCTIC I LLIBRES 48901 3.600DTE C.VELLA 15S02312 G65030371 ASS. CULTURAL TRASTERO DE LAS ARTES PROJECTE MUCHA MUJER 6A EDICIO 2013 48901 1.000DTE C.VELLA 15S01084 G59024661 AMPA CEIP RUBEN DARIO ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 48901 1.000DTE C.VELLA 15S03063 G58497736 ASSOC.DE COMERCIANTS C.SANT PAU FESTA MAJOR AL CARRER SANT PAU I JUNTA COMERÇ 48901 1.200DTE C.VELLA 15S00066 G08943250 AGRUPACIO CULTURAL FOLKLORICA BCNA ACOLLIMENT D'ACTIVITATS DEL BARRI 48901 1.000DTE C.VELLA 15S01469 G65496804 ASSOC. ESPLAI NATZARET I BETANIA ACTIVITATS ESPLAI I COLÒNIES 2015 48901 390DTE C.VELLA 15S03656 G65608614 ASS. COMERCIANTS I AMICS RAVAL VERD CINEMA I GASTRONOMIA A LA FRESCA 48901 2.000DTE C.VELLA 15S02379 G61750048 RAVAL EN ACCIÓ, ASSOC. "YOUTH" RAVAL 48901 1.000DTE C.VELLA 15S02573 G64970387 AS. NOUCINEMATÒGRAF NAPOLEÓ PROJECCIONS DE CINEMA MUT(CEL.LULOIDE) AMB MUSICA 48901 1.000DTE C.VELLA 15S03095 G64124423 ASSOCIACIÓ CULTURAL FREEDONIA PROGRAMACIO DE FREEDONIA ALS CARRERS DEL RAVAL DUR 48901 1.000DTE C.VELLA 15S03049 G64345457 ASS. LA IRA TEATRO ART I HISTORIA DEL CARRER DE LA RIERETA 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00592 B. D.ALBERTO BELLA 48901 2.000DTE C.VELLA 15S01416 G58129974 ASOC.D'AMICS,VEINS I COMERC.DE LA R CONCERT DE NADAL I XOCOLATADA POPULAR 2015 48901 1.000DTE C.VELLA 15S01125 G61114690 FUNDACIO PRIVADA ESCOLA VICENCIANA LABOUREM AMB RITME 48901 2.000DTE C.VELLA 15S00546 Q5855082C C.P. DRASSANES TEATRES MUSICAL 48901 5.400DTE C.VELLA 15S00541 Q5855082C C.P. DRASSANES MATERIAL DIDÀCTIC. PLA EDUCATIU DE L'ENTORN 48901 4.000DTE C.VELLA 15S02384 G63785281 ASSOC.D'INTEGRACIà PRO PERSONES INF COLONIES D'ESTIU 2015 48901 850DTE C.VELLA 15S01742 W0016043B ASSOC. FONDATION ETUDIANTE POUR LA ACOMPANYA A UN INFANT 48901 3.000DTE C.VELLA 15S02492 G58317918 SOCIETAT CORAL PERLA AGUSTINENCA CAN CORAL 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00465 G58537598 ASSOC.AMICS HAVANERES "PORTVELL" DIFUSSIO I PROMOCIO DE L'HAVANERA 48901 400DTE C.VELLA 15S02857 G58884370 CLUB BASQUET CIUTAT VELLA CIUTAT VELLA, MODEL D'ESPORT I SOCIABILITZACIÓ 48901 3.700DTE C.VELLA 15S01769 G59141416 A.P.A. ESCOLA BRESSOL MONT TABER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA BRESSOL MONT TÀBER 48901 1.500DTE C.VELLA 15S00525 G60019130 FUNDACIO CASC ANTIC TREBALL EN XARXA PER LA DISTRIBUCIO D'ALIMENTS 48901 1.500DTE C.VELLA 15S02828 G60061710 ARTISTAS Y ARTESANOS FOMENTO ARTES TALLERS OBERTS DE CIUTAT VELLA 48901 4.000DTE C.VELLA 15S03785 G60099702 ASSOCIACIO VOLUNTARIS 2.000 DINAMITZACIO DEL VOLUNTARIAT CIVIT A CIUTAT VELLA 48901 1.000DTE C.VELLA 15S03102 G60195906 ASSOC AMICS GEGANTS DEL PI CREACIO D'UNA GEGANTONA INFANTIL I LES ACTIVITATS 48901 1.000DTE C.VELLA 15S02654 G60447000 ALBA LACTANCIA MATERNA LA CIUTAT I LES DONES EN PERIODE D'EMBARAS, MATERN 48901 400DTE C.VELLA 15S02493 G61855219 AMPA COL-LEGI COLLASO I GIL ACTIVITATS FORMATIVES, CULTURALS I LÚDIQUES PER A 48901 1.500DTE C.VELLA 15S02843 G62879705 ASS AMICS GEGANTS RAMON I LOLA LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL COM A EINA D'INTE 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00580 G64251192 FUND.PRIVADA SERVEI SOLIDARI PER IN AFLUENTS 48901 800DTE C.VELLA 15S00096 Q0868058I COL.P.COLLASO I GIL BARNA ANEM DE COLÒNIES ELS ALUMNES DE 6È PER FOMENTAR LA 48901 2.000DTE C.VELLA 15S00097 Q0868058I COL.P.COLLASO I GIL BARNA MATERIAL DIDÀCTIC, MATERIAL DIGITAL, LLIBRES DE TE 48901 7.000DTE C.VELLA 15S01414 Q0868074F C.P. PERE VILA PACK25 48901 6.950DTE C.VELLA 15S02203 Q5855122G C.P. BAIXERAS GAUDIM DE LA BIBLIOTECA 48901 1.100

34

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (35)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE C.VELLA 15S00569 Q5855287H C.P. MILA I FONTANALS ACTIVITATS CULTURALS-EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES 48901 2.000DTE C.VELLA 15S00063 Q5855858F C.P. ALEXANDRE GALI MATERIAL DIDACTIC-BANC DE LLIBRES 48901 3.000DTE C.VELLA 15S02636 Q5855865A C.P. CERVANTES MATERIAL DIDACTIC 48901 2.500DTE C.VELLA 15S00620 R0800576A ESCOLA PIA DE SANT ANTONI PROJECTES DE MILLORA EDUCATIVA-200 ANYS FENT 48901 1.000DTE C.VELLA 15S02862 S0800007G CEIP MEDITERRÀNIA TREBALLEM PER A LA COHESIO SOCIAL A TRAVES DE LES 48901 14.700DTE C.VELLA 15S02866 S0800007G CEIP MEDITERRÀNIA SORTIDES ESCOLARS 48901 1.250DTE C.VELLA 15S02447 G61515565 APRENEM JUNTS ESPAI CREATIU APRENENTATGE CONVIVENCIA 48901 1.000DTE C.VELLA 15S02004 G65347536 ASSOCIACIO COLLA GEGANTERA DEL CASC REPARACIÓ I MODIFICACIÓ DEL DOFI DE CIUTAT VELLA 48901 800DTE C.VELLA 15S02234 G60546876 SOCIEDAD CORAL L'AVI PROJECTE MUSICAL I PER LA COHESIO SOCIAL 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00099 G65738148 ASS.TAULA DE MEDIACIÓ PL.FOLCH I TO FIESTAS POPULARES DEL RAVAL 2015 48901 1.000DTE C.VELLA 15S01715 G65956864 ASS. INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA DETECCIÓ, PREVENCIÓ I ACOMPANYAMENT A LA DONA INMI 48901 3.000DTE C.VELLA 15S01092 P5890047C EBM CADÍ CONTE-CONTES DE GRANS A PEtit* 48901 300DTE C.VELLA 15S01340 F17444225 SUARA SERVEIS SCCL ....L'AIGUA EM MOU 48901 180DTE C.VELLA 15S00973 G08941494 ASOC.ESPORTIVA CIUTAT VELLA DE BARC PROGRAMA D'ACTIVITAT FISICA PER LA GENT GRAN 48901 800DTE C.VELLA 15S00056 G58623430 ASSOC. VEINS BARRI EL RAVAL PROJECTE ATENCIÓ ALS VEÏNS DEL BARRI DEL RAVAL 48901 1.000DTE C.VELLA 15S00058 G58623430 ASSOC. VEINS BARRI EL RAVAL FESTA MAJOR DEL RAVAL 48901 15.000DTE C.VELLA 15S00559 Q5855082C C.P. DRASSANES TEATRE. PLA ENTORN RAVAL 48901 1.800DTE C.VELLA 15S00558 Q5855082C C.P. DRASSANES FESTES POPULARS A L'ESCOLA. PLA ENTORN DEL RAVAL 48901 2.000DTE C.VELLA 15S01630 G58523044 FUNDACIO PRIVADA FAMILIA I BENEST.S TOTS SOM BARRI, FEM UN BARRI PER A TOTHOM. DETECCI 48901 1.500DTE C.VELLA 15S03890 G08897696 FUND.CATAL.SINDROME DE DOWN DE BARC PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES 48901 600DTE C.VELLA 15S02222 G61238895 APA C.P. DRASSANES DINAMITZACIO AMPA I DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLAR 48901 4.000DTE C.VELLA 15S01077 G61855219 AMPA COL-LEGI COLLASO I GIL ACTIVITATS LÚDIQUES I EXTRAESCOLARS PER A INFANTS 48901 3.100DTE C.VELLA 15S02144 Q5855122G C.P. BAIXERAS ANEM AL TEATRE I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS 48901 1.500DTE C.VELLA 15S01407 Q5855453F C.P. CASTILLA TEATRE MUSICAL 48901 1.000DTE C.VELLA 15S02639 Q5855865A C.P. CERVANTES TOTS PODEM NEDAR 48901 1.250DTE C.VELLA 15S02867 S0800007G CEIP MEDITERRÀNIA TEATRE ESCOLAR 48901 1.600DTE C.VELLA 15S00034 ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES DE FESTES I CULTURA DEL FOC AL CASC ANTIC DE BCN 48901 1.700DTE C.VELLA 15S03822 G65366460 ASS. RAVAL 7 DE COMERCIANTS I AMICS FESTA MAJOR DEL RAVAL 48901 850DTE C.VELLA 15S00284 G59415570 APA DEL COLEGIO LA SALLE CONDAL ACOLLIDA MATINAL 48901 400DTE C.VELLA 15S03678 G64997331 ASSOC. COMERCIANTS RAMBLA RAVAL 7 MOSTRA D'ARROSSOS DEL MON A LA RAMBLA DEL RAVAL 48901 1.000DTE C.VELLA 15S01051 G58935016 ASSOC. MUSICAL DE MESTRES DIRECTORSDE BARCEPROGRAMA ACTIVITATS ANYS 2015 48901 800DTE C.VELLA 15S02356 B64299530 ANTIC TEATRE - ESPAI DE CREACIÓ, SL PROJECTE COMUNITARI AMB ELS VEINS DEL CASC ANTIC 48901 3.500DTE L' EIXAMPLE 15S01789 G61024287 ASSOC DE PARES ALUMNES DE L'ESCOLA FOMENT DE L'ACTIVITAT DE L'AMPA 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S03236 G61360855 SANT ANTONI CENTRE COMERCIAL ACCIONS DE PROMOCIO ECONOMICA DE PROXIMITAT A SANT 48901 6.900DTE L' EIXAMPLE 15S04146 G64007404 F.PRIV.CAT.PREVENCIO RESIDUS/CONSUM XARXA COMERC VERD DE L'EIXAMPLE 48901 800DTE L' EIXAMPLE 15S04127 G60596970 CASAL DE JOVES XIROC L'ESPLAI XIROC FEM BARRI I EXCURSIONS! 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S01948 G58145178 ASSOC.VEINS BARRI S. ANTONIDE BARCE COLLA DE TRABUCAIRES DE SANT ANTONI 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S04070 G63316236 ASS. PARES ALUMNES CEIP FORT PIENC ESCOLA DE PARES I MARES OBERTA AL BARRI (ESCOLES I 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S04093 G08869133 CLUB AVIS BARRI LES SALESES PROMOCIO DE L'AUTONOMIA, L'ENVELLIMENT ACTIU I LA 48901 4.000DTE L' EIXAMPLE 15S03059 G58338989 BALLETS DE CATALUNYA INSTITUCIO CUL BALLETS DE CATALUNYA AL CARRER 48901 3.800DTE L' EIXAMPLE 15S02956 G59362079 CLUB E. DEL CASAL DE SORDS DE BARCE ACTIVITATS ESPORTIVES PER A PERSONES SORDES (II) 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S01411 G59822437 ASS.PARES ALUMNES C.P.DIPUTACIO LA GEGANTONA HA ARRIBAT A L'ESCOLA 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S03658 G61195442 ASSOC COMERCIANTS DELS ENCANTS NOUS XARXAEIXAMPLE 2015 ENCANTS NOUS 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S02358 G61873873 ATLETIC CLUB ESPORT I NATURA XXXVII CURSA BARRI DE SANT ANTONI 48901 5.725DTE L' EIXAMPLE 15S04090 G62167499 ASSOC CASAL GENT GRAN CARLIT DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS PROGRAMADES AL LLARG DE 48901 5.000DTE L' EIXAMPLE 15S03327 G62695838 AMPA CEIP FERRAN SUNYER LA REVISTA INFOFERRANET 48901 1.400DTE L' EIXAMPLE 15S04152 G62893128 FUN.PR.HOSPITALITAT MARE DEU LOURDE ACTIVITATS TERAPEUTIQUES: L'ESTIMULACIO MITJANÇANT 48901 1.800DTE L' EIXAMPLE 15S03652 G64587983 DONES D'ENLLAÇ DONES DEL BARRI CONTRA TOTES LES VIOLÈNCIES-(1975/ 48901 1.000

35

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (36)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE L' EIXAMPLE 15S03800 G64713068 ASSOCIACIO CULTURAL ESQUERRA INFERN CORREFOC DE FESTA MAJOR DE L'ESQUERRA DE L'EIXAMPL 48901 850DTE L' EIXAMPLE 15S04112 V62105457 CENTRE D'ESPLAI GRUP DE GENT PERIODE DE L'ANY 2015 DEL CURS D'ESPLAI 48901 1.100DTE L' EIXAMPLE 15S01428 V64113681 CLUB DE BITLLES SAGRADA FAMILIA COMPETIR A LA LLIGA CATALANA DE BITLLES I CAMPION 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S03746 G59161539 AMPA IES ERNEST LLUCH 25 ANIVERSARI INS. ERNEST LLUCH 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S04337 G61103867 PENYA BARCELONISTA CINC COPES PROJECTE ANYAL 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S01452 G65614125 ASSOC COMERCIANTS EIX FORT PIENC COMPRAEIXAMPLE.CAT 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S04062 G60667607 AMPA COL·LEGI PUBLIC MALLORCA, 219 SERVEI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 48901 1.350DTE L' EIXAMPLE 15S03144 G61001384 ASSOC. VEINS I VEINES FORT-PIENC PROJECTE ARXIU HISTÒRIC FORT PIENC 48901 2.000DTE L' EIXAMPLE 15S01453 G58070723 AA.VV. SAGRADA FAMILIA TERTÚLIES CULTURALS 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S01402 G58070723 AA.VV. SAGRADA FAMILIA ACTES CULTURALS 48901 2.750DTE L' EIXAMPLE 15S02294 G58145178 ASSOC.VEINS BARRI S. ANTONIDE BARCE GRUP DE DIABLES INFANTILS TRAPELLES. 48901 1.550DTE L' EIXAMPLE 15S02204 G58145178 ASSOC.VEINS BARRI S. ANTONIDE BARCE FLAMATS DE SANT ANTONI 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S04418 G58179755 JOVENTUTS MUSICALS DE BARCELONA ACTIVITATS MUSICALS DE JOVES DURANT L'ANY 2015 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S04050 G58129982 ESBART GAUDI ESCOLA BALLET CATALA D FOMENTAR I MILLORAR LA DNASA POPULAR I TRADICIONAL 48901 4.000DTE L' EIXAMPLE 15S02871 G58192386 A.P.A. RAMON LLULL PROJECTE FUNCIONAMENT I PROMOCIO DE L'AMPA 48901 815DTE L' EIXAMPLE 15S03859 G64883101 AFAPAMM INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL PER A PERSONES AFECTADES D 48901 2.500DTE L' EIXAMPLE 15S01448 G64335318 V.I.S SAGRADA FAMILIA ENTREPARESIFILLS 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S04096 G64813595 HELIA ASSOC. DONES VIOLENCIA GENERE BARCELONA DÓNA 48901 2.000DTE L' EIXAMPLE 15S03274 G66303124 CASAL LOIOLA FUNDACIO PRIVADA P.MARTI TUSQUET TU POTS 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S04088 G58455015 A.M.P.A. DE L'ESCOLA TABOR TOTS SOM DIFERENTS PERO NO PODEM SER INDIFERENTS 48901 1.350DTE L' EIXAMPLE 15S01713 G60596970 CASAL DE JOVES XIROC CABRONETS FEM BARRI 48901 1.200DTE L' EIXAMPLE 15S01882 G58145178 ASSOC.VEINS BARRI S. ANTONIDE BARCE GRUP DE TEATRE EL TRIANGLE 48901 2.000DTE L' EIXAMPLE 15S01714 G59447201 ASSOCIACIO STOP SIDA INTERVENCIO A L'EIXAMPLE PER A LA PREVENCIO DEL VI 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S03936 G58522012 APA COL.LEGIPUBLIC CARLIT1988 AL CARLIT FEM ESCOLA. SUPORT A LA GESTIO DE L'AMPA 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03590 G08575441 A.P.A. PERS.DISMINUCIO PSIQ.INST.MU ACT COMUNITARIES PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT D 48901 1.200DTE L' EIXAMPLE 15S01598 G43595206 ASSO CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMI ACTIVITATS DE SUPORT PERA PERSONES DE FM SFC I SQM 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S03851 G58257916 A.P.A. JOAN MIRO AMPA JOAN MIRO PROJECTE 2015 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03951 G58297037 CASAL D AVIS FORT PIENC DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES AL L 48901 5.500DTE L' EIXAMPLE 15S03356 G58352733 CASAL GENT GRAN BARRI SANT ANTONI DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES AL L 48901 7.000DTE L' EIXAMPLE 15S03168 G58536343 CLUB DE LA BONA TAULA FOMENT DE L'ACTIVITAT DE L'ENTITAT 48901 800DTE L' EIXAMPLE 15S04318 G58589870 CLUB PETANCA LA CENIA PETANCA 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S03933 G58760786 AMICS DEL PASSEIG DE GRACIA SESSIONS DE TREBALL 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S03038 G59362079 CLUB E. DEL CASAL DE SORDS DE BARCE LES PERSONES SORDES ENS MOVEM (II) 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S00402 G59442285 APA COL·LEGI SANT JOSEP ORIOL FES ESPORT 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S03103 G61793493 CENTRE D'ESPLAI BOIX CURS 2014-2015 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03638 G64052053 ESPAI GENT GRAN SAGRADA FAMÍLIA DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES AL L 48901 5.500DTE L' EIXAMPLE 15S00127 G64859366 ASSOC TEATRE TALIA-OLIMPIA MEMÒRIA CABARET I CONCERTS AL PARAL·LEL 48901 250DTE L' EIXAMPLE 15S03499 G63077085 ASS CULT I MUSICAL JL LOPATEGU IV CONCURS INFALTIL DE GUITARRA 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S04047 G60667607 AMPA COL·LEGI PUBLIC MALLORCA, 219 CREACIÓ D'ANIMACIÓ D'UN GRUP DE PERCUSIÓ 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S04021 G66048802 ASSOCIACIO CAN ROGER ESPAI QUITXALLA 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S03280 G66303124 CASAL LOIOLA FUNDACIO PRIVADA P.MARTI TUSQUET AMB TU 48901 600DTE L' EIXAMPLE 15S03803 G64458086 ASSOCIACIOPARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSO FESTA BRESSOL DE LA SOSTENIBILITAT 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S03201 G66419722 CASAL DE JOVES QUEIX PROJECTE 2015 CASAL DE JOVES QUEIX 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S02348 G61360855 SANT ANTONI CENTRE COMERCIAL TRES TOMBS DE SANT ANTONI 48901 3.800DTE L' EIXAMPLE 15S00407 G58436460 UNIO ESPORTIVA GAUDI ESCOLA I COMPETICIO DE BASQUET 48901 3.500DTE L' EIXAMPLE 15S03048 G58145178 ASSOC.VEINS BARRI S. ANTONIDE BARCE SANT ANTONI PATINA 48901 1.900DTE L' EIXAMPLE 15S04005 G08897696 FUND.CATAL.SINDROME DE DOWN DE BARC PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES 48901 3.000DTE L' EIXAMPLE 15S02946 G58132895 AGRU.EXCURSIONISTA CATALUNYA ROCODROM FESTA MAJOR 48901 600

36

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (37)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE L' EIXAMPLE 15S04149 G63316236 ASS. PARES ALUMNES CEIP FORT PIENC PERSONES AMB DISCAPACITAT. PROMOCIÓ DE LES PERSONE 48901 450DTE L' EIXAMPLE 15S04064 G60651213 APA DE L'ESCOLA PUBLICA AURO ACTIVITATS DE L'AMPA DE L'ESCOLA AURO, INVOLUCRANT 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S03805 G63739494 ASSOC CAMI AMIC ACTIVITAT GENERAL DE L'ENTITAT 48901 1.250DTE L' EIXAMPLE 15S04054 G58129982 ESBART GAUDI ESCOLA BALLET CATALA D FESTIVAL DE DANSES CATALANES-8È MEMORIAL RAMON ESP 48901 750DTE L' EIXAMPLE 15S01427 G58190752 A.P.A. MARAGALL I.E.S. PROJECTE EDUCATIU, LÚDIC I CULTURAL 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S02825 G58192386 A.P.A. RAMON LLULL FUNCIONAMENT I PROMOCIO DE L'AMPA 48901 1.185DTE L' EIXAMPLE 15S03853 G58257916 A.P.A. JOAN MIRO FOMENT DE LA LECTURA I LA MUSICA 2015 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S01581 G58261777 AS PARES ALUM INST BATX FORT PIUS B L'INSTITUT PUNT DE CULTURA I ACOLLIDA 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03557 G58277096 AMPA ESCOLA DE LA CONCEPCIÓ PLA ESTRATEGIC PER LA INCLUSIO I LA INTEGRACIO 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S03458 G58277096 AMPA ESCOLA DE LA CONCEPCIÓ APADRINAMENT BIG BANDS DE L'ESCOLA PREMI PATXIN 48901 750DTE L' EIXAMPLE 15S03050 G58338989 BALLETS DE CATALUNYA INSTITUCIO CUL PROJECTE CARNESTOLTES 2015 48901 1.250DTE L' EIXAMPLE 15S01576 G59318964 CLUB PETANCA PLAÇA GAUDI LLIGA FERADA DE PETANCA I GENT GRAN 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S01443 G59822437 ASS.PARES ALUMNES C.P.DIPUTACIO FOMENTEM LA PARTICIPACIO DE LES FAMÍLIES A L'AMPA 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S01423 G61799672 ASSOCIACIÓ VEINS I AMICS PG S. JOANDE BARCELONA L'ESCOLA S'ENSENYA A VALORAR ELS JARDINS URBANS 48901 2.000DTE L' EIXAMPLE 15S01415 G62493739 CASTELLERS DE LA SGDA FAMILIA CASTELLS A L'EIXAMPLE 48901 3.000DTE L' EIXAMPLE 15S03774 G64498579 FEDERACIÓ ASS EIX SGDA FAMÍLIA - GA COMPRAEIXAMPLE.CAT 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03843 G60583846 ASSOC UNIO DE BOTIGUERS SANT PAU -GAUDI PLA ESTRATEGIC DE TURISME I COMERC 2015 48901 3.000DTE L' EIXAMPLE 15S01439 G60413960 AGRUP. SCOUT RABINDRANATH TAGORE TAGORE, UN AGRUPAMENT IMPLICAT EN LA SOCIETAT 48901 950DTE L' EIXAMPLE 15S03808 R0800518C PARROQUIA SANT ISIDOR PROJECTE DE CONSOLIDACIO DEL CENTRE D´ESPLAI SANT 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S02298 G65255200 ASSOC FAL·LERA GEGANTERA DE LASAGRADA FAMILTRANSEIXAMPLE GEGANTER 2015 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S04083 G65806721 ASSOCIACIÓ PLE DE VIDA TALLERS DE PREVENCIÓ DE SALUT MENTAL 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S00404 G08943813 ASSOC. ESPORTIVA L'EIXAMPLE DE BARC X CHALLENGE CROS INFANTIL 48901 2.700DTE L' EIXAMPLE 15S03867 G61001384 ASSOC. VEINS I VEINES FORT-PIENC FESTA MAJOR DEL BARRI DE FORT PIENC 48901 4.000DTE L' EIXAMPLE 15S03839 G64009491 XARXA COMUNITARIA ST.ANTONI-XARX@NT SEGUICI POPULAR DEL BARRI DE SANT ANTONI 48901 1.150DTE L' EIXAMPLE 15S03940 V63211866 CLUB BASQUET AESC - RAMON LLULL FOMENT DE LA PRACTICA DEL BASQUET DE BASE AL BARRI 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S01455 G58070723 AA.VV. SAGRADA FAMILIA CAMINANT FEM SALUT, RUTES DE SALUT PEL BARRI SAGRA 48901 1.825DTE L' EIXAMPLE 15S04086 G63316236 ASS. PARES ALUMNES CEIP FORT PIENC MONITORATGE DE LLEURE 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S03813 G63739494 ASSOC CAMI AMIC UNA EXPERIÈNCIA COMUNITÀRIA EN VALORS (PARTICIPACI 48901 850DTE L' EIXAMPLE 15S04133 G08399917 CENTRE COMARCAL LLEIDATA CAMPIONAT DE BUTIFARRA I FESTA MAJOR DE LLEIDA A B 48901 1.275DTE L' EIXAMPLE 15S03605 G08575441 A.P.A. PERS.DISMINUCIO PSIQ.INST.MU ACT COMUNITARIES PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT D 48901 1.200DTE L' EIXAMPLE 15S04147 G58904574 TRACEASS CATALANA DE TRAUMÀTICS CRANIO-E ARTERÀPIA CREATIVITAT ARTÍSTICA I TERAPÈUTICA 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S04124 G59101733 AMICS PASSATGE LUIS PELLICER CREACIÓ DE PÀGINA WEB 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S04017 G59130344 ASSOC.PARES ALUMN. JAUME BALMES I.N TEATRE AL BALMES 48901 1.350DTE L' EIXAMPLE 15S01430 G64537244 ASSOCIACIÓ JUVENIL CIM ACTIVITATS ORDINÀRIES I DE FUNCIONAMENT 48901 700DTE L' EIXAMPLE 15S04051 G65470155 ASSOC FARFOLLA SAGRADA FAMILIA FARFOLLA-BESTIARI DE FOC DE LA SAGRADA FAMILIA 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03793 G65974867 CLUB FUTBOL SALA EIXAMPLE PROJECTE CREIXEMENT CFS EIXAMPLE 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S04057 G64378128 ASSOC ESPORTIVA ESCOLAR IES JAUMEBALMES DE BRUNNING, CROS I CURSES DE L'INSTITUT BALMES 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S02852 M. M.ALICIA MARIA "TEATRE PER CONVIURE AMB LA MALALTIA. PROJECTE DES 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03856 G60511847 ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS IPROFESSIONALS CO COMPRAEIXAMPLE.CAT 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03444 G60511847 ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS IPROFESSIONALS CO FESTA MAJOR DRETA EIXAMPLE 48901 10.000DTE L' EIXAMPLE 15S03651 G63009492 ASSOCIACIO COMERCIANTS EIX MODEL-SO XARXA EIXAMPLE 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03564 G60596970 CASAL DE JOVES XIROC PROJECTE ANUAL CASAL DE JOVES XIROC 48901 1.425DTE L' EIXAMPLE 15S04120 G58070723 AA.VV. SAGRADA FAMILIA DONES EN XARXA 48901 775DTE L' EIXAMPLE 15S04048 G58070723 AA.VV. SAGRADA FAMILIA BESTIALOTS 48901 2.124DTE L' EIXAMPLE 15S01908 G58145178 ASSOC.VEINS BARRI S. ANTONIDE BARCE FESTA MAJOR DE SANT ANTONI 48901 7.150DTE L' EIXAMPLE 15S04151 G63316236 ASS. PARES ALUMNES CEIP FORT PIENC TREBALLEM PER UNA ESCOLA INCLUSIVA. PROMOCIONEM LE 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03027 G08945099 ASSOC. PARES CEIP ELS LLORERS FOMENT DE L'AMPA DE L'ESCOLA ELS LLORERS 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03544 G58277096 AMPA ESCOLA DE LA CONCEPCIÓ DISSENY A L'ESCOLA 48901 500

37

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (38)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE L' EIXAMPLE 15S03551 G58277096 AMPA ESCOLA DE LA CONCEPCIÓ PROJECTE PASSA'M RECICLATGE DE LLIBRES DE TEXT 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S04091 G58964420 AGRUP MESTRESSES CASAS BCN I PROVIN TALLERS, XERRADES DEBAT I ACTIVITATS QUE PROMOUEN 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S04073 G59442285 APA COL·LEGI SANT JOSEP ORIOL PROGRAMA ACTIVITAT ANUAL AMPA 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S03987 G60511037 ASSOC JUVENIL ESPLAI ST MIQUEL ACTIVITATS CURS 2014-2015 48901 900DTE L' EIXAMPLE 15S01440 G60650165 L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE F.C. CAMPEONATOS DE LIGA DE 4ª CATALANA DE LA FEDERACI 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S01450 G64335318 V.I.S SAGRADA FAMILIA VIS MUSICAL 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S04129 G65201634 ASSOC COMISSIO FESTES C/ RIBES FESTA MAJOR CARRER RIBES 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S03879 G65614125 ASSOC COMERCIANTS EIX FORT PIENC FIRA DE LES ARTS ESCÈNIQUES 48901 5.000DTE L' EIXAMPLE 15S04011 G65647067 ASSOCIACIO AMMBAR DESENVOLUPAMENT DE L'ASSOCIACIO GESTIONADA PELS MA 48901 1.700DTE L' EIXAMPLE 15S01437 G63755813 AMPA ESC PÚBLICA FRUCTUÓS GELABERT AL FG L'AMPA PARTICIPA 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S01409 G63755813 AMPA ESC PÚBLICA FRUCTUÓS GELABERT AL FG LLENGUES ARREU (LLIBRES AL PATI I AL CARRER 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S03979 F66029059 LABCOOP SCCL ZONA 11 BARRI D'ACTIVITAT ECONOMICA TRANSFORMADORA 48901 2.000DTE L' EIXAMPLE 15S00403 G08943813 ASSOC. ESPORTIVA L'EIXAMPLE DE BARC PROMOCIO ESPORTIVA EXTRAESCOLAR 48901 3.500DTE L' EIXAMPLE 15S04055 G08943813 ASSOC. ESPORTIVA L'EIXAMPLE DE BARC ACT.LUDIC-ESPORTIVA DE LA JORNADA CAMI AMIC 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S02218 G63009492 ASSOCIACIO COMERCIANTS EIX MODEL-SO FOMENT DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S03947 V63211866 CLUB BASQUET AESC - RAMON LLULL FOMENT DE LA PRACTICA ESPORTIVA A L'ESCOLA I AL BA 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S03574 G08643843 CASAL DE SORDS DE BARCELONA SERVEI DE PROMOCIÓ A LA SALUT I EL BENESTAR PER PE 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S04069 G63316236 ASS. PARES ALUMNES CEIP FORT PIENC DINAMITZACIÓ DE LA RELACIÓ ENTRE FAMILIES DE L'ESC 48901 900DTE L' EIXAMPLE 15S03019 G08945099 ASSOC. PARES CEIP ELS LLORERS BIBLIOTECA ESCOLAR: UNA NOVA VIDA DESPRÉS DE LES R 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S04140 G63739494 ASSOC CAMI AMIC XV JORNADA ANUAL DEL CAMÍ ANTIC 48901 1.250DTE L' EIXAMPLE 15S03855 G08758682 ASSOC.PER LA DONA EFECTIVA DIFUSIO DE LES ACTIVITATS DE LLEURE DE L'ENTITAT 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S03547 G58277096 AMPA ESCOLA DE LA CONCEPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03865 G58362773 ASSO.VEINS PARC ESCORXADOR ACTES CULTURALS A L'EIXAMPLE 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S04131 G59101733 AMICS PASSATGE LUIS PELLICER FESTA MAJOR I ALTRES FESTES 48901 2.500DTE L' EIXAMPLE 15S04024 G59130344 ASSOC.PARES ALUMN. JAUME BALMES I.N PROJECTE DE SOCIALITZACIO DEL MATERIAL ESCOLAR 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S04080 G59130344 ASSOC.PARES ALUMN. JAUME BALMES I.N HIP-HOP AL BALMES 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S03507 G60176815 CASAL AVIS MARIA AURELIA CAPMANY DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES AL L 48901 3.500DTE L' EIXAMPLE 15S01724 G60423589 ASSOC.AMICS AVDA.MISTRAL DE BARCELO LLEURE, PROMOCIÓ I FOMENT CULTURAL 48901 250DTE L' EIXAMPLE 15S01426 G60762309 CLUB PETANCA RECR./BITLLES CATAL.SG CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S01424 G61799672 ASSOCIACIÓ VEINS I AMICS PG S. JOANDE BARCELONPROMOCIO CULTURAL E INFANTIL 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03320 G62695838 AMPA CEIP FERRAN SUNYER TOTHOM A JUGAR A BASQUET 48901 1.470DTE L' EIXAMPLE 15S01442 G62801378 COORD. CLUBS ESPORTIUS ESC. INDUSTR DIADES FI DE TEMPORADA, FESTA MAJOR DEL BARRI, MAT 48901 600DTE L' EIXAMPLE 15S04322 G79963237 ASOC COMISION CATOLICA ESPAÑ. MIGRA ATENCIÓ A NECESSTATS BÀSIQUES I URGENTS 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S03282 R5800341I PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ ACTIVITATS I SERVEIS A LA INFÀNCIA, ADOLESCENTS I 48901 3.000DTE L' EIXAMPLE 15S04144 G60583846 ASSOC UNIO DE BOTIGUERS SANT PAU -GAUDI COMPRAEIXAMPLE.CAT 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S04013 G64876634 AGRUPAMENT ESCOLTA ALDAIA AGRUPAMENT ESCOLTA ALDAIA: ENS RENOVEM! 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S04089 G64335318 V.I.S SAGRADA FAMILIA VIS REIS 48901 1.200DTE L' EIXAMPLE 15S00178 G63533392 ASSOCIACIÓ CULTURAL VA DE BOT! BALL DE BOT AL CARRER ENRIC GRANADOS 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S04076 G60667607 AMPA COL·LEGI PUBLIC MALLORCA, 219 SOCIALITZACIO DE LLIBRES (REPASSA'L) 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S04099 G65838328 AS VEI A VEI ONG BARRI SANT ANTONI CONSOLIDACIÓ I POTENCIACIÓ D'ACCIONS SOLIDÀRIES I 48901 2.250DTE L' EIXAMPLE 15S04014 G64378128 ASSOC ESPORTIVA ESCOLAR IES JAUMEBALMES DE BTORNEJOS ESPORTIUS DE L'INSTITUT BALMES 48901 300DTE L' EIXAMPLE 15S04141 G58202672 UNIO EXCURCIONISTA DE CATALUNYA DEBARCELONAFOMENT D'ACTIVITATS ORGANITZATIVES 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S01937 G66303124 CASAL LOIOLA FUNDACIO PRIVADA P.MARTI TUSQUET XERRADES OBERTES AL CASAL LOIOLA 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S04077 G08971756 APA COL.LEGI MARIA AUXILIADORA DEBARCELONA AULA D'ACOLLIDA (MILLOREM EL NOSTRE TEMPS I CONCIL 48901 1.350DTE L' EIXAMPLE 15S01992 G58145178 ASSOC.VEINS BARRI S. ANTONIDE BARCE DIABLES I TABALERS DE SANT ANTONI 48901 1.700DTE L' EIXAMPLE 15S02898 G58145178 ASSOC.VEINS BARRI S. ANTONIDE BARCE REFORÇ ESCOLAR I INTEGRACIO SOCIAL 48901 1.400DTE L' EIXAMPLE 15S03841 G58145178 ASSOC.VEINS BARRI S. ANTONIDE BARCE CURS D'ESPLAI I ESTIU TOTIKAP 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S02142 G58132895 AGRU.EXCURSIONISTA CATALUNYA DISSENY RUTES DE SALUT BARRI SAGRADA FAMILIA 48901 500

38

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (39)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE L' EIXAMPLE 15S03955 G59196949 ASSOC.ASSIST.DONES AGREDIDES SEXUAL XIX JORNADA EN EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOL 48901 1.500DTE L' EIXAMPLE 15S03681 G61195442 ASSOC COMERCIANTS DELS ENCANTS NOUS EXECUCIO PROJECTE 2015 ENCANTS NOUS 48901 3.500DTE L' EIXAMPLE 15S03121 G61793493 CENTRE D'ESPLAI BOIX EIXAMPLADA 2015. L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE SURT AL C 48901 800DTE L' EIXAMPLE 15S04085 G62893128 FUN.PR.HOSPITALITAT MARE DEU LOURDE ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT A MALALTS DESPLAÇATS - PI 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S04251 G64048481 ESPAI GENT GRAN ESQUERRA DE L' DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS PROGRAMADES AL LLARG DE 48901 7.500DTE L' EIXAMPLE 15S03757 G59161539 AMPA IES ERNEST LLUCH ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES INS. ERNEST LLUC 48901 1.350DTE L' EIXAMPLE 15S01446 G64335318 V.I.S SAGRADA FAMILIA ACOMPANYAMENT A VISITES MÈDIQUES I PASSEIG 48901 250DTE L' EIXAMPLE 15S04060 G58419334 CENTRE PARROQUIAL ROSERSECCIÓ ESPORTIVA JUGAR A BASQUET AL ROSER 48901 2.000DTE L' EIXAMPLE 15S01432 G65737017 ASSOC CORAL ESTEL PARROQUIA PILAR B AJUDA A L'ACTIVITAT DE LA CORAL ESTEL EN L'ANY 201 48901 750DTE L' EIXAMPLE 15S00703 G65723793 AS. COM. I EMPRESARIS GRAN EIXAMPLE MOSTRA DE COMERÇ - PRIDE STREET 48901 1.000DTE L' EIXAMPLE 15S01456 G66400581 ASSOCIACIO EL CORDILL DE SANT ANTON EL CORDILL DE SANT ANTONI 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S03281 G66303124 CASAL LOIOLA FUNDACIO PRIVADA P.MARTI TUSQUET DINAMITZACIO I PROMOCIO DEL CASAL LOIOLA A L'EIXAM 48901 500DTE L' EIXAMPLE 15S01458 G08971756 APA COL.LEGI MARIA AUXILIADORA DEBARCELONA SOCIALITZACIO I REUTILITZACIO DE LLIBRES DE TEXT I 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03384 G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT ACCESSIBILITAT I MILLORES DE LA SALA DE LOGOPEDIA 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03278 G08813537 UNIO ESPORTIVA SANTS PROMOCIO ESPORTIVA DEL FUTBOL FEMENI 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01637 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I 35E ANIVERSARI DELS DIABLES DE SANTS 48901 3.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03378 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I AULES OBERTES DE SANTS HOSTAFRANCS I LA BORDETA 48901 850DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03464 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I FES-TE AL CARRER 48901 5.450DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03493 G64395973 SANTS-LES CORTS EIX COMERCIAL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS COMERCIALS I COH 48901 4.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00236 R0800225E PARROQUIA SANT MEDIR EN CL.CON PREMI AMADEU OLLER DE POESIA PER POETES JOVES 48901 900DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03474 R0800225E PARROQUIA SANT MEDIR EN CL.CON FESTA DE SANT MEDIR 48901 1.400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00209 G58300963 ASSO.VEINS FONT GUATLLA-MAGORIA GRUP DE DONES 48901 1.304DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03389 G60341047 COL.LECTIU IGUALTAT EN LA DIVERSITA CONEIXER ALS ALTRES ENS FA MES IGUALS 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00257 G60493467 ASS.PROMOC.MITJANS COMUN.LOCAL DTE PORTES OBERTES AL CIVISME I A LA CONVIVÈNCIA 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03325 G08853921 APA CEIP BOSC DE MONTJUIC LA NOSTRA ESCOLA -ACTIVITATS AMPA 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03150 G58199837 UNIO EXCURS.DE CAT.DE SANTS CICLCE DE SORTIDES SENDERISME-SANTS-CAMINA 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03149 G58199837 UNIO EXCURS.DE CAT.DE SANTS CAMINADA SANTS-MONTSERRAT 2015 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00211 G58564972 GRUP D'ESPLAI ESPURNA CURS 2014-2015 ESPAI ESPURNA I ESTIU 2015 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00213 G58564972 GRUP D'ESPLAI ESPURNA FESTA INFANTIL 40E ANIVERSARI ESPLAI ESPURNA 48901 600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02997 G59082297 ASOC.AMIGOS HISTORIA Y TRADICIONES FIRA DE MAGRANES (FESTA MAJOR D'HOSTAFRANCS) I PRE 48901 600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03002 G59370759 DIABLES DEL POBLE SEC 30E ANIVERSARI DIABLES DEL POBLE SEC 48901 2.400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03461 G59785907 CORAL SANT MEDIR EL CANT CORAL:EINA DE COHESSIÓ SOCIAL I DE PARTICI 48901 800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03097 G60818705 GEGANTERS I GRALLERS DEL POBLE SEC XXII TROBADA GEGANTERA AL POBLE SEC 48901 1.100DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03470 G61931010 CASTELLERS DEL POBLE SEC TALLERS A LES ESCOLES 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03275 G63386502 CLUB BASQUET SANT ANTONI CONVIVENCIA MITJANÇANT EL BASQUET 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00234 R0800198D CENTRE CATOLIC DE SANTS ESCOLA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DEL CENTRE CAT 48901 1.300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03151 G64662364 CLUB ESPORTIU TERRA NEGRA FESTA CLUB 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01946 G65271983 ASSOCIACIÓ CULTURAL VALLESPIR GRAN CAVALCADA DE REIS DEL CARRER VALLESPIR 48901 925DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00417 V59108423 COMISSIO FESTES BAIX JOCS FLORALS,D FESTA MAJOR DEL CARRER BAIX JOCS FLORALS 48901 2.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03276 G60434420 CADENA SCACS ENFORTINT EL CLUB 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03188 G60306297 ATLETIC HOSTAFRANCS PROMOCIO I FOMENT PRACTICA ESPORTIVA DE FUTBOL 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03360 G60434909 ASSOC.PARES ESCOLA BRESSOL GUINBO PROJECTE EDUCATIU AMPA EBM GUINBO 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03498 G08692410 AS.PROMOT.SERV.ESPEC.ATENC.TERAPÈUT ACTIVITATS ASSOCIATIVES ASPROSEAT 48901 2.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03472 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I COMISSIO DE SARDANES 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03543 G58792979 ASSOC. COMERC.I VEINS CREU COBERTA AMICS DE CREU COBERTA 48901 600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00710 G58105859 AMPA CEIP BARRUFET XARXA CLAU 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00202 G58490244 AGRUPACION DE ARTISTAS MARINA-MONTJ ESPAIS DE CREACIO CULTURAL 2015 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01879 G58558602 FEDE.D'ASSO.ENTITATS COMIS.HOSTAFRA MUSICA A PEU DE CARRER 48901 1.000

39

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (40)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE SANTS-MONTJUÏC 15S03400 G58622010 AGRUP.ESCOLTA SKUES PROJECTE EDUCATIU ANUAL 2015 48901 1.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01633 G60184298 ASS.VEINS DEL PLUS ULTRA ACTIVIT.SO TREPITJADA RAIM AL CARRER 48901 3.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00429 G60434156 LLEURE CIVIC ACTIVITATS 2015 48901 1.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03542 G62768098 SANTS MONTJUÏC COMUNICACIÓ LOCAL SANTS 3 RADIO I ACTIVITATS SOCIALS I SOLIDARIES A 48901 2.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03369 G63509616 FUNDACIÓ PRIVADA MANS A LES MANS JOVES TE-TIRANT ENDAVANT 48901 450DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02018 G64478142 APA POBLE SEC CLUB ESPORTIU ESCOLA DE FIUTBOL PROMOCIO SOCIAL E INTEGRACIO A L 48901 1.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02846 G65285462 ASSOC. CULTURAL JUMILLANA ART EN LES PARROQUIES I BOTIGUES DEL POBLE SEC 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03379 G65432395 ASSOC. HOGAR JUBILADOS EST. MAGORIA HOMENATGE A LA VELLESA 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02998 G65708893 SOCARRIMATS DE L'INFERN MANTENIMENT DE L'ENTITAT 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03492 G65955866 ESPLAI SANT MEDIR CUS I COLONEIS 2014-2015 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00250 G58189630 AMPA CEIP LA MUNTANYETA FOMENT DE LAS ACTIVITATS DE L'AMPA 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00686 G61556270 MES ENLLA DEL PARAL·LEL MÉS ENLLÀ 2015 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02317 G65698961 AMPA EBM EL TIMBAL PARTICIPACIO I FORMACIO DE LES FAMILIES PER L'EDUC 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01740 G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT I PER QUE NO LA MUSICA? 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03279 G08813537 UNIO ESPORTIVA SANTS SECCIO D'ATLETISME 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03460 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I CASTELLERS DE SANTS 48901 2.800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03398 G58387267 MOVI.INFANTIL JUV.D'ACCIOCATOLICA D ACTIVITATS ORDINARIES 2015 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00204 G58792904 ASSOC.DE COMERC.DE SANTS-ESTAB DINAMITZACIÓ A L'EIX COMERCIAL DE SANTS 48901 5.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03286 G08480378 CLUB DEPORTIVO MEDITERRANEO FOMENT DE LA NATACIO AMPES SANTS 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03185 G08945065 FUNDACION CULTURAL HOSTAFRANCS DE B IX TORNEIG DE FUTBOL SALA CMX 1904 CLUB ESPUORTIU 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03536 G58558602 FEDE.D'ASSO.ENTITATS COMIS.HOSTAFRA CAMINADA NOCTURNA-GINCANA PER CONÈIXER EL BARRI D' 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01739 G58672403 ORFEO ATLANTIDA FUNCIONAMENT ORDINARI DE L'ENTITAT CORAL 48901 800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00214 G58809203 BANDA I MAJORETTES TRIANGLE DE SANT 35 ANIV BANDA I MAJORETS TRIANGLE DE SANTS + INTER 48901 970DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03401 G58832577 ASOC.VECINOS EDUARDO AUNOS CELEBRACION CALENDARIO 2015 Y SOPORTE AL PROYECTO 48901 1.700DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03366 G59169532 ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS SANTS MONT ESPLAI PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTU 48901 2.300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01595 G60188521 ELS AMICS DE LA PLAçA SANTA MADRONA PROGRAMACIÓ ANUAL 2015 48901 1.100DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01944 G60676020 AMICS DE LA SARDANA DEL POBLE SEC BALLADA DE SARDENES I EXHIBICIO DE COLLES SARDANIS 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00752 G62299029 FUNDACIO PRIV.ARTESA PER INTEGR.SOC PROJECTE ARTESÀ 48901 1.100DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03535 G62893128 FUN.PR.HOSPITALITAT MARE DEU LOURDE ESPORT INCLUSIU- SPECIAL HOQUEI HERBA 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03538 G64172505 ASSOC. CATALANA DE MITJANS LOCALS EL 3 PORTAL DE NOTICIES DE SANTS MONTJÜIC I ACTIVI 48901 1.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00237 G64314818 APALIM (ASSOC PER A LA PROM D'ACT. ACTIVITATS LUDICO INFANTILS 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03322 G64405483 AMPA CEIP PRÀCTIQUES II BCN RAMON P REVISTA ESCOLAR "FEM PRÀCTIQUES" 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00246 R0800198D CENTRE CATOLIC DE SANTS FOMENT DEL TENNIS TAULA 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03367 R5800224G PARROQ.MARE DE DEU DE PORT-ST.BERTO ESPLAI SPAI T ESPAI DE TROBADA I EDUCACIO EN EL LL 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02020 G58916149 ASSOC. PARES D'ALUMNES C.P. PERU EXTRAESCOLARS ESPORTIVES A L'ESCOLA 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00249 G58211665 APA COL. NAL. MIXTO GAYARRE ACTIVITATS APA ESCOLA GAYARRE 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03284 G65444515 AMPA EBM EL FIL ACCIO PER LA DINAMITZACIO DE LA LECTURA 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03100 G65817967 STREETBALL BARCELONA SANTS JUGUEM AL PARC 2015 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03283 G65858292 CLUB GIMNÀSTIC BARCELONA SUPORT ACTIVITATS FISIQUES CLUBS DISTRICTE BARRI 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03227 G65858292 CLUB GIMNÀSTIC BARCELONA PROJECTE DE PROMOCIO DE L'ESPORT EN EDAT ESCOLAR 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00254 G65507634 ASSOCIACIO JUVENIL GUINOMAI ENSEMS FUNCIONAMENT ORDINARI 2015 48901 700DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00240 G66230590 ASSOC. VEINS LA CADENA ESTRELLAS AL TALLERS I ACTIVITATS QUE FORMENTIN LA COHESIÓ SOCI 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02315 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I ESPAI DE DEURES 48901 28.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01470 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I COL.LECTIU ARTISTES DE SANTS 48901 800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03475 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I FESTA MAJOR 2015 48901 600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03383 G58580143 FUNDACIO PERE MITJANS ACCES A LA CIUTAT EN FESTIU 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02995 G08945065 FUNDACION CULTURAL HOSTAFRANCS DE B ESPLAI 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03405 G08946931 ASSOC. VEINS POBLE SEC PARTICIPACIO ASSOCIACIONISME CIVISME CONVIVENCIA I 48901 2.000

40

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (41)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE SANTS-MONTJUÏC 15S00208 G58335449 ASOC.V.COM.INDUST."EL TRIANGLE HOMENANTGE PEtit* I GRANS BARRI TRIANGLE SANTS 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01956 G58353046 CLUB ESPORTIU SANT MEDIR BASQUET SANT MEDIR 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03380 G58439290 ASOC.VECINOS Y COM.BARRI LA FRANSA PLA ANUAL DE GENT GRAN 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01878 G58558602 FEDE.D'ASSO.ENTITATS COMIS.HOSTAFRA MOSTRA D'ARTS ESCENIQUES A HOSTAFRANSC, RUTES I AC 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03323 G62106117 COORDIN. D'ASSOCIATS PER LA LLENGUACATALANA XERREM JUNTS 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02848 G62726955 CENTRE CULTURAL ESTRELLAS ALTAS PESEBRE VIVIENTES DE LA MARINA 2014 48901 800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03473 G64685829 ASSOC. VEINS C/. JOAN GUELL DE BARC CONCURS IL.LUMINACIO NADALENCA 48901 1.300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03488 G64685829 ASSOC. VEINS C/. JOAN GUELL DE BARC SOPAR DE BLANC DE SANTS 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00424 G64810385 CLUB ESPORTIU LA MARINA PROMOCIO DEL BASQUET PER A NENS/NENES EN EDAT ESCO 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03099 G65103749 MAGIC SANTS FUTSAL DIADA ESPORTIVA DEL FUTSAL FEMENÍ 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00709 G65062614 CATALUNYA CRICKET CLUB PARTICIPACIÓ LLIGA CATALANA DE CRIQUET 2015 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02999 G65126781 ASSOC. AMICS DE LA MARINA ZONA PARTICIPACIO BARRI LA MARINA 2015 48901 900DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00831 S0800003F I.E.S. XXV OLIMPIADA ACTIVITATS INSTITUT XXV OLIMPÍADA 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01471 G66079328 ASSOCIACIO THE SOUNDREAMERS ACTIVITAT MUSICAL 2015 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00205 G66068826 ASSOCIACIÓ FUTBOL POBLE SEC DIADA INTEGRACIO 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01594 G63677512 FUNDACIO PRIV. JORDI SIERRA I FABRA PLAÇA DE L'OLIVERETA: UN MÓN DE CREATIVITAT,UN LLO 48901 3.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02314 G62598891 AMPA ESCOLA BRESSOL PAU CASAL D'ESTIU 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03534 G08393936 ASOCIACIÓ DE PARÀLISI CEREBRAL ASPA PROJECTE LLEURE SOCIO EDUCATIU 48901 700DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03477 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I XXXTOBADA GEGANTERA AE SANTS 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03407 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I PROJECTE PARLEM 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01877 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I JOCS FLORALS 48901 600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03413 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I SERVEIS DEL SECRETARIAT DE SANTS HOSTAFRANCS I LA 48901 23.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03372 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I ENREGISTREM LA MEMÒRIA 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02994 G58188996 ASOC.VECINOS BARRI SANT CRISTOFOL ACTIVITATS FESTA MAJOR-CARNAVAL, SANT JORDI,ETC 48901 12.800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03487 G58792979 ASSOC. COMERC.I VEINS CREU COBERTA CREU COBERTA NETA I BONICA 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03456 G58792979 ASSOC. COMERC.I VEINS CREU COBERTA EL LLIBRE BLANC DE CREU COBERTA COMPARTINT EXPERIE 48901 4.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03363 G08851842 APA COL NAL MIXTO JACINTO VERDAGUER TOTHOM DE COLONIES 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S0218658DTE S.MART ACD SANSUR CLUB SANSUR 2015 PURA VIDA 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01473 G58121740 APA DEL COL.LEGI PUBLIC CAVALL BERN EL NOSTRE CAVALL BERNAT 2 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02873 G58517061 ASSOC. VEINS CAN CLOS ACTIVIDADES DIVERSAS DEL CENTRO SOCIAL CAN CLOS 48901 1.400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00244 G59419721 GRUP FOLK MONTJUIC PROGRAMA ANUAL 2015A 48901 1.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03495 G59989327 ASSOC.COMERç I SERVEIS DE POBLE SEC REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 2.400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01959 G60393394 BARCELONA UROLOKI APREN A JUGAR A FUTBOL AMERICA 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S04491 G60818705 GEGANTERS I GRALLERS DEL POBLE SEC QUIMET DE LES 1000 CARES 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01741 G61931010 CASTELLERS DEL POBLE SEC TEMPORADA 2015 48901 1.900DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00751 G63441059 ASSOC.FAM.MALALTS MENTALS DE SANTS- PROJECTE 2015 D'ACTIVITATS ADAMMSAM 48901 600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00245 G63544647 FUNDACIO PRIVADA L'ALTERNATIVA 8A CURSA CAMINADA LLUÍS COMPANYS 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00713 G64656762 UNIO AAVV SANTS MONTJUIC UNIO 2015 48901 2.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02181 G65075426 ASSOC. LA CULTURAL DEL SECO FESTA MAJOR DEL POBLE SEC-ESCENARI SECO 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02881 G59409995 AMPA INSTITUT LLUIS VIVES PROJECTE CULTURAL DE MUSICA 48901 600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03490 V58520172 COM. FIESTA MAYOR C/ CONDE BELL FESTES POPULAS AL CARRER COMTES DE BELL-LLOC 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03223 G65617912 ESCOLA DE FUTBOL ANGEL PEDRAZA ESCOLA FUTBOL ANGEL PEDRAZA 48901 600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00712 G08726630 ASS.PARES D DISCAP. PSIQUICS P.SEC APDPPS2015 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03532 G65149601 ASSOC, SORDSCECS DE CATALUNYA(ASOCIDECAT) IV JORNADES SOBRE LA SORDECEGUESA 48901 600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03373 G08393936 ASOCIACIÓ DE PARÀLISI CEREBRAL ASPA MUSICOTERAPIA 48901 600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03530 G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT EFECTS TERAPEUTICS DE UN GOS PER PERSONAS AMB DISC 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03471 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I XXIII ANIVERSARI CASTELLERS DE SANTS 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03533 G08897696 FUND.CATAL.SINDROME DE DOWN DE BARC PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES 48901 300

41

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (42)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE SANTS-MONTJUÏC 15S03494 G59417105 ASS.COMERCIANTS BARRIS ZONAFRANCA DINAMITZACIO COMERCIAL DESL BARRIS DE LA MARINA 48901 2.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01738 G58042888 ASOC.VECINOS EL POLVORINDE BAR. FIESTA MAYOR DEL BARRIO 48901 700DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03098 G58175761 CLUB PETANCA LAS NAVAS ACTIVITATS ESPORTIVES Y CULTURALS 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03411 G58179938 ASOC.VECINOS HOSTAFRANCS DEBARCELON PROJECTE ANUAL ACTIVITATS I MANTENIMENT DE L ENTIT 48901 3.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03229 G59116699 SOCIETAT ESPORTIVA MERCAT NOU FORMACIO DE NENS NENES I JOVES PER A ÑA PRACTICA D 48901 800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00201 G59707620 ASSOCIACIÓ CULTURAL LEZA ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL I CLASSICA 48901 1.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02185 G60194073 CATALUNYA ESCACS CLUB PROMOCIO DELS ESCACS AL BARRI 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03147 G60294824 CLUB PETANCA SANTS TORNEIG SOCIAL DEL CLUB I LLIGA FEDERADA AUTONOMIC 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03375 G60447000 ALBA LACTANCIA MATERNA LA CIUTAT I LES DONES EN PERIODE D'EMBARAS, MATERN 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01472 G61931010 CASTELLERS DEL POBLE SEC CERCAVILA DE GRALLES I TABALS 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03469 G63793699 COLLA DIABLES AMPA CEIP BARRUF TRASPAS DE LA CULTURA TRADICIONAL DEL FOC I ELS TA 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00241 G83915934 FUNDACION OBRA SOCIAL Y CULTURAL SO CORAL OSCUS. PROMOGUEM LA CULTURA POPULAR I TRADIC 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03285 G60902996 A.M.P.A. ESCOLA JOAN PELEGRI D EDUCACIO, FOMENT DE LES AMPAS 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03399 R5800210F PARROQUIA M.D.DOLORS ESPLAI XIROI ESPLAI XIROIA CURS 2014-2015 48901 1.200DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01960 G59309864 ZONA FRANCA, F.C. FORMACION ESCUELA FUTBOL ZONA FRANCA 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00255 G65497554 ASSOC. AMICS DE LA PAGESIA 6 FIRA DE LA CIRERA I PRODUCTES DE LA TERRA 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01947 G61559084 CLUB PETANCA FARGA SANTS LLIGA DE PETANCA MASCULINA 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00747 G62932116 ASS..VEINS I COMR..HORTES ST.BERTRA HORTES 2015 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03406 G60739984 ACCIO HOSPITALARIA PROGRAMA VOLUNTARIAT CENTRE DE SERVEIS CANPEDRO 48901 1.600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00687 G66217589 ASSOC. LA MARINA VIVA ARTISTICS I CULTURALS QUE FOMENTIN LA COHESIO SOCI 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02823 Q5855308B ESCOLA PERU CELEBREM JUNTS L'ARRIBADA DE LA TARDOR 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02908 G58792979 ASSOC. COMERC.I VEINS CREU COBERTA MIL COPS CONTRA EL COP 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02878 G08945065 FUNDACION CULTURAL HOSTAFRANCS DE B FIRAJOC 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00628 G08772600 ATENEU POPULAR DE SANTS ONA DE SANTS. EMISSORA LOCAL DISTRICTE 30 ANY 48901 800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00428 G08950115 J.A.C. CLUB SANTS FORMACIÓ BASE BÀSQUET 48901 1.600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03148 G58056904 CLUB ATLÈTIC RUNNING XIX CURSA POPULAR DE FESTA MAJOR DEL POBLE SEC 201 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02883 G58394016 ESBART CIUTAT COMTAL XX BALL DE RAMS, FOMR ESCENICA, CAPT SOC,DANSA ESC 48901 2.800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03415 G58439290 ASOC.VECINOS Y COM.BARRI LA FRANSA ACTIVITATS ANUALS 2015 48901 1.050DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03417 G58558602 FEDE.D'ASSO.ENTITATS COMIS.HOSTAFRA TALLERS' T DE MILLORA PROFESSIONAL I PRSONAL 48901 600DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00436 G60016334 ASSOC. CATALANA C/. L'ESCLEROSI MUL `L'ESCLERISIS MULTIPLE EXISTEIX 48901 1.800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02316 G61361333 AMPA CEIP TRES PINS EXTRAESCOLARS I CULTURA PER TOTS 2015 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03368 G63509616 FUNDACIÓ PRIVADA MANS A LES MANS ITINERARI FORMATIU: ABANS DE DECIDIR HAS DE PROVAR 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02874 G64115207 ASSOCIACIÓ CULTURAL SALVEM LA MUSIC BIG BAND-JOVE ORQUESTRA DE CAMBRA 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00252 G83915934 FUNDACION OBRA SOCIAL Y CULTURAL SO APROPEM LES TIC A LA GENT GRAN PER POTENCIAR ACCES 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00690 G65062614 CATALUNYA CRICKET CLUB PARTICIPACIÓ LLIGA CATALANA DE CRIQUET JUNIOR 2015 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02877 G65433179 COMISION DE FIESTAS PL. SURIA FESTA MAJOR CARRERS SÚRIA I SALLENT 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03370 G65882649 ASSOCIACIO INTEGRASONS DO D'ACORDS 48901 20.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03003 G65955957 ASSOC.VECINOS DE LA PLAZA DE NAVAS FESTES DEL POBLE SEC 2015 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02845 G66097973 ASSOC. FOTOGRAFICA DE SANTS AFOSANTS 2015 48901 900DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01636 G08907156 ANCORA PROMOCION CULT.AMBITO DONA PROMOCIO DEL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LES DONES 48901 768DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03277 G08813537 UNIO ESPORTIVA SANTS PROMOCIO ESPORTIVA DEL FUTBOL BASE DE LA UE SANTS 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03467 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I RETROBEM-NOS 48901 1.400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03419 G58186180 SECRET.D'ENTIT.SANTS-HOSTAFRANCS I CORRELLENGUA 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00243 G58505595 FEDE.ASSO.COMI.CARR.FESTA MAJOR DE FESTA MAJOR SANTS XXI CANTADA HAVANERAS,XXVII APLE 48901 83.350DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03390 G58580143 FUNDACIO PERE MITJANS FEM CULTURA A BARCELONA 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03497 G58792979 ASSOC. COMERC.I VEINS CREU COBERTA CREU COBERTA KILOMETRO 0 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03476 G62770482 ASSOCIACIÓ DIABLES DE PORT PROJECTE DIABLES DE PORT 2015 48901 2.300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03376 G59478800 COORD.DE JUBILATS I PENSION. DE ASS ESPECTACLES PER A GENT GRAN 48901 1.500

42

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (43)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE SANTS-MONTJUÏC 15S00207 G58300963 ASSO.VEINS FONT GUATLLA-MAGORIA GENT GRAN 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00835 G43595206 ASSO CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMI ACTIVITATS DE SUPORT PERA PERSONES DE FM SFC I SQM 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00248 G58143355 CLUB BALONCESTO INSTITUCIO MONTSERR ESCOLA BASQUET 48901 1.000DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03187 G58199837 UNIO EXCURS.DE CAT.DE SANTS PETJADES I RODES 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03540 G58558602 FEDE.D'ASSO.ENTITATS COMIS.HOSTAFRA PROJECTE PER FOMENTAR L'ACCIO SOCIAL, EL LLEURE I 48901 1.300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01943 G58558602 FEDE.D'ASSO.ENTITATS COMIS.HOSTAFRA ACTIVITATS DE LA FESTA MAJOR D'HOSTAFRANSC 2014 48901 1.900DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01880 G59785907 CORAL SANT MEDIR INTERCANVI CORAL:EINA DE DIFUSIÓ DEL CANT CORAL I 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00413 G60016334 ASSOC. CATALANA C/. L'ESCLEROSI MUL TOTS AMB ART 48901 1.800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01634 G60189487 ASSOCIACIÓ LUDICA CLUB SILMARI ASSOCIACIO LUDICA CLUB SILMARIL 48901 350DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00242 G60333366 ASSOC.DONES ARTESANES TRAJES REGION DIVULGAR LA CULTURA PER LA DONA 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00427 G60752151 CLUB BASQUET ATENEU MONTSERRAT FOMENT I PRACTICA DE L'ESPORT DEL BASQUET 48901 1.850DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01596 G61808671 CERHISECCENTRE RECERCA HISTÒRICA DE POBLE-SRECERCA RESSENYES 2015 AMB XERRADA I PUBLICACIÓ DE 48901 700DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03000 G62726955 CENTRE CULTURAL ESTRELLAS ALTAS TALLERS DE DANZA Y DONES DE LA MARINA 48901 800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01876 G64295611 ASSOCIACIO MAR A BAL FORMART BARCELONA. JORNADES DE FORMACIO I REFLEXIO 48901 800DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00688 G64592488 C ASS.RECERCA HISTOR.IDOM GUERRA CI ARHID 2015 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02849 V08893380 ASOCIACIÓN DE VECINOS CENTRO SOCIAL ACTIVIDADES CENTRO SOCIAL LA VIÑA AÑO 2015 48901 1.900DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03409 V58386087 CENTRE SOCIAL DE SANTS MES A PORP DEL VEÏNAT 22015 48901 1.500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00239 V62774963 CORAL SAN CRISTOBAL CORAL SAN CRISTOBAL 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03189 G64530223 ASSOC. ESPORTIVA GITANA D'HOST DEPORTE Y CONVIVENCIA PARA TODOS 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00203 G58832353 COMISSIÓ DE FESTES DE LA PLAZA FESTA MAJOR I FESTES CULTURALS DE LA PLAÇA FENIX 48901 1.700DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00238 V62504493 COMISSIÓ DE FESTES DE LA CASA GRANC/ ROSÉS 11 CONCURS DE PETANCA, FESTES INFANTILS NADAL, TROBAD 48901 300DTE SANTS-MONTJUÏC 15S01945 G65256851 ASSOCIACIÓ CULT. CAT. SARDANISTA CURSETS CONCERTS BALLADES SARDANES 48901 500DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03402 G65194474 ASSOCIACIÓ PENYA BLAUGRANA TRESXEMENEIES PO PENYA 2015 48901 700DTE SANTS-MONTJUÏC 15S00750 G65665523 FUND.TUT.ASS.PROT.PERS.DISCAPACITATFUTAPPD FUTAPPD2015 48901 400DTE SANTS-MONTJUÏC 15S03359 G61509691 AMPA IES CONSELL DE CENT IMPLICACIO DE FAMILIES PER L'ÈXIT EDUCATIU 48901 700DTE SANTS-MONTJUÏC 15S02187 G62786561 AMPA CEIP RAMON CASAS AMPA ESCOLA RAMON CASAS 48901 500DTE LES CORTS 15S04052 G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT L'HORT URBA EN UN CENTRE PER A INFANTS AMB PARALIS 48901 1.000DTE LES CORTS 15S04198 G59874974 CLUB JOVENTUT LES CORTS XVI TORNEIG FEMENI DE BASQUET DE LES CORTS 48901 2.000DTE LES CORTS 15S03872 G58236704 A.P.A. ITACA ESCOLA PUBLICA FOMENT ACTIVITATS GESTIONADES I REALITZADES PER L' 48901 2.750DTE LES CORTS 15S04160 G58314915 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI ATLETISME A LES ESCOLES ESCOLA D'ATLETISME 48901 1.000DTE LES CORTS 15S03745 G60548377 CLUB VOLEIBOL BARCELONA PROMOCIO DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 48901 1.200DTE LES CORTS 15S04115 G62315775 ASSOC.PER LA FESTA MAJOR PARC INFAN FESTA MAJOR LES CORTS AL PARC DE LES INFANTES 48901 2.000DTE LES CORTS 15S04168 G62798285 PLATAFORMA INFANTIL I JUVENIL LES C FESTA MAJOR JOVE 48901 3.000DTE LES CORTS 15S03760 V62858279 COORD.ENTITATS PRO PERSONES DISCP.C MOU-TE 48901 1.200DTE LES CORTS 15S03939 G08850067 AGRUPACIO FUTBOLISTES VETERANS CATA ESCOLA DE FUTBOL AF VETERANS DE CATALUNYA 48901 800DTE LES CORTS 15S04154 G65606238 FUNDACIÓ RETO ACTIVITATS DE LLEURE ELS DIVENDRES PER A PERSONES 48901 500DTE LES CORTS 15S04039 G66416041 VOXMUSIC 11E CONCURS INTERNACIONAL DE MUSICA DE LES CORTS 48901 5.500DTE LES CORTS 15S03756 G59320408 ASSOCIACIÓ MARES I PARES D' ALUMNESDE L' INSTIT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 48901 500DTE LES CORTS 15S04187 G59806257 ASSOC JUVENIL ESPLAI OLIVERA RODONA PROJECTE CURS 2014-2015 48901 2.200DTE LES CORTS 15S04038 G60511748 TALLER OCUPACIONAL ARIADNA ACTIV TERAP COMPLEMENTÀRIES C O ARIADNA 2015 48901 2.500DTE LES CORTS 15S04180 G61255956 ASS.MARES I PARES CEIP PAU ROMEVA FOMENT DE LA NATACIO 48901 2.750DTE LES CORTS 15S04029 G59780486 ASSOC. VEINS EL RACO DE LES CORTS PAGINA WEB 48901 150DTE LES CORTS 15S03794 G08752735 A.P.A.COL.LEGI PAIDEIA ESPECIAL HOQUEI I ORGANITZACIO TORNEIG CIUTAT DE B 48901 2.000DTE LES CORTS 15S03905 G43595206 ASSO CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMI ACTIVITATS DE SUPORT PERA PERSONES DE FM SFC I SQM 48901 700DTE LES CORTS 15S04183 G58092743 ORFEO DE LES CORTS CORS A LES CORTS: CATATA "VENT DE FOC, TERRA DE PL 48901 400DTE LES CORTS 15S04138 G58174244 ORQUESTRA CAMBRA D'ACORDIONS BARCEL CICLES DE CONCERTS A L'AUDITORI PEPITA SELLÉS 48901 1.100DTE LES CORTS 15S04063 G58382359 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT RAMON NONA FOMENT D'ACTIVITATS ESPORTIVES 48901 900DTE LES CORTS 15S04059 G58382359 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT RAMON NONA REVETLLA SANT JOAN 2015 48901 1.500

43

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (44)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE LES CORTS 15S04191 G59892778 A.P.A. DE L'I.P.T. JERONI DE MORAGA CONVIVENCIES ALUMNES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUA 48901 2.500DTE LES CORTS 15S03937 G60289394 GRUP DE DONES DEL CASAL DE LES CORT JAUME VICENS VIVES.HISTÒRIA DEL SEGLE XIX A EUROPA 48901 500DTE LES CORTS 15S04074 G60533130 PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA MÚSICA PER LA SOLIDARITAT 48901 1.000DTE LES CORTS 15S04122 G60548377 CLUB VOLEIBOL BARCELONA SUPORT A LES ACTIVITATS FISIQUES A CLUB O ENTITATS 48901 800DTE LES CORTS 15S03900 G61376455 COLLA DIABLES ELS BOCS DE CAN ROSÉS LA CULTURA DE FOC MES A PROP TEU 48901 700DTE LES CORTS 15S04170 G62798285 PLATAFORMA INFANTIL I JUVENIL LES C ORDINARI 48901 2.000DTE LES CORTS 15S03761 V62858279 COORD.ENTITATS PRO PERSONES DISCP.C MUSICOTERAPIA 48901 1.000DTE LES CORTS 15S04092 G60591245 AMPA CENTRE ESCLAT FOMENT DE LES ACTIVITATS DE L'AMPA 48901 1.000DTE LES CORTS 15S04150 G65308686 ASSOC.AMICS DE L'ORGUE LES CORTS DIFUSIO DE LA MUSICA D'ORGUE 48901 1.000DTE LES CORTS 15S05245 CI. S.Maria Isabel PREMI JOCS FLORALS CATEGORIA FOTOGRAFIA POETICA 48101 300DTE LES CORTS 15S04079 G59499905 ASSOC.VEINS CAMP NOU BARRI ACTIU 48901 4.500DTE LES CORTS 15S04033 G59780486 ASSOC. VEINS EL RACO DE LES CORTS FESTA MAJOR 48901 3.500DTE LES CORTS 15S04196 G59874974 CLUB JOVENTUT LES CORTS DIADA DEL MINIBASAQUET DE LES CORTS 48901 2.000DTE LES CORTS 15S03709 G58074857 A.P.A.ESCOLA LAVINIA PER UNA ESCOLA INCLUSIVA 48901 1.000DTE LES CORTS 15S03801 G08752735 A.P.A.COL.LEGI PAIDEIA ACITIVITAT DE PISCINA 48901 2.000DTE LES CORTS 15S04177 G60488533 ASS.JUV.MA OBERTA/COR OBERT SA EDUCACIO EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL 48901 2.200DTE LES CORTS 15S03744 G60548377 CLUB VOLEIBOL BARCELONA PROJECTE PROMOCIO DE L'ESPORT EN EDAT ESCOLAR DESE 48901 700DTE LES CORTS 15S04162 G60675196 ASSOC.D'ESCALADA EXCURS. DE LES COR DIFUSIO ACTIVITAT ESPORTIVA MUNTANYA 48901 500DTE LES CORTS 15S04098 G62434634 ORQUESTRA DE CAMBRA SALVADOR RIBAS LA GRAN MUSICA 48901 1.000DTE LES CORTS 15S03529 R0800665B COL.LEGI PARE MANYANET COLONIES ESPLAI NATZARET 48901 1.450DTE LES CORTS 15S03906 V60770799 DIABLES DE LES CORTS DIABLES DE LES CORTS 48901 1.100DTE LES CORTS 15S04087 G60591245 AMPA CENTRE ESCLAT ACTIVITATS ESPORTIVES PER A INFANTS AMB PARALISI C 48901 2.000DTE LES CORTS 15S03829 G64776552 LES CORTS.CC,XARXA CIUTADANA L LES CORTS.CC 2.15 48901 800DTE LES CORTS 15S04143 G65123077 COMISSIÓ DE FESTES COLÒNIA CAS FESTA D'ESTIU I FESTA MAJOR DE LES CORTS A LA COLÒ 48901 1.000DTE LES CORTS 15S04181 G65657405 AMPA CAN NOVELL ACTIVITATS EDUCATIVES ORGANITZADES PER L'AMPA 48901 1.200DTE LES CORTS 15S04165 G64007313 ASSOCIACIÓ CENTRO OCUPACIONAL LES C LES CORTS EN MOVIMENT 48901 500DTE LES CORTS 15S03519 G08832412 APA DE L'ESCOLA LES CORTS DE BARCEL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE CONCILIACIO FAMILIAR E 48901 2.750DTE LES CORTS 15S04128 G58695099 GRUP DE TEATRE DE LES CORTS TEATRE CLÀSSIC I CONTEMPORANI 48901 650DTE LES CORTS 15S04132 G61151007 AGRUPACIO SOCI-CULTURAL L'ESFERA PROGRAMA TEATRAL DE PROXIMITAT A TRAVES DE LES EMO 48901 600DTE LES CORTS 15S03671 G61931358 BANC SOLIDARI BANC SOLIDARI DE SERVEIS GRATUITS 48901 2.000DTE LES CORTS 15S03659 G63657795 AMPA ESCOLA BRESSOL CAN BACARDI ACTIVITATS CULTURALS I LUDIQUES PER A NADONS I FAM 48901 1.200DTE LES CORTS 15S03798 G65271983 ASSOCIACIÓ CULTURAL VALLESPIR GRAN CAVALCADA DE REIS DEL CARRER VALLESPIR 48901 3.900DTE LES CORTS 15S04178 G65627150 PENYA BLAUGRANA "LES CORTS" FOMENT DE LA PARTICIPACIO N EN EL AMBIT DE LA CULT 48901 500DTE LES CORTS 15S04179 G65606238 FUNDACIÓ RETO ACTIVITATS DE LLEURE ELS DIUMENGES PER A PERSONES 48901 500DTE LES CORTS 15S03910 G66414962 ASSOCIACIÓ JARDI DELS TARONGERS CCM RECUPERACIÓ DE LES ACTIVITATS CULURALS, MUSICAL I 48901 1.500DTE LES CORTS 15S03802 G66075540 CLUB ESPORTIU LES CORTS BARCELONA JUGAR I GAUDEIX 48901 800DTE LES CORTS 15S05282 X. GANCEDO M. PRIMER PREMI CONCURS I. MUSICA -CATEG.INSTRUMENTAL 48101 3.000DTE LES CORTS 15S04049 G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME AL SÍ DE L'ASSOCIACI 48901 1.000DTE LES CORTS 15S03755 G59320408 ASSOCIACIÓ MARES I PARES D' ALUMNESDE L' INSTIT BIBLIOTECA 48901 500DTE LES CORTS 15S03753 G59320408 ASSOCIACIÓ MARES I PARES D' ALUMNESDE L' INSTIT REVISTA ESCOLAR 48901 500DTE LES CORTS 15S04192 G59892778 A.P.A. DE L'I.P.T. JERONI DE MORAGA ACITIVITATS ESPORTIVES PER A PERSONES AMB DISCAPAC 48901 2.000DTE LES CORTS 15S03795 G61717278 ASSOC.COMERCIANTS EL MIRALL DE PEDR PROMOCIO ECONOMICA DE PROXIMITAT 48901 4.500DTE LES CORTS 15S03938 G58938812 LES CORTS ESPORTIU LLIGA SOCIAL 48901 300DTE LES CORTS 15S05244 C. S.JORDI PREMI JOCS FLORALS CATEGORIA FLOR NATURAL 48101 300DTE LES CORTS 15S05332 A. C.JULIAN SEGON PREMI CONCURS I. MUSICA -CATEG.INSTRUMENTAL 48101 1.000DTE LES CORTS 15S05330 F.M.ELISABET PRIMER PREMI CONCURS I. MUSICA -CATEG.INSTRUMENTAL 48101 3.000DTE LES CORTS 15S04084 G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT CONVIVENCIES PER A INFANTS AMB PARALISI CEREBRAL 48901 2.500DTE LES CORTS 15S04182 G58092743 ORFEO DE LES CORTS EL CANT CORAL COM A NEXE D'UNIO ENTRE CATALUNYA I 48901 500

44

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (45)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE LES CORTS 15S03527 G58392457 ASSOC. VOCALIA MUSICA COL. PARE MAN FORMACIO MUSICAL DE NENS I JOVES I DIFUSSIO DE MUS 48901 2.500DTE LES CORTS 15S04026 G58525155 A.P.A.C.P. DURAN I BAS SUPORT A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L'AMPA PE 48901 2.750DTE LES CORTS 15S04189 G61134755 GRUP MOU-TE LES CORTS LES DONES ENS MOVEM AL RITME DELS TEMPS 48901 2.100DTE LES CORTS 15S04036 G61142907 AULA DIFUSIO CULTURAL GENT GRAN COR AULA DE DIFUSIÓ CULTURAL PER A LA GENT GRAN LES CO 48901 2.000DTE LES CORTS 15S04045 G61382065 AULA EXTENS.UNIVERS.GENT GRAN CORTS DIFONDRE LA CULTURA A LA GENT GRAN A LES CORTS EST 48901 3.500DTE LES CORTS 15S03666 G63180756 ASSOC. DE VEÏNS DE LES CORTS SUD FESTA MAJOR 2015 48901 4.500DTE LES CORTS 15S03810 G66350042 FUNDACIÓN SOMOS GRUP DE MARES I PARES DE NOIS I NOIES AMB TRANSTOR 48901 500DTE LES CORTS 15S03946 G59343616 COMISSIÓ DE FESTES CAN ROSES I RODA FESTA DE LA PLAÇA DE CAN ROSES 2015 48901 4.500DTE LES CORTS 15S03767 G58074857 A.P.A.ESCOLA LAVINIA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 48901 1.400DTE LES CORTS 15S04066 G58314915 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI ESCOLA CEU RUGBI 48901 603DTE LES CORTS 15S04190 G59892778 A.P.A. DE L'I.P.T. JERONI DE MORAGA SUPORTA A FAMILIES AMB FILLS AMB DISCAPACITATS 48901 1.600DTE LES CORTS 15S03759 V62858279 COORD.ENTITATS PRO PERSONES DISCP.C ATENCIO TERAPEUTICA DE QUALITAT 48901 1.500DTE LES CORTS 15S04040 G08633596 CENTRE D'HIGIENE MENTAL LES CORTS PROJECTE D'INCLUSIÓ SOCIAL, LLUITA CONTRA L'E 48901 1.900DTE LES CORTS 15S00432 P. MORO M. LA VIDA ESCOLTA 2015 48901 1.000DTE LES CORTS 15S03691 G08852667 AMPA CEIP BARCELONA PROMOCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLAR 48901 2.500DTE LES CORTS 15S04200 G62785290 ASOC LAPSUS TEATRE DE LA ESCOLA LAV TEATRE AMATEUR 48901 650DTE LES CORTS 15S04157 G64638380 ASS COMPANYIES TEATRE A LES CORTS ( COPRODUCCIONS 2015 48901 2.650DTE LES CORTS 15S04159 G59340117 AA VV BARRI DE LA MERCE ACTIVITATS FESTA MAJOR DEL BARRI DE LA MERCE I ALT 48901 4.500DTE LES CORTS 15S04035 G59780486 ASSOC. VEINS EL RACO DE LES CORTS PARTICIPACIO VEÏNAL 48901 850DTE LES CORTS 15S04095 G58382359 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT RAMON NONA FESTA MAJOR 2015 48901 2.100DTE LES CORTS 15S03771 G58508128 CLUB PETANCA BENAVENT CLU7B PETANCA BENAVENT 48901 800DTE LES CORTS 15S04101 G59077891 ELS TRES JARDINS,A.V.C.Z.SUD-EST CO FESTA MAJOR I FESTES POPULARS 48901 2.800DTE LES CORTS 15S04169 G60275633 INSTITUCIO CULTURAL DE LES CORTS PROJECTE D'ACTIVITATS CULTURALS 2015 48901 1.200DTE LES CORTS 15S04199 G60412251 AS.DISCAP.VISUAL CATALUNYA B1+B2+B3 ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIO SOBRE LA DISCAPACITA 48901 2.000DTE LES CORTS 15S04195 G61570503 EXPERIMENTEM AMB L'ART DIALOGIQUES XXX ACCIONS I DIALECS D´ART A L´ESCOLA 48901 1.000DTE LES CORTS 15S04145 G61625968 CLUB ROL I SIMULACIÓ KRITIK JOCS KRITIK 2015 48901 500DTE LES CORTS 15S04106 G62485446 ASSOC.CATALANA D'AFECTATS SINDROMEDE FATIGA TALLERS DE MICROGIMNASTICAI MUSICOTERAPIA PER MALA 48901 3.000DTE LES CORTS 15S03503 G63265094 ASSOC.PERCU.I FOC LA REPUBLI-K L'AV APROPAR LA CULTURA CATALANA A TRAVES DE LA PERCUSS 48901 700DTE LES CORTS 15S04188 G64378839 FUNDACIÓN PRIVADA GRUP D'AFECTATSD'ESCLEROS SOLUCIONS ACTIVES PER A L'ESCLEROSI MUTIPLE 48901 2.000DTE LES CORTS 15S04167 V62858279 COORD.ENTITATS PRO PERSONES DISCP.C TREBALLANT ELS SENtit* 48901 900DTE LES CORTS 15S03521 G65202731 ESPAI D'ART ASSOCIACIÓ ARTESANSDE LES CORTS FOMENT DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALAN 48901 650DTE LES CORTS 15S04197 G65187296 ASS. COLLA DIABLES I TIMBALERS ACTICITATS DE PROMOCIO DE LA CULTURA CATALANA 48901 700DTE LES CORTS 15S04156 G62287800 COMISSIÓ DE FESTES PLAÇA CONCÒ FESTA MAJOR PLAÇA CONCORDIA 2015 48901 4.500DTE LES CORTS 15S04175 G65254021 ASSOCIACIÓ CASAL DE JOVES EL RACÓ PROJECTE ANUAL ORDINARI: CASAL DE JOVES EL RACO 48901 300DTE LES CORTS 15S04193 G62214994 AA.VV. DE PEDRALBES PROMOCIO DE LA PARTICIPACIO I L'ASSOCIACIONISME 48901 5.000DTE LES CORTS 15S04037 G58216284 CLUB DE VELERS COLLSEROLA DE BCN VELERS D'AEROMODELISME A COLLSEROLA PER DISCAPACIT 48901 700DTE LES CORTS 15S03672 G66353665 ASSOCIACIÓ BEAT-LES CORTS BARCELONA BEATLES WEEKEND - LES CORTS 2015 48901 3.000DTE LES CORTS 15S05328 T.F.VERONICA PRIMER PREMI CONCURS I. MUSICA -CATEGORIA DE CANT 48101 1.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00443 G61193702 ASSOC.FAM,ALUM,TREB I USUARIS DE B. TALLER DE RECICLATGE 48901 700DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01521 F08628950 SOC COOP INDUSTRIAL ESCOLA GUIMBARD INTERGUIM, PROJECTE DE SUPORT PER FAMÍLIES NENS/ES 48901 2.500DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02551 G08854614 APA DE L'ESCOLA ELS XIPRERS FESTES / ESCOLA DE PARES I MARES 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00043 G08903346 ASSO.VEINS PROP.MONT D'ORSA DE VALL FESTA MAJOR DE VALLVIDRERA 48901 4.600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01480 G58449554 ASOC.PROP.I VEINS BARRIADA FONT DEL ACTIVITATS CULTURALS I VEINALS A LA FONT DEL MONT 48901 2.300DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01506 G58503756 ASSOC. COMERCIANTS SARRIA CAMPANYA DE NADAL I REIS (CAVALCADA, TRENET, PANER 48901 15.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02227 G58508219 A.P.A. ESCOLA ORLANDAI CARNESTOLTES 48901 240DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02232 G58508219 A.P.A. ESCOLA ORLANDAI FESTA MAJOR 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00433 G60964756 ASSO DE GENT GRAN DE LES PLANES ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE LES PLANES 48901 1.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02255 G61691127 ASSOC ESPORTIVA BCN DISCAPACITATS P ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT GRAN AMB DISCAPACITAT 48901 2.000

45

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (46)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE SARRIÀ-S.GERV 15S02257 G61691127 ASSOC ESPORTIVA BCN DISCAPACITATS P CAMINANT FAS SALUT 48901 1.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02547 G64794811 ELS PASTORETS DE VALLVIDRERA ELS PASTORETS DE VALLVIDRERA 2015 48901 3.300DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01517 G08610453 CENTRO RECREATIVO DE SORDOMUDOSDE BARCELOINCLUSIÓ SOCIAL ACTIVA DE LES PERSONES SORDES 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00450 G65086753 FUNDACIO TALLER ESCOLA TEAS TREBALLANT L'AUTONOMIA EN LA DISCAPACITAT INTEL·LE 48901 2.500DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02168 G62932330 COR DE CAMBRA DYAPASON VI CICLE DE MÚSICA RELIGIOSA DE SARRIÀ-SANT GERVAS 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01475 G61127858 AS. PROPIET. STA MARIA VALLVID FESTA MAJOR 48901 1.850DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02245 G63674113 ESPLAI ILARGIA DIADA COMMEMORATIVA DE LA PRIMERA DÈCADA DE L'ESPL 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00094 G65425969 ASOC.COR SIGNUM AGRUP COR MADRIGAL LA MÚSICA DE HAYDN I HAENDEL I LA SEVA TROBADA A L 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00420 G58216284 CLUB DE VELERS COLLSEROLA DE BCN VELERS D'AEROMODELISME A COLLSEROLA I AL CASAL 48901 500DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01487 G65431207 ASS. MARES I PARES ALUM. C. PEDRALB EDUCACIÓ FÍSICA ADAPTADA 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00040 G58538711 A.P.A. ESCOLA TABER COLLA GEGANTERA AMB ACOMPANYAMENT DE PERCUSSIÓ I V 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02235 G58561069 A.P.A. COSTA LLOBERA C.P. PROGRAMA DE FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SOBRE EDUCACI 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02246 G62277132 ESPLAI MOVI DE SARRIA FUNCIONAMENT ORDINARI DE L'ENTITAT 48901 950DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01501 C. M. LLEIDA DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DE POBLACIÓ DE GENT GRAN D 48901 950DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02262 G08575441 A.P.A. PERS.DISMINUCIO PSIQ.INST.MU ACT. COMUNITARIES MILLORA QUALITAT VIDA PERSONES P 48901 1.500DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00422 G08941460 ASSOC ESPORTIVA SARRIA-SANT GERVASI ACTIVITAT CIRCUIT LÚDIC PER LA GENT GRAN 48901 1.010DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01509 G58503756 ASSOC. COMERCIANTS SARRIA PASSAREL·LA MODA AL CARRER I VILLAGE 48901 3.750DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02240 G58681263 ASSOCIACIO CATALANA D'EMPRESARIES I ASSESSORA'T 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01998 G59061176 A.P.A. DOLORS MONSERDA SANTAPA FESTA DE FI DE CURS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 48901 500DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02564 G60843851 GRUP ÀGATA DONES AFECTADES CANCER M SOFROLOGIA PER A DONES AFECTADES DE CÀNCER DE MAMA 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02552 G60843851 GRUP ÀGATA DONES AFECTADES CANCER M INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL PER A DONES AFECTADES DE C 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02256 G61691127 ASSOC ESPORTIVA BCN DISCAPACITATS P ACTIVITATS AQUÀTIQUES AL DIR DIAGONAL PER A PERSON 48901 2.600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00418 G62713490 DIABLES INFANTILS DE SARRIA CORREFOCS I TALLERS DE DIABLES 48901 900DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00814 G63435614 FUNDACIO PROJECTE AURA VOX NOSTRA: PROGRAMA D'AUTOREPRESENTACIÓ PER A PER 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01482 G64131006 ASSOCIACIO CORAL JESUS MARIA DE BAR TROBADES CORALS JESUS MARIA - ENCUENTROS CORALES J 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S04250 G65025850 ASSOCIACIO CULTURAL CORAL COLLSEROL DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS ARTISTIQUES MITJ 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02226 G59122085 AMPA IES MENENDEZ Y PELAYO BIBLIOTECA MENÉNDEZ Y PELAYO, UN ESPAI DE CULTURA 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02251 G61320669 COMISSIO DE FESTES DE SANT GER FESTA MAJOR DE SANT GERVASI 2015 48901 11.040DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00447 G08633596 CENTRE D'HIGIENE MENTAL LES CORTS PROJECTE D'INCLUSIÓ SOCIAL, LLUITA CONTRA L'ESTIGM 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00411 A. L. GARCIA GRUP DE CORAL DE L'ELÈCTRIC 48901 400DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02261 G08575441 A.P.A. PERS.DISMINUCIO PSIQ.INST.MU ACT. COMUNITÀRIES MILLORA QUALITAT VIDA PERS.PLURI 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01498 G58044439 ASSO.TERCERA EDAT DTO.SARRIA S.GERV PROMOCIÓ SOCIO-CULTURAL I FOMENT DE L'ENVELLIMENT 48901 1.700DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01481 G58449554 ASOC.PROP.I VEINS BARRIADA FONT DEL TEATRE AL BARRI CIA. FONTMONTINA 48901 2.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02170 G58702903 ASSOC.VEINS DE LES TRES TORRES FESTA MAJOR 48901 2.910DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01518 G60176328 FUNDACIÓ PER L'EDUCACIÓ I SALU OCI-INCLUSIU 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00435 G60318367 GRUP DE DONES DE LES PLANES PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LES DONES 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00416 C. M. JONC PROGRAMA D'ACTIVITATS DE L'ANY 2015 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00440 G61274791 COMISSIO DE FESTES DE SARRIA FESTA MAJOR DE SARRIÀ 2015 48901 22.550DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02259 G61691127 ASSOC ESPORTIVA BCN DISCAPACITATS P JUGUEM A TENNIS 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02258 G61691127 ASSOC ESPORTIVA BCN DISCAPACITATS P CAMPIONATS ESPORTIUS DE DISTRICTE PER A PERSONES A 48901 2.200DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00042 G63075337 ELENC TEATRAL J.V. FOIX SOTA LA PLUJA 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02253 G64353485 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES MO FUNCIONAMENT ORDINARI 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01477 G65175762 BALLET FOLKL SARRIA-ESBART SAR MANTENIMENT DEL BALLET FOLKLÒRIC SARRIÀ I CELEBRAC 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02236 G59122085 AMPA IES MENENDEZ Y PELAYO FOMENTS DE LES ACTIVITATS EN COORDINACIÓ AMB EL CE 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02190 G64854920 CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ SARRIA L'ESTEL DE NATZARET 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02239 G58602186 LLAR DE JUBILATS SANT ILDEFONS PROMOCIÓ CONVIVÈNCIA I CULTURA PERSONES GRANS 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02569 G66396789 ASSOC. DE COM. I ART. DEL B. FARRO INICI DE L'ACTIVITAT DE FARRÓ COMERÇ 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S04377 G63645808 JOCVIU ASSOCIACIO EDUCACIO FISICA: EDUCANT EN INCLUSIO 48901 600

46

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (47)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE SARRIÀ-S.GERV 15S02250 G64576739 AIS, AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURS AISNADAL 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02254 G08905457 ASOC.COM.PROF.MUNTANER-ADRIANO BARN ACTIVITATS 2015 48901 20.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01505 G58540485 AGRUPAC.PROPIETAR.Y VECINOS CAN CAR ACTIVITATS DE L'A.V. CAN CARALLEU PER L'ANY 2015 48901 1.450DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01495 G60176328 FUNDACIÓ PER L'EDUCACIÓ I SALU FOMENTAR LES HABILITATS SOCIALS AMB CANINOTERÀPIA 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02657 G61325130 ENTITATS PRO CONCERTS STA CECILIA CONCERT SANTA CECÍLIA 48901 450DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02244 G61329215 ASSOCIACIO DE ROCK DE SARRIA CONCURS DE DIRECTES DE LA COORDINADORA DE ROCK DE 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02237 G64108178 ASSOCIACIO DE GENT GRAN CAN CASTELL SATISFER NECESSITATS DEL VOLUNTARIAT, PROMOURE'L I 48901 2.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02167 G64854920 CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ SARRIA TEATRE I MÚSICA A SARRIÀ 48901 2.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00441 G65833477 ASSO.VEÏNS I AMICS CARRER MONTEROLS FESTES POPULARS AL CARRER 48901 400DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01522 G65461758 AM'PA ESCOLA GUIMBARDA TERÀPIA ASSISTIDA AMB CANS PER A PERSONES AMB PLUR 48901 1.500DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02195 G62032677 AMPA ESCOLA ELS ARCS ESPORT EXTRAESCOLAR 48901 400DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01519 G58403189 ASSOCIACIO CENTRE PEDRALBES TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS 48901 2.700DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02265 G64576739 AIS, AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURS AISBAND 48901 1.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00448 G61193702 ASSOC.FAM,ALUM,TREB I USUARIS DE B. TALLER DE CUINA 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02193 G58508219 A.P.A. ESCOLA ORLANDAI SETMANA ESPORTIVA 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00047 G58516220 ASSO.VEINS SANT GERVASI DECASSOLES DIFUSIÓ CULTURAL I VEINAL DEL BARRI DE SANT GERVAS 48901 3.700DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02192 G59881516 DRAC DE SARRIA SARRIÀ EN FLAMES 2015 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01516 G60176328 FUNDACIÓ PER L'EDUCACIÓ I SALU IN-FUSIÓ 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01496 G60176328 FUNDACIÓ PER L'EDUCACIÓ I SALU IOGA PER FOMENTAR LA CONSCIÈNCIA CORPORAL DE PERSO 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00048 G61208260 ASSOCIACIO DE VEINS I AMICS DEL PUT MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DEL VEÏNAT 48901 4.250DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00410 G62216650 CONTRAPUNTO VOCALE CONCERTS DE CANT CORAL 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01511 G63105878 ASSOCIACIO DE VEINS DE SANT GERVASI SOLIDARITAT AL BARRI 48901 3.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02567 G63244388 ASSOC.VEINS I C. FESTES BARRI FARRÓ FESTA MAJOR DEL FARRÓ 2015 48901 4.250DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02655 G63419451 ASSOCIACIÓ JUVENIL CATALANA COMKEDE ESCOLA DE HOQUEI EN CADIRA DE RODES 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02196 G64353485 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES MO FESTA DE L'ESPORT INSTITUT MONTSERRAT 2015 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02191 G64775695 DIABLESSES I DIABLES DE SARRIÀ FOMENT DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 48901 1.200DTE SARRIÀ-S.GERV 15S04249 G65025850 ASSOCIACIO CULTURAL CORAL COLLSEROL DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS ARTISTIQUES MITJ 48901 400DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02228 G59122085 AMPA IES MENENDEZ Y PELAYO DINAMITZACIÓ FUNCIONAMENT AMPA IES MENENDEZ Y PELA 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02241 G63152185 ASOC. DE F. A. DE EMPRES.MEDITERRAN PROMOCIONA 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02263 FUNDACIO PRIVADA CANIGO CONTINUEM INNOVANT 48901 650DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01492 G61024287 ASSOC DE PARES ALUMNES DE L'ESCOLA FOMENT DE L'ACTIVITAT DE L'AMPA 48901 1.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02249 G64576739 AIS, AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURS FÀBRICA DE SOMRIURES 48901 2.200DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00446 G61193702 ASSOC.FAM,ALUM,TREB I USUARIS DE B. DINAMITZACIÓ PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 48901 700DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00449 G61193702 ASSOC.FAM,ALUM,TREB I USUARIS DE B. XERRADES A FAMÍLIES 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00425 G59875302 ASSOC.PARES ALUMNES DEL CEIP POETA TALLER D'ESCACS 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00095 G58943671 AAVV I PROP MAS GUIMBAU-CAN CASTELL FEM BARRI 48901 3.700DTE SARRIÀ-S.GERV 15S03031 G60428976 JOVENTUT ESQUERRA REP.DE CAT.FED.BA FUNCIONAMENT ORDINARI 2015 48901 300DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02553 G60843851 GRUP ÀGATA DONES AFECTADES CANCER M MINDFULNESS PER A DONES AFECTADES DE CÀNCER DE MAM 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02166 G64975014 ORFEO SARRIANENC LA MÚSICA CORAL SARRIANENCA, CATALANA I D'ARREU DE 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02198 G58908997 CENTRE EXCURSIONISTA ELS BLAUS ACTIVITATS ANUALS 48901 1.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00431 F08583726 ESCOLA LYS SOCIETAT COOPERATIVA ESCOLA DE MARES I PARES DE L'ESCOLA LYS 48901 400DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00049 G64416845 ASS. VEINS VALLVIDRERA PL. PI XOCOLATADA-FESTA MAJOR-FESTA NADAL 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02189 G66138553 ASSOC. BASTONERS EL BASTÓ DE SARRIÀ II TROBADA DE BASTONERS A SARRIÀ 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01520 G62292859 FUNDACIÓ CATALANA GUIMBARDA FISIOTERÀPIA APLICADA PER A PERSONES AMB PLURIDISC 48901 1.500DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00041 G58538711 A.P.A. ESCOLA TABER ORGANITZACIÓ FESTA DE L'ESCOLA FESTÀBER 2015 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02571 G08897696 FUND.CATAL.SINDROME DE DOWN DE BARC PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00442 G08502544 CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA LES ASSOCIACIONS TREBALLEM JUNTES PER SARRIÀ - JUN 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00046 G08903346 ASSO.VEINS PROP.MONT D'ORSA DE VALL FUNCIONAMENT AV VALLVIDRERA INCLOS VALL DE VIDRE L 48901 1.200

47

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (48)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE SARRIÀ-S.GERV 15S00044 G08903346 ASSO.VEINS PROP.MONT D'ORSA DE VALL XXII PUJADA A LA TORRE DE COLLSEROLA 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02248 G58398413 ASSO.VEINS DE SARRIA CULTURA CIVICA I FORMACIO, ETICA, LEGALITAT I CONV 48901 3.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01993 G59061176 A.P.A. DOLORS MONSERDA SANTAPA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ DEL CEIP DOLORS MONSERDÀ S 48901 400DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01996 G59061176 A.P.A. DOLORS MONSERDA SANTAPA COORDINACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL CE 48901 500DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01994 G59061176 A.P.A. DOLORS MONSERDA SANTAPA COMISSIÓ DE MANTENIMENT DEL CEIP DOLORS MONSERDÀ S 48901 400DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01995 G59061176 A.P.A. DOLORS MONSERDA SANTAPA COORDINACIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DEL CEIP DOLO 48901 500DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01508 G59415497 AMPA ESCOLA MUNICIPAL VILAJOAN PARTICIPACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA CULTURA POPULAR I TR 48901 400DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01478 G60367323 A.TURO PARK COMERCIANTS I VEINS BCN ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS, CONCERTS I ES 48901 6.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02260 G61691127 ASSOC ESPORTIVA BCN DISCAPACITATS P LLIGA DE PETANCA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I 48901 750DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02546 G62788740 COR TROBADA ACTIVITATS REGULARS PEL COR TROBADA, CURS 2015 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02194 G64353485 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES MO JORNADES ESPORTIVES DE FINAL DE CURS 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01483 V60757499 COLLA GEGANTERA DE SARRIÀ-SANT PROMOCIÓ D'ACTIVITATS EN L'ÀMBIT DE LA CULTURA POP 48901 3.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02565 G64833080 ASOC.DE ALTERNATIVAS MOTIVACIONS Y LA LLAR SÓN LES PERSONES 48901 1.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01767 G65714099 ASSOCIACIÓ ENRUTA'T PEÇA DE TEATRE FÒRUM: "O TU O JO?" 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00412 G66214537 ASSOC. JUV. AUDIOVISUALS CATALUNYA PROJECTE DE DIVULGACIÓ DE L'AUDIOVISUAL CATALÀ 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02229 G65694630 AMPA EBM CAN CARALLEU DINAMITZACIÓ DE L'AMPA EBM CAN CARALLEU 48901 400DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02230 G62032677 AMPA ESCOLA ELS ARCS ESCOLA DE PARES. ADOLESCENT I FAMÍLIA 48901 200DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02165 G58561069 A.P.A. COSTA LLOBERA C.P. 10A TROBADA MUSICAL 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00439 G59875302 ASSOC.PARES ALUMNES DEL CEIP POETA DINAMITZACIÓ DE L'ACTE DE FI DE CURS 48901 700DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02264 G08575441 A.P.A. PERS.DISMINUCIO PSIQ.INST.MU DEL CENTRE A LA COMUNITAT. SERVEI TERÀPIA OCUPACIO 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01512 G58503756 ASSOC. COMERCIANTS SARRIA SARRIÀ WEST BBQ (ROSTIMENT VACA, PARADETES ALIMENT 48901 2.500DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02252 G58508219 A.P.A. ESCOLA ORLANDAI ESCOLA VERDA 48901 300DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01499 G62695895 LLAR DE MN LUIS VIDAL PROMOCIÓ CONVIVÈNCIA I CULTURA PERSONES ASSOCIADES 48901 1.000DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02568 G63244388 ASSOC.VEINS I C. FESTES BARRI FARRÓ LES PRÒPIES D'UNA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01513 G63624654 ASSOC DE VEINS PEU DEL FUNICULAR BC ACTIVITAS ANY 2015 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02197 G64353485 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES MO PROMOCIÓ DEL HIP HOP AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT G 48901 1.200DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00386 V08538910 CENTRO ARAGONéS DE SARRIà FESTES D'HIVERN 2015 48901 800DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02171 G62932330 COR DE CAMBRA DYAPASON LA MÚSICA CORAL DE CAMBRA, CATALANA I EUROPEA 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01489 G58517756 ASSOCIACIO PARES ESCOLA NABI BCN OLIMPÍADES ESPORTIVES VALLVIDRERA 48901 700DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02247 G64854920 CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ SARRIA EL DOCUMENTAL DEL MES 48901 950DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00437 G55080576 ASSOC TEMPS DE DONES TEMPS DE DONES, IMPLICACIÓ AMB LES DONES DEL DISTR 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S01494 G65431207 ASS. MARES I PARES ALUM. C. PEDRALB VINE DE CONVIVÈNCIES 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00423 G65209983 ASS. ESPORTIVA MENENDEZ PELAYO LA CONSOLIDACIÓ I AMPLIACIÓ DELS ESPORTS D'EQUIP E 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S00414 G66302852 ASSOC. MERCAT CULTURAL VALLVIDRERA DINAMITZACIÓ CULTURAL DELS BARRIS DE MUNTANYA 48901 600DTE SARRIÀ-S.GERV 15S02225 G65210528 AMPA CAN CANET ACTIVITATS ORGANITZADES PER L'AMPA A L'ESCOLA BRES 48901 400DTE GRÀCIA 15S02365 G58199639 A.P.A. PATRONAT DOMENECH E.MPAL. AMPA PATRONAT DOMÈNECH UNA ESCOLA AMB PRESÈNCIA 48901 750DTE GRÀCIA 15S02982 G59460212 APA C.P. LA FARIGOLA DE VALLCARCA LET'S PLAY! ENGLISH & FRIENDS 48901 300DTE GRÀCIA 15S02026 G60573219 TALLER D'HISTORIA DE GRACIA CENTRED' ESTUDIS RECERCA I DIFUSIO HISTORIA GRACIA 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S00367 V60382413 COLLA DE DIABLES LA DIABÒLICA DE GR DIABOLICA CREIX 48901 3.000DTE GRÀCIA 15S01040 G59874479 LA MIRANDA CASAL DEL BARRI LA MIRANDA CASAL DE BARRI 48901 16.000DTE GRÀCIA 15S00614 G08852212 A.P.A. BALDIRI REIXAC C.P. PROJECTE D´EDUCACIO VISUAL I PLASTICA 48901 500DTE GRÀCIA 15S02974 G58535220 AGRU.ESCOLTA ROLAND PHILIPPS PROJECTE ANUAL DE FUNCIONAMENT ORDINARI 48901 1.250DTE GRÀCIA 15S00616 G59853283 ASS.PENSIONISTES I JUB.BARRI PENITE CASAL D'AVIS A.P. I J.P. 48901 5.500DTE GRÀCIA 15S01761 G60456878 GEGANTERS DE GRACIA GEGANTERS DE GRACIA 48901 3.700DTE GRÀCIA 15S00582 G61827549 CASAL CORPUS GRUP DE TEATRE PROGRAMA D'ACTIVITATS 2015 48901 3.000DTE GRÀCIA 15S00626 G62959143 ASS.GENT GRAN PAU CASALS BARRI LA S REALITZACIÓ DE PROJECTE, ACTIVITATS I SERVESI DE D 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S01755 G64358807 AMICS I AMIGUES DE LA VIOLETA ACTIVITATS ANUALS (2N CONCURS TEXTOS DRAMÀTICS, X 48901 400DTE GRÀCIA 15S02991 G64971773 ASS.COMISSIÓ DE JOVES DEL COLL EL COLL, BARRI JOVE I DINAMITZAT 48901 2.500

48

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (49)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE GRÀCIA 15S01343 G64973449 BARCELONA ATLETISME CLUB PROMOCIÓ ATLETISME EXTRAESCOLAR A ESCOLES DE GRÀCI 48901 550DTE GRÀCIA 15S01678 G64996069 ASSOC.VEÏNS I COMERCIANTS PL LESSEPDE BARCEL PROGRAMA ANYAL D'ACTIVITAT 48901 2.000DTE GRÀCIA 15S02633 G64833080 ASOC.DE ALTERNATIVAS MOTIVACIONS Y LA LLAR SÓN LES PERSONES 48901 750DTE GRÀCIA 15S01763 G66111253 CLUB HANDBOL CLARET-GRÀCIA CAMPANYA DE PROMOCIO DE L'HANDBOL I CAPTACIO D'ES 48901 750DTE GRÀCIA 15S03184 G62625777 FUNDACIÓ LUDALIA INCLUSIO SOCIAL DE PERSONES AMB DID EN ACTIVITATS 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S01196 G58363722 ASSO.VEINS CAMP D'EN GRASSOT PROMOCIO D'ACTES CULTURALS AL BARRI 48901 4.700DTE GRÀCIA 15S01680 G58138306 AMPA CEIP MONTSENY DE BARCELONA(ASSOCIACIÓ CUIDEM L'HORT 48901 300DTE GRÀCIA 15S00364 G58242512 ASSOCIACIÓ VEÏNS COLL-VALLCARCA RENOVAR-SE O MORIR 48901 2.350DTE GRÀCIA 15S01757 G58386004 ASSO.VEINS CARRER ARGENTONA FESTA MAJOR I DINARS POPULARS 48901 2.000DTE GRÀCIA 15S03179 G58557661 APA CP I EXTENSIO D'I.B. SAGRADA FA RENOVACIO LLIBRES DE TEXT COMUNITARIS 48901 300DTE GRÀCIA 15S01194 G60067345 ASSOCIACIO ASSISTENCIAL LLAR TROBAD LLAR TROBADA 48901 500DTE GRÀCIA G60113842 APA DE L'ESCOLA BRESSOL LA FONTANA PROJECTE D0INTEGRACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA LA FONTAN 48901 500DTE GRÀCIA 15S00087 G60633989 ASSOCIACIO CULTURAL COLLA DRAC DE G CULTURA POPULAR DE GRACIA 48901 3.500DTE GRÀCIA 15S00221 G60951365 HELIOGÀBAL, ASSOCIACIÓ CULTURAL ACTIVITATS MUSICALS 2015 48901 2.000DTE GRÀCIA 15S02988 G63527006 NOVA AVV I COMERCIANTS PL DIAMANT I DINAMITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL DIAMANT I L'ENTORN DE 48901 1.400DTE GRÀCIA 15S01688 G65008690 GRÀCIA GIMNASTIC CLUB XVII TROFEU INTERNACIONAL VILA DE GRACIA DE GIMNAS 48901 2.250DTE GRÀCIA 15S02329 R5800010J PARROQUIA MARE DE DEU DE LA SALUT .... BANC D'ALIMENTS DE LA ZONA NORD DEL DISTRICTE 48901 4.500DTE GRÀCIA 15S02651 G64756463 ASOC NUNART ACTIVITAT NUNART I NUNOFF 2015 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S03194 G65204810 AS.FAMÍLIES ESCOLA PÚBLICA C/BAILEN PROMOURE COHESIÓ I INTEGRACIÓ ENTRE FAMILIES-ESCOL 48901 750DTE GRÀCIA 15S00362 G65346116 AMPA ESCOLA BRESSOL GALATEA ACTIVITATS PER A FAMÍLIES DE L'EBM GALATEA 20 48901 500DTE GRÀCIA 15S02652 G63864771 SOCIETAT BACH DE ST.MIQUEL SANTS DESE ANIVERSARI DE LA SOCIETAT BACH 48901 300DTE GRÀCIA 15S02148 G65971608 ASSOCIACIÓ LA VELLA DE GRÀCIA LA VELLA DE GRACIA 48901 2.500DTE GRÀCIA 15S02359 G65971608 ASSOCIACIÓ LA VELLA DE GRÀCIA FOMENT DE LA CULTURA POPULAR ELS MALSONS DE GRACIA 48901 2.500DTE GRÀCIA 15S04433 G65441040 ASSOCIACIÓ ECOS DINAMITZACIO CULTURAL AL BARRI DE VALLCARCA 48901 750DTE GRÀCIA 15S02466 G58459785 AMPA JOSEP MARIA DE SAGARRA ACCIONS PER AFAVORIR LA COHESIÓ A L'ESCOLA JM DE S 48901 800DTE GRÀCIA 15S01486 G60108479 ASSOCIACIÓ ELS TIVATS CONCURS DE DIBUIX INFANTIL 48901 160DTE GRÀCIA 15S01646 G66364274 CLUB ESPORTIU CLARET FUTBOL SALA PROMOCIÓ ESPOERTIVA DEL FUTBOL SALA FEDERAT EN CAT 48901 750DTE GRÀCIA 15S03478 G66373994 ASS. LLIBRETERS INDEPENDENTS DE LAVILA DE GRÀASSOCIACIO DE LLIBRETERS INDEPENDENTS DE LA VILA D 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S02631 G58298357 A.P.A. PAU CASALS L'HORA DEL PATI (FASE 1) 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S02983 G59583468 ESPLAI MATINADA-PORTICS L'ESPLAI I L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE 48901 2.000DTE GRÀCIA 15S02975 G58805912 APA ESC.MPAL.REINA VIOLANT-COMAS I DINAMITZACIO DELS TALLERS A LA LUDOTECA DE L'ESCOL 48901 250DTE GRÀCIA 15S00375 G58914987 FOMENT GRACIENC DE LES ARTS FOMENT ACTIVITATS ORGANITZATIVES 48901 500DTE GRÀCIA 15S01645 G59719039 CLUB ESPORTIU LA SALLE PROMOCIÓ DE L'ESPORT EN INFANTS I ADOLESCENTS 48901 2.500DTE GRÀCIA 15S00585 G60951365 HELIOGÀBAL, ASSOCIACIÓ CULTURAL VINTÈ ANIVERSARI DE L'HELIOGÀBAL 48901 300DTE GRÀCIA 15S01190 G61236261 ASSOCIACIÓ CENTRE OBERT HEURA GRÀCI TRASLLAT DE PART DELS SERVEIS A UN TORRE PROPIETAT 48901 2.000DTE GRÀCIA 15S00361 G61467528 CLUB D'ESCACS TRES PEONS ESCACS PER A GENT JOVE EN EDAD ESCOLAR 48901 600DTE GRÀCIA 15S02989 G64238827 ASS.DONES MAS FALCÓ-PENITENTS PROGRAMA D'ACTIVITATS DONES 48901 2.500DTE GRÀCIA 15S02965 R0800237J PARRÒQUIA SANT MIQUEL DELS SANTS CAMPAMENTS D'ESTIU 2015 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S02967 R0800655C PARROQUIA VIRGEN DE GRÀCIA I SAN PZ 50 ANYS DE TARONJA I NEGRE 48901 500DTE GRÀCIA 15S03146 G65714099 ASSOCIACIÓ ENRUTA'T LA DIVERSITAT DELS GUSTOS. ABORDATGE INTEGRAL PEL 48901 500DTE GRÀCIA 15S00538 G65777104 ASS.JOVES GITANOS DE GRACIA NENS I NENS AMB GRÀCIA 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S02363 G66039892 ASS.MARES I PARES D'ALUMNES EBM CAS SEGUIM APRENENT: ELS MARES I ELS PARES TORNEM A L 48901 250DTE GRÀCIA 15S03181 G59460212 APA C.P. LA FARIGOLA DE VALLCARCA ESPORT FARIGOLA 48901 400DTE GRÀCIA 15S03191 G64791668 GRÀCIA MULTIMÈDIA COMUNICACIÓ I DONES 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S02323 R5800696F ORATORIO DE SAN FELIPE NERI CASAL D'ESTIU 2015 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S00373 G58385048 AMPA ESCOLA LEXIA TERÀPIA AMB GOSSOS 48901 750DTE GRÀCIA 15S02976 G58805912 APA ESC.MPAL.REINA VIOLANT-COMAS I FUNCIONAMENT GENERAL DE L'AMPA 48901 500DTE GRÀCIA 15S02360 G60822145 LA MALEFICA DEL COLL CREACIÓ DE LA SECCIÓ DE FOC I CONSOLIDACIÓ DELS TA 48901 1.000

49

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (50)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE GRÀCIA 15S02369 G61776902 A.M.P.A. IES SECRETARI COLOMA TALLER DE TEATRE 48901 500DTE GRÀCIA 15S02634 G62017421 ASSOCIACIO SOCIAL YAYA LUISA MENJAR CALENT A LA YAYA LUISA 48901 1.000DTE GRÀCIA V59808907 COMISSIO FESTES PARC GUELL BARRIDE LA SALUT FESTES POPULARS PER A TOTHOM 48901 3.000DTE GRÀCIA 15S02025 G65138687 ASOC. LA ESCUELITA ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS DE L'ASSOCIACIO LA 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S02984 G60572211 FUNDACIÓ PARE ESQUE ACTIVITAT GENERAL FUNDACIO PARE ESQUE 48901 750DTE GRÀCIA 15S01690 G08918104 APA CEIP SANT JOSEP DE BARCELONA SUPORT FOMENT ACTIVITAT AMPA ESCOLES BRESSOL 48901 500DTE GRÀCIA 15S03182 G59460212 APA C.P. LA FARIGOLA DE VALLCARCA LA CORAL DE LA FARIGOLA 48901 150DTE GRÀCIA 15S00376 G60764370 ASSOCIACIÓ SÍNDROME X FRÀGIL 2ª PASSEJADA EN RODA PETITA PEL BARRI DE GRACIA PE 48901 500DTE GRÀCIA 15S00579 G58225186 ASSOCIACIO VEINS VALLCARCA RIERA VI FESTA MAJOR (CULTURAL) 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S01644 G58264029 CLUB BASQUET COLL PRÀCTICA DEL BASKET 48901 4.200DTE GRÀCIA 15S03178 G58557661 APA CP I EXTENSIO D'I.B. SAGRADA FA DINAMITZACIO DE LA LECTURA 48901 400DTE GRÀCIA 15S03177 G58557661 APA CP I EXTENSIO D'I.B. SAGRADA FA COLLA DE GEGANTERS 48901 200DTE GRÀCIA 15S00615 G59736470 ASS.PEN.JUB.SEDETA-CAMP D'EN GRASSO ACTIVITATS CULTURALS, DE FORMACIO, ESPORTIVES I LÚ 48901 5.000DTE GRÀCIA 15S01758 G60456878 GEGANTERS DE GRACIA ARRANJAMENT DEL GEGANTO PEPITU CAMPANAR 48901 750DTE GRÀCIA 15S03570 G60889706 DONES NO ESTÀNDARDS (DONNES) DINAMITZACIO DE DONES AMB DISCAPACITAT 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S01747 G61570503 EXPERIMENTEM AMB L'ART EXPERIMENTEM AMB L'ART 48901 4.000DTE GRÀCIA 15S01691 G61776902 A.M.P.A. IES SECRETARI COLOMA TALLER DE CINEMA I GUIONATGE 48901 500DTE GRÀCIA 15S02331 G62017421 ASSOCIACIO SOCIAL YAYA LUISA AJUT ALS SENSE SOSTRE 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S01639 G64366677 EL CARGOL GRACIÓS, ASSOCIACIÓ CULTU EL CARGOL GRACIÓS, ASSOCIACIÓ CULTURAL I GASTRÒNOM 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S02966 R0800237J PARRÒQUIA SANT MIQUEL DELS SANTS CURS D'ESPLAI 2014-2015 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S01058 547DTE C.VELAMPA EL GAT NEGRE FOMENT DE L'ACTIVITAT DE L'AMPA 48901 500DTE GRÀCIA 15S01041 G58221102 CARAMELLES INF.MARE DEU DEL COLL PRINCIPI 1951 I FINAL 2015 48901 750DTE GRÀCIA 15S02996 G65503641 ASSOCIACIO JIWAR CREACIO I SOCIETAT TALLERS CREATIUS. UN PROGRAMA ANUAL DE JIWAR 48901 750DTE GRÀCIA 15S02467 G58577784 AMPA ESCOLA LA SALLE GRÀCIA BANC D'INSTRUMENT DE LA SALLE DE GRACIA 2015 48901 500DTE GRÀCIA 15S02985 G61508834 FUND PROMOCIO AUTOOCUPACIO CATALUNY CICLE DE XERRADES D´EMPRENEDORIA PER A ESCOLES 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S00584 G60270261 ASS.CULTURAL ESCOLA MÚSICA DE GRÀCI UNA COPA DE MUSICA 48901 500DTE GRÀCIA 15S03001 G65634248 CLUB HOQUEI CLARET BARCELONA TORNEIG DELS HISTÒRICS DE HOQUEI A LA CIUTAT DE BA 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S02973 G58446071 A.M.P.A. CEIP JOSEP MARIA JUJOL ESCOLTEM EL PATI 48901 750DTE GRÀCIA 15S00089 G60038635 APA DEL COL.PUB.PERE POVEDA BARCELO PROMOCIÓ ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I E 48901 750DTE GRÀCIA 15S03569 G64007404 F.PRIV.CAT.PREVENCIO RESIDUS/CONSUM ESPAI AMBIENTAL DEL COMERC VERD 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S03192 G64791668 GRÀCIA MULTIMÈDIA GRACIA VISTA AL MÓN 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S02327 R5800143I PARRÒQUIA SANT JORDI VD VALLCARCA 7 ESPLAI, ANY 2015 48901 1.750DTE GRÀCIA 15S02324 R5800696F ORATORIO DE SAN FELIPE NERI COLÒNIES D'ESTIU 2015 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S03176 G08490997 CLUB NATACIO CATALUNYA XXVIII FESTIVAL ESCOLAR VILA DE GRACIA 48901 700DTE GRÀCIA 15S02366 G64971518 AMPA ESCOLA BRESSOL NEXE FUNDACIà P CANGURS ESPECIALITZATS 48901 500DTE GRÀCIA 15S03198 G64800667 ASSOC.FESTES TAXONERA MAS FALCO PEN FESTA MAJOR 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S01185 G28659308 YMCA ATENCIO I SUPORT A LA INFANCIA I ADOLESCENCIA EN R 48901 4.000DTE GRÀCIA 15S01062 G43595206 ASSO CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMI ACTIVITATS DE SUPORT PERA PERSONES DE FM SFC I SQM 48901 500DTE GRÀCIA 15S02468 G58138306 AMPA CEIP MONTSENY DE BARCELONA(ASSOCIACIÓ COMIAT CURS 2014-2015 48901 350DTE GRÀCIA 15S02362 G58199795 UNIO EXCURSIONISTA CATALUNYA DE GRA XXVIII MARXA GRÀCIA A MONTSERRAT 48901 2.500DTE GRÀCIA 15S01682 G59992412 AGRUPAMENT ESPLAI COLLSEROLA ATENCIÓ I EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER PERSONES AMB D 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S00377 G60951365 HELIOGÀBAL, ASSOCIACIÓ CULTURAL DISSETÈ TRIMESTRE DE POESIA 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S01642 G63523021 TRABUCAIRES DE GRÀCIA EXERCICI CORRENT 48901 4.000DTE GRÀCIA 15S01066 G58221094 ASS. CORAL MARE DE DEU DEL COLL 40 ANIVERSARI DEL DIA 1/1/2015 FINS AL 31/12/2015 48901 800DTE GRÀCIA 15S01681 G65113656 ASS.ARTESANS I ARTISTES FIRAIRES DEGRÀCIA ESPOSICION Y VENTA NO SEDENTARIA 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S02632 R1500021I IGLESIA EVANG.EJERCITO DE SALVACION INTERVENCIÓN CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S02024 G66147547 ASS.ISLA ELEFANTE PROJECTES CULTURA FESTIVAL INSÒLIT BCN 48901 500DTE GRÀCIA 15S01198 G58459280 DEPANALIGA PARA LA DEFENSADEL PATRIM ITINERARI NATURALISTIC PER LA FONT DE SANTA EULALI 48901 500

50

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (51)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE GRÀCIA 15S01057 G58500794 A.P.A. TURO DEL CARGOL DINAMITZACIO DE LES ACTIVITATS FAMILIARS I DEL BAR 48901 500DTE GRÀCIA 15S03568 G58883588 ASSOCIACIO A.R.A.P.D.I.S. HORT URBA 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S01043 G08979874 CLUB BASQUET PEDAGOGIUM PROMOCIONAR LA PRACTICA ESPORTIVA DEL BASQUET 48901 4.200DTE GRÀCIA 15S00366 G58207812 ESBART COMTAL I BASTONERS DE BARCEL ACTIVITATS PER LA DIFUSIO I MANTENIMENT DE LA CUL 48901 2.000DTE GRÀCIA 15S01743 G58868167 ASSOC. MUSICS JAZZ DE CATALUNYA 25È FESTIVAL L'HORA DEL JAZZ-MEMORIAL TETE MONTOLI 48901 4.000DTE GRÀCIA 15S00091 G58887514 ASSOC.PENSIONISTES I JUBILATS GRACI ORGANITZAR TOTES LES ACTIVITATS DEL CASAL 48901 4.000DTE GRÀCIA 15S02361 G60822145 LA MALEFICA DEL COLL FOMENT DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 48901 2.750DTE GRÀCIA 15S02986 G61799672 ASSOCIACIÓ VEINS I AMICS PG S. JOANDE BARCELONPROMOCIÓ CULTURAL 48901 4.000DTE GRÀCIA 15S00365 G62796891 GRACIANET XARXA TELEMATICA CIUTADANDE LA VILA GRACIANET, XARXA CIUTADANA 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S02470 G64066343 AMPA ESCOLA BRESSOL MUNICIPALDE GRÀCIA FOMENT DE L'AMPA 48901 500DTE GRÀCIA 15S03032 G64773591 GRACIA AMB EL SAHARA AGERMANAMENT GRÀCIA-GUELTA 48901 3.000DTE GRÀCIA 15S00088 G58259334 CLUB CICLISTA GRÀCIA ACTIVITATS DE CICLISME FEDERAT AL BARRI 48901 2.300DTE GRÀCIA 15S01762 G60961430 ASSO. COMERCIANTS DEL CR. BAILEN I PROMOCIÓ DE COMERÇOS DEL CARRER BAILÉN 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S03484 G66245986 ASS.CULTURAL L'INDEPENDENT DE GRÀCI LES ENTITATS DIA A DIA 48901 500DTE GRÀCIA 15S03567 G66245986 ASS.CULTURAL L'INDEPENDENT DE GRÀCI DE VERD 48901 500DTE GRÀCIA 15S01061 G58500794 A.P.A. TURO DEL CARGOL TROBADES D'ESCACS DE LES ESCOLES DE BARCELONA 48901 150DTE GRÀCIA 15S01491 G60573219 TALLER D'HISTORIA DE GRACIA CENTRED' ESTUDIS EXPOSICIO REVOLTA QUINTES ENTORN CAMPANAR 150 ANYS 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S00090 Q5855411D COL.LEGI PUBLIC RIUS I TAULET INTEGRACIÓ, COHESIÓ SOCIAL I FOMENT DE LA PARTICIP 48901 3.000DTE GRÀCIA 15S02990 G64971518 AMPA ESCOLA BRESSOL NEXE FUNDACIà P PROMOCIO D'ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES 48901 400DTE GRÀCIA 15S03197 Q0868030H CEIP MONTSENY TALLER DE TEATRE 48901 500DTE GRÀCIA 15S03571 G08888414 ESPELEO CLUB DE GRACIA PROMOCIÓ DE L'ESPELEOLOGIA I EL DESCENS D'ENGORJAT 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S00360 G61467528 CLUB D'ESCACS TRES PEONS NOVE TORNEIG OBERT INTRENACIONAL "VILA DE GRÀCIA" 48901 800DTE GRÀCIA 15S02368 G61776902 A.M.P.A. IES SECRETARI COLOMA TALLER DE SO U DEEJAY PRODUCCIO DE MUSICA ELECTRON 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S03183 G61781118 ASS. VEINS GRÀCIA NORD-VALLCARCA GRACIA NORD - VALLCARCA SOLIDARIA 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S02469 G64771678 AMPA ESCOLA BRESSOL ST. MEDIR DINAMITZACIÓ I FOMENT DE LES ACTIVITATS DE L'AMPA 48901 400DTE GRÀCIA 15S03196 R0800714H IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA GR AJUT SOCIAL EEBG 48901 1.500DTE GRÀCIA 15S02146 G64363633 DIFUSOR, ASSOCIACIÓ CULTURAL ONENWALLS SHOWCASE GRÀCIA 2015 48901 500DTE GRÀCIA 15S01679 G62572409 FUNDACIO BANC DE RECURSOS INICIATIVA SERVEI PUNT SOLIDARI PER LA REUTILITZAC 48901 1.000DTE GRÀCIA 15S02630 G59749325 ASS. COLLA DE BASTONERS DE GRÀCIA GRACIA BASTONERA 48901 2.000DTE GRÀCIA 15S01199 G65952152 GATS DE GRÀCIA PROJECTE EDUCATIU I DE SENSIBILITZACIO PER NENS I 48901 400DTE GRÀCIA 15S02364 G65958316 AMPA ESCOLA BRESSOL ENXANETA ACTIVITATS DE L'AMPA DE L'EBM EXANETA 2015 48901 500DTE GRÀCIA 15S01488 G60108479 ASSOCIACIÓ ELS TIVATS CONFECCIO D'UN PHOTO WORLD.PANEL FOTOGRAFIC TROQUE 48901 130DTE GRÀCIA 15S03006 G66321142 ASS.COMERCIANTS CARRER DILUVI EXPOSICIO HISTORICA DEL CARRER DILUVI 48901 800DTE GRÀCIA 15S02981 G59377168 AMPA DE L'ESCOLA CLARET BARCELONA PROJECTE MENJADOR ALUMNES FONS FAE ESCOLA CLARET 48901 700DTE GRÀCIA 15S02980 G59377168 AMPA DE L'ESCOLA CLARET BARCELONA PROJECTE CULTURAL AMPA CLARET 48901 300DTE GRÀCIA 15S01746 G66373994 ASS. LLIBRETERS INDEPENDENTS DE LAVILA DE GRÀCICLE D'ACTIVITATS A LES LLIBRERIES IMBRICAT EN EL 48901 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01306 G60906716 FUNDACIO E.I.R. CENTRE INT.ESCOLA E PROGRAMA ESPECIFIC D'ESPORT ADAPTAT A PERSONES AMB 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01308 G08925687 CLUB DEPORTIVO PENITENTES PROMOCION FUTBOL BASE 48902 9.700DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03328 G64570617 ASSOCIACIO PER LA VIDA INDEPENDIENT APROPEM-NOS A LA DISCAPACITAT I A LA SEVA AUTONOMI 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03012 G61800892 ASSOC.FAMILIARS I MALALTS ESQUIZOFR(ACFAMES) EL GRUP MULTIFAMILIAR, UNA EINA D'INCLUSIO 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S04171 G58392374 ASOC.VECINOS SANT GENIS AGUDELLS V FIRA I MERCAT MEDIEVAL. 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02352 G58392374 ASOC.VECINOS SANT GENIS AGUDELLS PROJECTE DINAMITZACIÓ JOVENTUT I INFÀNCIA. 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02353 G58392374 ASOC.VECINOS SANT GENIS AGUDELLS FUNCIONAMENT DE L'ENTITAT. 48902 8.800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02002 G08983256 AGRUPACIO CULTURAL SAUDADE PROGRAMA ACTIVITATS PARTICIPATIVES 2015 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02399 G08987588 APA CENTRE PUBLIC DR. FOLCH I CAMAR ACTIVITAT DE PISCINA 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03349 G58125725 ASSO.EXCURSIONISTAD'ETNOGRAFIA I FO MATÍ D'ENTREMESOS - FESTA MAJOR DE MONTBAU 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03350 G58125725 ASSO.EXCURSIONISTAD'ETNOGRAFIA I FO DINAMITZACIÓ COLLA GEGANTERA DE MONTBAU 48902 700DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02014 G58374513 AGRUP.COM.V.PAR.VALLE HEBRON FESTA MAJOR 48902 3.100

51

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (52)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE HORTA-GUINARDÒ 15S03061 G58440934 INSTITUTO NEURO PSICO PEDAGOGICA GU TALLER D'ELABORACIÓ DE LLIBRETES ARTESANES 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03230 G58950981 GRUP CORAL HORTA CONCERT SANT ESTEVE 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00738 G59976175 CASAL PARROQUIAL DE MONTBAU-SANT JE CORAL SANT JERONI 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01267 G60402088 APA ESCOLA ESPECIAL M. DEU MONTSERR CORAL 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03832 G62033493 CLUB VOLEIBOL VALL D'HEBRON PROMOVOLEI 15 48902 3.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01650 G62045521 FRONT D'ORGANITZACIONS CULTURALS "FUNCIONAMENT GENERAL DE L'ENTITAT" 48902 700DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03577 G63124218 ASSOCIACIO INTERESTELAR TORNEIG INTERESTELAR 48902 100DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03501 G63146104 AULA PER A LA GENT GRAN BAIX GUINAR AULA DE CULTURA D'EXTENSIÓ UNIVESITÀRIA B.G 48902 1.600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00670 G63190128 CLUB AMICS PETANCA GAUDI OPEN SOLIDARIO DE PETANCA Y ENCUENTRO INTERNACIONA 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03345 G64328941 DIABLES D'HORTA DIABLES D'HORTA 2015; PER UNA CULTURA DEL FOC SENS 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03996 G64739519 COORDINADORA D'ENTITATS DE CAN BARO COORDINADORA D'ENTITATS DE CAN BARÓ 2015 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02378 G64884489 CASAL DEL LA FONT DEN FARGUES 2NA CURSA POPULAR DE LA FONT D'EN FARGUES 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03088 R0800091A HERMANOS MISIONEROS DE ENFERMOS POB XXIIE PESSEBRE VIVENT DE LA TORRE DEL SURO 48902 1.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03064 R0800091A HERMANOS MISIONEROS DE ENFERMOS POB PROMOCIO DE L'ESPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB DI 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03084 R0800091A HERMANOS MISIONEROS DE ENFERMOS POB CLUB DE LECTURA FACIL PER A PERSONES AMB DISCAPACI 48902 700DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02893 G65215121 ASS.G.ESTUDIS VALL D'HORTA I MASSOCIACIÓ EDICIO REVISTA EL POU NUM. 5 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03104 G65360968 ESPLAI XANGO ESPLAI XANGÓ 2015 48902 1.100DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00883 G65830416 ASSOCIACIÓ SANT CEBRIÀ MENJADOR SOCIAL. 48902 3.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01269 G08631574 ASOC. REHABILITACION ENFERMOS PSIQU L'HORA DEL HORT 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03135 G08768368 LLUÏSOS D' HORTA VOCALIA ANIMACIÓ INFANTIL 48902 550DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03171 G58445891 AGRUPAMENT ESCOLTA SANTFRANCESC XAV PROJECTE ANUAL DE FUNCIONAMENT DE L'AGRUPAMENT 201 48902 1.100DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01307 G60906716 FUNDACIO E.I.R. CENTRE INT.ESCOLA E PROMOCIO DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 48902 740DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03233 G08936486 F.C.MARTINENC DE BARCELONA PROMOCIÓ DE L'ESPORT ENTRE JOVES EN RISC D'EXCLUSI 48902 2.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01360 G58254665 A.P.A. ESCOLA BALOO TALLER DE PLÀSTICA 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03317 G58222399 ASOC.VECINOS BARRIO MONTBAU CAVALCADA DE REIS 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01752 G58222399 ASOC.VECINOS BARRIO MONTBAU FESTA MAJOR 2015. 48902 6.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02431 G08845620 ASSOC. DE PARES DE GRUPDEM ESPAI DE TROBADA I D'ACTIVITATS D'OCI PER A FILLS 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01675 G08987588 APA CENTRE PUBLIC DR. FOLCH I CAMAR ACTIVITAT DE CAVALLS 48902 700DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03546 G58326869 ASOC.VECINOS JOAN MARAGALL ASSOCIACIÓ PER PROMOURE, ASSUMIR I GESTIONAR I PAT 48902 4.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01628 G58375767 ASSO.FOMENT HORTENC TEMPORADA TEATRE 2015 48902 1.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03222 G58455486 A.P.A. COVES D'ENCIMANY C.P. COLLA GEGANTERA "CARMELA CIMANYA" 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03224 G58455486 A.P.A. COVES D'ENCIMANY C.P. XIX CURSA ATLETICA COVES D'EN CIMANY 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02892 G58512971 ASSO.VEINS BARRI D'HORTA PROJECTE DE LLEURE I INTEGRACIO SOCIAL 48902 4.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03254 G58968454 ASSOC.PARES ALUMNES CES.ANNA G.DE M PROJECTE ANUAL DE L'AMPA DE L'INSTITUT ANNA GIRONE 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02446 G59109850 UNION DEPORTIVA MONTBAU FUTBOL BASE EQUIPO AMATER 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01750 G59402099 XERRAC, ARTS PLÀSTIQUES, FESTES ITRADICIONS POPROMOCIO DEL FET GEGANTER A LES ESCOLES DEL DISTRI 48902 1.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02070 G59576413 CLUB PETANCA COIMBRA TORNEIG OFICIALS I SOCIALS ESPORTIUS 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01684 G60472776 SENSE TRAVES ASSOC.DISCAPACIT.CARME GAUDEIX DEL TEU BARRI 48902 5.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00753 G60677614 ASSOCIACIO DE VEINS DE LA CLOTA CONVENI ANUAL 48902 2.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01053 G61102778 ASSOC COMERCIANTS CARMEL CENTRE 5A BALLADA DE SARDANES CARMELENQUES 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03114 G62045521 FRONT D'ORGANITZACIONS CULTURALS "30 ANYS DE DIABLES DEL CARMEL" 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01358 G62160312 ASSOCIACIO GENT GRAN DEL GUINARDO DINAMITZACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN DEL PARC DEL G 48902 1.250DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03742 G62650551 CLUB VOLEIBOL ANT. ALUMNES LLARS MU PROMOCIÓ DEL VOLEIBOL A CENTRES ESCOLARS 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01726 G64359185 CORAL FONT D'EN FARGAS FUNCIONAMENT ANUAL 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03170 G64659394 AGRUPAMENT ESCOLTA MAFEKING FUNCIONAMENT ORDINARI DE L'AGRUPAMENT 48902 1.100DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02377 G64884489 CASAL DEL LA FONT DEN FARGUES CREIX EN FAMILIA 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00985 G65456352 ASOC CIRCULO ARTISTICO SINATRAHEM 2ON CONCURS DE MICROPOESIA A SANT JORDI I EDICIO D 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03215 G58806720 A.M.P.A CEEM LA GINESTA ESTIMULACIO DEL BENESTAR I DELS SENtit* 48902 300

52

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (53)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE HORTA-GUINARDÒ 15S01725 G58562208 AMPA CEIP ESTEL-GUINARDÓ DE BCN CURS DE NATACIÓ EXTRAESACOLAR ESCOLA ESTEL- GUINAR 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02429 G65765497 ASSOCIACIÓ LOAPSI PSICOMOTRICITAT VIVENCIADA PER A INFANTS I ADOLESC 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03934 CUNY SANSPILAR GEDA GRUP ESPECIAL D'ACOMPANYAMENT A DONES 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01601 G08768368 LLUÏSOS D' HORTA TEATRE ALS LLUÏSOS 48902 700DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02876 G58437401 APA ESCOLA MUNICIPAL PARC GUINARDO FEM BARRI 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01310 G61504973 LOCAL SOCIAL RAIMON CASELLAS DINAMITZACION Y AYUDA A LOS VECINOS 48902 6.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02428 G08987588 APA CENTRE PUBLIC DR. FOLCH I CAMAR ACTIVITAT DE MUSICA 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02397 G58200965 ATENEO CULTURAL HORTENSE CONCERT DE MUSICA CATALANA 48902 1.600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01627 G58375767 ASSO.FOMENT HORTENC TALLER ESCOLA TEATRE 2015 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03241 G58561374 ASSOC. PARES D'ALUMNES CARRILET NATACIÓ PER NENS AMB DISCAPACITAT 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03242 G58561374 ASSOC. PARES D'ALUMNES CARRILET TEATRE PER NENS AMB AUTISME 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03220 G58659988 A.P.A. ANGELS GARRIGA FUNCIONAMENT DEL AMPA 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03219 G58659988 A.P.A. ANGELS GARRIGA CREACIÓ DE LA "BATUCADA ÀNGELS GARRIGA" 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00685 G58793779 GRESOL AJUDA I SOLID.AL GUINARDO ATENCIO I SUPORT A FAMILIES EN RISC D'EXCLUSIO SOC 48902 3.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02015 G59402099 XERRAC, ARTS PLÀSTIQUES, FESTES ITRADICIONS POGESTIÓ DELS GEGANTS DE HORTA-GUINARDÓ 48902 3.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00976 G59936773 CLUB BOLOS LEONESES -HORTA- ORGANIZACIÓN DE PARTIDAS DE BOLOS LEONESES 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01236 G60535846 A.P.A. DE L'ESCOLA BRESSOL EL CARGO INICIACIÓ ACTIVITAT FÍSICA INFANTS 2-3 ANYS 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03255 G60808557 APA DE L'ESCOLA BRESSOL L'ARBOÇ ACTIVITATS LUDIQUES I CULTURALS PER A INFANTS 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00600 G60888427 CLUB BITLLES COP FOMENT I DINAMITZACIO DE LES BITLLES CATALANES A L 48902 550DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03566 G62104518 ASS. MARES I PARES INSTITUT JOAN BR FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES I FAMÍLIES 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03573 G62104518 ASS. MARES I PARES INSTITUT JOAN BR PROMOCIÓ DE L'ESPORT EN EDAT ESCOLAR 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03330 G62106117 COORDIN. D'ASSOCIATS PER LA LLENGUACATALANA CORRELLENGUA AL GUINARDÓ 2015 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01706 G62478409 GRUP SARDANISTA HORTA CONCERT DE LA BANDA SINFÒNICA DE LES ROQUETES. 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03916 G63766133 ASSOCIACIO CULTURAL FINESTRA DE CAN PROJECTE ORDINARI DE FOC 2014 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03772 G63766133 ASSOCIACIO CULTURAL FINESTRA DE CAN EL MOSQUIT TIGRE DE CAN BARÓ 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03056 G64031164 CLUB HORTA FUTBOL SALA VINE A VIURE EL FUTBOL SALA 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03214 G64097215 UTMUSICA ASSOC. CULTURAL TALLERS-CONCERT FAMILIARS DE MUSICA PER A NADONS D 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03046 G64412885 KORFBAL CLUB BARCELONA CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE ESPORTIU DEL KORBAL CLUB 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03009 G58372178 ASSOC. VEC PASEO "FONT D'EN FA ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS, MUSICALS I DE 48902 6.600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02268 G08548281 AMPA SANTA CATERINA DE SIENA JORNADA SENSIBILITZACIÓ 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01590 G65504011 ASS.MUSICAL BING BANG DE MONTBAU PROGRAMACIÓ ESTABLE DE CONCERTS DE JAZZ I CONTINUI 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02555 G08799926 AMPA DE LA ESC. TORRENT D'EN MELIS ACOLLIDA I SUPORT A LES FAMILIES 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03221 G08799926 AMPA DE LA ESC. TORRENT D'EN MELIS PROJECTE CONJUNT ESCOLA/AMPA PER AL FOMENT DE LA L 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00745 G58440736 ASS.MARES I PARES COL.LEGI FONT FAR CONCERT DE NADAL DE L'ESCOLA FONT D'EN FARGAS 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03252 G61785093 FUNDACIO CULTURAL PRIVADA PALCAM 28A EDICIÓ CURSA ATLÈTICA PÀLCAM 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02885 G58437401 APA ESCOLA MUNICIPAL PARC GUINARDO FOMENT PARTICIPACIO ALUMNES I FAMILIES 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02962 G61800892 ASSOC.FAMILIARS I MALALTS ESQUIZOFR(ACFAMES) LA MÚSICA: UN CAMÍ PER LA UNIÓ I LA ESPRESSIÓ ARTÍ 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01764 G58222399 ASOC.VECINOS BARRIO MONTBAU FUNCIONAMENT DE L'ENTITAT 2015 48902 6.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02432 G08845620 ASSOC. DE PARES DE GRUPDEM ACTIVITATS ESPORTIVES GRUPDEM 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03112 G08854093 A.P.A. ANTIGUA ESCUELA DEL MAR VIU L'ESCOLA DEL MAR. 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01648 G08889933 GRUP TORXA DE BARCELONA XÈ ANIVERSARI CONCURS DE PERCUSSIÓ DE BARCELONA 48902 1.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03348 G58369109 ASOC.VECINOS DEL CARMELO FUNCIONAMENT DE L'ENTITAT 48902 5.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02430 G58412479 ASSO.VEINS BAIX GUINARDO DIADA CASTELLERA BAIX GUINARDÓ 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01078 G58918590 ASSO.VEINS BOTIG.BAIX CARMEL HOMENATGES LIBERTY. 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01235 G59384503 COORDINADORA ENTITATS HORTA FESTA MAJOR DEL BARRI D'HORTA 2015 48902 9.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00811 G59976175 CASAL PARROQUIAL DE MONTBAU-SANT JE GRUP TEATRAL MONTBAU 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00792 G59976175 CASAL PARROQUIAL DE MONTBAU-SANT JE XXXIX MOSTRA ART MONTBAU 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03057 G61032173 ASS.VEINS URBANITZACIO VALLHONESTA FESTA MAJOR 2015 48902 3.500

53

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (54)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE HORTA-GUINARDÒ 15S00716 G61053989 CLUB BITLLES SIURANENC D'HORTA PRACTICA I PROMOCIO DE LES BITLLES CATALANES 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03113 G62045521 FRONT D'ORGANITZACIONS CULTURALS "ANIVERSARI 25 ANYS DRAC CAPALLÀ" 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03823 G62045521 FRONT D'ORGANITZACIONS CULTURALS "2A EDICIÓ TABALS I PERCUSIÓ-RECERCA DEL SO TRADIC 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01711 G62478409 GRUP SARDANISTA HORTA CICLE DE BALLADES DE SARDANES "A HORTA BALLEM SARD 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02350 G63261002 ASSOCIACIO ESPORTIVA XARXA ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SENSE ÀNIM DE LUCRE 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03111 G63419451 ASSOCIACIÓ JUVENIL CATALANA COMKEDE COLONIES ESTIU 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01564 G64884489 CASAL DEL LA FONT DEN FARGUES FF CINEMA ESPAI DE CINE DE LA FONT D'EN FARGUES 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03086 R0800091A HERMANOS MISIONEROS DE ENFERMOS POB L'OU COM BALLA D'HORTA-GUINARDO 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01313 G59516062 C.I REL ASSOC. DE PARES D'ALUMNES ESCOLA DE BÀSKET PER A NENS AMB DISCAPACITAT INTEL 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03101 G65360968 ESPLAI XANGO 10E ANIVERSARI DEL XANGO 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02464 G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT EXPRESSIVITAT A TRAVÉS DE LES ARTS PLÀSTIQUES 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02465 G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT EL DESPERTAR DELS SENtit* - CUINES DEL MÓN II 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01580 G08768368 LLUÏSOS D' HORTA GRUP FOTOGRÀFIC 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01264 G58254665 A.P.A. ESCOLA BALOO ESCOLA DE PARES - AMPA ESCOLA BALOO 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03329 G60667565 ESPLAI ISARD-FLOR DE NEU DE BARCELO UN ESPLAI PER TOTHOM 48902 1.100DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03021 G61800892 ASSOC.FAMILIARS I MALALTS ESQUIZOFR(ACFAMES) GRUPS TERAPEUTICS PER A PERSONES AFECTADES D'ESQUI 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01751 G58222399 ASOC.VECINOS BARRIO MONTBAU ACTIVITATS GENT GRAN DE MONTBAU 2015 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S04158 G58392374 ASOC.VECINOS SANT GENIS AGUDELLS VÍDEO 40 ANIVERSARI AAVV SANT GENÍS DEL AGUDELLS. 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02277 G58392374 ASOC.VECINOS SANT GENIS AGUDELLS OBRINT CAMÍ, DONES PER L'INSERCIÓ LABORAL. 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02221 G64800667 ASSOC.FESTES TAXONERA MAS FALCO PEN FESTA MAJOR 48902 6.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02219 G64800667 ASSOC.FESTES TAXONERA MAS FALCO PEN DIADA GEGANTERA 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02013 G58374513 AGRUP.COM.V.PAR.VALLE HEBRON CONVENI COORDINADORA AVV PARC VALL HEBRON 48902 5.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02462 G58375767 ASSO.FOMENT HORTENC FOMENT SOLIDARI JOVES 2015 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01685 G58412479 ASSO.VEINS BAIX GUINARDO DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES ACTIVITATS DE L'AV 48902 3.100DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01268 G60402088 APA ESCOLA ESPECIAL M. DEU MONTSERR FUTBOL 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02223 G61475059 EL CASALET FONT CASTELLANA ATENCIÓ A LA GENT GRAN DEL BARRI CAN BARÓ+FONT CAS 48902 3.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03023 G63014138 GRUPS SCOUT MAKARENKO CASALS SOLIDARIS 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03764 G63766133 ASSOCIACIO CULTURAL FINESTRA DE CAN ELS TRONS DEL BARÓ 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03209 G64097215 UTMUSICA ASSOC. CULTURAL JOVE ORQUESTRA D'HORTA-GUINARDO 2015/ ESTRENA DE L 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03210 G64097215 UTMUSICA ASSOC. CULTURAL LA FABRICA DE COLORS 2A EDICIO/ CANTATA COL.LECTIV 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02957 G64268360 TEMPS I COMPROMIS FUNDACIO ATENCIO SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 48902 750DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03346 G64328941 DIABLES D'HORTA DIABLES D'HORTA 2015 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02840 V60364544 COORDINADORA ENTITATS DEL GUIN FESTA MAJOR BARRI GUINARDO 48902 6.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02961 G58372178 ASSOC. VEC PASEO "FONT D'EN FA FESTA MAJOR DEL BARRI 48902 3.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01813 G08548281 AMPA SANTA CATERINA DE SIENA TALLER FESTA MAJOR 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03758 G60115490 GRUP DE DONES FONT DEL GOS HORTA PROMOCIO DE LES DONES DE LA FONT DEL GOS 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01305 G61742938 ESCOLA ART FLORAL DE CATALUNYA FUND TALLERS A LA FESTA MAJOR DEL BARRI SANT GENIS DEL 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03929 G61742938 ESCOLA ART FLORAL DE CATALUNYA FUND TALLERS CREATIUS ADREÇATS A FAMILIES I VISITANTS D 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03776 G65472052 DE L'EBM L'HARMONIAASSOCIACIÓ DE MARES I PARE EN HARMONIA: PROGRAMA DE TALLERS EXTRAESCOLAR EN F 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01766 V60786894 COMISSIO CAVALCADA DE REIS TAXONERA CABALGATA DE REYES TAXONERA 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02943 G58806720 A.M.P.A CEEM LA GINESTA PROGRAMA DE TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA (PTVA) 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02400 G65765497 ASSOCIACIÓ LOAPSI ESPAI APRENENTATGES I HABILITATS SOCIALS PER A NEN 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02836 G65765968 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA TAXONERA LA TAXONERA ES BARCELONA 48902 700DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02835 G65927733 ASSOC COORDINADORA ENTITATS CARMEL CARNAVAL CARMEL 2015 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03140 G08768368 LLUÏSOS D' HORTA EL JOVENT DELS LLUÏSOS 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01660 G08768368 LLUÏSOS D' HORTA ACTIVITATS GENERALS 48902 550DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02280 G58392374 ASOC.VECINOS SANT GENIS AGUDELLS GENT GRAN 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02284 G58392374 ASOC.VECINOS SANT GENIS AGUDELLS FESTES I ACTES CULTURALS 48902 6.000

54

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (55)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE HORTA-GUINARDÒ 15S03942 G08860611 A.P.A. HEURA FOMENT DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01676 G58512971 ASSO.VEINS BARRI D'HORTA PROJECTE DE COHESIÓ SOCIAL I PARTICIPIACIÓ VEINAL 48902 4.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03200 G59043729 UNION DEPORTIVA PASTRANA ....FOMENT DE L'ESPORT EN EL JOVENT 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03119 G59168641 CONSELL JOVENTUT DTE. VIIHORTA-GUIN PROGRAMA PER A LA CAPACITACIO I EMANCIPACIO DELS J 48902 1.200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02016 G59402099 XERRAC, ARTS PLÀSTIQUES, FESTES ITRADICIONS POACTIVITATS ANUAL 48902 4.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01816 G59801241 ANTICS ALUMNES ESCOLA D'ADULTS T.ME ACTIVITATS SORTIDES CULTURALS 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03554 G59947887 ASSOC. CANIGO GENT GRAN DINAMITZACIO DE L'ASSOCIACIO CASAL DE GENT GRAN CA 48902 2.300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01341 G60677614 ASSOCIACIO DE VEINS DE LA CLOTA FESTA MAJOR DE LA CLOTA 205 48902 3.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01067 G61102778 ASSOC COMERCIANTS CARMEL CENTRE PROJECTE FEDERACIÓ DE COMERCIANTS DELS TRES TURONS 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03565 G62104518 ASS. MARES I PARES INSTITUT JOAN BR AJARDINEM EL NOSTRE INSTITUT 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00655 G62181706 ASSOCIACIÓ AULES D'EXTENSIÓUNIVERSITÀRIA A HOAULES D'EXTENCIO UNIVERSITARIA A HORTA 48902 1.600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03741 G62650551 CLUB VOLEIBOL ANT. ALUMNES LLARS MU 10E MEMORIAL PERE CAMALLONGA VIDAL 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03788 G63124218 ASSOCIACIO INTERESTELAR FUTBOL-SALA ESCOLAR ESTEL VALLSECA 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03919 G63124218 ASSOCIACIO INTERESTELAR FUTBOL SALA FEMENI ESTEL VALLSECA 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03351 G63858203 AULA DIFUSIO CULTURAL GENT GRAN MON GENT GRAN I CULTURA 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00778 G64739519 COORDINADORA D'ENTITATS DE CAN BARO A CAN BARÓ FEM FESTA MAJOR 48902 3.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02891 G65215121 ASS.G.ESTUDIS VALL D'HORTA I MASSOCIACIÓ PASSEJADES, CAMINADES I GIMCANA PEL DISTRICTE HORT 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03824 G65456352 ASOC CIRCULO ARTISTICO SINATRAHEM PLAÇART-LA PLAÇA DE L'EXPRESSIÓ 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01013 G65456352 ASOC CIRCULO ARTISTICO SINATRAHEM PROGRAMA D'ACTIVACIÓ SOCIO CULTURAL 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02271 G08548281 AMPA SANTA CATERINA DE SIENA ACTIVITATS AMPA 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01710 G58562208 AMPA CEIP ESTEL-GUINARDÓ DE BCN FEM BARRI, CONSTRUIM UN GEGANTÓ 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02072 G65927733 ASSOC COORDINADORA ENTITATS CARMEL COL·LABORACIÓ INTERENTITATS I PROMOCIO D'ENTITATS 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01046 F08449308 ESCOLA REL SCCL BARCELONA "PELO, PICO, PATA I PINISAN, DUES COOPERATIVES D'A 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02478 G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT CULTIU DE LA PERCEPCIÓ A TRAVÉS DE LA NATURA 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01602 G08768368 LLUÏSOS D' HORTA VESPRES DE JAZZ 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03136 G08768368 LLUÏSOS D' HORTA FOMENTAR LA PRÀCTICA DEL TENNIS TAULA 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02220 G64800667 ASSOC.FESTES TAXONERA MAS FALCO PEN CORREFOC 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03766 G08851552 A.P.A. MARE NOSTRUM ESCUELA ESTATAL PROJECTE D'ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS DE L' AM 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02960 G08991317 A.P.A. VERGE MONTSERRAT C.N. MIXTO ACTIVITATS, INVERSIONS I CELEBRACIONS AMPA ESCOLA 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01287 G43595206 ASSO CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMI ACTIVITATS DE SUPORT PERA PERSONES DE FM SFC I SQM 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01629 G58375767 ASSO.FOMENT HORTENC XV MOSTRA DE TEATRE A HORTA-GUINARDÓ 48902 5.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03232 G58950981 GRUP CORAL HORTA CONVIVÈNCIES DE LA CORAL INFANTIL NOTES.CAT 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02152 G59575431 APA CENTRO INTEGRACION PLURISE PERSONES AMB DISCAPACITAT 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01261 G60535846 A.P.A. DE L'ESCOLA BRESSOL EL CARGO ACTIVITATS LÚDICOCULTURALS INFANTS I FAMÍLIES 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01311 G61102778 ASSOC COMERCIANTS CARMEL CENTRE PROGRAMA DE DINAMITZACIO COMERCIAL REVISTA I WEB L 48902 2.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03054 G61314225 ASSOC. MARES I PARES ESC. BRESS.LLA SUPORT AL FOMENT DE L'ACTIVITAT DE LES ASSOCIACION 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02276 G62439591 CLUB JUDO LOUIS JUDO A L'ESCOLA TAXONERA 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02838 G62493739 CASTELLERS DE LA SGDA FAMILIA LOCAL SOCIAL CASTELLERS SAGRADA FAMILIA 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03128 G62782107 ESPLAI SANT CEBRIA CURS 2014-2015 48902 1.100DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00706 G62868799 QUIMIC CLUB RUGBY APRENEM RUGBY 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03024 G63014138 GRUPS SCOUT MAKARENKO FUNCIONAMENT ORDINARI 2015 48902 1.100DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03243 G63027411 FUNDACIÓ ELS TRES TURONS FOMENT DE LA INCLUSIÓ SOCIAL 48902 7.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03778 G63124218 ASSOCIACIO INTERESTELAR FUTBOL SALA FEDERAT ESTEL VALLSECA 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02224 G63366983 ASS. PER LA FIBROMIALGIA DE CATALUN RECOLZAMENT I AJUDA A LA FIBROMIALGIA 48902 1.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03045 G64884489 CASAL DEL LA FONT DEN FARGUES ACTIVITATS PER LA GENT GRAN 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01373 G64973449 BARCELONA ATLETISME CLUB PROMOCIÓ ATLETISME EXTRAESCOLAR A ESCOLES D'HORTA 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03066 R0800091A HERMANOS MISIONEROS DE ENFERMOS POB 3A JORNADA DE PETANCA "LA CIUTAT DE L'AIGUA" PER A 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02842 V60364544 COORDINADORA ENTITATS DEL GUIN DESPESES FUNCIONAMENT 48902 1.200

55

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (56)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE HORTA-GUINARDÒ 15S03719 G64451057 AMPA EBM SANT GENIS PROJECTE ANUAL DE L'AMPA DE L'EBM SANT GENÍS 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03055 G64363633 DIFUSOR, ASSOCIACIÓ CULTURAL OPENWALLS SHOCASE 2015 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02270 G08548281 AMPA SANTA CATERINA DE SIENA CASAL D'ESTIU, ACAMPADA JUVENIL I JOVE 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02269 G08548281 AMPA SANTA CATERINA DE SIENA CAMPUS ESPORTIU SETMANA SANTA 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02451 V63893440 HORTA ESPORTIVA AIE SUPORT A ENTITAT FEMENINA DE BÀSQUET 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01723 G58562208 AMPA CEIP ESTEL-GUINARDÓ DE BCN ANGLÈS EN TEMPS DE MIGDIA 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03548 G58165390 AMPA COL.IMMACULADA CONCEPCIÓ HORTA CARNAVAL 2016 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03541 R5800315C PARROQUIA SANT MARCEL CONCERT SOLIDARI DEL 4OÈ ANIVERSARI 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S04007 G66120841 ASSOCIACIÓ CAN BARÓ CULTURAL PESSEBRE VIVENT DE CAN BARÓ 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01080 F08449308 ESCOLA REL SCCL BARCELONA "LA NATACIO: ESPORT I INCLUSIO" 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00694 R5800207B PARROQUIA MARE DEU DEL MONT CARMEL BANC D'ALIMENTS 48902 3.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02450 G08675738 UNIO ESPORTIVA HORTA PROJECTES DE PROMOCIÓ DE L'ESPORT EN EDAT ESCOLAR 48902 800DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03796 G58437401 APA ESCOLA MUNICIPAL PARC GUINARDO CONSOLIDACIO GRUP CULTURA TRADICIONAL I FOLKLORE E 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02880 G58437401 APA ESCOLA MUNICIPAL PARC GUINARDO PROMOCIO ESPORT EDAT ESCOLAR 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02872 G64800667 ASSOC.FESTES TAXONERA MAS FALCO PEN FESTES TRADICIONALS 48902 1.200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03051 G08386138 CASA DE LOS NAVARROS ESCOLA DE PILOTA A MÀ CASA DE LOS NAVARROS - NAFAR 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01673 G08987588 APA CENTRE PUBLIC DR. FOLCH I CAMAR CASAL D'ESTIU RESPIR 2015 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02463 G58375767 ASSO.FOMENT HORTENC FOMENT SOLIDARI AVIS 2015 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01686 G58412479 ASSO.VEINS BAIX GUINARDO FESTA MAJOR 2015 48902 4.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02354 G58414954 CLUB DE PETANCA SANT GENIS DELS AGU FOMENT I PRÀCTICA DE L'ESPORT DE LA PETANCA. 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S04330 G58561374 ASSOC. PARES D'ALUMNES CARRILET CASAL D'ESTIU 2015 PER NENS AMB AUTISME 48902 1.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03162 G58650938 AGRUPAC.DEPORTIVA S.CIPRIANO PROMOCIO FUTBOL SALA 48902 2.400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02150 G58798802 ASSOC. DONES TAXONERA-PENITENTS CENT ANYS DELS CARRERS DEL BARRI DE LA TAXONERA 48902 1.900DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03118 G59168641 CONSELL JOVENTUT DTE. VIIHORTA-GUIN FESTA JOVE 2015 FEM CRÉIXER LA JOVENTUD ASSOCIADA 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03728 G59573568 CLUB PETANCA FONT CASTELLANA PROMOCIÓ DE L'ESPORT DE LA PETANCA 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02153 G59575431 APA CENTRO INTEGRACION PLURISE PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT EN L 48902 600DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00704 G61132965 CLUB BASQUET GUINARDO SUPORT A LES ACTIVITATS FISIQUES A CLUBS O ENTITAT 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02837 G62493739 CASTELLERS DE LA SGDA FAMILIA DIADA CASTELLERA DEL LOCAL SOCIAL 48902 350DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01765 G62543434 ASSOC TRABUCAIRES DEN PEROT ROCAGUI TRABUCAIRES ALS BARRIS DEL DISTRICTRE HORTA-GUINAR 48902 1.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02151 G63186787 AGRUPAMENT SCOUT MAS GUINARDO-31 FUNCIONAMENT ORDINARI 2015 48902 1.100DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02959 G64268360 TEMPS I COMPROMIS FUNDACIO ATENCIO SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02376 G64884489 CASAL DEL LA FONT DEN FARGUES FUNCIONAMENT ORDINARI ASSOCIACIO CASAL FONT D'EN F 48902 300DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01649 G64884489 CASAL DEL LA FONT DEN FARGUES CABARET 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S01599 G64926652 ORQUESTRA FELIP PEDRELL REINTERPRETEM ELS CLÀSSICS 48902 950DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02839 V60364544 COORDINADORA ENTITATS DEL GUIN ENCALÇOTAT CALÇOTADA POPULAR I ACTES PROMOCIONALS 48902 200DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03022 G64756463 ASOC NUNART ACTIVITAT NUNART I NUNOFF 2015 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03010 G58372178 ASSOC. VEC PASEO "FONT D'EN FA 43 ASSEMBLEA GENERAL DE LA FAVB A CELEBRAR EL 21 D 48902 740DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03730 G63278964 AMPA TORRENT CAN CARABASSA ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NEE A L'ESPAI DEL MIGDIA 48902 1.500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03058 G60115524 GRUP 3ERA EDAT FONT DEL GOS MILLORA QUALITAT DE VIDA DEL GRUP DE LA 3ª EDAT 48902 400DTE HORTA-GUINARDÒ 15S03733 G65690158 ASSOCIACIÓ LEGALITZACIÓ 7 DE RADIO 7DERADIO LA RADIO DEL DISTRICTE D'HORTA GUINARDO 48902 500DTE HORTA-GUINARDÒ 15S02071 G65927733 ASSOC COORDINADORA ENTITATS CARMEL FESTA MAJOR CARMEL 2015 48902 5.000DTE HORTA-GUINARDÒ 15S00721 G64970247 ASSOCIACIÓ CULTURAL I EDUCATIVAKETUBARA 5È ANIVERSARI FESTIVAL DIA DEL SAMBA REGGAE 48902 500DTE NOU BARRIS 15S01256 G58387267 MOVI.INFANTIL JUV.D'ACCIOCATOLICA D MIJAC TORRE BARO 48901 600DTE NOU BARRIS 15S02648 G63695381 TURÓ ACCIÓ SOCIO CULTURAL (TASC) VINT ANYS FENT HISTÒRIA 48901 1.800DTE NOU BARRIS 15S04287 G08946642 ASOCIAC VEC.SECT.VALLBONATORRE BARO ASSOCIACIÓ VEÏNS TORRE BARÓ 2015 48901 5.000DTE NOU BARRIS 15S04304 G60433364 LA MASIA DE LA GUINEUETA,ASSO.DE LL ESPAI FAMILIAR GUINEUETA 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S02525 G64435837 ASOC. SOCIOCULTURAL LA INDOMABLE FESTA MAJOR CIUTAT MERIDIANA I FESTIVAL DE DNSA DE 48901 9.000DTE NOU BARRIS 15S03985 G58930165 APA DEL COLEGIO PUBLICO SPLAI ACTIVITATS DEL CALENDARI FESTIU 2015 48901 800

56

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (57)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE NOU BARRIS 15S01251 G64722655 FUNDACIO PRIVADA PER A LA PROMOCIO COMUNIDAD FAMILIAR 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S01250 G64722655 FUNDACIO PRIVADA PER A LA PROMOCIO ESCOLA DE NATACIÓ AQUAZUL NOU BARRIS 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S00286 G58228818 CENTRE CULTURAL ELS PROPIS COMMEMORACIÓ DE 90È ANIVERSARI DE L'ENTITAT 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S03454 G58271123 RADIO CLUB QUIXOTS INTERNACIONALS COL.LABORACIO EN ESDEVENIMENTS DEL DISTRICTE DE NO 48901 1.325DTE NOU BARRIS 15S01241 G58369406 ASSOC. VEINS CIUTAT MERIDIANA SOPORTE GLOBAL 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S04279 G58381195 ASSOC.D'AVIS PLATJA D'ARO DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A GENT GRAN 48901 2.600DTE NOU BARRIS 15S00315 G59032060 CLUB FUTBOL SALA MONTSANT PROMOCIO ESPORTIVA (FUTBOL SALA) 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S01204 G59416537 A.P.A. SANT ANDREU I.B. EDUCACIÓ 48901 800DTE NOU BARRIS 15S04290 G60056041 CLUB RACING VALLBONA ESCUELA FUTBOL BASE RACING VALLBONA C.F. 48901 3.000DTE NOU BARRIS 15S01244 G60864782 COMISSIO GENT GRAN DTE.VIII NOU BAR DINAMITZACIO D'ACTIVITATS PER GENT GRAN 48901 2.000DTE NOU BARRIS 15S01037 G61285532 ASSO.FAM DE MALATS MENTALS DE NOU B ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS 48901 2.500DTE NOU BARRIS 15S02519 G62190970 ASSOCIACIO DE CIRC ROGELIO RIVEL PROJECTE ASSOCIACIO DE CIRC ROGELIO RIVEL 48901 8.000DTE NOU BARRIS 15S03971 G62774807 ASSOCIACIO ESPORTIVA BABAR FUTBOL SALA EDUCATIU PRACTICA DE L'ESPORT AMB INFA 48901 3.000DTE NOU BARRIS 15S03870 G65598880 BÀSQUET NOU BARRIS ESPORT EN MARXA - BÀSQUET 48901 3.000DTE NOU BARRIS 15S03042 G66381625 AGRUP ESCOLTA I GUIA PROSPERITAT PROJECTE 2015 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S01095 G66384793 ASSOC FAMILIES BARCELONA-CONGRESAFA BARNA CFUNCIONAMENT GRAL DE L'AFA 48901 800DTE NOU BARRIS 15S01002 G58038167 AGRUP.SARDANIST.LA IDEAL D'EN CLAVE BALLADES DE SARDANES 48901 2.000DTE NOU BARRIS 15S01000 G58038167 AGRUP.SARDANIST.LA IDEAL D'EN CLAVE APLEC DE LES ROQUETES 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S01100 G62344460 ASSOCIACIO CULTURAL EL CASALAET DEL PROJECTE EL CASALET 2015 48901 2.600DTE NOU BARRIS 15S00978 G62344460 ASSOCIACIO CULTURAL EL CASALAET DEL PROJECTE EL PESSEBRE DEL CASALET 2015 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S01246 G60433364 LA MASIA DE LA GUINEUETA,ASSO.DE LL CAVALCADA REIS 2015 48901 900DTE NOU BARRIS 15S04286 G58274556 SECCIO ESPORTIVA S.EULALIA CARROSSA CAVALCADA REIS NOU BARRIS 48901 900DTE NOU BARRIS 15S04230 G58357740 ASSO.VEINS TRINITAT NOVA PLA COMUNITARI TRINITAT NOVA2015 48901 49.302DTE NOU BARRIS 15S00293 G58228818 CENTRE CULTURAL ELS PROPIS PROMOCIÓ DE LA CULTURA I TRADICIONS CATALANES 48901 5.500DTE NOU BARRIS 15S04235 G58369869 NOU BARRISASSOC. VEINES I VEINS PROSPERITAT SUPORT ACTIVITATS ASSOCIACIÓ 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S04262 G58381203 ASOC.D'AVIS TURO DE LA PEIRA DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS PER GENT GRAN 48901 5.500DTE NOU BARRIS 15S04271 G62201991 ASSO.CASAL DE GENT GRAN GUINEUETA ESPECIAL ATENCIÓ A LA GENT GRAN 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S03969 V58173436 CLUB ESPORTIU BASQUETBOL LUZ CASANO MOU-TE, FES ESPORT, ACTIVA'T 48901 500DTE NOU BARRIS 15S04282 R5800321A PARROQUIA SANT RAFAEL DE BARCELONA CARROZA CABALGATA REYES 2015 48901 900DTE NOU BARRIS 15S04321 G65129082 SÍRIUS BÀSQUET CLUB PROJECCIÓ I CONSOLIDACIÓ ESCOLA BÀSQUET NENS I NEN 48901 500DTE NOU BARRIS 15S04002 G59938142 APA ANTAVIANA DINAMITZACIÓ DELS INFANTS I FAMÍLIES DE L'ESCOLA A 48901 800DTE NOU BARRIS 15S04231 G58300401 ASSOC. VEINS I VEINES DE ROQUETES SUPORT GLOBAL 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S03430 G58357740 ASSO.VEINS TRINITAT NOVA FESTA MAJOR TRINITAT NOVA 2015 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S04227 G58357740 ASSO.VEINS TRINITAT NOVA ESPAI JOVE TRINITAT NOVA 48901 2.000DTE NOU BARRIS 15S03443 G63919716 ASOC.MÚSICOS POR PAZ Y INTEGRACION VEUS I MUSICA PER LA INTEGRACIÓ 48901 10.000DTE NOU BARRIS 15S04253 G08946717 ASOC.VEINS TURO DE LA PEIRA FESTES DE NADAL I CABALGADA DE REIS 48901 3.600DTE NOU BARRIS 15S00336 G58327727 ASOC.VECINOS POLIGONO PORTA DE BARC FOMENTAR ACTIVIDADES 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S04289 G58357542 ASOC. VV. VERDUM - 9 BARRIS CASAL DE BARRI DE VERDUM 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S01245 G58502436 CLUB ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA ESPORT PER ELS MES PEtit* 48901 3.000DTE NOU BARRIS 15S03962 G58532870 ASSOCIACIO PROJECTART TRIA NOU BARRIS 48901 11.000DTE NOU BARRIS 15S01112 G63240048 ASSOC.JUVENIL SOCIOC.ROKET PROJECT PATINA A L´ESTIU 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S04288 G64788847 ASSOCIACIO GENT GRAN TORRE BARO DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS PER GENT GRAN 48901 2.000DTE NOU BARRIS 15S04324 V58343849 SOCIETAT CORAL L IDEAL D EN CLAVE OFRENA FLORAL 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S04325 V58343849 SOCIETAT CORAL L IDEAL D EN CLAVE CARROSSA REI MELCIOR 48901 3.600DTE NOU BARRIS 15S04301 G58102591 ASS.CULT. ANDALUZA HDAD.NTRA.S TROBADA CORALS ROCIERES PER NADALES 48901 500DTE NOU BARRIS 15S03967 G62463492 CEU CIUTAT MERIDIANA FUTBOL 7 Y 11 FEDERADO PARA TODAS LAS EDADES 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S03963 G60734647 COORDINADORA CULTURAL NOU BARRIS PROJECTE DE PROMOCIO CULTURAL AL TERRTORI DE LA CO 48901 17.000DTE NOU BARRIS 15S01093 G65840225 COLLA GEGANTERA DE NOU BARRIS COLLA GEGANTERA DE NOU BARRIS 48901 500

57

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (58)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE NOU BARRIS 15S04268 G66021114 ASSOCIACIO MARES I PARES SANT JORDI ACTIVITATS EDUCATIVES PER TOTHOM 48901 800DTE NOU BARRIS 15S03960 G62256110 GRUP DE FOC DE NOU BARRIS CULTURA POPULAR I TREADICIONAL CATALANA 48901 7.700DTE NOU BARRIS 15S01003 G58038167 AGRUP.SARDANIST.LA IDEAL D'EN CLAVE DIADA DEL SOCI 48901 2.000DTE NOU BARRIS 15S01004 G58038167 AGRUP.SARDANIST.LA IDEAL D'EN CLAVE EDICIO DE LA REVISTA ROTLLANA 48901 2.000DTE NOU BARRIS 15S02522 G58300401 ASSOC. VEINS I VEINES DE ROQUETES CAVALCADA DE REIS AL BARRI DE ROQUETES 48901 900DTE NOU BARRIS 15S01119 G58274556 SECCIO ESPORTIVA S.EULALIA DIADA DEL CLUB 48901 1.200DTE NOU BARRIS 15S04237 G58357542 ASOC. VV. VERDUM - 9 BARRIS CAVALCADA DE REIS 48901 900DTE NOU BARRIS 15S04284 G58414137 ASOC.VECINOS TORRE LLOBETA FESTA MAJOR TORRE LLOBETA-VILAPICINA 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S01104 G58455304 ASSO.VEINS GUINEUETA-9BARRIS FESTES MAJORS 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S04225 G60336559 ASSOC. JUVENIL SOCIO-CULT. PROSPERI TALLER DE FRANJA, OFERIT PER RADIO LINEA IV (COL.L 48901 600DTE NOU BARRIS 15S04267 G60336559 ASSOC. JUVENIL SOCIO-CULT. PROSPERI ESPAI DE PETITA I INFÀNCIA, RACÓ DE JOC 48901 15.700DTE NOU BARRIS 15S04313 G60596186 AGRUPAMENT ESCOLTA SAGARMATHA PROJECTE EDUCATIU 2015 48901 1.600DTE NOU BARRIS 15S04242 G63642482 AA.VV.DEL PONT DEL DRAG RENFE-MERID TRANSFORMAMOS EL BARRIO 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S00263 G64109853 ASOC. PORTA CULTURAL PROJECTE SOCIO CULTURAL ESPORTIU 48901 750DTE NOU BARRIS 15S01010 G64448962 ASSOC.DE PERSONES DEPENENTS NOU BAR SENSIBILITZACIO ENVERS LA DISCAPACITAT 48901 1.300DTE NOU BARRIS 15S00334 V08658536 ASSOC.V.V. CENTRE SOCIAL CAN PEGUER SUPORT GLOBAL A L'ENTITAT 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S00980 V58104167 CORAL CANTICORUM DE BARCELONA PROGRAMA D'ACTIVITATS 2015 48901 3.000DTE NOU BARRIS 15S04240 V58173436 CLUB ESPORTIU BASQUETBOL LUZ CASANO UN SOMNI FET REALITAT 48901 900DTE NOU BARRIS 15S04295 V60414745 COORD. ASSOC.VEÏNS I ENT.NOU B COORDINACIÓ I SENSIBILITZACIÓ DE LES A VV I ENTITA 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S04213 G61896015 ASSOCIACIO CASAL GENT GRAN VERDUM-A DINAMITZACIÓ DEL CASAL DE GENT VERDUM ARTESANIA 48901 1.700DTE NOU BARRIS 15S01006 G58199720 APA COL NAL CIUDAD CONDAL BARCELONA COHESION ENTRE FAMILIAS Y ESCUELA 48901 800DTE NOU BARRIS 15S04212 R5800321A PARROQUIA SANT RAFAEL DE BARCELONA CASAL D'ESTIU PER A JOVES 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S01242 G08990848 CENTRO CULTURAL GARCIA LORCA C.C. CAVALCADA DE REIS 48901 900DTE NOU BARRIS 15S02306 G61478426 ASSOC MARES PARES ALUMNES CEPAORIOL MARTORFESTA FINAL DE CURS PER A LES FAMILIES DE L'AMPA 48901 800DTE NOU BARRIS 15S03958 G62256110 GRUP DE FOC DE NOU BARRIS CAVALCADA REIS 48901 900DTE NOU BARRIS 15S03975 G59654228 ASOC RECREATIVA CLUB ATLETICO PIFER MANTENIMENT ESTRUCTURA ESPORTIVA AT. PIFERRER 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S03446 G58357740 ASSO.VEINS TRINITAT NOVA CAVALCADA REÏS TRINITAT NOVA 48901 900DTE NOU BARRIS 15S02645 G64435837 ASOC. SOCIOCULTURAL LA INDOMABLE REALITZACIO DE UNA CARROZA REIAL (BALTAZAR) Y REAL 48901 3.600DTE NOU BARRIS 15S01005 G08921017 AMPA CEIP AGORA FUNCIONAMENT GENERAL DE L'AMPA 48901 800DTE NOU BARRIS 15S01036 G58324856 CENTRO CULTURAL ARTIST. MANUEL DE F ACTIVITATS CULTURALS 2015 48901 6.400DTE NOU BARRIS 15S00995 G58156639 ASOC.VECINOS DE CANYELLES DE BARCEL ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS DEL BARRI DE CANYELLES 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S04216 G58381187 ASSOC. D'AVIS PEDRAFORCA DINAMIZACION ACTIVIDADES GENTE MAYOR 48901 2.600DTE NOU BARRIS 15S01253 G58977414 GRUP SARDANISTA OREIG FOMENT DE LA SARDANA A BARCELONA I ENSENYAMENT 48901 1.200DTE NOU BARRIS 15S04277 G59130914 GRUP DE DONES DE PORTA PROJECTE 2015 48901 2.000DTE NOU BARRIS 15S01007 G61361051 ASSOC.PARES ALUMNES COL.PUB.PROSPER ESCOLA PROSPERITAT ESPAI FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU 48901 800DTE NOU BARRIS 15S00981 G61720314 XARXA D'INTERCANVI CONEIXEM.NOU BAR TEIXIT SOCIAL AL BARRI 48901 1.108DTE NOU BARRIS 15S01113 G63240048 ASSOC.JUVENIL SOCIOC.ROKET PROJECT TALLER DE SKATE DURANT L´ANY 48901 2.000DTE NOU BARRIS 15S04219 G63852289 ASSOC.JUBILATS I GENT GRAN VALLBONA DINAMIZACION DE ACTIVIDADES PARA GENTE MAYOR VALLB 48901 2.600DTE NOU BARRIS 15S01259 G63868186 VOLUNTARIS EN ASSESSOR.EMPRESARIAL( UN FUTUR PELS JOVES III 48901 1.800DTE NOU BARRIS 15S00283 G64109853 ASOC. PORTA CULTURAL CAVALCADA DE REIS 48901 900DTE NOU BARRIS 15S04280 G64186158 ASOC.DE VECINOS DE VALLBONA-REC CON ASOCIACIÓN DE VECINOS VALLBONA-REC CONDAL 48901 5.000DTE NOU BARRIS 15S04323 V58343849 SOCIETAT CORAL L IDEAL D EN CLAVE PROMOCIÓ CANT CORAL 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S04281 G58698960 APA COLEGIO TIMBALER DEL BRUCH CARROSSA PATGE XUMET 48901 900DTE NOU BARRIS 15S04259 G08543480 CENTRO CULT.Y DEPORTIVO DEL TURO P INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL DEPORTE 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S00982 G65840225 COLLA GEGANTERA DE NOU BARRIS 30 ANYS AMB LA TRINI I EN BARÓ 48901 3.000DTE NOU BARRIS 15S04298 FERNANDEZ SILVACARMEN (GRUP DONES ACTIVES V LA DONA I EL NOSTRE ENTORN 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S02274 G58373283 C.ESTUDIS POPULARS I ARXIU HISTORIC ANY DEDICAT A L'INSTITUT MENTAL 48901 3.000DTE NOU BARRIS 15S02381 G65755340 AGRUPAMENT SCOUT CRUZ DEL SUR FUNCIONAMENT ORDINARI 48901 1.000

58

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (59)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE NOU BARRIS 15S03978 G58274556 SECCIO ESPORTIVA S.EULALIA VII 36 HORES DE BASQUET NOU BARRIS 48901 750DTE NOU BARRIS 15S01118 G58274556 SECCIO ESPORTIVA S.EULALIA 8È TORNEIG NADAL NOU BARRIS 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S04283 G64723778 ASSOCIACIÓ PEL FOMENT CURTMETRATGE FESTIVAL INTERNACIONAL CURTMETRATGES SOCIALS NOU B 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S02338 W0016043B ASSOC. FONDATION ETUDIANTE POUR LA ACOMPANYA A UN INFANT 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S00338 G08638926 ASOC.CAN ENSENYA PROM.SOC.PERS.DISC EXPOSICIO ITINERANT CAN ENSENYA 48901 450DTE NOU BARRIS 15S00333 G08946717 ASOC.VEINS TURO DE LA PEIRA SUPORT A L´ENTITAT 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S01254 G59041335 L'IDEAL D'EN CLAVE-ESCACS DENOU BAR ESCACS A NOU BARRIS 48901 1.800DTE NOU BARRIS 15S04278 G60996907 CLUB DEPORTIVO TORRE BARO PRÁCTICA DEPORTE E INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S00977 G61612636 ARTESANOS DE 9 BARRIS PROGRAMAS, ACTIVIDADES, TALLERES DE TECNICAS ARTES 48901 600DTE NOU BARRIS 15S01247 G61652897 FEDERACIÓN ANDALUZA DE COMUNIDADES DESARROLLO CULTURAL DE LA FAC AÑO 2015 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S04223 G62068093 ACCIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA ACTES DE PREVENCIO CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S03981 G62182951 CLUB DE PATINATGE ARTISTIC CANYELLE EL PATINATGE ARTISTIC A NOU BARRIS 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S01240 G64118714 ASSOC. TITELLAIRE DE ROQUETES UN TITELLA PER A ROQUETES 48901 1.400DTE NOU BARRIS 15S00302 V08658536 ASSOC.V.V. CENTRE SOCIAL CAN PEGUER ACTIVITATS CUTURALS I FESTA MAJOR 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S04339 V58343849 SOCIETAT CORAL L IDEAL D EN CLAVE PROMOCIÓ CULTURA CATALANA 48901 1.450DTE NOU BARRIS 15S04317 G08853988 ASSOC.M.I P. CEIP CALDERON BARCAQ CASAL D'ESTIU 48901 800DTE NOU BARRIS 15S00292 G61198826 FUNDACIÓ PRIVADA PROCAT FOMENT DE LA CULTURA CATALANA D'ARREL TRADICIONAL 48901 2.500DTE NOU BARRIS 15S04234 G08990848 CENTRO CULTURAL GARCIA LORCA C.C. FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA CULTURA 48901 5.500DTE NOU BARRIS 15S04204 G66285313 ESCOLA SALUT I VIDA SANA TXI-KUNG CLASSES DE SALUT I VIDA SANA 48901 500DTE NOU BARRIS 15S01258 G58387267 MOVI.INFANTIL JUV.D'ACCIOCATOLICA D MOVIMENT INFANTIL JUVENIL D'ACCIO CATOLICA 48901 1.600DTE NOU BARRIS 15S01008 G58658642 A.P.A. MERCE RODOREDA ACOLLIDA MATINAL 48901 800DTE NOU BARRIS 15S04211 G64435837 ASOC. SOCIOCULTURAL LA INDOMABLE APROPANT-NOS PER CONVIURE, CONSTRUINT PLEGATS EL F 48901 1.200DTE NOU BARRIS 15S04008 G63315071 AMPA E.B. CIUTAT DE MALLORCA PROJECTE EDUCATIU AMPA EBM CIUTAT DE MALLORCA 48901 800DTE NOU BARRIS 15S00996 G58156639 ASOC.VECINOS DE CANYELLES DE BARCEL FIESTA MAYOR 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S04293 G58300013 CLUB ATLETISME NOU BARRIS ESPORT EN MARXA -ATLETISME 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S01243 G58300013 CLUB ATLETISME NOU BARRIS 29 CURSA POPULAR DE NOU BARRIS 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S04232 G58357542 ASOC. VV. VERDUM - 9 BARRIS SUPORT GLOBAL 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S03943 G58381161 ASSOC. D'AVIS CASA NOSTRA ATENCIO A LA GENT GRAN 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S04215 G58381179 ASSOC. D'AVIS PAU CASALS DINAMITZACIO D'ACTIVITATS PER GENT GRAN 48901 5.500DTE NOU BARRIS 15S04285 G58414137 ASOC.VECINOS TORRE LLOBETA ACCIÓ DINAMITZADORA SOCIAL I CULTURAL TORRE LLOBET 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S04214 G59038950 ASSOC. D'AVIS DE ROQUETES DINAMITZACIO D'ACTIVITATS PER A GENT GRAN 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S03453 G62000617 ASOC. CULTURAL AMIGOS DE SAN FROILA FESTES SAN FROILAN 48901 3.000DTE NOU BARRIS 15S04309 R5800200G PARROQUIA SANTA ENGRACIA CENTRE ESPLAI PARRÒQUIA SANTA ENGRÀCIA 48901 1.600DTE NOU BARRIS 15S04302 G58102591 ASS.CULT. ANDALUZA HDAD.NTRA.S ACTIVITATS ANUALS 48901 5.000DTE NOU BARRIS 15S02650 G58104159 CLUB PETANCA CIUTAT MERIDIANA FOMENT DE LA PETANCA COM ACTIVITAT INTERGENERACION 48901 350DTE NOU BARRIS 15S03866 G65598880 BÀSQUET NOU BARRIS BÀSQUET PER TOTHOM 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S04012 G61314613 AMPA ESCOLA MARINADA VINE, PARTICIPA I ENS CONEIXEREM!! FAREM UNA ESCOL 48901 400DTE NOU BARRIS 15S02300 G58370636 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA PROMOCIÓ ESPORTIVA ATLÈTICA 48901 1.500DTE NOU BARRIS 15S03964 G58274556 SECCIO ESPORTIVA S.EULALIA ESPORT EN MARXA A NOU BARRIS-ESCOLA DE BASQUET 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S01117 G58274556 SECCIO ESPORTIVA S.EULALIA FOMENT PARCTICA ESPORTIVA PER A GENT GRAN 48901 1.400DTE NOU BARRIS 15S01096 G60433547 ASSOC. ROL PROSPERITAT-NOU BARRIS PROJECTE D'ACTIVITATS ARP-2015 48901 800DTE NOU BARRIS 15S04233 G58357740 ASSO.VEINS TRINITAT NOVA SUPORT GENERAL A L'ASSOCOACIÓ DE NOU BARRIS 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S04010 G58043514 A.P.A.COL.PUBLICO MAESTRO MORERA BA TOTS JUNTS PODEM 48901 800DTE NOU BARRIS 15S00335 G08946717 ASOC.VEINS TURO DE LA PEIRA FESTA MAJOR DEL BARRI DEL TURO DE LA PEIRA 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S01097 G43595206 ASSO CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMI ACTIVITATS DE SUPORT PERA PERSONES DE FM SFC I SQM 48901 400DTE NOU BARRIS 15S04292 G58300013 CLUB ATLETISME NOU BARRIS INCLUSIÓ SOCIAL DE JOVES AMB DISCAPACITAT A LA PRA 48901 2.000DTE NOU BARRIS 15S04294 G58300013 CLUB ATLETISME NOU BARRIS PROMOCIÓ DE L'ESPORT FEDERAT - ATLETISME 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S00290 G58327727 ASOC.VECINOS POLIGONO PORTA DE BARC FIESTA MAJOR 48901 4.000

59

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (60)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE NOU BARRIS 15S04238 G58357542 ASOC. VV. VERDUM - 9 BARRIS FESTA MAJOR, ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 48901 4.000DTE NOU BARRIS 15S04308 G58455304 ASSO.VEINS GUINEUETA-9BARRIS SUPORT ENTITATS I BANC ALIMENTS 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S01239 G58532870 ASSOCIACIO PROJECTART RELLIGANT NOU BARRIS 48901 1.400DTE NOU BARRIS 15S00331 G59084236 CENTRE D'ESPLAI DRUIDA ESPLAI DISSABTES 48901 1.600DTE NOU BARRIS 15S01120 G60117777 ASSOCIACIO MEDIOAMBIENTAL GRODEMA EL MEDI AMBIENT: UNA PRIORITAT DEL SEGLE XXI 48901 2.500DTE NOU BARRIS 15S04314 G60596186 AGRUPAMENT ESCOLTA SAGARMATHA CAVALCADA REIS 2015 48901 900DTE NOU BARRIS 15S04311 G58102591 ASS.CULT. ANDALUZA HDAD.NTRA.S CAVALCADA REIS 48901 900DTE NOU BARRIS 15S04004 G58698960 APA COLEGIO TIMBALER DEL BRUCH FESTA FINAL DE CURS 2014/2015 48901 800DTE NOU BARRIS 15S00330 G58057910 APA COL. NAL. MIXTO TOMAS MORO "ACOLLIDA MATINAL" 48901 800DTE NOU BARRIS 15S02523 G60734647 COORDINADORA CULTURAL NOU BARRIS COORDINADORA D'ENTITATS INFANTIL DE NOU BARRIS 48901 1.000DTE NOU BARRIS 15S04312 G58194804 AMPA ESCOLA ELISENDA DE MONTCADA ACTIVIDADES CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD ESCUEL 48901 800DTE NOU BARRIS 15S01094 G65840225 COLLA GEGANTERA DE NOU BARRIS PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR CATALANA I DEL FET 48901 2.000DTE NOU BARRIS 15S01108 G65902439 ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ I LLEURE UBUNTU EL CAU DE LA UBUNTU 48901 1.600DTE S.ANDREU 15S00148 R0800197F PARROQUIA SANT JOAN BOSCO EN P PARRÒQUIA ST. JOAN BOSCO (ACCIÓ SOCIAL) 48901 1.350DTE S.ANDREU 15S00779 G58656323 SECCIO ESP.SANT JOAN DE MATA PROMOCIO PRECTICA I COMPETICIO ESPORTIVA-BASQUETBO 48901 1.150DTE S.ANDREU 15S00142 G59423376 APA C.P. RAMON BERENGUER III AYUDA A LOS NIÑOS DEL COLEGIO 48901 950DTE S.ANDREU 15S01584 G58727124 ASSOCIACIO P.A.C.P.MESTREE. GIBERT EL MON DE LA GIBERTETA, GIBERTET I DRAC BLAU 48901 300DTE S.ANDREU 15S01183 O.B. GIMéNEZ XIV MOSTRA DE CURTMETRATGES DR MABUSE 48901 1.900DTE S.ANDREU 15S01397 G08644346 A.P.A. C.P. SANT PERE NOLASC CUIDA'M + REUTILITZEM 48901 500DTE S.ANDREU 15S00810 G58536780 CLUIB PETANCA BARO DE VIVER PETANCA 48901 500DTE S.ANDREU 15S00134 G62607619 GRUP PINTORS DE SANT ANDREU PROJECTE CULTURAL DEL GRUP 48901 900DTE S.ANDREU 15S01384 G63459481 AMPA EBM PARC DE LA PEGASO FOMENT DE L'ACTIVITAT DEL AMPA 48901 450DTE S.ANDREU 15S00149 G63900948 MIRADA DE DONA MIRADA DE DONA. ACTIVITATS 2015 48901 1.300DTE S.ANDREU 15S01835 G63902480 ASSOCIACIO EL BORRO PEL CONSUM ECOL PROMOCIO PER EL CONSUM RESPONSABLE I SOSTENIBLE A 48901 650DTE S.ANDREU 15S01836 G64550031 AEE IES DR. PUIGVERT PUIGENERATIONS'SPORT I PUIGVERTADA 48901 450DTE S.ANDREU 15S01126 V62253844 CORAL SANT ANDREU CONCERTS,ACTES I ACTIVITATS DE L'ANY 2015 48901 500DTE S.ANDREU 15S01102 G59033019 GRUP TEATRAL ANTIFAZ ACTIVITATS TEATRALS 2015 48901 550DTE S.ANDREU 15S01388 G64770845 L' HARMONIA, COORDINADORA D'ASSOC.DE SANT AND ACTIVITATS L'HARMONIA 2015 48901 800DTE S.ANDREU 15S01028 G65746794 ASS. CULT. CONGREGACIÓ DIABÒLICA CONGREGACIÓ DIABÒLICA 2015 48901 400DTE S.ANDREU 15S01368 G65339350 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ARRELS CONGRÉS "TENIS TAULA AL CONGRÉS" 48901 200DTE S.ANDREU 15S01017 G58280967 ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE FESTES DELBON PASTOR CAVALCADA, CARNESTOLTES, FESTA MAJOR I ACTES SOLID 48901 8.300DTE S.ANDREU 15S03017 G65424640 CLUB PATI INDEPENDENT 8 RODES CONSOLIDACIO PLA DE DIFUSIO D'INICIACIO ESCOLA D'H 48901 500DTE S.ANDREU 15S01904 G65775066 ASS. FAMILIES D'ALUMNES EMB LAFILADORA DE SANT INTRODUCCIO DELS NADONS A LA SOSTENIBILITAT A L'ES 48901 225DTE S.ANDREU 15S01330 G59546556 FUNDACIO PRIVADA TRINIJOVE PLA COMUNITARI BARÓ DE VIVER 48901 6.100DTE S.ANDREU 15S00780 G08990574 CLUB LUCHA BARON DE VIVER DE BARCE XXX TORNEIG DE LLUITA OLIMPICA BARO DE VIVER (FEST 48901 400DTE S.ANDREU 15S02833 G58772435 CENTRE TREBALLS VISUALS DIGITALITZACIÓ ARXIU ANALÒGIC 2015 48901 800DTE S.ANDREU 15S00147 G61196341 LA PALMERAASSOCIACIO CASAL GENT GRAN SAGRER ACTIVITATS SOCIALS D'ACCIÓ COMUNITARIA 48901 700DTE S.ANDREU 15S01952 F63684617 ETCS ESTRATEGIES TRANSFORMACIO COM. LA COMUNITAT DE LES NÒMADES 48901 300DTE S.ANDREU 15S01841 G08859159 A.P.A. BERNAT BOIL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015/2016. CAVALCADA, CA 48901 500DTE S.ANDREU 15S01382 G08888265 ASOC.VEÏNS LA SAGRERA DE BARCELONA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L'ASSOCIACION 48901 1.800DTE S.ANDREU 15S01034 G58036781 ASOC.ANTIC BARRI DELS INDIANS CURSA POPULAR 48901 300DTE S.ANDREU 15S01027 G58169186 PEÑA ANDALUZA C.R. "EL PERRO DE PAT ACTIVIDADES CULTURALES EN TRINITAT VELLA 48901 550DTE S.ANDREU 15S01326 G58183856 A.M.P.A. IGNACI IGLESIAS E.M. ACTIVITATS ESCOLA, INFANTS I BARRI 48901 600DTE S.ANDREU 15S01286 G58199696 ASOC.VECINOS BUEN PASTOR DE BARCELO REBOST SOLIDARI D'ALIMENTS BON PASTOR - BARÓ DE VI 48901 900DTE S.ANDREU 15S00837 G58199696 ASOC.VECINOS BUEN PASTOR DE BARCELO PARTICIPACION CIUDADANA 48901 1.350DTE S.ANDREU 15S01205 G58228016 COMISSIO DE FESTES DE LA BARRIADA D "ACTE CONMEMORATIU 30 FESTES CONGRÉS" 48901 1.000DTE S.ANDREU 15S01325 G58368150 GERMANDAT GEGANTERS I TRABUCAIRES PROGRAMACIÓ ANUAL D'ACTIVITATS 48901 4.290DTE S.ANDREU 15S01271 G58921883 ASSOC. COMISSIO FESTES SANT ANDREU FESTA MAJOR, HAIMA, CARNESTOLTES 48901 16.050

60

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (61)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE S.ANDREU 15S01393 G59822221 ASSOC DE MARES I PARES EB PALOMAR FESTES POPULARS ALS INFANTS: FESTA MAJOR I CARNEST 48901 400DTE S.ANDREU 15S00767 G59931386 ASS.VEINS MERIDIANO CERO(AMEC) PROGRAMA ANUAL PROMOCIONAL DE L'ASSOCIACIÓ 48901 500DTE S.ANDREU 15S01381 G60023496 ASOC.ESPORT.BARO DE VIVER FUTBOL SALA 48901 1.500DTE S.ANDREU 15S00138 G61687372 FOMENT SARDANISTA ANDREUENC PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ DE BALLADES DE SARDANES 48901 850DTE S.ANDREU 15S03293 G63340731 AMPA DE L'ESCOLA BRESSOL EL TREN LA COEDUCACIÓ A TRAVÉS DELS CONTES, COLORS I CONTA 48901 450DTE S.ANDREU 15S01011 G64968282 ASS. FLAMENCA TRINITAT VELLA ASSOCIACIO FLAMENCA TRINITAT VELLA 48901 500DTE S.ANDREU 15S00177 G65266348 LA CAJA DE PANDORA PROYECTO DE DINAMIZACIÓN CULTURAL 48901 300DTE S.ANDREU 15S01283 G65956831 AMPA ESCOLA BRESSOL PATUFETS NAVAS ESPAI FAMILIAR - "MÚSICA I BENESTAR" 48901 300DTE S.ANDREU 15S01359 G08631574 ASOC. REHABILITACION ENFERMOS PSIQU POSA'T A LA NOSTAR PELL 48901 500DTE S.ANDREU 15S01390 G58249855 AGRUPAMENT ESCOLTA AZIMUT CURS DE VELA 48901 400DTE S.ANDREU 15S01954 G58387267 MOVI.INFANTIL JUV.D'ACCIOCATOLICA D ACTIVITATS CURS 20142015: "NO ET RENDEIXIS, CONEIX 48901 500DTE S.ANDREU 15S00136 G58931270 ASSOCIACIO DE FESTES DEL BARRI DE N DINAMITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LAS FESTES DEL B 48901 12.500DTE S.ANDREU 15S02935 G60247756 VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDARI NAVAS ES BELLUGA PER LA SOLIDARITAT 48901 650DTE S.ANDREU 15S00146 R0800197F PARROQUIA SANT JOAN BOSCO EN P LLAR DON BOSCO - ESCOLA DE VIDA 48901 200DTE S.ANDREU 15S01184 V58498718 CENTRE ESPORTIU SAGRERENC ESPORTS-SUPORT A LES ACTIVITATS FÍSIQUES A CLUBS O 48901 2.500DTE S.ANDREU 15S00896 G08990574 CLUB LUCHA BARON DE VIVER DE BARCE COMPETICIONES Y FOMENTO DE LA LUCHA OLIMPICA 48901 1.400DTE S.ANDREU 15S02834 G58772435 CENTRE TREBALLS VISUALS SUPORT A LA CREACIÓ DE CONTINGUTS DE DISTRICTE 201 48901 850DTE S.ANDREU 15S01592 G58727124 ASSOCIACIO P.A.C.P.MESTREE. GIBERT ESPECTACLE DE DANSA AMB NENS I NENES DE PRIMER 48901 100DTE S.ANDREU 15S01274 G59926816 ASOC ALEF EDUCACION PERSONAS ADULTA MOLTES VIDES UN BARRI (MULTICULTURALITAT I CONVIVÈ 48901 550DTE S.ANDREU 15S00768 J. R. GARCIA RÀDIO TALLER TRINITAT VELLA 48901 1.000DTE S.ANDREU 15S01643 G08940652 APA JOAN FUSTER FOMENT DE LA PARTICIPACIO DE LES FAMILIES A L'INST 48901 500DTE S.ANDREU 15S01029 G58036781 ASOC.ANTIC BARRI DELS INDIANS FESTA MAJOR 2015 48901 3.000DTE S.ANDREU 15S01902 G58176850 CEIP. DR. FERRAN I CLUAASS. FAMILIES D'ALUMNES ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA - ESPAI EDUCATIU 48901 750DTE S.ANDREU 15S00867 G58199696 ASOC.VECINOS BUEN PASTOR DE BARCELO PROMOCION SOCIAL DE LA DONA 48901 300DTE S.ANDREU 15S00876 G58424920 APA EP. POMPEU I FABRA ACTIVITATS DIVERSES DE L'AMPA 48901 900DTE S.ANDREU 15S01090 G60568771 L'ORFEO L'ECO DE CATALUNYA ACTIVITATS DE L'ORFEÓ L'ECO DE CATALUNYA 48901 550DTE S.ANDREU 15S00740 G61191755 ASSOCIACIO CASAL GENT GRAN BON PAST CASAL DE GENT GRAN BON PASTOR 48901 3.000DTE S.ANDREU 15S00986 G62238605 ASSOC TEATRAL COMPANYIA LA JARRA AZ DINAMITZACIÓ ESCÈNICA 48901 2.160DTE S.ANDREU 15S00791 R5800133J PARRÒQUIA SANT PACIÀ REBOST SOLIDARI D'ALIMENTS 48901 1.790DTE S.ANDREU 15S01012 V61823316 CENTRE CULTURAL ANDALUS BARO DE VIV SEVILLANAS 48901 1.400DTE S.ANDREU 15S00727 G65105793 ASSOCIACIÓ BEACH TENNIS CATALU 6É OBERT INTERNACIONAL DE GYM RACKET VILA DE SANT 48901 500DTE S.ANDREU 15S01897 G60648201 AGRUPACIO DE GENT GRAN DE TRIN DINAMITZACIO GENT GRAN TRINITAT VELLA 48901 350DTE S.ANDREU 15S00975 G59117820 PEÑA BARCELONISTA BUEN PASTOR FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA A TRAVÉS DE L'ESPORT 48901 450DTE S.ANDREU 15S01369 G08722308 AMPA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS XI TALLER DE PUZZLES EN FAMILIA 48901 175DTE S.ANDREU 15S01367 G65339350 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ARRELS CONGRÉS "BÀSQUET AL CONGRÉS" 48901 200DTE S.ANDREU 15S01370 G65339350 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ARRELS CONGRÉS "XII DIADA ESPORTIVA AE ARRELS CONGRÉS" 48901 250DTE S.ANDREU 15S01582 G64498181 COMPANYIA LA LÍRICA DE SANT ANDREU TEMPORADA 2015 48901 500DTE S.ANDREU 15S01371 G65530925 ASSOC. M.I P.ESCOLA BRESSOL ICARIA FOMENT DE L'ACTIVITAT DE L'AMPA 48901 300DTE S.ANDREU 15S00223 G62270038 COMISSIO DE FESTES DE TRINITAT VELL CALENDARI FESTIU DE TRINITAT VELLA 48901 8.500DTE S.ANDREU 15S01374 G63277784 ASSOC CATAL DE MALALTIES NEUROMUSCU FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA ADAPTADA A PERSONE 48901 1.050DTE S.ANDREU 15S01838 G83117374 FUNDACION SECRETARIADO GENERAL GITA ACCIO I SERVEIS PER A LA INCLUSIO RROM 48901 3.000DTE S.ANDREU 15S04379 V58498718 CENTRE ESPORTIU SAGRERENC ESPORTS - ACTES I COMPETICIONS ESPORTIVES I ESDEVE 48901 2.000DTE S.ANDREU 15S01321 G62180864 ASSOCIACIO DE VEINS DE SANT ANDREU FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I FOMENT DE LA 48901 500DTE S.ANDREU 15S01842 G58068578 AMPA ESCOLA ESPERANÇA CELEBRACIÓ DEL 50È ANIVERSARI DE L'ESCOLA 48901 500DTE S.ANDREU 15S01186 G08853228 A.P.A. C.P. EL SAGRER ACTIVITATS CULTURALS I SETMANA ESPORTIVA PER A TOT 48901 550DTE S.ANDREU 15S01329 G58228016 COMISSIO DE FESTES DE LA BARRIADA D SEGON CAP DE SETMANA FESTA MAJOR CONGRÉS 2015 48901 3.400DTE S.ANDREU 15S01837 G58931106 AMPA COL.LEGI DE LA SAGRADA FAMILIA TEMPORADA ESPORTIVA 48901 300DTE S.ANDREU 15S00769 G59535609 CASAL CATOLIC S.ANDREU PALOM OPEN DE TENNIS DE TAULA MEMORIAL ENRIC MINGUILLON 48901 1.500

61

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (62)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE S.ANDREU 15S00945 G60304862 ASSOC. SOCIAL ANDRÒMINES DE MONTCAD PARTICIPA AMB ANDROMINES PER AVANÇAR CAP A L'EXCEL 48901 500DTE S.ANDREU 15S01365 G62260211 BON PAS DE BALL - BALLS DE SALÓ DELBON PASTOR TALLER DE TEATRE + PROGRAMACIO D'ACTIVITATS ORDINA 48901 600DTE S.ANDREU 15S01844 G63253819 AVIS BARRI DEFENSA INQUILINOS BONPA FOMENT SOCIO CULTURAL 48901 500DTE S.ANDREU 15S01379 G63629067 AMPA CEIP EULàLIA BOTA FOMENT DE LES ACTIVITATS DEL AMPA 48901 800DTE S.ANDREU 15S00141 G64369051 A.E. ESCOLARM IES L¿ALZINA DE BARCE ACTIVITATS ESPORTIVES 2014/2015 48901 550DTE S.ANDREU 15S01338 G64902588 AMPA LA MAQUINISTA PROJECTE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 48901 800DTE S.ANDREU 15S00884 G61642666 ASSOCIACIO DE DONES PALAS ATEN PER UNA SOCIETAT SENSE DESIGUALTATS DE GENERE NI Q 48901 1.250DTE S.ANDREU 15S00132 G64362437 GATS-GRUP AMATEUR DE TEATRE LA CREACIÓ I ACTIVITATS TEATRALS 48901 430DTE S.ANDREU 15S01281 G65892291 ASS. COLLA DIABLES MERCADAL INFERNA PROMOCIÓ D'ACTIVITATS EN L'ÀMBIT DE LA CULTUR 48901 850DTE S.ANDREU 15S01394 G98251051 ASOC. AMIGOS MIRA ESPAÑA TORNEO RELÁMPAGO DE FUTBOL "COPA DE VALORES" 48901 400DTE S.ANDREU 15S00730 G65823171 CLUB DE FUTBOL BESOS BARÓ DE VIVER EQUIPO AMATEUR COMPETICIÓ TERRITORIAL TERCERA CAT 48901 500DTE S.ANDREU 15S01376 G66288960 NOVA ASOC.VEINS I VEINES PI MARAGAL PARTICIPA BARO DE VIVER 48901 1.300DTE S.ANDREU 15S01322 G66307117 ASS GRAELLS I CAPGROSSOS BON PASTORFEM SOR PRESENTACIO DE L'ENTITAT 48901 200DTE S.ANDREU 15S01181 G08494320 CLUB NATACIO SANT ANDREU CURSA SANT ANDREU 48901 1.350DTE S.ANDREU 15S01391 G58249855 AGRUPAMENT ESCOLTA AZIMUT PRIMERS AUXILIS I CONSCIÈNCIA EN LA SALUT 48901 150DTE S.ANDREU 15S01389 G58249855 AGRUPAMENT ESCOLTA AZIMUT ACTIVITATS DE COHESIÓ AMB EL BARRI 48901 200DTE S.ANDREU 15S01665 G58502204 A.P.A. ESCOLA MUNICIPAL TURà BLAU PROJECTE D'ACTIVITATS PRÒPIES DE L'AMPA TURÓ BLAU 48901 850DTE S.ANDREU 15S01182 G58013160 CLUB PATI CONGRÈS DE BARCELONA PATINATGE AL CLUB PATÍ CONGRÉS 48901 2.000DTE S.ANDREU 15S01273 G58460338 ENTIDAD ASOC. VECINOS ZONASUR DE SA PROGRAMA ANUAL D'ACTIVITATS 48901 1.000DTE S.ANDREU 15S00974 G58694852 CENTRE D'ESTUDIS IGNASI IGLESIAS PUBLICACIONS FINESTRELLES - PATRIMONI ARTISTI 48901 3.390DTE S.ANDREU 15S01587 G59331470 GRUP DE DIABLES TRINIFOC CICLE FESTIU CULTURAL TRINIFOC 2015 48901 2.000DTE S.ANDREU 15S01284 G59436287 COMISSIO DE FESTES SAGRERA CALENDARI FESTIU I CURSA DE LA SAGRERA 48901 11.000DTE S.ANDREU 15S00983 G62238605 ASSOC TEATRAL COMPANYIA LA JARRA AZ DRAMATÚRGIA CONTRA LA CRISI. PIIGS JOVE 48901 1.400DTE S.ANDREU 15S01906 G62823000 GRUPS D'AMICS GAIS, LESBIANES,TRANSEXUALS I BIS REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I PARTICIPACIÓ A SANT AND 48901 300DTE S.ANDREU 15S00133 G62951041 ASSOCIACIO DE PUNTAIRES DE SANT AND DIFUSIÓ DE LES PUNTES DE COIXÍ. CREACIÓ I DISSENY 48901 1.300DTE S.ANDREU 15S00756 G64229511 AMICS DE LA FABRA I COATS SORTIDES I CONEIXEMENTS CULTURALS 48901 1.830DTE S.ANDREU 15S00755 G64229511 AMICS DE LA FABRA I COATS GRAN FESTA INFANTIL 48901 200DTE S.ANDREU 15S00724 G64404874 TIMBALERS DE SANT ANDREU ANIMACIÓ I PARTICIPACIÓ MUSICAL 48901 600DTE S.ANDREU 15S00873 R0800055F CONGREG.HERMANOS ESC.CRISTIANAS-DTO ESPLAI EL DROP - PROGRAMA D'ACTIVITATS DE LLEURE, 48901 700DTE S.ANDREU 15S01638 G08575680 HOGAR CENTRO CASTELLANO LEONÉS DE B PARTICIPACIÓ EN ACTES DEL DISTRICTE 48901 400DTE S.ANDREU 15S01588 L. A.MARIA EUGENIA COORDINADORA TRINIVE CULTURAL - ACTIVITAT ANUAL DE 48901 1.000DTE S.ANDREU 15S00874 G58215955 ASSOCIACIO DE VEINS DEL BARRI NAVAS FEM BARRI 48901 2.730DTE S.ANDREU 15S00872 G58215955 ASSOCIACIO DE VEINS DEL BARRI NAVAS PESSEBRE VIVENT 48901 1.800DTE S.ANDREU 15S01345 G58302852 APA IES DOCTOR PUIGVERT FOMENT D'ACTIVITATS DE L'AMPA 48901 450DTE S.ANDREU 15S01663 G58727124 ASSOCIACIO P.A.C.P.MESTREE. GIBERT FESTA DE LA SOLIDARITAT 48901 150DTE S.ANDREU 15S01356 G63161830 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA AR CEL·LEBRACIÓ XXIX TROFEU TRANGULAR FUTBOL SALA ARR 48901 900DTE S.ANDREU 15S01449 G63161830 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA AR PROMOCIÓ DE L'ESPORT ESCOLAR EN L'ÀMBIT DE LA CIUT 48901 300DTE S.ANDREU 15S00137 G61346151 DRAC I DIABLES DE LA SAGRERA FEM CREIXER LA CULTURA POPULAR DE LA SAGRERA 48901 500DTE S.ANDREU 15S01578 G58068578 AMPA ESCOLA ESPERANÇA TALLER DE TEATRE COM A FORMA D'EXPRESSIÓ CULTURAL 48901 450DTE S.ANDREU 15S01364 G43268077 COORDINADORA BALL DE BASTONS CATALU TALLERS DE BASTONS I 4A BASTONADA A CAN GALTA 48901 250DTE S.ANDREU 15S00870 G58071291 ASSOCIACIÓ DE VEINS CONGRES-INDIANS DIADA GEGANTERA 48901 500DTE S.ANDREU 15S01332 G58228016 COMISSIO DE FESTES DE LA BARRIADA D XXI MILLA URBANA CONGRÉS 48901 1.000DTE S.ANDREU 15S01664 G58351917 A.P.A. RAMON Y CAJAL E.P. TALLERS FAMILIARS 48901 950DTE S.ANDREU 15S00770 G58640822 ASSOC. TRINITAT VELLA VEINS FESTA MULTICULTURAL 48901 1.350DTE S.ANDREU 15S00773 G59535609 CASAL CATOLIC S.ANDREU PALOM ELS PASTORETS DEL CASAL 48901 2.750DTE S.ANDREU 15S01955 G60099702 ASSOCIACIO VOLUNTARIS 2.000 DIFUSIO DEL VOLUNTARIAT CIVIC A SANT ANDREU 48901 800DTE S.ANDREU 15S02272 G60447000 ALBA LACTANCIA MATERNA LA CIUTAT I LES DONES EN PERÍODE D'EMBARÀS, MATERN 48901 750DTE S.ANDREU 15S00757 G60872371 CLUB DEPORTIVO RAPID BOSCO PETANCA 48901 400

62

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (63)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE S.ANDREU 15S01328 G63479562 AMPA CEIP BARO DE VIVER AMPA ESCOLA BARÓ DE VIVER (CASTANYADA, NADAL...) 48901 1.500DTE S.ANDREU 15S00150 R5800133J PARRÒQUIA SANT PACIÀ ACTIVITATS DE L'ESPLAI 48901 800DTE S.ANDREU 15S01900 V59474478 COMISION DE FIESTAS BARO DE VIVER CICLE FESTIU POPULAR DEL BARRI DE BARÓ DE VIVER 48901 3.000DTE S.ANDREU 15S01334 G58556135 A.P.A. ESCOLA PARROQUIAL BON P PROJECTE FEAC I ACTIVITATS DEL AMPA 48901 750DTE S.ANDREU 15S00774 G65776346 TRINITAT VELLAASS. COLLA DE GEGANTS I CAPGROSENGRESCA'T AMB LA COLLA !!! 48901 1.000DTE S.ANDREU 15S01044 G66421330 TUKANTU ACTIVITAT ANUAL DE L'ENTITAT 48901 300DTE S.ANDREU 15S01347 G08631574 ASOC. REHABILITACION ENFERMOS PSIQU L'INSERCIO SOCIAL COM A EINA DE CAPACITACIO I SEN 48901 500DTE S.ANDREU 15S01401 G58387267 MOVI.INFANTIL JUV.D'ACCIOCATOLICA D NO ET RENDEIXIS 48901 700DTE S.ANDREU 15S01395 G58387267 MOVI.INFANTIL JUV.D'ACCIOCATOLICA D CAMPANYA 2015 "NO ET RENDEIXIS. CONEIX I ACTUA". 48901 500DTE S.ANDREU 15S01335 G59546556 FUNDACIO PRIVADA TRINIJOVE CENTRE DE RECURSOS SOCIOLABORALS 48901 5.800DTE S.ANDREU 15S01973 G60931888 CENTRE JUVENIL SANT ANDREU PROJECTES ANUAL D'ACTIVITATS (TALLERS DE CUINA, T 48901 850DTE S.ANDREU 15S02938 G64007404 F.PRIV.CAT.PREVENCIO RESIDUS/CONSUM XARXA DE COMERÇ VERD DE SANT ANDREU 48901 400DTE S.ANDREU 15S01905 R0800197F PARROQUIA SANT JOAN BOSCO EN P ESPLAI I CENTRE JUVENIL 48901 700DTE S.ANDREU 15S01843 G62414180 FORN DE TEATRE PA'TOTHOM JO I ELS ALTRES. TEATRE COM A RECOLZAMENT A ESTAME 48901 1.800DTE S.ANDREU 15S02933 G63919716 ASOC.MÚSICOS POR PAZ Y INTEGRACION VEUS I MUSICA PER A LA INTEGRACIO 48901 750DTE S.ANDREU 15S01025 G58036781 ASOC.ANTIC BARRI DELS INDIANS TALLERS EDUCATIUS 48901 1.000DTE S.ANDREU 15S00871 G58071291 ASSOCIACIÓ DE VEINS CONGRES-INDIANS EDICIO I PUBLICACIO DEL BUTLLETI INFORMATIU DE L' 48901 300DTE S.ANDREU 15S00117 G58441312 ASOC.VECINOS SAN ANDRES FOMENT DEL ASSOCIACIONISME I PROMOCIO DE LA P 48901 1.350DTE S.ANDREU 15S01266 G59669606 GRUP DONES TRINITAT VELLA ACTIVITAT ANUAL DE L'ENTITAT (VIOLENCIES DE GENERE 48901 2.250DTE S.ANDREU 15S01380 G59912105 LA SATANICA DE SANT ANDREU DIFUSIÓ DE LA CULTURA DEL FOC 48901 6.200DTE S.ANDREU 15S01361 G60105673 ASS.PARES I MARES D'ALUMNES COL. PE PROJECTE D'ACTIVITAS D'AMPA I AMPLIACIO DE FIGURE 48901 650DTE S.ANDREU 15S01447 G60855996 ASS.ALUMNES IES DR.PUIGVERT PARTICIPACIÓ ACTIVA DE L'ALUMNAT EN LA VIDA DEL CE 48901 900DTE S.ANDREU 15S00131 G61123410 CLIP TEATRES 2015: TEMPORADA TEATRAL DE PULSIONS 48901 1.050DTE S.ANDREU 15S00145 G61174777 BASCONIAASSOCIACIO CASAL GENT GRAN BAS PROMOCIÓ I ATENCIÓ A LA GENT GRAN 48901 2.600DTE S.ANDREU 15S01033 G61353520 BRUIXES I DIABLES DE BON PASTOR RENOVACIÓ LOCAL, BANDA, BESTIA I ATREZZO 48901 600DTE S.ANDREU 15S01377 G64899198 SAHANDREU SANT ANDREU SOLIDARI POBL PROGRAMA ANUAL PROJECTES 48901 1.200DTE S.ANDREU 15S01165 G65038705 ASSOCIACIÓ COMISSIÓ PER LA RECERCA RECERCA I DIVULGACIO DE LA MEMORIA DEL BARRI DE LA 48901 550DTE S.ANDREU 15S00744 R5800133J PARRÒQUIA SANT PACIÀ TRANSPORT ESCOLAR BAJO LEMPA-EL SALVADOR 48901 800DTE S.ANDREU 15S00895 V59991356 CENTRE CULTURAL ANDALÚS DEL BON PAS CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE BUEN PASTOR 48901 1.750DTE S.ANDREU 15S00222 G65245805 ASSOCIACIÓ PHOTOSAGRERA PROMOVER LA AFICIÓN CULTURAL DE LA FOTOGRAFÍA 48901 500DTE S.ANDREU 15S04354 G65048977 ASSOCIACIO ARTETERAPIA ARTENEA ACTUA!ARTSFESTIVAL 2015 48901 300DTE S.ANDREU 15S00135 G59323501 CORAL TRINITAT VELLA CANT CORAL 48901 1.600DTE S.ANDREU 15S01909 G65688780 RROMANE SIKLYOVNE (ASS. JOVES PLA D'ACTUACIONS 2015 48901 600DTE S.ANDREU 15S01333 G66138140 ASS. VEINS I VEINES LA MAQUINISTA PROJECTE DE COMUNICACIÓ, COHESIÓ I SOLIDARITAT AL 48901 500DTE S.ANDREU 15S01337 G59546556 FUNDACIO PRIVADA TRINIJOVE INTEGRACIÓ DE PARES INFANTS EN RISC TRINIJOVE 48901 1.900DTE S.ANDREU 15S01647 G58727124 ASSOCIACIO P.A.C.P.MESTREE. GIBERT ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS 48901 500DTE S.ANDREU 15S01899 G63435333 AMPA EL CAMINET DEL BESOS TÚNEL GRIMPADOR 48901 300DTE S.ANDREU 15S00868 G59535609 CASAL CATOLIC S.ANDREU PALOM FOMENT DE LA DANSA TRADICIONAL CATALANA 48901 600DTE S.ANDREU 15S00869 G59535609 CASAL CATOLIC S.ANDREU PALOM ESCOLA D'ESCACS 48901 2.500DTE S.ANDREU 15S00801 G61239257 ASSOCIACIO CASAL GENT GRAN BARO DE CASAL DE GENT GRAN BARÓ DE VIVER 48901 3.100DTE S.ANDREU 15S01445 G61444568 APA SES JOSEP COMAS I SOLA FOMENT ACTIVITATS ANUALS AMPA 48901 950DTE S.ANDREU 15S01966 G62823000 GRUPS D'AMICS GAIS, LESBIANES,TRANSEXUALS I BIS XI CONCURS DE FOTOGRAFIA GRUP D'AMICS GAIS, LESBIA 48901 1.000DTE S.ANDREU 15S01375 G64973449 BARCELONA ATLETISME CLUB PROMOCIÓ ATLETISME EXTRAESCOLAR A ESCOLES DE SANT 48901 1.000DTE S.ANDREU 15S00144 R5800212B CASAL PARROQUIAL CRIST REI ESPLAI 'LA SAGRERA' 48901 950DTE S.ANDREU 15S00864 G65265712 ASSOCIACIÓ BANC DEL TEMPS DEL TALLERS I ACTIVITATS DEL BANC DEL TEMPS DEL BON PA 48901 800DTE S.ANDREU 15S01201 G65173056 ASSOC. FAMILIES D'ALUMNES CEIP CONSOLIDACIO GEGANTS I TABALS INFANTILS DE CAN FAB 48901 550DTE S.ANDREU 15S01585 G65842841 ASS. CORAL AMICS DEL BON PASTOR APRENENTATGE DEL CANT CORAL 48901 300DTE S.ANDREU 15S01378 G65730129 SANT ANDREU CRICKET CLUB PARTICIPACIÓ LLIGA CATALANA DE CRIQUET JUNIOR 2015 48901 500

63

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (64)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE S.ANDREU 15S00781 G59573451 CLUB PETANCA TRINIDAD ACTIVITAT ANUAL DE L'ENTITAT (TORNEIG DE PETANCA, 48901 500DTE S.ANDREU 15S00638 G65344665 COMPARSA DE JAVIER LLENAS ACTIVITAT ANUAL DE L'ENTITAT (PARTICIPACIÓ I ORGAN 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02706 G08932675 ASSOC. SANT MARTI ESPORT TROBADA ESPORTIVA DE LA GENT GRAN DEL DISTRICTE DE 48901 3.000DTE S.MARTÍ 15S02705 G08932675 ASSOC. SANT MARTI ESPORT FESTA CLOENDA CAMPUS ESPORTIU SOLIDARI LA PAU 48901 500DTE S.MARTÍ 15S01845 G59335166 CIVIC INICIAT.SOCIAL.EMPLEO. CTRO.I ANÀLISI DE FACTORS D'INCLUSIÓ / EXCLUSIÓ SOCIAL 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02797 G64007404 F.PRIV.CAT.PREVENCIO RESIDUS/CONSUM COMERC VERD A SANT MARTI 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02703 G58432584 GRUP BARNACLUB BASQUET ACTES CONMEMORATIUS CELEBRACIO 50 ANIVERSARI 48901 500DTE S.MARTÍ 15S02704 G58439589 CLUB ESPORTIU MONOPOL FUTBOL AMATEUR 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S04376 G08917635 FOMENT MARTINENC ESCOLA D'ESCACS PER A NENES I NENS 48901 450DTE S.MARTÍ 15S01785 G08917635 FOMENT MARTINENC 34 COPNCURS LITERARI DANT JODRI DE LA SECCION DE L 48901 600DTE S.MARTÍ 15S01822 G08917635 FOMENT MARTINENC GRUP MUSIDANSI 48901 600DTE S.MARTÍ 15S01141 G58042599 ASOC.VECINOS GRUPO LA PAZ ATURATS EN MOVIMENT 48901 1.800DTE S.MARTÍ 15S00924 G58315672 ASSO.CULTURAL RECRE.LA PAU DE BARCE 3ER CAMPIONAT DE KARATE A.C.R LA PAU 48901 400DTE S.MARTÍ 15S02782 G58429382 ASSOCIACIÓ VEÏNS I VEÏNES EL BESOS PARTICIPEM!!! 48901 1.500DTE S.MARTÍ 15S02158 G58500638 ASSOCIACIÓ MUSICAL GERMINANS CONCERT D'ESTIU I NADAL/REIS 2015 DE MÚSICA DE CAM 48901 1.500DTE S.MARTÍ 15S02666 G58624669 ASOC. VV. PARC DE LA CIUTADELLA ACTIVITATS DEL CALENDARI LUDIC FESTIU DEL BARRI 48901 300DTE S.MARTÍ 15S00964 G58724253 ASOC. VECINOS SAN MARTIN DE PROVENÇ FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01131 G60332327 ASS.VEINS I VEINES DE LA VILA OLIMP ASSOCIACIO DE VEINS I VEINES DE LA VILA OLIMPICA 48901 850DTE S.MARTÍ 15S01162 G60421948 ASSOC. CASAL D'AVIS DEL PARC ASSOCC. CASAL D' AVIS DEL PARC- SANDARU 48901 4.500DTE S.MARTÍ 15S02753 G60422201 ASSOC. CASAL D'AVIS JOAN MARAGALL DINAMITZACIÓ, PROMOCIÓ I ATENCIÓ A LA GENT GRAN 48901 9.015DTE S.MARTÍ 15S00920 G63101406 FALCONS DE BARCELONA FALCONS DE BARCELONA-PROM.CENTRES EDUCATIUS 48901 2.000DTE S.MARTÍ 15S01788 G63518161 FUNDACIO PRIVADA ORFEO MARTINE TEMPORADA SARSUELA 2015 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01127 G64408990 ASSOC COOPERACIó INTERNACIONALNORD-SUD (CONCONOSUD VERS LA CIUTADANIA 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01796 V58620717 CORAL DEL JONCAR ACTIVITATS CORAL 2015 48901 1.300DTE S.MARTÍ 15S02684 G65245136 ASOC CLUB SOCIAL M.G. MOHICANO VI FESTA POPULAR MOTERA MOHICANOS M.G.PUEBLO NUEVO 48901 500DTE S.MARTÍ 15S00953 G58035445 A.P.A. LA FARIGOLA C.P. SERVEI DE CONSERGERIA 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02784 G65338493 FEDERACIO ASSOC.COMERC.EIX POBLENOU FESTES I COMERÇ 48901 2.750DTE S.MARTÍ 15S02746 G58043548 ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DELDEL CEIP BAC XARXA CLAU 48901 500DTE S.MARTÍ 15S01847 G66316456 ASSOC. CULTUR I SOCIAL ART ST. MART CONCERTS SOLIDARIS 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01866 G60517877 ASSOCIACIÓ CORAL LA FLAMA DINAMITZACIÓ ASSOCIACIÓ CORAL LA FLAMA 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02775 G65589111 ASSOC. LA FABRICA DEL MARÍTIM CICLE DE FESTES 2015-LA FABRICA 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02760 A59835454 ICARIA INCIATIVES SOCIALS SAL PARTICIPEM AL DISTRICTE ¡ USUARIS C.O BOGATELL 48901 600DTE S.MARTÍ 15S02776 G58308081 LA FARINERA ATENEU DEL CLOT DE BARC FORUM JOVE PARTICIPA ! 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02762 G58580143 FUNDACIO PERE MITJANS FEM CULTURA A BARCELONA 48901 600DTE S.MARTÍ 15S02723 G63018873 CLUB D'ATLETISME CANALETES (SANT MA ACTIVITAT FEDERADA ATLETISME MARBELLA 2015 48901 2.000DTE S.MARTÍ 15S01137 R5800643H PARROQUIA DEL PATRIARCA ABRAHAM ESPALI ANUAL AMB FREQÜÈNCIA SETMANAL 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02725 G61258935 CLUB ESPORTIU ESBONAT I AMISTATDE BARCELONA L'ESPORT ADAPTAT: LLEURE I SALUT PER A PERSONES AF 48901 400DTE S.MARTÍ 15S01831 G61193702 ASSOC.FAM,ALUM,TREB I USUARIS DE B. ESPLAI DELS DISSABTES 48901 500DTE S.MARTÍ 15S00956 G64210958 ASSOCIACIÓ DE VEINS DEL FRONT MARIT PARTICIPACIO CIUTADANA IASSOCIACIONISME 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01787 G08917635 FOMENT MARTINENC REPRESENTACIÓ DE L'OBRA ELS PASTORETS TEMPORADA 20 48901 700DTE S.MARTÍ 15S01797 G08917635 FOMENT MARTINENC LA CULTURA PELS SOCIS - ACTIVITAS CULTURALS PEL BA 48901 700DTE S.MARTÍ 15S01145 G58227083 ASSO.VEINS CLOT-CAMP ARPA 40 ANIVERSARI DE L' ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES D 48901 900DTE S.MARTÍ 15S00923 G58472564 ASOC.VECINOS MARESMA PROYECTE D'ACTIVITATS 2015 48901 5.600DTE S.MARTÍ 15S02793 G58624669 ASOC. VV. PARC DE LA CIUTADELLA FUNCIONAMENT AAVV I MANTENIMENT LOCAL 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S00929 G58763129 CLUB D'ESCACS SANT MARTI ESCACS PER TOTHOM 48901 5.000DTE S.MARTÍ 15S02663 G58900911 PETIT BALLET DE BARCELONA FOMENT DE LA DANSA CLASICA I POPULAR 48901 2.300DTE S.MARTÍ 15S02719 G59325639 AGRUPAMENT ESCOLTA RAKXA XXI 12 HORES DE FUTBOL SALA 48901 250DTE S.MARTÍ 15S00938 G60393394 BARCELONA UROLOKI EL PATI A SANT MARTI 7 48901 800

64

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (65)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE S.MARTÍ 15S01156 G60422193 ASSOC. CASAL D'AVIS PARAGUAI-PERU GESTIO I DINAMITZACIO CASAL GENT GRAN PARAGUAI PER 48901 9.015DTE S.MARTÍ 15S00913 G62150404 ASOC COMERCIANTS CANTABRIA-PONT TRE PROJECTES ARTIOSTICS I CULTURALS QUE FOMENTIN LA C 48901 1.650DTE S.MARTÍ 15S02771 G63417661 ASS COM PARES I MARES CASAL INF VAI NIT D'ANIMES EL BESOS 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01801 G63518161 FUNDACIO PRIVADA ORFEO MARTINE ACTIVITATS COLLA DE GEGANTS DEL CLOT 2015 48901 850DTE S.MARTÍ 15S02721 G64197312 BARCELONA TSUNAMIS PROMOCIÓ DEL HOQUEI LINIA A LA VILA OLIMPICA 48901 1.700DTE S.MARTÍ 15S00900 G64796592 ASSOCIACIÓ ARTISTES CLOT-CAMP ARPA EXPOSICIONS DEL'ASSOCIACIO D'ARTISTES 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01158 G60611589 CENTRE CULTURAL DE FORMACIÓ IOCUPACIÓ PROFE A TU LADO 48901 4.800DTE S.MARTÍ 15S04375 G58807058 C F AMERICÀ POBLENOU BUFALS PRACTICA ESPORTIVA DEL FUTBOL AMERICA A LA CIUTAT 48901 2.000DTE S.MARTÍ 15S03854 G64363633 DIFUSOR, ASSOCIACIÓ CULTURAL OPENWALLS SHOWCASE SANT MARTI 2015 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02734 G08851859 AMPA ESCOLA PUBLICA BRASIL DINAMITZACIO DE LES ACTIVITATSDE L'AMPA ESCOLA BRA 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02805 G65543209 ASS. CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA 13 FESTA INTERCULTURAL- UN POBLENOU DE TOTS COLORS 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02674 G58238783 ASSOC CULTUR CENTRO ANDALUZ COMARCAESTEPA FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL MITJANÇANT INICIATIVES 48901 1.400DTE S.MARTÍ 15S01146 G64721038 FUNDACIO PRIVADA EL XOP ELABORACIÓ REVISTA INFOXOP 48901 400DTE S.MARTÍ 15S02736 G64684517 AMPA CEIP FLUVIA GESTIÓ DE L'AMPA 48901 750DTE S.MARTÍ 15S00952 G59438093 A P A DEL COL.LEGI VERNS FESTA 25È ANIVERSARI ESCOLA VERNS 48901 800DTE S.MARTÍ 15S01830 G08393936 ASOCIACIÓ DE PARÀLISI CEREBRAL ASPA CONSELL DE REDACCIO: REVISTA 48901 400DTE S.MARTÍ 15S02749 G58308081 LA FARINERA ATENEU DEL CLOT DE BARC DIUMENGES EN FAMILIA 48901 775DTE S.MARTÍ 15S02709 OMIA,EMPRES UNIO ESPORTIVA VILA OLIMPICA ESCOLA D'ESCACS 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01791 G08917635 FOMENT MARTINENC TROBADA DE CORALS DE PRIMAVERA 48901 650DTE S.MARTÍ 15S01786 G08917635 FOMENT MARTINENC COR DE GOSPEL DEL FOMENT MARTINENC 48901 400DTE S.MARTÍ 15S00955 G58047044 ASSOC.PARES ALUMNES I.B.JUAN D'AUST XVI CONGRES TREBALLS DE RECERCA DE BATX. DEL DISTR 48901 3.500DTE S.MARTÍ 15S00937 G58315672 ASSO.CULTURAL RECRE.LA PAU DE BARCE SEMINARIS DE DEFENSA PERSONAL PER DONES 48901 250DTE S.MARTÍ 15S02794 G58429382 ASSOCIACIÓ VEÏNS I VEÏNES EL BESOS FUNCIONAMENT ORDINARI 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01130 G58435975 ASSOC. VEÏNS POBLE NOU PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 48901 1.800DTE S.MARTÍ 15S01869 G58839358 ASSOC. ALUMNES ADULTS "LA PAU" FESTES POPULARS I TRADICIONALS 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02768 G59325639 AGRUPAMENT ESCOLTA RAKXA PLA ANUAL DESENVOLUPAMENT 2015 48901 1.200DTE S.MARTÍ 15S00898 G61141594 AGRUPACION MUSICAL DEL TAXI CONCERTS MUSICALS EN DIRECTE 48901 1.500DTE S.MARTÍ 15S00897 G62421839 TALLERES BELL ART APRENDIZAJE Y CLASES DE DIBUJO Y PINTURA 2015 48901 815DTE S.MARTÍ 15S02779 G62962253 AAVV LA PALMERA CENTRO DINAMIZACIÓN RAMBLA GUIPUSCOA 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02786 G63374052 FEDERACIO ENTITATS POBLENOU FESTES DE MAIG AL POBLENOU 2015 48901 1.450DTE S.MARTÍ 15S01138 R0800504C PARROQUIA SANTA MARIA DEL TAULAT ESPLAI MOVI POBLENOU 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S04351 G73600553 FUNDACIÓN CEPAIM ACCION INTEGRALCON MIGRANTMIRADAS CRUZADAS 48901 600DTE S.MARTÍ 15S02691 G60405800 AMPA COL·LEGI PUB.MIRALLETES APROPA'T A LA CULTURA AMB L' AMPA 48901 500DTE S.MARTÍ 15S01817 G08851909 APA COLEGIO PUBLICO ANTONI BRU LA MÚSICA COM A MITJA D'EXPRESSIO I CONVIVÈNCIA 48901 800DTE S.MARTÍ 15S00932 G65417644 CLUB ESPORTIU VINCIT-PROVENÇALENC PLA DE TREBALL PER A LA TEMPORADA 2015 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01805 G65068959 CLUB DE BITLLES CATALANES CAMP DE L ACTIVITATS GENERALS BITLLES CATALANES 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02667 G65543209 ASS. CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA CELEBRACIO DEL 5 ANIVERSARI DEL CASAL DE BARRI BAC 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01793 G65843096 ASSOCIACIO POBLE NOU URBAN DISTRIC URBAN DISTRICT FESTIVAL 48901 2.700DTE S.MARTÍ 15S01848 G65843096 ASSOCIACIO POBLE NOU URBAN DISTRIC POBLENOU URBAN DISTRICT ASSOC 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01818 G64492515 AMPA COL.LEGI SAGRAT COR BESÒS PAS A PAS AMB TU 48901 900DTE S.MARTÍ 15S01811 G65717324 AFA ESCOLA BRESSOL COBI EL PATI COM ESPAI LUDIC D'EXPERIMENTACIO I D'APREN 48901 600DTE S.MARTÍ 15S02731 G58935255 AMPA LA PALMERA CLAU 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01850 G66316456 ASSOC. CULTUR I SOCIAL ART ST. MART FOMENT DE LA CULTURA CATALANA I TRADICIONS 48901 700DTE S.MARTÍ 15S02662 G66078072 DONES DE MANUALITATS TRAJANA ESPAI ARTISTIC DE DONES 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02763 G66428756 ASSOC. BANC DEL TEMPS DE SANT MARTÍ INTERCANVI DE SERVEIS I AJUTS MUTU ENTRE ELS USUAR 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02707 G08932675 ASSOC. SANT MARTI ESPORT TROBADES ESCOLES ESPORTIVES DTE SANT MARTÍ. 48901 300DTE S.MARTÍ 15S00922 G60251006 COLLA DEL DRAC DEL POBLE NOU FUNCIONAMENT ANUAL 2014 48901 1.200DTE S.MARTÍ 15S00931 G62719935 FUNDACIO JUPITER JUPITER 2015 48901 1.500

65

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (66)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE S.MARTÍ 15S02710 OMIA,EMPRES UNIO ESPORTIVA VILA OLIMPICA ESCOLA DE BASQUET 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02803 G63645808 JOCVIU ASSOCIACIO TEMPS D'OCI X INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT I/O 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01161 F08505323 TALLER XOP SDAD COOPCATALANA L ACTIVITATS INTEGRADORES DE LA CIUTAT 48901 1.350DTE S.MARTÍ 15S01799 G08917635 FOMENT MARTINENC ESCOLA DE TEATRE INFANTIL ABRAXETES 48901 650DTE S.MARTÍ 15S01128 G08938482 AA.VV. VERNEDA BAJA VIA TRAJANA DE MANTENIMENT 48901 1.100DTE S.MARTÍ 15S02795 G08939670 ASOC.VECINOS LA VERNEDA ALTA DE BAR FUNCIONAMENT ORDINARI ASSOCIACIÓ 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01810 G58036732 AMPA CEIP ACACIES CAP NEN NI NENA SENSE COLONIES 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02780 G58260266 HEURA DE BARCELONA FORMACIO I PARTICIPACIO DE LES DONES: MOTOR DE TRA 48901 700DTE S.MARTÍ 15S01168 G58305228 CASAL AVIS "PALMERA S.MARTI" GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL CASAL D' AVIS LA PALMER 48901 3.000DTE S.MARTÍ 15S00959 G58384199 ASSO.CULT.I REC.COMISSIONSFESTES CA FOMENT DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 48901 51.100DTE S.MARTÍ 15S01169 G58394172 ASOC.VECINOS GRAN VIA-ESPRONCEDA-PE HOMENATGE 3A EDAT 48901 500DTE S.MARTÍ 15S02714 G58425232 AGRUPACIO EXCURSION ICARIA ACTIVITATS ANUALS 2015 48901 500DTE S.MARTÍ 15S01147 G58435975 ASSOC. VEÏNS POBLE NOU FEINA A FER 48901 500DTE S.MARTÍ 15S01149 G59934265 LA TELA DE PENELOPE ATENCION SOCIAL DE LA MUJER 48901 1.300DTE S.MARTÍ 15S01143 G60332327 ASS.VEINS I VEINES DE LA VILA OLIMP FUNCIONAMENT ORDINARI DE L'ASSOCIACIO 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01172 G60422235 ASSOC. CASAL D'AVIS SANT MARTI GESTIO I DINAMITZACIO CASAL GENT GRAN SANT MARTI 48901 9.015DTE S.MARTÍ 15S01824 G60847977 XINO XANO ASSOCIACIO DE LLEURE ESPLAI CAP DE SETMANA XINO-XANO ESPLAI 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S00902 G61284006 CORAL GAUDI FINANÇAMENT PEL DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT CORAL GA 48901 500DTE S.MARTÍ 15S02754 G62494984 MARTINET SOLIDARI TOMB PER LA CULTURA 48901 500DTE S.MARTÍ 15S02673 G62962253 AAVV LA PALMERA CENTRO FIESTA MAYOR-ACTIVIDADES (ALIMENTOS, JUGUETES Y FÍ 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02694 G62962253 AAVV LA PALMERA CENTRO FOMENTO A LA CULTURA POPULAR 48901 2.000DTE S.MARTÍ 15S01171 G65058240 ASSOC.MON COMUNICACIÓ AMB VISIO DE DONES COOPERATIVES SANT MARTI 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02788 V59346866 COORDINADORA D'ENTITATS POBLENOU FESTES TRADICIONALS I POPULARS AL POBLENOU 2015 48901 16.000DTE S.MARTÍ 15S01140 V60132552 CENTRE DE SOLIDARITAT DE LA VERNEDA FOMENTAR LA SOLIDARITAT I LA INTERCULTURALITAT 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01166 G63849665 ASSOC. CASAL GENT GRAN JOAN CASANEL ACTIVITATS GENT GRAN 48901 5.000DTE S.MARTÍ 15S00906 G64874027 CENTRE D' ESTUDIS S. MARTÍ PRO DIVULGACIO BARRI SANT MARTI PROVENCALS 48901 1.500DTE S.MARTÍ 15S02686 G65144859 COMIS. FESTES VIA TRAJ. ASS. C. CALENDARI FESTIU VIA TRAJANA 2015 48901 1.725DTE S.MARTÍ 15S00949 G58786690 APA COL.ADELA DE TRENQUELLEON ACTIVITATS DE L'AMPA 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02698 G60746377 COLLA GEGANTERA DE LA VERNEDA PROMOCIO DE LA CULTURA POPULAR CATALANA A LA VERNE 48901 750DTE S.MARTÍ 15S01163 G64721038 FUNDACIO PRIVADA EL XOP CLICK@L' HORT 48901 400DTE S.MARTÍ 15S02735 G08895393 AMPA CEIP ELS HORTS ELS SOMNIS DELS HORTS 2015 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02747 G65661365 AFA NOU INSTITUT DEL POBLENOU PROMOCIO DE LES EXTRAESCOLARS I DE LA BATUKADA 48901 800DTE S.MARTÍ 15S01792 G65843096 ASSOCIACIO POBLE NOU URBAN DISTRIC PROGRAMA ACTIVITATS POBLENOU URBAN DISTRICT 2015 48901 1.800DTE S.MARTÍ 15S02675 G58503459 AS. MARES I PARES D'AL.CEIP A.BALMA LA REVISTA PER TU PER MI PER TOTS 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02790 F59197996 FEMAREC S.C.C.L. TALLERS AMBIENTALS PER A NENS I NENES DE PRIMARIA 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02708 G08932675 ASSOC. SANT MARTI ESPORT XXI: INTERCLUBS DE GIMNÀSTICA RÍTIMICA 48901 750DTE S.MARTÍ 15S02701 G08932675 ASSOC. SANT MARTI ESPORT XI TORNEIG LÍNIA HOQUEI LA PAU DEL DISTRICTE DE S 48901 2.000DTE S.MARTÍ 15S00930 G59411066 PENYA BARCELONISTA BARCINO FUTBOL BASE 48901 350DTE S.MARTÍ 15S00933 G59411066 PENYA BARCELONISTA BARCINO TORNEIG ESCOLES TIGRES CUP 48901 350DTE S.MARTÍ 15S00940 G60415593 FUNDACIO PRIVADA VORAMAR ESPORT A L'ESCOLA VORAMAR 48901 3.000DTE S.MARTÍ 15S02687 G58293150 FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DE L CELEBRACIO DE LES FESTES POPULARS 48901 19.500DTE S.MARTÍ 15S01823 G08917635 FOMENT MARTINENC MILLOREM LA QUALITAT DE VIDA DELS NENS I NENES 48901 600DTE S.MARTÍ 15S01177 G43595206 ASSO CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMI ACTIVITATS DE SUPORT PERA PERSONES DE FM SFC I SQM 48901 300DTE S.MARTÍ 15S00911 G58042599 ASOC.VECINOS GRUPO LA PAZ FESTA MAJOR 48901 8.000DTE S.MARTÍ 15S01152 G58042599 ASOC.VECINOS GRUPO LA PAZ VOCALIA DE LA DONA 48901 600DTE S.MARTÍ 15S00935 G58315672 ASSO.CULTURAL RECRE.LA PAU DE BARCE GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN 48901 150DTE S.MARTÍ 15S00907 G58379678 ASOC.VECINOS PARAGUAY-PERUDE BAR. FESTA MAJOR 48901 4.400DTE S.MARTÍ 15S00915 G58379678 ASOC.VECINOS PARAGUAY-PERUDE BAR. TALLER DE MANUALITATS 48901 1.000

66

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (67)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE S.MARTÍ 15S00890 G58466319 EL PARTIQUI, ASSO.TEATRAL "EL PARTIQUI" TEMPRADA TEATRAL 2015-2016 48901 1.200DTE S.MARTÍ 15S00914 G58558479 ASOC.VECINOS DIAGONAL MAR DEBCN. PROMOURE LA COHESIÓ SOCIAL AL BARRI DIAGONAL MAR 48901 2.100DTE S.MARTÍ 15S00904 G59715896 COLLA DIABLES DE LA VERNEDA TRANSFORMACIÓ SOCIAL A TRAVÉS DEL CIRC I LES ARTS 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02695 G60899028 ASS.GEGANTERS GRALLERS P.CABUT MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT DE L'ASSOCIACIO 48901 1.100DTE S.MARTÍ 15S01173 G61353405 FUNDACIó PERE RELATS CALIU 48901 1.200DTE S.MARTÍ 15S00905 G64541428 ASSOCIACIÓ CULTURAL LA LIRA DE SANT FOMENTO DE TEATRO Y POESIA 48901 500DTE S.MARTÍ 15S00910 V58421140 COMISSIó DE FESTES DEL PARC FESTA MAJOR 48901 900DTE S.MARTÍ 15S01794 G65219396 ASSOCIACIÓ BALL DE BASTONS DEL DONAR A CONEIXER EL MON BASTONER A LA CIUTAT DE B 48901 1.250DTE S.MARTÍ 15S00901 G65379919 AS.FEST.CREACIO CONTEMPORANIA POBLE FESTIVAL DE CREACIO CONTEMPORANIA ESCENA POBLENOU 48901 4.000DTE S.MARTÍ 15S02770 G58424193 ASS. INF.L I JUV. ST PAULI DE NOLA CURS ESPLAI SANT PAULI 2015 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01135 V60009024 CENTRO SOCIAL DIAGONAL POBLENOU PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 48901 3.240DTE S.MARTÍ 15S02742 G58298324 AFA ESCOLA DOVELLA SOCIALITZACIÓ DEL MATERIAL ESCOLAR 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02722 G62957972 HANDBOL POBLENOU COL·LABORACIÓ EN LLOGUER DE PISTES 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02716 G65828659 CTT ATENEU POBLENOU FOMENT DE L'ESPORT MITJANÇANT EL TENNIS DE TAULA 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02756 G65949778 ASSOCIACIÓ GENT GRAN QUATRE CANTONS DINAMITZACIO, PROMOCIO I ATENCIO A LA GENT GRAN 48901 6.015DTE S.MARTÍ 15S00921 G66163163 ASSOCIACIO MOIXIGANGA DE BARCELONA MOIXIGANGA DE BARCELONA,AL BARRI SANT MARTI 48901 600DTE S.MARTÍ 15S02729 G58264243 APA DE L'ESCOLA LA PAU ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA LA PAU 48901 500DTE S.MARTÍ 15S01832 G08393936 ASOCIACIÓ DE PARÀLISI CEREBRAL ASPA RACO MULTISENSORIAL 48901 500DTE S.MARTÍ 15S02502 G08932675 ASSOC. SANT MARTI ESPORT JORNADES REINVICATIVES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNE 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02699 G58334350 ESBART SANT MARTI RECITAL DE L' ESCOLA DE DANSA CLÀSSICA I INFANTILS 48901 1.600DTE S.MARTÍ 15S02711 OMIA,EMPRES UNIO ESPORTIVA VILA OLIMPICA ESCOLA DE FUTBOL 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01833 G61193702 ASSOC.FAM,ALUM,TREB I USUARIS DE B. TALLER DE TEATRE 48901 400DTE S.MARTÍ 15S01132 G08671646 ASSOCIACIÓ CASA CEUTA EN BARCELONA CELEBRACIO XXXVI DIA DE CEUTA EN BARCELONA 49 ANIV 48901 850DTE S.MARTÍ 15S01176 G08851727 ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DEL' ESCOLA PESCOLA OBERTA 2015 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01167 G58042599 ASOC.VECINOS GRUPO LA PAZ GENT GRAN 48901 700DTE S.MARTÍ 15S02787 G58106196 COVA DA SERPE DE BARCELONA XXX FFESTIVAL INTERCULTURAL GALEGO 48901 900DTE S.MARTÍ 15S02664 G58293135 ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA RADIO I LATV DE EL CLOT TELEVISIO DE DISTRICTE SANT MARTI (IPVT) 48901 3.000DTE S.MARTÍ 15S00946 G58315672 ASSO.CULTURAL RECRE.LA PAU DE BARCE KARATE FEDERAT AL CENTRE DEL BARRI 48901 450DTE S.MARTÍ 15S01179 G58315672 ASSO.CULTURAL RECRE.LA PAU DE BARCE INFANTS SOMRIENTS 48901 250DTE S.MARTÍ 15S02668 G58353087 CENTRO SOCIAL CULT."SANTO ANGEL" CETNRO SOCIAL Y CUTURAL SANTO ANGEL 48901 1.500DTE S.MARTÍ 15S00963 G58379678 ASOC.VECINOS PARAGUAY-PERUDE BAR. MANTENIMENT DE L'ENTITAT 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S00927 G58394172 ASOC.VECINOS GRAN VIA-ESPRONCEDA-PE XX CURSA ATLÈTICA FESTA MAJOR POBLENOU 48901 1.600DTE S.MARTÍ 15S02665 G58426305 VERN-COORD.D'ENTITATSDE LA VERNEDA FOMENT DE LA CULTURA I LA PARTICIPACIÓ A LA VERNE 48901 25.000DTE S.MARTÍ 15S00961 G58558479 ASOC.VECINOS DIAGONAL MAR DEBCN. FUNCIONAMENT AVV DIAGONAL MAR 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S00934 G59390682 UNIO EXCURSIONISTA S.MARTI PROVENCA XYII TRAVESSA DE MONTSERRAT 48901 600DTE S.MARTÍ 15S02715 G60001815 C.A. PUEBLO NUEVO ESCOLA DE FUTBOL 48901 2.500DTE S.MARTÍ 15S01151 G60251972 AMBAR-PRIMASSOC. DONES BARRI BESOS I RAMBLA CULTURA PER A LAS DONES 48901 1.400DTE S.MARTÍ 15S00936 G60367893 COLLA EXCURSIONISTA "LA SENYERA" 18ENA MOSTRA D'AUDIOVISUALS 48901 6.000DTE S.MARTÍ 15S02750 G60447000 ALBA LACTANCIA MATERNA LA CIUTAT I LES DONES EN PERIODE D'EMBARAS, MATERN 48901 500DTE S.MARTÍ 15S01849 G63417661 ASS COM PARES I MARES CASAL INF VAI ASSOCIACIO COMISSIO MARES I PARES CIM EL VAIXELL A 48901 200DTE S.MARTÍ 15S01828 G63518161 FUNDACIO PRIVADA ORFEO MARTINE ACTIVITATS CURS 2015 ORFEO MARTINENC 48901 600DTE S.MARTÍ 15S00954 G63601074 AMPA CEIP PERE IV SUPORT A L'ORGANITZACIO DE LES ACTIVITATS EXTRAESC 48901 800DTE S.MARTÍ 15S02720 G64197312 BARCELONA TSUNAMIS ACTES I TORNEJOS ESPORTIUS 48901 750DTE S.MARTÍ 15S02785 G64438575 AVV I COMERCIANTS CAMP DE L'ARPA FESTA MAJOR I ACTES POPULARS 48901 2.530DTE S.MARTÍ 15S02769 R0800534J PARROQUIA SANT JOSEP DE CALASSANç PROJECTE EDUCATIU 2015 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02767 V58372756 CENTRE D'ESPLAI SCV EL CLOT CURS D'ESPLAI DE L'SCV EL CLOT 48901 2.000DTE S.MARTÍ 15S01827 G65217093 ASSOC. ENXARXA. PLA COM. BESÒS- PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI BESÒS MARESME 48901 16.958DTE S.MARTÍ 15S01148 G60611589 CENTRE CULTURAL DE FORMACIÓ IOCUPACIÓ PROFE INCLUSION SOCIAL Y OPORTUNIDADES PARA JOVENES DE 1 48901 11.300

67

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (68)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE S.MARTÍ 15S00947 G58421330 CLUB PETANCA MONTSENY PRACTICA I PROMOCIO DEL JOC DE LA PETANCA 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02678 G65543209 ASS. CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA ORGANITZACIO D'ACTIVITATS CULTURALS PEL FOMENT DE 48901 3.600DTE S.MARTÍ 15S01175 G65781387 CLUB DE BITLLES CATALANES POBLENOU PROMOURE L'ESPORT DE LES BITLLES CATALANES 48901 300DTE S.MARTÍ 15S00944 G59669507 UNIO ESPORTIVA CELTIC FORMACIO FUTBOL BASE 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02669 G66430893 ASSOCIACIO VIBRANT DIVULGACIO DEL CONEIXEMENT HISOTRIC NACIONAL DE CA 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S00919 G60251006 COLLA DEL DRAC DEL POBLE NOU CELEBRACIÓ DEL TRENTENARI DE LA COLLA 48901 600DTE S.MARTÍ 15S00925 G58432584 GRUP BARNACLUB BASQUET FORMACIO HUMANA A LA PRACTICA DEL BASQUET 48901 3.000DTE S.MARTÍ 15S00928 G59411066 PENYA BARCELONISTA BARCINO COMPETICIO 2014-15 48901 3.400DTE S.MARTÍ 15S01819 G63319677 AMPA ESCOLA PUBLICA L'ARENAL DE LLE PROGRAMA D'ACTIVITATS D'AMPA: SUPORT AL SOCI I ACO 48901 800DTE S.MARTÍ 15S02802 G63645808 JOCVIU ASSOCIACIO SENSIBILITZACIO I INCLUSIO 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02744 G08851149 AMPA CEIP CATALONIA SOPAR DE GERMANOR 2015 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01804 G08917635 FOMENT MARTINENC ESBART SANT JORDI - ESCOLA DE DANSA 48901 500DTE S.MARTÍ 15S01809 G08917635 FOMENT MARTINENC ESCOLA INFANTIL TENNIS TAULA FOMENT MARTINEC 48901 600DTE S.MARTÍ 15S01807 G08917635 FOMENT MARTINENC ESCOLA DE BILLAR I PROMOCIO DEL BILLAR AL BARRI 48901 600DTE S.MARTÍ 15S00912 G08938482 AA.VV. VERNEDA BAJA VIA TRAJANA DE LA CULTURA COM A INSTRUMENT D'UNIO I CONVIVENCIA V 48901 1.500DTE S.MARTÍ 15S02682 G08939670 ASOC.VECINOS LA VERNEDA ALTA DE BAR TALLERS, GENT GRAN, FESTES 48901 1.810DTE S.MARTÍ 15S00960 G58024761 ASSOC.ADM.CONCESSIONARIS MERCAT DEL FOMENTAR I MANTENIR LES FESTES, COSTUMS I TRADICIO 48901 900DTE S.MARTÍ 15S00916 G58299934 ASOC.VEC.PROVENSALS VERNEDA FOMENT DE LA COHESIO SOCIAL MITJANÇANT INICIATIVES 48901 5.000DTE S.MARTÍ 15S02689 G58429382 ASSOCIACIÓ VEÏNS I VEÏNES EL BESOS ACTIVITAT FESTES TRADICIONALS 48901 3.000DTE S.MARTÍ 15S01139 G58558479 ASOC.VECINOS DIAGONAL MAR DEBCN. PROJECTE SERVEI DE MEDIACIÓ 48901 300DTE S.MARTÍ 15S00918 G58710369 AGRUPACIO SARDANISTA ROURE ACTIVITATS CULTURALS 2015 48901 850DTE S.MARTÍ 15S02766 G59325639 AGRUPAMENT ESCOLTA RAKXA 25È ANIVERSARI 48901 200DTE S.MARTÍ 15S02702 G59737858 SOCIETAT ESPORT.DE PESCA MAR BELLA 9 CONCURSO INFANTIL DE PESCA FIESTA MAYOR POBLENOU 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01157 G60422219 ASSOC. CASAL D'AVIS LA VERNEDA GESTIO I DINAMITZACIO CASAL GENT GRAN VERNEDA ALTA 48901 9.015DTE S.MARTÍ 15S02730 G61237558 AMPA ESCOLA VILA OLIMPICA ACOLLIDORA DE P3 48901 800DTE S.MARTÍ 15S01825 G62155452 ASOC AYUDA A LA MUJER,PIZARRA DE RA ASSOCIACION DE AYUDA A LA MUJER LA PIZARRA DE RAIM 48901 1.400DTE S.MARTÍ 15S01795 G63518161 FUNDACIO PRIVADA ORFEO MARTINE VI FESTIVAL DE DANSES I MUSIQUES DEL MON FOLK-CLOT 48901 850DTE S.MARTÍ 15S01815 G64973449 BARCELONA ATLETISME CLUB BARCELONA ATLETISME AMB PERSONES AMB RISC D'EXCLU 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01821 R5800292D PARROQUIA SAGRAT COR DE JESUS CENTRE D' ESPLAI SAGRAT COR 48901 1.500DTE S.MARTÍ 15S01136 R5800292D PARROQUIA SAGRAT COR DE JESUS ALTERNA + IVA 48901 700DTE S.MARTÍ 15S02773 G65298333 POBLE9 PEL SAHARA VACANCES EN PAU- CASAL D' ESTIU NENS SAHARAUIS 48901 1.200DTE S.MARTÍ 15S01134 G65357642 COLLA CASTELLERA JOVE DE BARCELONA LA COLLA CASTELLERA JOVE DE BARCELONA A LA FE 48901 800DTE S.MARTÍ 15S02800 G65469645 ASSOCIACIO APRENEM BARCELONA LLEURE PER A L' AUTONOMIA D' INFANTS I JOVES AMB A 48901 500DTE S.MARTÍ 15S02761 G65660110 ASSOCIACIÓ T'ACOMPANYEM SUPORT A LES PERSONES ATURADES 48901 1.500DTE S.MARTÍ 15S02789 G08400319 ASSOC. PARES PERSONES RETARD MENTA HORT URBA ASPANIAS 48901 500DTE S.MARTÍ 15S01853 G60185337 ESPLAI VERNEDA-XIROI PROJECTE ANUAL DE FUNCIONAMENT ORDINARI 48901 750DTE S.MARTÍ 15S01164 F08704041 ESCOLA GREGAL SCCL COMEDOR SOLIDARIO GREGAL 48901 2.500DTE S.MARTÍ 15S02728 G58390410 AMPA ESCOLA PRIM ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02717 G08932675 ASSOC. SANT MARTI ESPORT FOMENT DE LA PRÁCTICA ESPORTIVA I ELS VALORS 48901 9.000DTE S.MARTÍ 15S00926 G58432584 GRUP BARNACLUB BASQUET FORMACIÒ HUMANAS A LA PRACTICA ESPORTIVA DEL BASQU 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02681 G58293150 FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DE L TALLER D'HISTÒRIA- RECERCA I DIFUSIO AL CLOT 48901 700DTE S.MARTÍ 15S01829 G61193702 ASSOC.FAM,ALUM,TREB I USUARIS DE B. TALLER MEDIOAMBIENTAL 48901 350DTE S.MARTÍ 15S02726 F08799256 CENTRE D'ESTUDIS MONTSENY SDAD CCOP PROJECTE ESPORTIU DE FURBOL SALA DEL CENTRE D'ESTU 48901 500DTE S.MARTÍ 15S01808 G08916991 CONSELL DE L'ESPORT ESCOLAR DE BARC ATLETISME AL PATI DE L'ESCOLA 48901 1.631DTE S.MARTÍ 15S01798 G08917635 FOMENT MARTINENC XXX CONCURS DE TEATRE DEÑ FOMENT MARTINENC 48901 500DTE S.MARTÍ 15S00962 G58042599 ASOC.VECINOS GRUPO LA PAZ FUNCIONAMENT ORDINARI 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01133 G58042599 ASOC.VECINOS GRUPO LA PAZ FOMENT PARTICIPACIÓ CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 48901 1.200DTE S.MARTÍ 15S01142 G58227083 ASSO.VEINS CLOT-CAMP ARPA PROGRAMA DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ : EL BARRI 48901 1.100

68

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (69)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE S.MARTÍ 15S00917 G58322595 CENTRE MORAL CULTURAL POBLENOU PRODUCCIO I DIFUSIO D'ACTIVITATS CULTURALS PER FOM 48901 6.100DTE S.MARTÍ 15S01129 G58394172 ASOC.VECINOS GRAN VIA-ESPRONCEDA-PE MANTENIMENT LOCAL SOCIAL 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02713 G58429382 ASSOCIACIÓ VEÏNS I VEÏNES EL BESOS ESPORT PER A TOTS AL BARRI 48901 5.000DTE S.MARTÍ 15S00965 G58435975 ASSOC. VEÏNS POBLE NOU PDC APROPEM-NOS POBLENOU 48901 10.000DTE S.MARTÍ 15S01144 G58472564 ASOC.VECINOS MARESMA PROYECTE FUNCIONAMENT 2015 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S00908 G58724253 ASOC. VECINOS SAN MARTIN DE PROVENÇ FIESTAS Y ACTOS LUDICOS EN EL BARRIO 48901 6.900DTE S.MARTÍ 15S01862 G60335742 ASSOCIACIO ENDAVANT SANT MARTI AULA D'EXTENSIO UNIVERSITARIA ENDAVANT SANT MARTI 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S01160 G60421955 ASSOC. CASAL D'AVIS DEL TAULAT ACTIVITATS ESTABLERTES ANUALS PER LA GENT GRAN DEL 48901 9.015DTE S.MARTÍ 15S02783 G62962253 AAVV LA PALMERA CENTRO XARXES ASSOCIATIVES. 48901 1.400DTE S.MARTÍ 15S01790 G63518161 FUNDACIO PRIVADA ORFEO MARTINE TEMPORADA TEATRE 2015 48901 850DTE S.MARTÍ 15S02696 G63518161 FUNDACIO PRIVADA ORFEO MARTINE MILLORA DE LA IMAGINERIA POPULAR I FESTIVA DELS DI 48901 1.100DTE S.MARTÍ 15S01802 G63518161 FUNDACIO PRIVADA ORFEO MARTINE CORREFOC PORKADA AL CLOT 48901 300DTE S.MARTÍ 15S00939 G63885784 CLUB D'ESCACS ATENEU COLON ESCOLA D'ESCACS 2015 48901 800DTE S.MARTÍ 15S02781 G64438575 AVV I COMERCIANTS CAMP DE L'ARPA FUNCIONAMENT ORDINARI 48901 1.100DTE S.MARTÍ 15S02724 G64808652 CLUB D'ESCACS DIAGONAL MAR CLASSES D' ESCACS PER A TOTHOM 48901 500DTE S.MARTÍ 15S01814 G64973449 BARCELONA ATLETISME CLUB BARCELONA ATLETISME A TOTS ELS CAMPIONATS 48901 300DTE S.MARTÍ 15S01170 R0800534J PARROQUIA SANT JOSEP DE CALASSANç QUALITAT VIDA--PROMOCIÓ I ATENCIÓ A LA GENT 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02778 V63344212 COORDINADORA D'ENTITATS EIX PRIM ADMINISTRACIÓ CULTURAL COMUNITARIA 48901 23.000DTE S.MARTÍ 15S04436 G64961519 ASSOCIACIO D'EMPRENEDORS DEL CLOT L'EIX CLOT AMB LA CULTURA POPULAR 48901 3.600DTE S.MARTÍ 15S02738 G58248733 AMPA SANT JOAN DE RIBERA JOCS DEL MÓN, FESTA DE FI DE CURS DE L' ESCOLA RAM 48901 1.000DTE S.MARTÍ 15S02740 G65725897 AMPA EMB CAMP DE L'ARPA JUNTS PER CONSTRUIR ESCOLA 48901 600DTE S.MARTÍ 15S00943 G59669507 UNIO ESPORTIVA CELTIC 50 ANIVERSARI 48901 500DTE S.MARTÍ 15S04417 G62216973 FUNDACIO PRIVADA TALLERS GUINARDO MOU-TE, PROJECTE D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL A TRAVÉ 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02732 G08942625 AMPA ESCOLA BOGATELL CASAL DE MATI-ACOLLIDA 48901 800DTE S.MARTÍ 15S01864 G66133497 DONA CANÇO "DONA CANCÓ" 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02791 G66291360 ASSOCIACIO ZONA FORUM GESTIÓ DE SOLUCIONS A L'INCIVISME 48901 300DTE S.MARTÍ 15S02737 G59149112 AMPA MOISÈS BROGGI JO T'EXPLICAO DE REFORÇ ESCOLAR 48901 300ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05727 MARIN SALVADORMONTSERRAT SUBV.IBI 2014/0364722 48934 144ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05733 C.M.MATILDE SUBV.IBI 2014/0337780 48934 211ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05719 DEL AGUILA RODRIGUEZNIEVES SUBV.IBI 2014/0519260 48935 303ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05703 GOMEZ TABUENCAREMEDIOS SUBV.IBI 2014/0335023 48935 141ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05729 SERRANO BAUTISTAJUANA SUBV.IBI 2014/0307262 48934 166ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05702 RODRIGUEZ PALMEROPETRA SUBV.IBI 2014/0335019 48935 205ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05722 L.M.REMEI SUBV.IBI 2014/0567930 48935 251ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05730 R. P. AZUCENA SUBV.IBI 2014/0307408 48934 141ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05734 A. G.NEUS SUBV.IBI 2014/0340506 48934 150ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05740 CASTELL GUINARTMONTSERRAT SUBV.IBI 2014/0385228 48934 144ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05708 V.L D.TERESA SUBV.IBI 2014/0353600 48935 115ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05709 A. G.MARTIRES SUBV.IBI 2014/0356629 48935 94ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05714 MASSANA SOLATERESA SUBV.IBI 2014/0440640 48935 820ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05728 DREAMELIE SUBV.IBI 2014/0083118 48934 79ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05731 Y. RO.GEMA M SUBV.IBI 2014/0318100 48934 163ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05736 MARZO GUARINOSLOURDES SUBV.IBI 2014/0368445 48934 150ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05741 S.G. TERESA SUBV.IBI 2014/0424768 48934 150ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05690 MELENDO VIVARDOLORES SUBV.IBI 2014/0310853 48935 50ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05694 P. R.MAGDALENA SUBV.IBI 2014/0313752 48935 162ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05712 MORENO GONZALEZROSA C. SUBV.IBI 2014/0362811 48935 303ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05704 SAURA CABALLEROANA SUBV.IBI 2014/0337619 48935 118

69

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (70)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05707 SALA SORIAMARIA CARMEN SUBV.IBI 2014/0342824 48935 119ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05693 FERNANDEZ MARTINMARIA SUBV.IBI 2014/0312428 48935 138ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05742 F. F.M TERESA SUBV.IBI 2015/0066425 48934 54ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05687 IBARRA GAZONATIVIDAD SUBV.IBI 2014/0247907 48935 206ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05716 GARCIA RIVERAANTONIA SUBV.IBI 2014/0484403 48935 51ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05718 HERNANDO MARTINEZMARIA SUBV.IBI 2014/0512511 48935 84ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05721 J.S.MARINA SUBV.IBI 2014/0541862 48935 206ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05735 F.R.MARIA TERESA SUBV.IBI 2014/0366564 48934 141ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05737 C. V.CRISTINA SUBV.IBI 2014/0370420 48934 213ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05726 B. R.MAGDALENA SUBV.IBI 2014/0372107 48935 246ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05713 M. A.ISABEL SUBV.IBI 2014/0437351 48935 260ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05717 C. P.MARIA CONCEPCION SUBV.IBI 2014/0486339 48935 328ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05697 MARTINEZ CASTROISABEL SUBV.IBI 2014/0322768 48935 295ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05705 GARRIDO DOÑABEITIAJOSEFA SUBV.IBI 2014/0338216 48935 294ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05691 ANORO LUESMAISABEL SUBV.IBI 2014/0311884 48935 84ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05725 CANTÓ BELDAPILAR SUBV.IBI 2014/0K00300 48935 138ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05699 R. C.PIEDAD SUBV.IBI 2014/0326309 48935 135ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05696 BURRUEZO ANTOLINOISIDORA SUBV.IBI 2014/0321150 48935 197ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05710 F. C.TERESA SUBV.IBI 2014/0358577 48935 151ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05720 MARTINEZ CHINCHILLACARMEN SUBV.IBI 2014/0529116 48935 119ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05700 GONZALEZ MOYAM MERCEDES SUBV.IBI 2014/0329781 48935 256ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05724 ALVAREZ MUIÑOSELENA SUBV.IBI 2014/0K00275 48935 201ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05723 G. A.PILAR SUBV.IBI 2014/0K00270 48935 191ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05715 M. P.MARIA SUBV.IBI 2014/0473933 48935 337ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05695 HUERTAS BRIONESCARMEN SUBV.IBI 2014/0319160 48935 147ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05688 ROPERO GIMENEZAMPARO SUBV.IBI 2014/0303694 48935 126ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05711 J.M.MARIA SUBV.IBI 2014/0358802 48935 108ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05692 LLUSADA VISSAMONTSERRAT SUBV.IBI 2014/0312383 48935 319ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05739 D.C.EVA SUBV.IBI 2014/0383356 48934 350ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05706 GARCIA GARCIAVIRGINIA SUBV.IBI 2014/0340029 48935 171ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05701 L. J.M PIEDAD SUBV.IBI 2014/0331797 48935 350ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05698 ROSICH PALTORMARTA SUBV.IBI 2014/0322775 48935 262ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05732 G.C. VICTORIA SUBV.IBI 2014/0330181 48934 141ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05738 C. L.WILLIAM PABLO SUBV.IBI 2014/0374223 48934 202ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05686 SAGRISTAN BALANZAENCARNACIO SUBV.IBI 2014/0177296 48935 155ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05689 SORIANO VILLANUEVAAMADA SUBV.IBI 2014/0305118 48935 87ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03660 G08263436 GREMIO DE PANADEROS DE BARCELONA ACCIONS FORMATIVES PER LA MILLORA CONTINUA DE LA C 48901 4.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03670 G58792979 ASSOC. COMERC.I VEINS CREU COBERTA CREU COBERTA PUNT DE FORMACIO 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02490 G59884734 FEDERACIO ASSOC. BARCELONA CENTRE REFORÇ ESTRUCTURES PROFESSIONALS DE L'ENTITAT 48901 12.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00129 G60688538 ASSOC. BOTIGUERS TRINXANT-MARAGALL REFORÇ ESTRUCTURES EIX MARAGALL 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03688 G63383863 FEDERAC.ASSOC.COMERÇ I ENTITATS RAV DINAMITZACIO DE L'EIX COMERCIAL DEL RAVAL 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03860 G64395973 SANTS-LES CORTS EIX COMERCIAL PROMOURE LA DINAMITZACIO COMERCIAL I TASQUES ADMIN 48901 10.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03619 G59417105 ASS.COMERCIANTS BARRIS ZONAFRANCA ACCIONS FORMATIVES PER ALS COMERCIANTS I ELS SEUS 48901 685ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00115 G08486029 GREMIO TALLERES REPARACION AUTOMOVI SEMPRE UN TALLER AL TEU COSTAT 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02471 G08504664 GREMIO DE RESTAURACION DE BARCELONA PROJECTE "DE TAPES PER BARCELONA" 48901 10.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02869 G59989327 ASSOC.COMERç I SERVEIS DE POBLE SEC DINAMITZACIO DEL COMERÇ AL POBLE SEC 48901 3.600ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00554 G61102778 ASSOC COMERCIANTS CARMEL CENTRE CONTRACTACIÓ GERENT DINAMITZADOR I COORDINADOR DE 48901 5.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03828 G61195442 ASSOC COMERCIANTS DELS ENCANTS NOUS REFORÇ 2015 ENCANTS NOUS 48901 6.000

70

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (71)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03674 G62085170 ASBAC ASSOCIACIO DE BOTIGUERS D'ANI COMERÇ DE PROXIMITAT I PROMOCIÓ ECONOMICA 48901 1.400ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S01436 G61244398 ASSOC DE COMERCIANTS TRINITAT VELLA DINAMITZACIÓ COMERCIAL 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00684HÀBITAT URBÀSAGRERA ACTIVA: ASSOC. COM. (SAAC) DINAMITZACIÓ COMERCIAL 48901 6.700ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02955 G08517120 GREMI DEL MOTOR REFORÇ ESTRUCTURES ASSOCIATIVES GREMI DEL MOTOR 20 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02902 G64961519 ASSOCIACIO D'EMPRENEDORS DEL CLOT REFORÇ ADMINISTRATIU I DINAMITZADOR DE L'EIX CLOT 48901 10.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S01001 G08493868 GREMI EMPRESARIS CARNISSERS XARCUT ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES ALS COMERCIANTS O ALS 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S01063 G08510190 GREMI FLEQUERS PROVINCIA BARCELONA ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES ALS COMERCIANTS O ALS 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02511 G08520892 GREMI PROVINCIAL COMERÇ MOBLES BCN CAMPANYA PUBLICITÀRIA PER RÀDIO CONJUNTAMENT AMB B 48901 8.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02841 G58209958 GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMESDE CATALUNY ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES ALS COMERCIANTS O ALS 48901 3.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03713 DTE SARRIÀ-SGREMI COMERÇ TEXTIL I SASTRERIA ESTRUCTURA 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02826 G58957879 ASSO. COMERCIANTS TRAVESSERA CENTRE DINAMITZACIO COMUNICACIO I PROMOCIO COMERCIAL D'A 48901 5.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03545 G58957879 ASSO. COMERCIANTS TRAVESSERA CENTRE REFORÇ DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATICA PER LES TAS 48901 1.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02649 G58612482 UNIO BOTIGUERS TRV.GRACIA-CASC ANTI PROMOCIO DEL C/TRAV DE GRÀCIA 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03292 G60511847 ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS IPROFESSIONALS CO ACCIONS DE DINAMITZACIO,COMUNICACIO I PROMOCIO COM 48901 12.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02392 G64395973 SANTS-LES CORTS EIX COMERCIAL DINAMITZACIO COMERCIAL, SUPORT AL PETIT COMERÇ I P 48901 17.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02275 G61353637 ASSOC,COMERCIANTS TRAV.DE DALT ACCIONS DE DINAMITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ CO 48901 2.300ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03326 G08504664 GREMIO DE RESTAURACION DE BARCELONA PLA FORMATIU SECTORIAL DE LA RESTAURACIÓ 48901 5.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02972 G58643511 AGRUP. CULTURAL DE INDUS.Y COMER.BA OBJECTIU COMERÇ: REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIA 48901 4.900ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03502 G60367323 A.TURO PARK COMERCIANTS I VEINS BCN ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS, CONCERTS I ES 48901 4.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02395 G60864154 ASSOC.COMERCIANTS"NOVA TRAVESSERA" DINAMITZACIO PROMOCIO COMERÇ PROXIMITAT 48901 5.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02829 G61048484 ASSOCIACIO ARTESANS DE GRACIA MILLORA DE LA GESTIÓ 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00530 G61102778 ASSOC COMERCIANTS CARMEL CENTRE PROGRAMA DE DINAMITZACIO COMERCIAL REVISTA I WEB L 48901 4.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S01429 G61244398 ASSOC DE COMERCIANTS TRINITAT VELLA ACCIONS DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DE P 48901 2.200ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02521 G65338493 FEDERACIO ASSOC.COMERC.EIX POBLENOU EIX AL BARRI: PROMOCIÓ ECONÒMICA 48901 16.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S01174 G08493868 GREMI EMPRESARIS CARNISSERS XARCUT REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00119 G08532830 GREMI PROVINCIAL PASTISSERIA BARCEL ACCIONS DE DINAMITZACIO, COMUNICACIO I PROMOCIO CO 48901 4.800ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02027 G60400892 PELAI CENTRE ASSOCIACIÓ COMERCIANTSDEL C/ PE "ACCIONS DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL I COMUNICACIÓ P 48901 6.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02934 G60400892 PELAI CENTRE ASSOCIACIÓ COMERCIANTSDEL C/ PE "REFORÇ ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIAL PELAI C 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03591 G65614125 ASSOC COMERCIANTS EIX FORT PIENC PLA DE FORMACIO 2015 EIX FORT PIENC 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03676 G65967663 GREMI DE LOCUTORIS DE CATALUNYA DINAMITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL GREMI 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S01079 G59116319 BARNAPORT DINAMITZACIO COMERCIAL PER L'ANY 2015 48901 2.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03500 G58533035 UNIO BOTIGUERS SANT PERE MES BAIX "REFORÇ ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIAL" 48901 2.400ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02053 G58533035 UNIO BOTIGUERS SANT PERE MES BAIX "DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DE PROXIMITAT AL CARRER S 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02637 G08263436 GREMIO DE PANADEROS DE BARCELONA ACCIONS DE DINAMITZACIO, COMUNICACIO I PROMOCIO CO 48901 8.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02951 G59884734 FEDERACIO ASSOC. BARCELONA CENTRE REFORÇ ESTRUCTURES PROFESSIONALS DE L'ENTITAT 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03901 G59521351 ASS VEINS I COMERCIANTS C/ AVINYO C PROJECTES DE DINAMITZACIÓ 48901 1.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03562 G60583846 ASSOC UNIO DE BOTIGUERS SANT PAU -GAUDI PLA D'INNOVACIO I FIDELITZACIO 48901 2.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00128 G08473605 GREMI CARNISSERS CANSALADERS XARCUT REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00123 G08473605 GREMI CARNISSERS CANSALADERS XARCUT ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES ALS COMERCIANTS 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00708 G63511125 UNIO DE BOTIGUERS CONGRES-INDIANS DINAMITZACIO DEL COMERÇ AL BARRI DE CONGRÉS INDIAN 48901 4.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04142 G65723793 AS. COM. I EMPRESARIS GRAN EIXAMPLE SHOPPING NIGHT - FESTA MAJOR 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03835 G66353889 ASSOC. EMPRES. ESTABLIMENTS EMBLEMA REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02640 G58792979 ASSOC. COMERC.I VEINS CREU COBERTA CREU COBERTA LA TEVA OFERTA 48901 20.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02510 G61672127 FEDERACIÓ CATALANAA COMERCIANTS MOB CAMPANYA PUBLICITÀRIA PER PREMSA 48901 2.300ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00329 G62734736 FEDER COR D'HORTA, C.COMERCIAL I ME REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERC 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03689 G63383863 FEDERAC.ASSOC.COMERÇ I ENTITATS RAV SUPORT AL COMERÇ NOUVINGUT 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00124 G08486029 GREMIO TALLERES REPARACION AUTOMOVI ACCIONS FORMATIVES PER TALLERS: TALLER X TALLERS 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00524 G08490732 GREMI COMERCIANTS FERRETERIA CATALU BUTLLETI INFORMATIU 48901 1.500

71

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (72)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02457 G08504664 GREMIO DE RESTAURACION DE BARCELONA PLA DE COMUNICACIÓ INTERNA 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00294 G08634651 GREMIO PROVINCIAL ARTESANO DE PELUQ REFORÇ DE L'ESTRUCTURA ASSOCIATIVA COMERCIAL DEL G 48901 5.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02355 G58503756 ASSOC. COMERCIANTS SARRIA ACCIONS DE DINAMITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ CO 48901 16.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03754 G58503756 ASSOC. COMERCIANTS SARRIA REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ADMINISTRATIVES 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02299 G58643511 AGRUP. CULTURAL DE INDUS.Y COMER.BA ACCIONS DE DINAMITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ CO 48901 1.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03578 G62085170 ASBAC ASSOCIACIO DE BOTIGUERS D'ANI COMERÇ DE PROXIMITAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA 48901 2.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02899 G64961519 ASSOCIACIO D'EMPRENEDORS DEL CLOT PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ DEL COMERÇ DE PROXIMITAT 48901 17.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G61558896 FEDCAT FEDERACIO CAT PERRUQ. BELLES ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES ALS COMERCIANTS O ALS 48901 2.400ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03611 G08485310 GREMI DE PEIXATERS DE CATALUNYA PROJECTE CREACIO ESCOLA DE PEIXATERS DE CATALUNYA 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S01203 G08510190 GREMI FLEQUERS PROVINCIA BARCELONA REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02572 G65443525 A. EMP. COM I PROF. DIAGONAL CENTRE XARXES SOCIALS I REVISTA DIGITAL 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02326 G63209357 A. SANTA CATERINA, VEÏNS I COMERCIA ACTIVEM EL COMERÇ AL BARRI 48901 5.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04194 G59529115 ASOCIACIÓN COMERCIANTES ZONA NORD, PLA DE DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DE ZONA NORD I D'EN 48901 2.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02858 G63882963 ASSO. BARCELONINA LOCALS OCI NOCTUR ORGANITZACIO DE LA JORNADA "L'OCI NOCTURN A BARCEL 48901 2.200ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02660 G66321142 ASS.COMERCIANTS CARRER DILUVI COMERÇ DE PROXIMITAT 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00116 G66367103 ASSO. COMERCIANTS C/ RAMON Y CAJAL DINAMITZACIO ZONA COMERCIAL RAMON Y CAJAL I RODALI 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00903 G66276825 ASSOCIACIÓ COMERCIANTS ROQUETES DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DEL BARRI DE ROQUETES I EN 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00200 G58792904 ASSOC.DE COMERC.DE SANTS-ESTAB REFORÇ DE L'ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 48901 10.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02513 G59417105 ASS.COMERCIANTS BARRIS ZONAFRANCA DINAMITZACIO COMERCIAL DELS BARRIS DE LA MARINA 48901 4.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00539 G08490732 GREMI COMERCIANTS FERRETERIA CATALU REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03429 G08504664 GREMIO DE RESTAURACION DE BARCELONA EL GREMI T'AJUDA 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02807 G08905457 ASOC.COM.PROF.MUNTANER-ADRIANO BARN PLA D'ACTUACIÓ 2015 48901 20.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00464 G58196098 CONFEDERACIO DE COMERC DE CATALUNYA ACCIONS DE LA CCC DE COMUNICACIÓ, DINAMITZACIÓ I P 48901 10.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02543 G58760786 AMICS DEL PASSEIG DE GRACIA TALLERS DE FORMACIÓ DE COMERÇ EN L'EXCEL.LENCIA AL 48901 1.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02646 G61048484 ASSOCIACIO ARTESANS DE GRACIA DINAMITZACIÓ OFICIS ARTESANS AL BARRI DE GRÀCIA 48901 11.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00568 G62150404 ASOC COMERCIANTS CANTABRIA-PONT TRE REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 12.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00475 G62150404 ASOC COMERCIANTS CANTABRIA-PONT TRE ACCIONS DE DINAMITZACIÓ, COMUNICACIÓ O PROMOCIÓ CO 48901 20.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02448 G62299920 ASSOC. D'AMICS I COMERCIANTES PL RE LA REIAL ES MOU 48901 6.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02202 G64498579 FEDERACIÓ ASS EIX SGDA FAMÍLIA - GA ACCIONS DE DINAMITZACIO COMUNICACIO I PROMOCIO COM 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02518 G08485310 GREMI DE PEIXATERS DE CATALUNYA DINAMITZACIO: EL GREMI, TREBALLA PELS NOSTRES ASSO 48901 4.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00836 G08493868 GREMI EMPRESARIS CARNISSERS XARCUT ACCIONS DE DINAMITZACIO, COMUNICACIO I PROMOCIO CO 48901 8.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00120 G08532830 GREMI PROVINCIAL PASTISSERIA BARCEL REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASS COMERCIALS 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00749 G08516957 GREMI DE TINTORERS I BUGADERS DE BA ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES A COMERCIANTS O 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03047 G58209958 GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMESDE CATALUNY REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 5.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02155 G58209958 GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMESDE CATALUNY ACCIONS DE DINAMITZACIO COMUNICACIO I PROMOCIO COM 48901 4.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02524 G65614125 ASSOC COMERCIANTS EIX FORT PIENC FOMENT DEL COMERÇ DE PROXIMITAT DE FORT PIENC 48901 18.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02319 G08791626 GREMI FLORISTES DE CATALUNYA ACCIONS DE DINAMITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ CO 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02421 DTE SARRIÀ-SGREMI COMERÇ TEXTIL I SASTRERIA DINAMITZACIÓ 2015 48901 5.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S01433 G65613119 ASSO. COMERCIANTS DE BON PASTOR DINAMITZACIÓ COMERCIAL 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S01425 G65613119 ASSO. COMERCIANTS DE BON PASTOR ACCIONS DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DE P 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03445 G63209357 A. SANTA CATERINA, VEÏNS I COMERCIA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 48901 3.700ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04000 G08497505 GREMIO PROV.DETALL.ACEITUNAS DE MES REFORÇ DE L'ESTRUCTURA ASSOCIATIVA COMERCIAL 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00504 G62837992 GREMI COMERCIANTS BICICLETES DE CAT NEWSLETTER - FLAIX INFORMATIU 48901 850ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03731 G58792979 ASSOC. COMERC.I VEINS CREU COBERTA CREU COBERTA REFORÇ DE L'ESTRUCTURA 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03008 G60511847 ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS IPROFESSIONALS CO REFORÇ DE ELS ESTRUCTURES DE L'ENTITAT 48901 11.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00130 G60688538 ASSOC. BOTIGUERS TRINXANT-MARAGALL ACCIONS DE DINAMITZACIO EIX MARAGALL 48901 20.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02293 G61360855 SANT ANTONI CENTRE COMERCIAL ACCIONS DE DINAMITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ CO 48901 20.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03831 G63009492 ASSOCIACIO COMERCIANTS EIX MODEL-SO REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 7.500

72

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (73)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03807 G59417105 ASS.COMERCIANTS BARRIS ZONAFRANCA RREFORÇ DE L'ESTRUCTURA ASSOCIATIVA COMERCIAL 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03799 G58760786 AMICS DEL PASSEIG DE GRACIA REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 10.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00531 G61102778 ASSOC COMERCIANTS CARMEL CENTRE PROJECTE COMUNICACIO FEDERACIO DE COMERCIANTS DELS 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02370 G61244679 AREA COMERCIAL ENTORN MERCAT (ACEM) COMERÇ DE PROXIMITAT 48901 10.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02886 G64438575 AVV I COMERCIANTS CAMP DE L'ARPA CREANT COMERÇ: ECO, ESPAI DE COMERÇ OBERT 48901 2.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03616 G08517120 GREMI DEL MOTOR ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES ALS COMERCIANTS DE VE 48901 4.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00877 G08510190 GREMI FLEQUERS PROVINCIA BARCELONA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE PRODUCTES DE FLECA 48901 9.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00125 G08532830 GREMI PROVINCIAL PASTISSERIA BARCEL ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES ALS COMERIANTS O ALS 48901 1.250ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00725 G08516957 GREMI DE TINTORERS I BUGADERS DE BA MODEL GESTIO DE CLIENTS 48901 4.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00566 G08516957 GREMI DE TINTORERS I BUGADERS DE BA REFORÇ ESTRUCTURES ASSOCIATIVES 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03840 G65443525 A. EMP. COM I PROF. DIAGONAL CENTRE REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ADMINISTRATIVES I COMERC 48901 6.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02548 G65443525 A. EMP. COM I PROF. DIAGONAL CENTRE WEB: NOVES SECCIONS I MILLORES GRÀFIQUES I TECNOLÒ 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03993 G08791626 GREMI FLORISTES DE CATALUNYA GREMI DE FLORISTES I FLORICULTORS DE CATALUNYA 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02487 G60961430 ASSO. COMERCIANTS DEL CR. BAILEN I PROMOCIÓ DE COMERÇOS DEL CARRER BAILÉN 48901 5.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02481 G65967663 GREMI DE LOCUTORIS DE CATALUNYA PROMOCIÓ I COMINICACIÓ DEL GREMI 48901 2.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03606 G58024381 GREMIO DET. VOLATERIA HUEVOS Y CAZA PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIO VARIAT 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02855 G63882963 ASSO. BARCELONINA LOCALS OCI NOCTUR "FORMACIO PER A LA MILLORA DE LES COMPETENCIES DEL 48901 5.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02091 G65887606 ASSO.VEINS I COMERC.VOLTANT MERCAT "DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DE VOLTANTS DEL MERCAT DE 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00673 G62837992 GREMI COMERCIANTS BICICLETES DE CAT DINAMITZACIÓ DEL GREMI 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00969 G58129974 ASOC.D'AMICS,VEINS I COMERC.DE LA R ACCIONS DE DINAMITZACIO,COMUNICACIO I PROMOCIO COM 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S01188 G58129974 ASOC.D'AMICS,VEINS I COMERC.DE LA R REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03018 G61360855 SANT ANTONI CENTRE COMERCIAL REFORÇ DE L'ESTRUCTURA ASSOCIATIVA DEL SAC 2015 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03550 G61195442 ASSOC COMERCIANTS DELS ENCANTS NOUS PLA ACTUACIO 2015 ENCANTS NOUS 48901 12.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03572 G61195442 ASSOC COMERCIANTS DELS ENCANTS NOUS ACCIONS FORMATIVES ENCANTS NOUS 48901 1.250ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02851 G61717278 ASSOC.COMERCIANTS EL MIRALL DE PEDR REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 3.600ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00573 V08637225 CONSELL DE GREMIS DE COMERÇ REFORÇ ADMINISTRATIU PER A LA PROMOCIÓ DE SERVEIS 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03556 G60583846 ASSOC UNIO DE BOTIGUERS SANT PAU -GAUDI PLA D'ACCIO DE COMUNICACIO, PROMOCIO COMERCIAL I T 48901 20.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02940 G59328534 A COMERCIANTS I INDUST. C/ ASTURIES PROMOCIO CARRER ASTURIES 48901 4.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00762 G61674818 ANCECO (AS. NAL. CENTRALES COMPRA) ASSEMBLEA GENERAL INDEPENDENT RETAIL EUROPE 48901 10.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03777 G08485310 GREMI DE PEIXATERS DE CATALUNYA REFORÇ ESTRUCTURES ADMINISTRAT TASQUES ADMINISTRAT 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04016 G08520892 GREMI PROVINCIAL COMERÇ MOBLES BCN REFORÇ ESTRUCTURES COMERCIALS 48901 6.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02930 G65498685 ASSOC. COMERCIANTS DEL BORN-RIBERA PLA DINAMITZACIÓ COMERCIAL BORN 2015 48901 17.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02476 G58024381 GREMIO DET. VOLATERIA HUEVOS Y CAZA PROMOCIO I DINAMITZACIO DEL GREMI I ESTABLIMENTS A 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02423 G66350315 ASSOC. COMERÇ I EMP. TRINITAT NOVA VIU EL BARRI. LA TRINITAT NOVA 48901 1.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00126 G66367103 ASSO. COMERCIANTS C/ RAMON Y CAJAL MILLORA GESTIO ASSOCIACIO RAMON Y CAJAL 48901 1.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02003 G66334830 UNIÓ D'EIXOS COMERCIALS TURISTICS D BARCELONA OBERTA. EQUILIBRI ENTRE LA DEMANDA INTE 48901 10.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00153 G58792904 ASSOC.DE COMERC.DE SANTS-ESTAB PROMOCIÓ, COMUNICACIÓ, ESDEVENIMENTS LÚDICS 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00285 G62734736 FEDER COR D'HORTA, C.COMERCIAL I ME ACCIONS DE DINAMITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PROMOC 48901 13.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02205 G63009492 ASSOCIACIO COMERCIANTS EIX MODEL-SO ACCIONS DE DINAMITZACIO, COMUNICACIO I PROMOCIO CO 48901 10.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00866 G63578967 ASSOC COMERCIANTS EIX SANT ANDREU ACCIONS DE DINAMITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ CO 48901 20.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02491 G60928934 ASS.D`EMPRESARIS I PROF.RBLA.CATALU REVISTA RAMBLA DE CATALUNYA ONLINE 48901 3.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00291 G08492654 GREMI COMERCIANTS ELECRODOMESTICS COMERÇ DE PROXIMITAT-REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ASS 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02461 G58760786 AMICS DEL PASSEIG DE GRACIA PLA DE MARKETING 2015 48901 15.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03782 G64498579 FEDERACIÓ ASS EIX SGDA FAMÍLIA - GA REFORÇ ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02854 G64996069 ASSOC.VEÏNS I COMERCIANTS PL LESSEPDE BARCEL GRACIA NORD, EL BON COMERÇ 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04335 G58802950 UNIÓ DE BOTIGUERS C/ DR PI I MOLIST EL COMERÇ DE NOU BARRIS ES MOU 48901 4.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00557 G61674818 ANCECO (AS. NAL. CENTRALES COMPRA) REFORÇ ESTRUCTURA PER CAPTAR NOUS MEMBRES 48901 2.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00772 G61674818 ANCECO (AS. NAL. CENTRALES COMPRA) CURS ESPEC. DIR. ESTRAT. CCS-ESADE 48901 10.000

73

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (74)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S02601 G08517120 GREMI DEL MOTOR ACCIONS DE DINAMITZACIO PER LA POTENCIACIO DE LA X 48901 8.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00118 G08473605 GREMI CARNISSERS CANSALADERS XARCUT ACCIONS DE COMUNICACIÓ 48901 5.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S00653 G65723793 AS. COM. I EMPRESARIS GRAN EIXAMPLE REFORÇ ESTRUCTURES ASSOCIATIVES COMERCIALS 48901 8.500ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03820 G58024381 GREMIO DET. VOLATERIA HUEVOS Y CAZA REFORÇ DE LES ESTRUCTURES ADMINISTRATIVES 48901 7.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S03025 G59465930 ASSOC. ESTETICISTES PROF. CATALUNYA DINAMITZACIO I PROMOCIO DELS CENTRES D'ESTETICA ME 48901 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A61128013 PRIMAGAS ENERGIA S.A.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A61128013 PRIMAGAS ENERGIA S.A.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A61128013 PRIMAGAS ENERGIA S.A.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65007965 CORPORACION CERVINO XXI S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64625775 PLATAFORMA TECNOLOGICA ECONTAINERS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64625775 PLATAFORMA TECNOLOGICA ECONTAINERS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64625775 PLATAFORMA TECNOLOGICA ECONTAINERS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65449910 SLASH MOBILITY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65449910 SLASH MOBILITY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65449910 SLASH MOBILITY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65449910 SLASH MOBILITY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65449910 SLASH MOBILITY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08507915 DEKRA AMBIO S.A.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65632606 DOBLE G TEXTILE AGENCY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66081035 HOTELES BESTPRICE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66081035 HOTELES BESTPRICE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62596754 DIGITAL LEGENDS ENTERTAINMENT S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62596754 DIGITAL LEGENDS ENTERTAINMENT S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62596754 DIGITAL LEGENDS ENTERTAINMENT S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. F65633703 L'ESTOC S.C.C.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58865130 CAILA & PARES S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65071821 KONTACTALIA FINANCE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60269636 PHOENIX PUBLICIDAD S.L.R. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60269636 PHOENIX PUBLICIDAD S.L.R. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60269636 PHOENIX PUBLICIDAD S.L.R. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65782690 MOAP DIGITAL S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64646789 COMPUTER SCIENCES BRAND CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B59814301 CEMOEL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61606968 AMEZOLA-OSMA ASESORES S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G08287963

ASOCIACION ESPAÑOLA PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS DE ELECTRONICA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. M. V. TORRES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. M.V. TORRES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65256679 MARMOT COSMETICS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58758673 KEISY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65853335 TUSET AND RIERA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60188018 GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08499568 JOSE ROSAS TABERNER S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65674590 CATCHOOM TECHNOLOGIES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58569476 XAROL PELL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58569476 XAROL PELL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

74

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (75)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58569476 XAROL PELL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58569476 XAROL PELL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. J.LOPEZ L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. E. PIÑOL M. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64847585 PISAPA RESTAURACION CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65689804 BOOLINO S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63910590 FORMAGGI E GELATI S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64098239 UDEFINE CONSULTING S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65735136 POP CORNET NETWORK S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61279980 SOFTENG S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64081706 BEREPUBLIC NETWORKS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64081706 BEREPUBLIC NETWORKS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64806144TRANSFER BUSINESS ADMINISTRATION SERVICES SPAIN S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61435970 ESCUDILLERS ART S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61435970 ESCUDILLERS ART S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61435970 ESCUDILLERS ART S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61435970 ESCUDILLERS ART S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65742405 WOK STREET S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65742405 WOK STREET S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65742405 WOK STREET S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65742405 WOK STREET S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. J66086208 KOENSO S.C.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58417759 AIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61233201 PELI PRODUCTS S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60917580 RAVETLLAT AROMATICS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65201709 ALADINIA NETWORKS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65201709 ALADINIA NETWORKS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64954316 COOKIE BOX S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62272398 EVENTOPLUS MEDIOS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62272398 EVENTOPLUS MEDIOS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63594535 GESTIOCONSULTING STONES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65735136 POP CORNER NETWORK S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63715890 AUTOMOTIVE ENGINNERING SYSTEMS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58778721 CORPORACION EMPRESARIAL BARCELONESA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65573115 ZEMSANIA ICT OUTSOURCING S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64313760 NOURUM CONSULTORIA EMPRESARIAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61787057 BAMA GEVE S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65689804 BOOLINO S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58569476 XAROL PELL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62260062 ARNELA COLL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65853327 DIGITAL MEDIA CONSULTING CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65853327 DIGITAL MEDIA CONSULTING CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65853327 DIGITAL MEDIA CONSULTING CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B17858861 OPPRO INVESTMENTS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60319886 SICE TRES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. L RAVAGNANI CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08274003 PINES ESPAÑOLA S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

75

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (76)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B17973363 EPOTAM SOFTWARE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B17973363 EPOTAM SOFTWARE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B17973363 EPOTAM SOFTWARE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B17973363 EPOTAM SOFTWARE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B17973363 EPOTAM SOFTWARE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64212277 ORTOTECNICA AXIS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65717027 YUNION EXTEAM S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65717027 YUNION EXTEAM S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65717027 YUNION EXTEAM S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65070575 ENEXT ENGINEERING AND CONSULTING S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G62123484 ASSOCIACIÓ PALLAPUPAS HOSPITAL CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65303042 ALIMENTS MARTINEZ SILCAR S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A64842800 INGENIERIA SOCIAL S.A.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63545388 ALMARIN, EQUIPOS Y SERVICIOS PORTUARIOS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61891784 XARXA EUROPEA DE TRANSPORTES BARCELONA S.L CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. N0011380C CAMARA DE COMERCIO FRANCESA DE BARCELONA CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65733636 CONTACTO SINGULAR S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65189557 HERTA SECURITY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65064651 ALIMAR WEST EAST S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65450819STUDIO MAS 44 DIGITAL PRODUCTIONAND QA SERVICES FROM BARCELONA S.L.. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64580079 CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓARK, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58934076ORGANISMO SERVICIOS TÉCNICOS DEL TRANSPORTE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58934076ORGANISMO SERVICIOS TÉCNICOS DEL TRANSPORTE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58934076ORGANISMO SERVICIOS TÉCNICOS DEL TRANSPORTE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65437253 RED CODE MARKETING PARTNERS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65437253 RED CODE MARKETING PARTNERS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65437253 RED CODE MARKETING PARTNERS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A60741501 CORPORACION TRAVEL PARTNERS S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62820279 ASESORIA LEMASA CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63307383 SERVEX K10 LOGISTICS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58417759 AIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G65930182 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G65930182 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64248578 FOUZIA INTERNACIONAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64099542 CEXPA PROMOCIONES & MERCHANDISING CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65875957 SCHOLARFOLKS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. J61825055 OPTICAS TUTUSAUS S.C.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66020363 KERNEL ANALYTICS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66020363 KERNEL ANALYTICS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66020363 KERNEL ANALYTICS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66020363 KERNEL ANALYTICS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66020363 KERNEL ANALYTICS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62063821 APPCO DIRECT GROUP ESPAÑA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B70063458 WALEN INSIGHT S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

76

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (77)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65989006 OHAYOWEB S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58865130 CAILA & PARES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G65428864 CRUZ DE SAN ANDRES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65872392 VECTOR ELITE WORLD S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65589863 HELLO BICI S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63594782 TRANSFER LATIN BUSINESS CONSULTANCY CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64847585 PISAPA RESTAURACION S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60269636 PHOENIX PUBLICIDAD S.L.R. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63689681 GORRIZ CONSULTING S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58758673 KEISY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58758673 KEISY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B59171686 FORTEPA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66103730 MACSHA EMEA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65722605 INKOO CONSULTING & ENGINNERING S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. C.F., ASSUMPCIO CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65442881 TAS BOLSA INVEST S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64459662 DR. SERENA ESTETICA S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58262726 ASEPYME BCN S.A.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08181745 SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES S.A.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65501686 INDISEG EVOLIUM GROUP S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08181745 SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES S.A.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61178406 MAZARS SERVICIOS PROFESIONALES S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61178406 MAZARS SERVICIOS PROFESIONALES S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61178406 MAZARS SERVICIOS PROFESIONALES S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61178406 MAZARS SERVICIOS PROFESIONALES S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61178406 MAZARS SERVICIOS PROFESIONALES S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61958245 MANIOBRAS ELECTRONICAS PARA ASCENSORES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63347843 MOMA INTERNATIONAL COMMERCE MANAGEMENT S. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65943359 EASY TEMPO EUROPE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63437347 TPARTNER NETWORK SERVICES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58758673 KEISY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B17268491

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT GERENCIA INTEGRAL CORREDURIA SEGUROS Y REAS. S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65511800 MIND THE BYTE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64347917 EVALUACION MEDICA TUW S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62740279 PROXIMA SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62740279 PROXIMA SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65577710 IDEVENTS IDEAS Y CONGRESOS CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B59917435 AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60495488 ELECTRO NURIA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64972086 KNOWLEDGE INNOVATION MARKET S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64972086 KNOWLEDGE INNOVATION MARKET S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64972086 KNOWLEDGE INNOVATION MARKET S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58862665 AUDITING S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. R.M.I CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58417759 AIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61850004 AMG ASSESSORAMENT S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

77

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (78)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08828782 JESPAC S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08828782 JESPAC S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08828782 JESPAC S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66049057 SECOND HANDING NETWORKS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66049057 SECOND HANDING NETWORKS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66049057 SECOND HANDING NETWORKS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66049057 SECOND HANDING NETWORKS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64212111 MARE NOSTRUM ARQUITECTURA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B08879132 PRODUCTOS NATURALES JENNY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58477902 GRUPO COMERCIAL TEXTIL S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65277923 PASTELERIA BUENAVISTA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08828782 JESPAC S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66034612 EMBRYOTOOLS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58839721 F.INDAL S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58839721 F.INDAL S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58839721 F.INDAL S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65596884 UNIMEBA ASSESSORS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63150288 GENI COMPTABLE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B662126024GABINET D'ESTUDIS JURÍDICS VERDAGUER AND VALLES S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66103730 MACSHA EMEA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65894008 DEGUSTABOX S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65894008 DEGUSTABOX S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66154964 181 DISTRIBUCIONS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61268298 TANDEM SOLUCIONS AMBIENTALS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65941189 BANSELLS AND FERNANDEZ DECORACION S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63739247 ESMA DATA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63739247 ESMA DATA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B59814301 CEMOEL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B82418419 TAKEIMPACT S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63461644 TEYCO COMERCIAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63461644 TEYCO COMERCIAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63461644 TEYCO COMERCIAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63461644 TEYCO COMERCIAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63623573 SERVEIS DE COMUNICACIO EMPRESARIAL 1060 S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58420787 FERRIN ELECTRONICA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64477300 LITTLE BUDDHA GROUP S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64477300 LITTLE BUDDHA GROUP S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64477300 LITTLE BUDDHA GROUP S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64477300 LITTLE BUDDHA GROUP S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65277923 PASTELERIA BUENAVISTA CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65277923 PASTELERIA BUENAVISTA CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62605928 KUBI WIRELESS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62605928 KUBI WIRELESS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62594601 BRIDGES TECHNOLOGIES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65342677 RECOMENDACIONES PERSONALIZADAS CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B50877661 PILDO CONSULTING S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B50877661 PILDO CONSULTING S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

78

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (79)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B50877661 PILDO CONSULTING S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65437899 OLEART ABOGADOS S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65437899 OLEART ABOGADOS S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65437899 OLEART ABOGADOS S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65437899 OLEART ABOGADOS S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65670689 LEADIANCE S.L.R. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65670689 LEADIANCE S.L.R. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65670689 LEADIANCE S.L.R. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65670689 LEADIANCE S.L.R. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65670689 LEADIANCE S.L.R. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64203607 COMAYTEC 3000 S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64203607 COMAYTEC 3000 S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58839721 F.INDAL S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65166043 IGRID S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65130346 DEXTRA GLOBAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65130346 DEXTRA GLOBAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65130346 DEXTRA GLOBAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65130346 DEXTRA GLOBAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66165374 BOADELLA ESTEVE ADVOCATS S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61268298 TANDEM SOLUCIONS AMBIENTALS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65346108 CHARCHEYOURFLIGHT S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65346108 CHARCHEYOURFLIGHT S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65346108 CHARCHEYOURFLIGHT S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B08594038 KRIPTON S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B59814301 CEMOEL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. M. G.BONET CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A43040526 COMERCIAL VICTOR MANUEL S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65500357 FASHION PILLS CLOTHES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65500357 FASHION PILLS CLOTHES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65500357 FASHION PILLS CLOTHES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65500357 FASHION PILLS CLOTHES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65596884 UNIMEBA ASSESSORS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08703258 A.E.S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63154132 VISTRA BARCELONA S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64775638 MAXCHIEF EUROPE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B70347042 IDEAL CALL S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62104997 NUB3D S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62104997 NUB3D S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62104997 NUB3D S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65863482 NORA BUSINESS TECHNOLOGY AND SERVICES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65863482 NORA BUSINESS TECHNOLOGY AND SERVICES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65500357 FASHION PILLS CLOTHES CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. M. G. ANDREO CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08062846 RIBES Y CASALS S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64986367 OMNIREDITAS S.L.N.E. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. E. P. LLORENS CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B17168253 CASTILLEJOS 7 S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A63134357 EURONA WIRELESS TELECOM CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

79

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (80)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64580079 CONSTRUCCIO I REHABILITACIO ARK S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A59847863 INOXFER ENGINYERIA I SERVEIS S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65124604 BARNA DIGITALPRINT S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65914749 OVAL BARCELONA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65914749 OVAL BARCELONA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64888746 BAKER TILLY ESPAÑA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64888746 BAKER TILLY ESPAÑA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58291949 LOCI S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65916843 ALEX FITE ASSOCIATS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65647158 MOBILE PAYMENT & LOYALTY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63570170 JGBR ABOGADOS Y ASESORES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63570170 JGBR ABOGADOS Y ASESORES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63570170 JGBR ABOGADOS Y ASESORES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63570170 JGBR ABOGADOS Y ASESORES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63570170 JGBR ABOGADOS Y ASESORES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60180205 ALTALEX, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62272398 EVENTOPLUS MEDIOS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62272398 EVENTOPLUS MEDIOS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. S. L.CANO CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65939084 LOANBOOK CAPITAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65195513 FRIEND2FRIEND EUROPE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65195513 FRIEND2FRIEND EUROPE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65389264 V2MSOFTWARE CONSULTORIA INFORMATICA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65389264 V2MSOFTWARE CONSULTORIA INFORMATICA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64085103 ESTRUCTURAS Y ORGANIZACION EL BORN S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64085103 ESTRUCTURAS Y ORGANIZACION EL BORN S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64085103 ESTRUCTURAS Y ORGANIZACION EL BORN S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63868483 RSDAHUER COMUNICACION GLOBAL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B08801706 PRECAVE, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63301055 ADVANCARE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65609711 MOBETIA SOLUTIONS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65609711 MOBETIA SOLUTIONS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63305700 RIVERA SOLUCIONS BCN S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65469371BASTER MARTIN SEGURIDAD PRIVADA, VIGILANCIA Y PROTECCION DE BIENES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G08489460ASSOCIACIO PARES I FAMILIARS PERSONES DISMINUCIO PSIQUICA SANT JORDI CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A62232418 MARCO LEGAL ABOGADOS Y ECONOMISTAS S.A.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64204696 VENTACAR 2006 S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65248676 PLAYAMEDIA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65248676 PLAYAMEDIA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65212839 SUPER COMPARADOR DE CONSUMO S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B08957896 QUEVEL S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58758673 KEISY S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B55123079 COMPARTIR CADAQUES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B55123079 COMPARTIR CADAQUES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B55123079 COMPARTIR CADAQUES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B55123079 COMPARTIR CADAQUES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

80

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (81)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B55123079 COMPARTIR CADAQUES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63844708 SOLA FIDE MANAGEMENT SPAIN S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. R. O.S CHECA CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64289192 BARCELAW ABOGADOS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60972080 ANT FACILITIES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60972080 ANT FACILITIES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65174047 GREENALTECH S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66099706 KWS SERVICES MEDITERRANEAN, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63446363 SERVIGESTIÓN STAC, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58102914 LLORENS CAPDEVILA S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08088031 RICARDO MOLINA S.A.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08088031 RICARDO MOLINA S.A.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08088031 RICARDO MOLINA S.A.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63242127 PERELLÓ 1898, SL. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61969002 GASC FINQUES, S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61279980 SOFTENG, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58589425 GARAGE CATEDRAL, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65268237 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EVENTOS CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63506869 3 & PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63506869 3 & PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62430269 CLICKART, TALLER DE COMUNICACIÓ, SL CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65902611 INSIGHTS IN LIFE SCIENCES, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. E59033217CASTILLO AYNO ALBERTO Y RAMOS RAMOS TOMASA, C.B. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. J. FRANCO S. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63543508 DIVICO CONSULTORES, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64379910 OENOCOCCUS OENI, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65784951 CLICK IN RED S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61265609 GABINETE CARBÓ ASESORES, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62596754 DIGITAL LEGENDS ENTERTAINMENT, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61104402 CID RAFART, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65902611 INSIGHTS IN LIFE SCIENCES, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A. L. BURCH CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65613069 BEBITUS RETAIL, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65613069 BEBITUS RETAIL, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65613069 BEBITUS RETAIL, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65613069 BEBITUS RETAIL, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65613069 BEBITUS RETAIL, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G61647236 PROGAT CATALUNYA CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61940805 ESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN BARCELONESA,S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61940805 ESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN BARCELONESA,S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65902611 INSIGHTS IN LIFE SCIENCES, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65223018 JIMENEZ & ALBELDA AGENCIA D'ASSEGURANCES,SL CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A60582913 VANDERLANDE INDUSTRIES ESPAÑA, SAU CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B08957896 QUEVEL, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63227813 ARTIS IMATGE I COMUNICACIÓ, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64580079 CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ 4ARK, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60978327 VALENBIN, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

81

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (82)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. J65942138 FRATE, SCP CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62138763 BENVI EL NOSTRE PA, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62138763 BENVI EL NOSTRE PA, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61861555 FLUX INGENIEROS, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65122491SEGURAIR ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PRIVADA Y FORMACION AÉREA, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65470999 DAXA SISTEMES, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65470999 DAXA SISTEMES, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65070997 2009 OCEAN TRANSPORT SPAIN, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58723529 DESGUACES CESAR, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B59144212 RESPUESTA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65156093 RIERA ROURA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. M.B.GUAL CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65274177 COLWAY FERROVIARIA, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63253058 COMPETITIVE STRATEGY INSURANCE, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63253058 COMPETITIVE STRATEGY INSURANCE, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63253058 COMPETITIVE STRATEGY INSURANCE, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65691834 GALOVI REST, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65766180 SANT JORDI ALBERGS, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65766180 SANT JORDI ALBERGS, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60385382 INNOVA NETGRUP, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61741898 VOXEL MEDIA, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61741898 VOXEL MEDIA, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61741898 VOXEL MEDIA, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61741898 VOXEL MEDIA, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61741898 VOXEL MEDIA, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66237777 VALENTPA, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66237777 VALENTPA, S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63715890 AUTOMOTIVE ENGINEERING SYSTEMS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G61369526 FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME CATALUNYA CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G61369526 FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME CATALUNYA CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08074700 MARCOMBO S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B59937797 QUIMIBIOS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65589863 HELLO BICI S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. V08264178ALTER MUTUA DE PREVISIO SOCIAL ADVOCATS DE CATALUNYA CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60472743 INFAIMON S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60472743 INFAIMON S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60472743 INFAIMON S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60472743 INFAIMON S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B86858461 NEWCO RETAIL NORESTE S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. F63880678 TEB VERD SCCL CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G58371907 SOM FUNDACIO CATALANA TUTELAR ASPANIAS CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A60921400 NOVICO MEDICA S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65589863 HELLO BICI S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60462264 CAMPO DE GAMA S.L.U. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

82

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (83)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60613833 TECENAP S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60613833 TECENAP S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60613833 TECENAP S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60613833 TECENAP S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65437253 RED CODE MARKETING PARTNERS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. P.NUÑEZ G. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62928585 TECNOPRODA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62928585 TECNOPRODA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62784517 SAEZ ELECTRICITAT S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62521828 PROFILE SOFTWARE SERVICES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62521828 PROFILE SOFTWARE SERVICES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65700163 BIOCHEMIZE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65700163 BIOCHEMIZE S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65256679 MARMOT COSMÈTICS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B58376690 MICRO GESTIÓ S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A08391765 VIRUTEX S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66215310 TAX BARCELONA ADVOCATS I ECONOMISTES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62685540 BARCELONA GUIDE BUREAU S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62685540 BARCELONA GUIDE BUREAU S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. L. MORENO C. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B63691836 RUNROOM PRODUCCION MULTIMEDIA S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B61713590 NOVA TRADUCTORS I INTERPRETS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65437899 OLEART ABOGADOS S.L.P. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66153669 SUPERLEKKER S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64374465 HIPOTECA SOLUCIÓN S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64374473 DISBAUXA I MENJAR S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B66195868 BCNOVIAS LAMAR S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64841836 NEWSHORE SERVICIOS GLOBALES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64841836 NEWSHORE SERVICIOS GLOBALES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B64841836 NEWSHORE SERVICIOS GLOBALES S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. A58602467 WIN&KEN S.A. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B62104997 NUB3D S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B65859134 FINCAS EVA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. B60636339 TONI ORTIZ S.L. CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. G62123484 ASSOCIACIO PALLAPUPAS PALLASSOS HOSPITAL CAMPANYA BARCELONA CREA OCUPACIÓ 3.000

IMPORT TOTAL ATORGAT 8.089.292

ORGANISMES AUTÒNOMS, EPES I SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS.SUBVENCIONS ATORGADES PER CONCURS I AJUTS A FAMÍLIES. 2ON TRIMESTRE 2015Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.CULTURA BARCELONA 15S00537 G63518161 FUND. PRIVADA ORFEO MARTINENC CANT DE LA SIBIL·LA 2015 600I.CULTURA BARCELONA 15S00152 G65840225 ASSOCIACIO COLLA GEGANTERA DENOU BARRIS 30È ANIVERSARI DELS GEGANTS DE NOU BARRIS 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00656 G59698639 ASSOC. CATALANA DE CRITICS D'ART MURCRITIC ACTIVITAT 2015 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00342 G08889933 GRUP TORXA (MALIGNES DEL GUINARDO) XÉ ANIVERSARI CONCURS DE PERCUSIO DE BARCELONA 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00162 G58935016 ASS. MUSICAL DE MESTRES DIRECTORS PROGRAMA ACTIVITATS ANYS 2015 1.000

83

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (84)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.CULTURA BARCELONA 15S00596 G58792979 ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CREUCOBERTA FESTIVAL DE CINEMA I COMERÇ DE BARCELONA 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00572 G63902233 COOR.FESTIVALS CINEMA I VIDEO CATAL EL DIA MES CURT - 18, 19, 20 I 21 DESEMBRE LA FEST 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00351 G65825853 ASSOCIACIÓ COL·LECTIU MIXTUR TALLERS PEDAGOCICS MIXTUR 2015 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00318 G64009491 XARXANTONI XARXA COMUNITÀRIA DESANT ANTONI AMPLIACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LA COLLA GEGANTERA DEL 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00661 B62903885 MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION S.L. B-ANIME. BARCELONA ANIME FESTIVAL 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00302 G08952939 CASAL LAMBDA PREMIS LAMBDA 2015 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00467 V63712202 FED. DE ENTIDADES LATINOAMERICANASDE CATALUNDIFUSIÓ I FORMACIÓ CULTURAL. BARCELONA / LLATINOAM 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00315 G63494793 ASSOCIACIO PER A L'ESTUDI DEL MOBLE JORNADES D'ESTUDI DEL MOBLE 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00061 G61299079 DE LA CULTURA CATALANAASSOCIACIO INSTITUT DE BALL DE BASTONS DE BARCELONA 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00622 G65270589 HALFHOUSE PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00394 G58357740 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TRINITATNOVA ENGRASCA`T PROMICIÓ DE LA CULTURA CATALANA AL BARR 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00217 G65460313 TOT HISTÒRIA ASSOCIACIÓ CULTURAL FEM HISTÒRIA, FEM BARCELONA 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00535 G66048232 AMICS DE LA PERLA 29 ACTIVITAT DE DIFUSIO I DIVULGACIO DE LES PRODUCCIO 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00156 G65568933 ASSOCIACIO ACADEMIA CATALANA MUSICA LA PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR MUSICAL CATALA 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00240 G60038551 ESBART FOLKLORIC D'HORTA ESTUDI I DIFUSIO DE LES TRADICIONS DE LA CIUTAT A 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00314 G63494793 ASSOCIACIO PER A L'ESTUDI DEL MOBLE IDENTIFICACIÓ CIENTÍRICA DE LA XILOTECA 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00324 G08953564 CAOC - CERCLE D'AGERMANAMENT OCCITANO CATALL'ARAN ARRIBA A BARCELONA. JORNADES OCCITANES DE L 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00533 G64363633 DIFUSOR , ASSOCIACIO ARTISTICAI CULTURAL OPENWALLS CONFERENCE 2015 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00155 G65568933 ASSOCIACIO ACADEMIA CATALANA MUSICA ACTIVITATS 2015- ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00133 G65948929 ASSOCIACIO PER A LA PROMOCIODE LES ARTS ESCE ET FEM EL TEATRE A MIDA 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00007 G60694114 FOMENT DE LA SARDANA DE BCN FOMENT DE LA SARDANA DE BARCELONA 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00040 G59856781 ASSOC. GREMIAL DE GALERIES I SALESD'ART DE CATJORNADES SOBRE ART I GALERISME 2015 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00209 G62173679 AESS-ESTUDIANTS TALLERS, CURSOS I CONFERENCIES DE NOVES TECNOLOGIE 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00658 G58537598 ASSOCIACIO AMICS HAVANERES PORT VEL 30ª GRAN TROBADA D'HAVANERES "BARCELONA CARA AL MA 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00168 G65943854 EL GLOBUS VERMELL AACC DIVULGACIO DL'ARQUITE RUTA GATCPAC 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00184 G66167297 ASOC DE ARTISTAS CONTEMP LOFT 85 POBLENOU CREATIVA - PLATAFORMA COORDINADORA - 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00606 G60962586 ASSOCIACIO CULTURAL JOAN AMADES ACTIVITATS DE L'ASSOC CULT JOAN AMADES 2015 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00517 B62903885 MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION S.L. CINEMA LLIURE A LA PLATJA 1.000I.CULTURA BARCELONA 15S00029 G66163163 ASSOCIACIÓ MOIXIGANGA DE BARCELONA MOIXIGANGA DE BARCELONA, ALS DISTRICTES BARNA 1.250I.CULTURA BARCELONA 15S00279 B64582463 QADAR PRODUCCIONS CULTURALS FESTIVAL VERTEX BCN 1.500I.CULTURA BARCELONA 15S00093 G62106117 COORDINADORA D'ASSOCIATS PER LALLENGUA CATACORRELLENGUA 2015 1.500I.CULTURA BARCELONA 15S00323 G63130991 FEST.INT.CINEMA GAI I LESBIC DE BCN 15 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA GAI I LESBIC D 1.500I.CULTURA BARCELONA 15S00600 G65577140 ASSOCIACIÓ A TRES BANDES CROQUIS BARCELONA CICLE D'ASSAJOS OBERTS 1.500I.CULTURA BARCELONA 15S00364 G60195906 ASOC D'AMICS DELS GEGANTS DEL PI FESTA QUINQUENNAL DEL PI I ACTIVITATS QUE SE'N DER 1.500I.CULTURA BARCELONA 15S00219 G08610453 CERECUSOR - CENTRE RECREATIU CULT.DE SORDS D BIENNAL INTERNACIONAL DE TEATRE I DE CINEMA DE PER 1.500I.CULTURA BARCELONA 15S00151 G65046104 ASSOCIACIO DE PESSEBRISTES DECIUTAT VELLA DE SEGUICI DEL NADAL DE BARCELONA - MANTENIMENT I ARR 1.500I.CULTURA BARCELONA 15S00420 G62426937 FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE DEREGULACIÓ GENÒMICSETMANA DEL CERVELL 2015 1.500I.CULTURA BARCELONA 15S00634 G65492605 ASSOC. CATALANA PERPETUUM MOBILE FESTIVAL DE DRAMATÚRGIA SOBRE LA CRISI PIIGS 1.500I.CULTURA BARCELONA 15S00042 G64196918 ASSO. DE COMPANYIES PROFESSIONALS DE DANSA D PROJECTE 'L'APARADOR 1.500I.CULTURA BARCELONA 15S00150 G65046104 ASSOCIACIO DE PESSEBRISTES DECIUTAT VELLA DE ESCOLA-TALLER DE PESSEBRES DE BARCELONA 1.750I.CULTURA BARCELONA 15S00033 G60434487 ORQUESTA BARROCA CATALANA CICLE DE CONCERTS DE L'ORQUESTRA BARROCA 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00644 B63130769 SOL PICO CIA. DE DANZA, SL SOL PICÓ CIA DE DANZA-LA PICONERA 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00498 G66147547 CULTURALSASSOCIACIO ISLA ELEFANTE PROJECTESCARA B. FESTIVAL DE CULTURA MUSICAL INDEPENDENT 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00711 G65507360 ASS. PROMOTOR PER LA FUNDACIOCATALUNYA ARTE FESTIVAL FLAMENCO NOU BARRIS 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00554 G65541229 FUNDACIO ENRIC MIRALLES PROGRAMACIO CULTURAL I ESPOSITIVA DE LA FUNDACIO E 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00655 G59698639 ASSOC. CATALANA DE CRITICS D'ART LA GALERIA CIENTO: ART I MODERNITAT A BARCELONA 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00643 B08503583 L AVENÇ SL RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL POBLENOU A TRAV 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00034 G59856781 ASSOC. GREMIAL DE GALERIES I SALESD'ART DE CATGUIA DE LES GALERIES D'ART DE BARCELONA I PROMOCIÓ 2.000

84

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (85)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.CULTURA BARCELONA 15S00009 B65911620 TEM PRODUCTIONS 2012, S.L. MUSIQUES SENSIBLES 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00499 B64863335 GRUP ENDERROCK EDICIONS SL PREMIS ENDERROCK 2015 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00560 G65692881 ASOCIACIÓN MUTEK.ES MUTEK(ES) FESTIVAL INTERNACIONAL DE CREATIVIDAD D 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00367 G65813453 ASSOCIACIÓ UMÉSDOS COMUNITAT INTERACT-VIVO 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00480 G61916854 ASS. TOT PEL CLAQUE ACTIVITATS TOT PEL CLAQUE 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00539 G62414180 FORN DE TEATRE PA'TOTHOM ESCOLA INTEGRAL DE TEATRE PA'TOTHOM 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00504 G63971451 FUNDACIO INSTITUT RECERCA BIOMEDICA ACERCATE A LA BIOMEDICA 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00224 G61931010 CASTELLERS DEL POBLE SEC EL CASTELLOSCOPI 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00687 G63902233 COOR.FESTIVALS CINEMA I VIDEO CATAL VI JORNADES FESTIVALS CINEMA 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00053 G43725233 INST. RAMON MUNTANER - FUND. PRIV.DELS CENTRE CONSTRUINT LA HISTÒRIA DEL PLA DE BARCELONA. 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00490 B66157082 MARFURIUS, S.L. MALDÀ ENDANSA 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00646 B66157082 MARFURIUS, S.L. PROGRAMACIÓ DE MÚSICA EN VIU 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00615 B63942601 FREECO MEDIA S.L. SCANNERFM 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00486 G66427162 FOTOGRAFIA I MITJANS DOCUMENTALSAS. CFD BARC CFD BARCELONA, PROGRAMA D'ACTIVITATS I EXPOSICIONS 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00218 F63851430 LA CIUTAT INVISIBLE SCCL ITINERARIS PER LA CULTURA COOPERATIVA DELS BARRIS 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00553 G63485734 ASOC. CULTURAL LA OLLA EXPRÉSS ACTIVITATS EDITORIALS DE LA OLLA EXPRESS 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00036 G66025784 ASSOCIACIO CULTURAL ESPAI ERRE ESPAI ERRE - MUVERS 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00427 B63115620 Q-ARS TEATRE S.L. Q-ARS TEATRE 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00594 G62829494 ASOC. TEATRAL LA KORBATA EXPERIMENTAL ROOM FESTIVAL 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00418 J63292007 P.C.S., S.C.P SALES DE MUSICA EN VIU 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00391 B65251092 CINEMES GIRONA, S.L. CASA ASIA FILM WEEK 2015 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00389 B65251092 CINEMES GIRONA, S.L. PROGRAMACIO OBERTA 2015 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00286 G65708760 ACCIONS 3 E (ENTRETENIMENT, EDUCACIECOLOGIA) 22 FESTIVAL INTERNACIONAL CINEMA DEL MEDI AMBIENT 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00500 G60262300 ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROCK DEBATS PER UN LLIBRE BLANC DE LA MUSICA 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00005 G64288939 ASS. MINIFESTIVAL MUSICA INDEPENDEN 20 MINIFESTIVAL DE MUSICA INDEPENDENT DE BARCELONA 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00534 G65503641 JIWAR CREACIO I SOCIEDAT JIWARI, ESPAI DE CREACIÓ 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00717 G59930370 CONFEDERACIO SARDANISTA DE CATALUNY CAMPANYA D'ENSENYAMENT 'EL PAÍS A L'ESCOLA' 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00663 B64966518 GIFERMAN, S.L. PROGRAMACIÓ ARTÍSTICA TEATRE HIROSHIMA 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00241 G58416736 CENTRE CULTURAL EUSKAL ETXEA LA CULTURA BASCA, A BARCELONA! 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00528 J65295917 EL REI DE LA MAGIA, SCP III FESTIVAL EL REI DE LA MAGIA" 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00395 G63919716 AOC. MÚSICOS POR LA PAZ Y LAINTEGRACIÓN VEUS I MUSICA PER LA INTEGRACIÓ 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00660 G66204934 ASSOCIACIÓ CULTURAL BIS BIS FESTIVAL / BARCELONA INDEPENDENT SESSIONS 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00166 G58386343 FEDERACIO DE GRUPS AMATEURS DETEATRE DE CATACTIVITATS DE LA FEDERACIO A LA CIUTAT DE BARCELON 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00482 G60456878 GEGANTERS DE GRÀCIA INTERCANVI CULTURAL BARCELONA-SA POBLA (ILLES BALE 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00084 B62311832 KITING-KITA, SL ACTIVITATS DE LA COMPANYIA CAMUT BAND 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00107 G66414962 JARDI DELS TARONGERS CCM RECUPERACIÓ DE LES ACTIVITATS CULTURALS, MUSICALS 2.000I.CULTURA BARCELONA 15S00668 B65236689 POLYPLICITY SOCIEDAD LIMITADA YOUNGFISH 2.500I.CULTURA BARCELONA 15S00215 V62469515 COORDINADORA DE COLLES DE DIABLES IBESTIARI D CRANT XARXA I SUPORT ENTRE LES COLLES DE DIABLES 2.500I.CULTURA BARCELONA 15S00079 G65380065 ASOC. INDEPENDIENTE PARA LA PRODUCCY DISTRIB 5ª FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE NUNES 2.500I.CULTURA BARCELONA 15S00657 G59698639 ASSOC. CATALANA DE CRITICS D'ART PREMIS ACCA 2014 2.500I.CULTURA BARCELONA 15S00248 B65128043 ILIACAN DANSA, S.L.U. ACTIVITATS ILIACAN 2015 2.500I.CULTURA BARCELONA 15S00353 G65746703 COORDINADORA DE DIABLES DE BARCELON CULTURA DEL FOC A BARCELONA 2.500I.CULTURA BARCELONA 15S00153 G65840225 ASSOCIACIO COLLA GEGANTERA DENOU BARRIS PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR CATALANA I DIFUSIÓ 2.500I.CULTURA BARCELONA 15S00327 G64691090 ASSOC. DE TALLERS D'ARQUITECTURAPER A NENS/E CONSTRUINT A LA SALA 2015 2.500I.CULTURA BARCELONA 15S00289 G65748543 ASSOCIACIO CULTURAL FES TA FESTA FES TA FESTA- LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A L 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00102 G58042201 FEDERACIO CATALANA ENTITATS CORALS ACTIVITATS DE LA DEMARCACIÓ 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00373 G61065678 ASSOCIACIO DRAP-ART FESTIVAL INTERNACIONAL DE RECICLATGE ARTISITC DE C 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00676 Q0818002H UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA COMPARTEIX LA RECERCA AMB ELS JOVES QUE FAN CIÈNCI 3.000

85

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (86)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.CULTURA BARCELONA 15S00624 G63906473 FUNDACIÓ PACO CANDEL EDICIONS EN PAPER I DIGITALS CORRESPONENTS ALS ACT 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00369 B65516098 SNOOP BARCELONA, S.L. ARTSY 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00081 G64319072 ASSOCIACIO KONICLAB, CREACIOCONTEMPORANIA I ACTIVITATS PLATAFORMA KÒNICLAB/KÒNIC THTR2015 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00048 G08943250 AGRUP. CULTURAL FOLKLORICA BARCELON CICLE DE CONCERTS DE MÚSICA PER COBLA 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00031 G60884640 ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DEL CAOS ZEPPELIN2015 - FESTIVAL DE PROJECTES SONORS 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00287 G66224502 COINCIDÈNCIES TERRATS EN CULTURA 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00312 G66316159 ASOC. ADB AGRUPACIÓ DRAMÀTICADE BARCELONA PREMI FREDERIC RODA DE TEATRE (I EDICIÓ DE LLIBRES 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00612 G65910721 ASSOCIACIO CULTURAL ARCO Y FLECHA PROGRAMACIO DE CONCERTS DE L'ASSOCIACIO ARCO Y FLE 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00071 B64693294 N54 PRODUCCIONS, S.L. ALIANSAT! 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00617 B64398332 GOTHSLAND ART I CULTURA S.L. EL PAPER DE L'ART 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00163 G66288440 ASOCIACIO ART NONSTOP NON STOP BARCELON A ANIMACIO - FESTIVAL INTERNACIO 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00464 G65011363 ASSOCIACIO FAMILIA DE JOAN MARAGALLCLARA NOBMARAGALL A CASA 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00611 ****0291* VELJANOVICH RAFAEL V FESTIVAL DE TABGO BARCELONA, GARDEL, BUENOS AIR 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00561 G58338989 BALLETS DE CATALUNYA, ASSOC. CULTURAL BEN VIVA, BEN NOSTRA, CICLE D'ESPECTACLES DE DANSA 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00455 G62426937 FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE DEREGULACIÓ GENÒMICLA CIÈNCIA A DEBAT: CAFÈS CIENTÍFICS 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00065 J65262800 BDDANSA SCP EXPLICADANSA 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00018 G65744138 ASSOCIACIÓ REBOBINART MURS LLIURES 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00578 G65497265 ASSOCIACIÓ ARTRANSFORMA MÚSICA A L'ABAST, LA MÚSICA DE LES PERSONES DIVERS 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00374 B62535992 INCREPACION DANZA,S.L. ACTIVITATS 2015. INCREPACÓN DANZA 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00371 G65274052 ASSOCIACIO ESTUDIOSOS DEL TEMA PROGRAMA DE EXPOSICIONES ETHALL-EDICION DE CARTEL 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00356 G59809665 TANTAGORA SERVEIS CULTURALS FLIC FESTIVAL DE LITERATURES I ARTS INFANTIL I JU 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00002 J65044679 TEATRON SCP TEATRON 2015 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00569 G59844373 ACCC - ASSOC. CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÌFBUSCACIOENCIA 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00437 G66421181 EL PERRO QUE LADRA-BARCELONA FILMEM BARCELONA AMB ABBAS KIAROSTAMI 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00424 G64031586 HABITUAL VIDEO TEAM FLUX 2015 FESTIVAL DE VÍDEO D'AUTOR. EDICIÓ ESPECI 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00319 G64725708 EL GENERADOR ART I CREACIO CULTURAL HOP15, 5ES TROBADES DE DANSA I CULTURA URBANA 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00067 G64104482 ASSOCIACIO IMAGO BARCELONA 12A DIÀSPORA: FESTIVAL DE CINEMA COLOMBIÀ BCN 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00239 G60073186 L´ARC TALLER DE MÚSICA, FUNDACIÓ PR XAMFRÀ: EXPERIÈNCIA CULTURAL-EDUCATIVA D'INCLUSIÓ 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00511 G65506636 ASSOCIACIÓ MUNT DE PARAULES VI FESTIVAL DE NARRACIÓ ORAL DE BARCELONA, MUNT DE 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00348 G63716500 MAGMA, ASSOCIACIÓ PER PROMOURE LARECERCA JOXVI EXPORECERCA JOVE 3.000I.CULTURA BARCELONA 15S00227 G63418487 ASOC. CULTURAL D-I-N-A THE INFLUENCERS 2015 3.500I.CULTURA BARCELONA 15S00052 G65269185 ASSOC. CULT. HOMESESSIONARTS VISUALS BEQUES I RESIDÈNCIES DE CREACIÓ HOMESESSION 3.500I.CULTURA BARCELONA 15S00095 B63971881 FASOL MANAGEMENT, S.L. VII EDICIÓ FESTIVAL CATALUNYA ARTE FLAMENCO 3.500I.CULTURA BARCELONA 15S00375 B63404255 ACTIVITATS I REALITATS, S.L. GESTIÓ I PROGRAMACIÓ DEL TEATRE AQUITANIA 3.670I.CULTURA BARCELONA 15S00492 F63153951 RGA-ROADA, SCCL ACTIAVITAT CIA ROBERTO G. ALONSO 2015 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00609 G60291408 ASS. PROFESSIONALS GESTIO CULTURALCATALUNYAPROGRAMA D'ACTIVITAT DE L'APGCC 2015 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00049 G58867862 ART BARCELONAASOCIACION DE GALERIAS PLÀNOL "BARCELONA CIRCUIT D'ART CONTEMPORANI" 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00608 G64210768 ASSOCIACIÓ LIVEMEDIA LIVE ONLINE: VERS UN "CANAL WEB DE CULTURA" PER A 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00675 G64807852 L'ULL CEC, AMICS DE L'INAUDIT L'ULL CEC. FORMACIÓ, DESENVOLUPAMENT I PROGRAMACIÓ 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00039 G59856781 ASSOC. GREMIAL DE GALERIES I SALESD'ART DE CATINAUGURACIÓ DE TEMPORADA DEL GGAC I CAMPANYA DE PR 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00132 F62571997 CIA DANZA ERRE QUE ERRE,S.C.C.L. ERRE QUE ERRE 2015 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00063 G58348806 ESBART CATALA DE DANSAIRES FORMACIO, DIFUSIO I DOCUMENTACIO EN DANSA 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00035 G60951365 ASSOC.CULTURAL HELIOGABAL DISSETÈ TRIMESTRE DE POESIA 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00190 G63902167 NU'2 ASSOCIACIO PER LA CREACIO FESTIVAL IDN, IMATGE, DANSA I NOUS MITJANS 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00516 Q0818001J UNIVERSITAT BARCELONA BARCELONA PENSA: FESTIVAL DE FILOSOFIA DE BARCELON 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00321 B63634992 HIPNOTIK FESTIVAL SL POETRY SLAM BARCELONA 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00579 G58394016 ESBART CIUTAT COMTAL ESCOLA DEDANSA POPULARXX BALL DE RAMS FORM ESCENICA CAPT SOC,DANSA ESCOL 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00493 G64643547 IDENSITAT ASSOCIACIO D'ARTCONTEMPORANI ET. ESPAIS EN TRANSICIÓ | SMART CITIZENS 4.000

86

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (87)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.CULTURA BARCELONA 15S00154 G66431255 ASOC. INTERSECCIONS FESTIVAL IFBARCELONA 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00332 G66049578 FEDERACIO DEL FOGUERONS DE SA POBLAA GRÀCIATROBADA GLOSSADORS I GRUPS MUSICALS TRADICIONALS P 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00702 G64124423 ASSOCIACIÓ CULTURAL FREEDONIA PROGRAMACIO CULTURAL ASSOCIACIO CULTURAL FREEDONIA 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00284 G60321254 FUNDACIO MUSICA CONTEMPORANIA 30 CICLE DE MUSICA DEL SEGLE XX-XXI 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00502 B64299530 L'ANTIC TEATRE. L'ESPAI DE CREACIO INTERNACIONALITZACIO DE LA CREACIO ACTUAL PRODUID 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00555 G65843096 POBLENOU URBAN DISTRICT ASSOC. URBAN DISTRICT FESTIVAL 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00056 G61198826 FUNDACIÓ PRIVADA PROCAT APLECAT 2015 MOSTRA DE CULTURA POPULAR CATALANA A 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00491 G65338154 ASSOCIACIO PANORAMA 180 6ª EDICIÓ DEL BCCN BARCELONA CREATIVE COMMONS 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00288 G65062077 AGOST PRODUCCIONS ASOC. ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ESPECTA 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00090 G58179755 JOVENTUTS MUSICALS DE BARCELONA ACTIVITATS MUSICALS DE JOVES DURANT L'ANY 2015 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00139 G62123484 PALLAPUPAS FORMACIÓ PALLAPUPAS 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00250 G58867862 ART BARCELONAASOCIACION DE GALERIAS ART NOU / PRIMERA VISIÓ 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00236 G08310070 OMNIUM CULTURAL FLAMA DEL CANIGO 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00011 G58085960 ASS. ESCRIPTORS LLENGUA CATALANA PROJECTE XXIII SEMINARI SOBRE LA TRADUCCIO A CATAL 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00276 G66086661 ASSOCIACIÓ ZIRKÒLIKA CIRC D'ESTIU 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00179 G62607163 ASS.PROM.C.C.DONES F.BONNEMAISON FEMLAB 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00525 G64345457 LA IRA TEATRO SALA FÈNIX, ESPAI DE CREACIÓ I DIFUSIÓ TEATRAL I A 4.000I.CULTURA BARCELONA 15S00023 G08824609 ARC, ASS. DE REPRESENTATS, MANAGERSO PROMOT XIII EDICIO PREMIS ARC, PREMIS DE LA INDÚSTRIA MUS 4.500I.CULTURA BARCELONA 15S00182 V61492294 MOVIMENT CORAL CATALA OFICINA PEL CANT CORAL DE LA MEDITERRANIA 4.500I.CULTURA BARCELONA 15S00014 A08135568 CINES BALAÑA, S.A. SUPORT A LA PROGRAMACIO TEATRE TIVOLI 4.647I.CULTURA BARCELONA 15S00313 G85598928 FUNDACION CONTEMPORANEA PÚBLICA BCN 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00494 G64282700 FUND. PRIV. VICTORIA DELS ANGELS LIED FESTIVAL 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00618 G63983621 ART DIRECTORS CLUB OF EUROPE EUROPEAN CREATIVITY FESTIVAL 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00616 B66057191 WORKROOM BARCELONA S.L. WORKROOM BARCELONA FILMS & GAMES ART DIRECTION 201 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00626 G57731564 ASSOCIACIO CULTURAL XARXA PROJECTEALCOVER PROMOCIÓ DE LES OBRES TEATRALS DE LA XARXA ALCOVER 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00188 G61836169 PROJECTE VACA 2012ASSOCIACIÓ DE CREADORES E NOVEMBRE VACA 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00581 G58394016 ESBART CIUTAT COMTAL ESCOLA DEDANSA POPULAREULALIA 2015 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00461 Q0875010A COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA SETMANES D'ARQUITECTURA 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00207 Q0868003E REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS LA HISTORIA DE LA CULTURA CATALANA 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00115 B63774095 FACTORIA ESCENICA INTERNACIONAL, SL MEMÒRIA HISTÒRICA 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00515 G63157655 FUNDACIO PRIVADA AAVC ARXIU DOSSIERS (ACTUALITZACIO I PROGRAMA D'ACTIVIT 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00674 B65236689 POLYPLICITY SOCIEDAD LIMITADA MINI MAKER FAIRE 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00180 G08906653 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA ESDEVENIMENTS CIENTÍFICS 2.0, INVESTIGACIÓ PA 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00273 G63412159 ASSOC. CULT. PRODUCCIONES DORADAS MÚSICA I PRÀCTIQUES CULTURALS INNOVADORES A BARCEL 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00210 G64085830 ENS DE COMUNICACIO ASSOCIATIVA AGENDA DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00469 G62578505 FUNDACIO PRIVADA FOTO COLECTANIA PROGRAMACIO D'EXPOSICIONS I ACTIVITATS 2015 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00352 G65825853 ASSOCIACIÓ COL·LECTIU MIXTUR FESTIVAL MIXTUR 2015 5.000I.CULTURA BARCELONA 15S00012 B08041600 EMPRESA ALIANZA, SL SUPORT A LA PROGRAMACIO TEATRE CAPITOL 5.319I.CULTURA BARCELONA 15S00013 A08004459 METROPOLITAN, S.A. SUPORT A LA PROGRAMACIO TEATRE COLISEUM 5.346I.CULTURA BARCELONA 15S00607 G60945664 FUND.UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR A LA XLVII UCE 5.500I.CULTURA BARCELONA 15S00120 G62155585 FUNDACIO PRIVADA L'ARJAU XX CONCURS D'INTERPRETACIÓ MUSICAL L'ARJAU 5.500I.CULTURA BARCELONA 15S00582 G65272015 FORCAT - ASSOCIACIO FORMENT DE LARUMBA CATALDIADA DE LA RUMBA 2015 5.500I.CULTURA BARCELONA 15S00322 A58283391 POBLE ESPANYOL DE MONTJUÏC, SAUNIPERSONAL FESTIVAL DE TITELLES DE BARCELONA TOT 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00044 G08897845 PHONOS FUNDACION PRIV.DE BARCELONA PROJECTE D'ACTIVITATS 2015. PHONOS FUNDACION PRIVA 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00229 G60417631 ASSOC. PLATAFORMA PER LA LLENGUA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA I ENTITATS NOUVING 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00228 G60417631 ASSOC. PLATAFORMA PER LA LLENGUA EL CATALÀ, AL CINEMA! 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00393 G66070780 ARTS PROJECT ASSOC. PER LA PROMOCIÓD'ARTS ESV CERTAMEN INTERNACIONAL DE DANSA CIUTAT DE BARCEL 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00083 B62500061 CIA DANZA MAR Y JAVIER, SL ACTIVITATS CIA. MAR GÓMEZ 2015 6.000

87

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (88)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.CULTURA BARCELONA 15S00106 G58542994 ASTER, AGRUPACIO ASTRONOMICA DEBARCELONA ASTRONOMIA: UN INSTRUMENT DE PARTICIPACIÓ I CULTUR 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00483 G58298555 FEDERACIO COLLES SANT MEDIR FOMENT DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE LA F 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00531 G64267065 ASSOCIACIO HAMACA HAMACA_EDUCA 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00097 G64290034 A*DESK A DESK: FORMACIO, RECERCA ARTISTICA I DIFUSIO 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00282 G58239252 ESCOLA DE PUNTAIRES DE BARCELONA ACTIVITATS 2015-ESCOLA DE PUNTAIRES DE BARCELONA 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00020 G58488487 ASS.FESTES PLACA NOVA.COM.FEST. SANT ROC 4 1/4 SEGLES DE SANT ROC DE BARCELONA 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00050 G58867862 ART BARCELONAASOCIACION DE GALERIAS INAUGURACIÓ CONJUNTA DE LA TEMPORADA 2015/16 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00605 G58083551 FEDERACIO DE CORS DE CLAVEDE BARCELONA CARAMELLES 2.0 LA CIUTAT VIU AL RITME DEL COR 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00283 B65290751 LA MANDARINA DE NEWTON ACTIVITATS DE DIVULGACIO CIENTIFICA I DE CULTURA D 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00562 G66096900 ASSOCIACIÓ KIAKAHART ACTIVITATS KIAKAHART 2015 A LA CIUTAT DE BARCELON 6.000I.CULTURA BARCELONA 15S00310 B62706213 ZINGARIA PRODUCCIONS,S.L. CONCERTS AL HARLEM JAZZ CLUB 2015 6.345I.CULTURA BARCELONA 15S00055 G61231890 IBERAMERIK CONCERT XII CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA DE BCN 6.500I.CULTURA BARCELONA 15S00513 G61482832 FUNDACIO PARC CIENTIFICBARCELONA FIRA RECERCA EN DIRECTE ! 7.000I.CULTURA BARCELONA 15S00121 G65467763 ASSOCIACIO CULTURAL MIRA MIRA FESTIVAL 7.000I.CULTURA BARCELONA 15S00637 G58366675 ASS. PUBLICACIONS PERIODIQUES CATAL IQUIOSC.CAT FÍSIC 7.000I.CULTURA BARCELONA 15S00688 G66170036 FUND. BZM DE DIVULGACIÓ DE LA MÚSICA DE BACH BACHCELONA - FESTIVAL BACH DE BARCELONA 7.000I.CULTURA BARCELONA 15S00518 G61482832 FUNDACIO PARC CIENTIFICBARCELONA CICLE DE TALLERS EXPERIMENTALS "FES RECERCA" 7.000I.CULTURA BARCELONA 15S00088 G60951365 ASSOC.CULTURAL HELIOGABAL 20È ANIVERSARI, FESTIGÀBAL I RONDA 7.000I.CULTURA BARCELONA 15S00105 B65478372 THOMAS NOONE DANCE, S.L.U. ACTIVIDADES INTERNACIONALES E INCLUSIVAS 2015 7.000I.CULTURA BARCELONA 15S00015 A08215360 CINE TEATRO BORRAS SA SUPORT A LA PROGRAMACIO TEATRE BORRAS 7.127I.CULTURA BARCELONA 15S00096 G59154096 FEDERACIO DE COLLES SARDANISTESDE BARCELONASARDANES A BARCELONA 2015 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00354 B66156555 AL PATI PRODUCCIONS, S.L. LEARN DO SHARE 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00225 B62732623 ÀNGELS MARGARIT S.L. DIFUSIÓ D'ESPECTACLES DE DANSA, PEDAGOGIA I C 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00119 G60058518 ARQ-INFAD PREMIS FAD D'ARQUITECTURA I SETMANA D'ARQUITECTURA 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00309 B62706213 ZINGARIA PRODUCCIONS,S.L. 26È FESTIVAL MPB - MÚSICA POPULAR DE BARCELONA 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00142 G65491920 SECRETS BCN ASSOC. SOCIO-CULT.I EDUCATIVA FESTIVAL SIMFONIC 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00567 G62394556 FUNDACIO CONGRÉS CATALÀ DE SALUTMENTAL L'ATRE ATELIER I PREMI JOSEP CLUSA 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00068 B58957325 GELABERT-AZZOPARDICOMPANYIA DE DANSA, S.L. ACTIVITATS 2015. GELABERT AZZOPARDI 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00392 G63881759 ASS.CAIXA EINES TEATRO SENTIDOS ACTIVITATS FORMATIVES I D'INVESTIGACIO 2015 DE CAI 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00462 B63368518 CENTRE INICIATIVES TEATRE LES ARTS ÒPERA DE BUTXACA I NOVA CREACIÓ 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00129 G62573563 FUND. PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION DOCFIELD>15 FOTOGRAFIA DOCUMENTAL BARCELONA 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00254 B63130769 SOL PICO CIA. DE DANZA, SL SOL PICÓ CIA DE DANZA 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00325 G64756463 NUNART ACTIVITAT NUNART I NUNOFF 2015 8.000I.CULTURA BARCELONA 15S00339 G58460569 FUNDACIO CONSERVATORI DEL LICEU PROGRAMACIÓ AUDITORI DEL CONSERVATORI DEL LICEU '1 8.500I.CULTURA BARCELONA 15S00425 A08054140 AUTOPARK, S.A. PROGRAMACIÓ DE MÚSICA EN VIU LA 2 D'APOLO 8.725I.CULTURA BARCELONA 15S00627 B65893604 PARALELOS MUSICALES, SL PROGRAMACIÓ SALA BARTS 8.797I.CULTURA BARCELONA 15S00619 G59145474 FUNDACIO PRIVADA FRANCESC VIÑAS 53 CONCURS INTERNACIONAL DE CANT "FRANCESC VIÑAS" 9.000I.CULTURA BARCELONA 15S00501 G60262300 ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROCK MUSIC DEL MES 2015 9.000I.CULTURA BARCELONA 15S00126 G59543686 ASSOCIACIO DANSES A LA PLAÇA DEL RE ELS DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI 9.000I.CULTURA BARCELONA 15S00452 G62766472 ASSOC. DE SALES DE CONCERTSDE CATALUNYA (ASACURTCIRCUIT DE SALES 2015 9.000I.CULTURA BARCELONA 15S00290 U66218173 FUNGHITOS, SL Y VIVI FILM SL UTE BARS BARCELONA INTERNATIONAL ARTS & VFX FAIR 9.000I.CULTURA BARCELONA 15S00508 G63773402 ESPAI PAIS VALENCIÀ VENTS DEL SUD 9.000I.CULTURA BARCELONA 15S00066 G64110513 ASS. ARTISTCA I CULTURAL SUDANSA PROJECTE D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL AMB DANSA 9.500I.CULTURA BARCELONA 15S00183 B65970063 BONA NIT BARCELONA, SL PROGRAMACIÓ ESTABLE - SALA MUSIC HALL 9.778I.CULTURA BARCELONA 15S00047 G08943250 AGRUP. CULTURAL FOLKLORICA BARCELON CICLE DE BALLADES DE SARDANES AL PLA DE LA CATEDRA 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00108 G61523965 ASSOCIACIO OVNI ARXIUS OVNI ACTIVITATS 2015 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00087 G63733059 ASOCIACION CULTURAL MISCELANEA PARALA DIFUSI ACTIVITATS 2015 + ANIVERSARI MISCELANEA 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00103 B60659042 NUMBER NINE SL DANCING MOOG BARCELONA 10.000

88

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (89)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.CULTURA BARCELONA 15S00442 G62190970 ASSOCIACIO DE CIRC ROGELIO RIVEL PROJECTE ASSOCIACIO DE CIRC ROGELIO RIVEL 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00244 G64463862 SOC. FLAMENCA BARCELONESA EL DORADO PROJECTE DE DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE LA CULTURA FLAME 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00275 G66086661 ASSOCIACIÓ ZIRKÒLIKA PREMIS ZIRKOLIKA DE CIRC DE CATALUNYA 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00329 G66345372 ASOC.TEATRAL PARKING SHAKESPEARE TEMPORADA TEATRAL DE PARKING SHAKESPEARE AL PARC D 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00529 G63773840 TRANSFORMAS DESPLAZAMIENTOS 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00010 B61500211 CONCERTS ESTUDIO, S.L. FESTIVAL DEL MIL·LENI 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00718 G61914446 ADN ASS. CULTURAL MULTIDISCIPLINAR 9È FESTIVAL INTERNACIONAL D'ARQUITECTURA EME3_2014 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00131 B61008587 PLANETA MED SL EL DOCUMENTAL DEL MES A BARCELONA 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00457 G62694013 ASSOCIACIÓ CULTURAL MODIBAND SALA MONTJUÏC 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00297 G60023447 ADG - FAD (ASSOC. DIRECTORES ARTE,DISEÑADORES PREMIS LAUS 2015 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00335 G65496895 ASSOCIACIO KACU MENSI KACU MENSI L'ESPECTACLE 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00301 G08952939 CASAL LAMBDA 20ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA GAI I LESBIÀ DE 10.000I.CULTURA BARCELONA 15S00544 G58038167 AGRUP SARDANISTA IDEAL CLAVE ROQUET APLEC DE LES ROQUETES 11.000I.CULTURA BARCELONA 15S00082 G59927590 ASSOCIACIO ORQUESTRA CAMBRA CATALAN CONCERTS DE PRIMAVERA I NADAL. CICLE ENCONTRES 11.000I.CULTURA BARCELONA 15S00448 G63748925 ASSOCIACIO DE PROFESSIONALSDE CIRC DE CATALUPROGRAMA D'ACTIVITATS 2015 -APCC 10 ANYS 11.000I.CULTURA BARCELONA 15S00304 G62045885 ASSOCIACIO PREMIS BUTACA XXI EDICIO PREMIS BUTACA DE TEATRE A CATALUNYA 11.000I.CULTURA BARCELONA 15S00104 G64073869 CAPIBOLA BLUES XIII FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 11.000I.CULTURA BARCELONA 15S00099 B59574764 TARANTOS-JAMBOREE, S.L. JAMBOREE JAZZ CLUB 11.012I.CULTURA BARCELONA 15S00426 A08054140 AUTOPARK, S.A. PROGRAMACIÓ DE MÚSICA EN VIU SALA APOLO 11.311I.CULTURA BARCELONA 15S00022 G08943250 AGRUP. CULTURAL FOLKLORICA BARCELON MEMORIAL JOAQUIM SERRA 2015 12.000I.CULTURA BARCELONA 15S00181 G63306914 PLATONIQ, SISTEMA CULTURAL CONSOLIDACIÓ NODE GOTEO BARCELONA 12.000I.CULTURA BARCELONA 15S00253 G65896680 BAR ASOCIACION RESIDENCIAS ARTISTICAS INTERNACIONALES BAR 12.000I.CULTURA BARCELONA 15S00602 G65391815 ASS. CULTURAL 48H OPEN HOUSE DIV.PAT. ARQUIT. C FESTIVAL D'ARQUITECTURA 48H OPEN HOUSE BCN 2015 12.000I.CULTURA BARCELONA 15S00337 G64167877 ASSOCIACIO CULTURAL VIU EL TEATRE VIU EL TEATRE 12.000I.CULTURA BARCELONA 15S00625 G60951365 ASSOC.CULTURAL HELIOGABAL ACTIVITATS MUSICALS 2015 12.263I.CULTURA BARCELONA 15S00349 B63516959 TEATRE OBLIGATORI, S.L. FESTIVAL MINI BCN (MINIGRC) 12.500I.CULTURA BARCELONA 15S00030 ****0556* NAVARRO LLABRESEUGENI LA PUNTUAL - PUTXINEL·LIS DE BARCELONA 12.714I.CULTURA BARCELONA 15S00137 B64113988 INDIGESTIO MUSICAL S.L. INDIGESTIÓ 2015 13.000I.CULTURA BARCELONA 15S00114 G64584923 ASSOCIACIÓ CULTURAL NIU NIU: ESPAI ARTÍSTIC CONTEMPORANI 13.000I.CULTURA BARCELONA 15S00532 G58868167 ASSOCIACIO MUSICS JAZZ I MÚSICAMODERNA DE CATACTIVITATS 2015 . MÚSICS DE JAZZ 13.000I.CULTURA BARCELONA 15S00527 J65295917 EL REI DE LA MAGIA, SCP MAGIA AL TEATRE 13.178I.CULTURA BARCELONA 15S00303 ****8110* TIERZ ROYOROBERTO CICLE DE CONCERTS AL SIDECAR 2015 13.855I.CULTURA BARCELONA 15S00041 G59856781 ASSOC. GREMIAL DE GALERIES I SALESD'ART DE CATPREMIS GAC 2015 (VIII NIT DEL GALERISME) 14.000I.CULTURA BARCELONA 15S00141 G65933020 CRITS I RENOU L'ESPAI MALLORCA A BARCELONA 15.000I.CULTURA BARCELONA 15S00078 G58042201 FEDERACIO CATALANA ENTITATS CORALS 50 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANT CORAL DE BARCELO 15.000I.CULTURA BARCELONA 15S00258 G60417631 ASSOC. PLATAFORMA PER LA LLENGUA EN CATALÀ, JUGUES? 15.000I.CULTURA BARCELONA 15S00686 G62612924 FUNDACIO ROMEA ARTS ESCENIQUES ACTIVITATS FUNDACIÓ ROMEA 2015 15.000I.CULTURA BARCELONA 15S00130 G08669954 CERCLE ARTISTIC DE SANT LLUC CERCLE ARTÍSTIC SANT LLUC 15.000I.CULTURA BARCELONA 15S00705 B64311418 FLYHARD PRODUCCIONS SL SALAFLYHARD/FLYHARD PRODUCCIONS 2015 15.028I.CULTURA BARCELONA 15S00300 G60061710 AFAD ARTISTAS Y ARTESANOS DELFOMENTO DE LAS TALLERS OBERTS DE BARCELONA 16.000I.CULTURA BARCELONA 15S00026 G58493677 ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE DANSDE CATAL PROJECTE 2015 DE L'APDC: ENS MOVEM JUNTS 16.000I.CULTURA BARCELONA 15S00317 G61918215 ARTIPOLIS 20A. MOSTRA DE TEATRE DE BARCELONA 16.000I.CULTURA BARCELONA 15S00430 G58255597 CENTRE CATALA DEL PEN CLUB PROGRAMA D'ACTIVITATS DEL PEN CATALÀ 2015 16.000I.CULTURA BARCELONA 15S00350 G66148735 ASSOCIACIÓ CULTURAL ATTO FESTIU FRINGE BARCELONA 2015 17.000I.CULTURA BARCELONA 15S00645 F08310013 COOP. PROMOTORA MEDIOS AUDIOVISUALE 23 MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES 17.000I.CULTURA BARCELONA 15S00186 G63785273 ASSOCIACIO MECAL MECAL PRO 2015 17.000I.CULTURA BARCELONA 15S00589 B65015075 THE PROJECT MUSIC COMPANY, S.L. GUITAR FESTIVAL BCN 18.000I.CULTURA BARCELONA 15S00140 G60227105 ASSOCIACIÓ EMPRESES DE TEATRE DECATALUNYA (A GALA CATALUNYA AIXECA EL TELÓ 2015 18.000

89

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (90)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.CULTURA BARCELONA 15S00100 B65414708 PELAIMAS SL SAN MIGUEL MAS I MAS FESTIVAL 2015 18.000I.CULTURA BARCELONA 15S00280 G64816515 ACADEMIA DE LES ARTS I LES CIENCIESCINEMATOGR VII PREMIS GAUDÍ DE L'ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ I 18.000I.CULTURA BARCELONA 15S00460 G63100911 ASSOCIACIO CULTURAL LA PODEROSA ACTIVITATS. LA PODEROSA 18.000I.CULTURA BARCELONA 15S00689 B64004450 RAIÑA LUTA, S.L. ARTS LIBRIS, FIRA DE L'EDICIÓ CONTEMPORÀNIA 20.000I.CULTURA BARCELONA 15S00195 F08310013 COOP. PROMOTORA MEDIOS AUDIOVISUALE CONSTRUIR MIRADES:FORMACIÓ EN LLENGUATGES AUD 20.000I.CULTURA BARCELONA 15S00019 B63868079 SCREEN PROJECTS, S.L. TALKING GALLERIES 2015 20.000I.CULTURA BARCELONA 15S00006 G65379919 ASSOC. FESTIVAL DE CREACIO CONTEMPORANIA DEL FESTIVAL DE CREACIO CONTEMPORANIA ESCENA POBLENOU 20.000I.CULTURA BARCELONA 15S00305 G65138687 ASOCIACIONCULTURAL LA ESCUELITA PORTA 4. ESPAI DE FORMACIÓ, CREACIÓ, PRODUCCIÓ I E 20.076I.CULTURA BARCELONA 15S00059 A58242371 TRES PER 3, S.A. PROGRAMACIÓ DEL TEATRE POLIORAMA 20.228I.CULTURA BARCELONA 15S00566 B64912017 TEATRIUM, S.L. ACTIVITATS SALA ATRIUM I PROJECTE ATRIUM 21.661I.CULTURA BARCELONA 15S00415 G63690556 A BAO A QU CINEMA EN CURS 22.000I.CULTURA BARCELONA 15S00390 G61890349 ASS CULTURAL LA CIUTAT DE LES PARAU ALMAZEN ESPAI DE CREACIO I DIFUSIO ARTÍSTICA, PROG 22.312I.CULTURA BARCELONA 15S00456 G62694013 ASSOCIACIÓ CULTURAL MODIBAND ...EL MEU PRIMER FESTIVAL 24.000I.CULTURA BARCELONA 15S00138 G61137642 ASSOCIACIO GRACIA TERRITORI SONOR GRÀCIA TERRITORI SONOR; PROJECTE 2015 24.000I.CULTURA BARCELONA 15S00062 B17038480 EIX 49 S.L. ACTIVITATS DEL TEATRE AKADÈMIA 24.787I.CULTURA BARCELONA 15S00630 B64198807 ESPACIO ART CONT. DIEZY7 S.L. SWAB BARCELONA, FIRA INTERNACIONAL D'ART CONTEMPOR 25.000I.CULTURA BARCELONA 15S00320 B63634992 HIPNOTIK FESTIVAL SL HIPNOTIK FESTIVAL 25.000I.CULTURA BARCELONA 15S00060 A58242371 TRES PER 3, S.A. PROGRAMACIÓ DEL TEATRE VICTÒRIA 25.134I.CULTURA BARCELONA 15S00148 B60133691 SERVEIS ESCENICS COMTAL, S.L. REPRESENTACIÓ D'OBRES DE TEATRE. TEATRE COMTAL 25.355I.CULTURA BARCELONA 15S00193 B66157082 MARFURIUS, S.L. PROGRAMACIÓ ARTS ESCÈNIQUES AL CÍRCOL MALDÀ 25.638I.CULTURA BARCELONA 15S00135 B63865828 SEREVEIS ESCENICS GOYA, S.L. REPRESENTACIO D'OBRES DE TEATRE 2015. TEATRE GOYA 25.665I.CULTURA BARCELONA 15S00383 B63404255 ACTIVITATS I REALITATS, S.L. GESTIÓ I PROGRAMACIÓ DEL TEATRENEU 25.764I.CULTURA BARCELONA 15S00285 B64587942 FACTORIA ARTÍPOLIS, SL PROGRAMACIÓ TEATRE DEL RAVAL 29.246I.CULTURA BARCELONA 15S00540 G58119181 ASSOCIACIÓ D'ACTORS I DIRECTORSPROFESSIONALS ACTIVITAT CULTURALS PER L'ANY 2015 30.000I.CULTURA BARCELONA 15S00470 G61570503 EXPERIMENTEM AMB L'ART PROGRAMACIO ESPAI ART 30.000I.CULTURA BARCELONA 15S00037 B63943781 INEDIT PRODUCCIONES, SL FESTIVAL IN-EDIT (13A EDICIÓ) 33.000I.CULTURA BARCELONA 15S00316 B59721688 TEATRE DE LA NAU, SL SALA DE TEATRE AMB PRODUCCIÓ PRÒPIA MÉS ARTS PLÀST 36.616I.CULTURA BARCELONA 15S00636 B64912421 MAGANDANGO, S.L. ACTIVITAT ALMERIA TEATRE 2015 38.126I.CULTURA BARCELONA 15S00497 B64299530 L'ANTIC TEATRE. L'ESPAI DE CREACIO ANTIC TEATRE ESPAI DE CREACIO SLU 38.746I.CULTURA BARCELONA 15S00027 B60883964 SOLMONTROS, S.L. SALA MUNTANER 39.887I.CULTURA BARCELONA 15S00046 G62138946 ASSOCIACIO CULTURAL CONSERVAS CREATIVITAT I ACCIO 40.000I.CULTURA BARCELONA 15S00428 B65505257 BARCELONA EVENTS MUSICALS, S.L. CRUIÏLLA BARCELONA 40.000I.CULTURA BARCELONA 15S00429 G65154445 FUNDACIO AUTORIAASSOCIACIO PROMOTORA BARNASANTS, CANÇÓ D'AUTOR EDICIÓ XX 42.000I.CULTURA BARCELONA 15S00124 B61791695 JOVE TEATRE, S.L. JOVE TEATRE REGINA 44.809I.CULTURA BARCELONA 15S00292 G63080014 FUNDACIO PRIVADA TALLER DE MUSICS CIUTAT FLAMENCO 45.000I.CULTURA BARCELONA 15S00149 A08972317 CENTRE D'INVESTIGACIO I REC.TEATRAL REPRESENTACIÓ D'OBRES DE TEATRE 46.636I.CULTURA BARCELONA 15S00571 G60234903 LA FABRICA DE CINEMA ALTERNATIU 22E FESTIVAL DE CINEMA INDEPENDENT DE BARCELONA, L 47.000I.CULTURA BARCELONA 15S00422 B65374050 NOUCINEMART, S.L.U. D'A 2015 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA D'AUTO 50.000I.CULTURA BARCELONA 15S00358 B62843974 LA PERLA 29 S.L. ACTIVITAS TEATRALS DE LA PERLA 29 50.000I.CULTURA BARCELONA 15S00294 G63080014 FUNDACIO PRIVADA TALLER DE MUSICS CONNEXIONS 2015 50.000I.CULTURA BARCELONA 15S00308 B63602437 VERSUS TEATRE, S.L.. SALA ALTERNATIVA AMB PRODUCCIÓ PRÒPIA + FONS DE RE 51.606I.CULTURA BARCELONA 15S00069 B61008587 PLANETA MED SL DOCSBARCELONA FESTIVAL I ACT.PROFESSIONALS 55.000I.CULTURA BARCELONA 15S00363 B60758109 TANTARANTANA TEATRE, SL PROJECTE TANTARANTANA 2015 57.703I.CULTURA BARCELONA 15S00648 G60801636 ASSOC. CULT. DESENV. ACTIVITATSCOREOGRAFIQUEPROJECTE 2015 - LA CALDERA 65.000I.CULTURA BARCELONA 15S00547 G58919069 FEDERACIÓ D'INSTITUCIONS PROFESSI.DEL CÒMIC 33 SALO INTERNACIONAL DEL COMIC A BARCELONA 65.000I.CULTURA BARCELONA 15S00357 B58317934 SALA BECKETT. SL SALA BECKETT / SALA DE TEATRE 68.719I.CULTURA BARCELONA 15S00004 B63868079 SCREEN PROJECTS, S.L. LOOP BARCELONA 69.000I.CULTURA BARCELONA 15S00070 G58415860 AS CONCURS INTERNAC EXECUCIO MUSICAMARIA CA61 CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA MARIA CANALS DE 70.000

90

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (91)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.CULTURA BARCELONA 15S00653 B65015075 THE PROJECT MUSIC COMPANY, S.L. FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE BARCELONA 77.000I.CULTURA BARCELONA 15S00421 A58252099 IBERCAMERA, S.A. IBERCAMERA 2015 80.000I.CULTURA BARCELONA 15S00003 G58327289 ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS PROGRAMA D'ACTIVITATS D'ARTS ESCÈNIQUES 2015 80.000I.CULTURA BARCELONA 15S00147 B61822292 SERVEIS ESCENICS ROMEA, SL REPRESENTACIO D'OBRES DE TEATRE ROMEA 2015 80.781I.CULTURA BARCELONA 15S00700 B61978987 PRIMAVERA SOUND, S.L. PRIMAVERA SOUND 2015 150.000I.CULTURA BARCELONA 15S00776 B43468438 CIRC RALUY S.L. PREMIAT CIR PREMIS CIUTAT CA BARCELONA 14 7.000I.CULTURA BARCELONA 15S00775 G65025512 COORDINADORA D'ENTITATS SARDANISTESDE BARCEPREMIAT CULTURA POPULAR BCN 14 7.000I.CULTURA BARCELONA 15S00744 Q5856384B C.E.I.P ANTAVIANA PREMIS CIUTAT DE BARCELONA. PREMI EDUCACIÓ 7.000I.CULTURA BARCELONA 15S00782 DE PALOL MONTAÑOLAMIQUEL PREMI JOCS FLORALS 2015 9.000I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 U65386534 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR UTE CLUB NATACIÓ 48902 3.404I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G60320132 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR CLUB LLEURESPORT 48902 2.620I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G59080259 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR 48902 8.018I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 B59781633 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR AIGUAJOC BORRELL SL 48902 4.127I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G58155813 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR UFEC 48902 1.915I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G62074950 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR ASSOCIACIO ESPORTIVA CENTRAL 48902 7.151I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G65123143 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ 48902 600I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G08490997 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR CLUB NATACIO CATALUNYA 48902 6.050I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G59058172 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR UBAE 48902 2.888I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 B60851219 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR CLUB POLIESPORTIU EUROPOLIS S.L. 48902 2.542I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G08936486 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR F.C.MARTINENC DE BARCELONA 48902 2.118I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G08857542 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR FED. CAT. D'ESP. DISM. PSÍQUICS (ACELL) 48902 730I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 B61355616 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR IGE BCN, SL 48902 1.615I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 B60011137 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR COMPLEX ESPORTIU LES CORTS S.L. 48902 1.204I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 B61652376 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR UBAE FITNESS SL 48902 4.876I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 B62431135 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR GESTIÓ, ASS. I CONS. DE L'ESPORT SL 48902 4.113I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 A65205387 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR DUET COTXERES DE BORBÓ SA 48902 1.046I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G58116872 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR AE BON PASTOR DE BARCELONA 48902 1.660I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G08494320 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR CLUB NATACIO SANT ANDREU 48902 923I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 V61861548 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR BAC DE RODA SPORT AIE 48902 4.317I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G08932675 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR ASSOC. SANT MARTI ESPORT 48902 853I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 B60490083 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR PROMOCIONS ESPORTIVES OSNOVI, S.L. 48902 2.617I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G08932675 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR ASSOC. SANT MARTI ESPORT 48902 2.221I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 U65433922 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR UTE CET10 - AE NATACIÓ JÚPITER ST M 48902 931I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G60221041 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA 48902 7.705I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 B62927231 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR FITNESS NOU BARRIS, S.L. 48902 1.822I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 U65169385 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR CRC OBRAS Y SERVICIOS SL Y HORTA ES 48902 3.817I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G58186180 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR SECRETARIAT ENTITATS SANTS 48902 7.355I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 B62849674 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR AIGUA ESPORTS I SALUT SL 48902 14.640I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 G61918934 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR FUNDACIÓ CAN CARALLEU 48902 1.271I.BARCELONA ESPORTS 20100089-4 V64763212 QUOTES ESPORTIVES PERSONES SITUACIÓ ATUR PUTXET SPORT AIE 48902 3.835I.BARCELONA ESPORTS 20140204 Q5855014F BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES FORA HORARI LECFEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 48902 950I.BARCELONA ESPORTS 20140204 G08533689 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES FORA HORARI LECCLUB NATACIÓ BARCELONA 48902 984I.BARCELONA ESPORTS A08849622 COORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALPREMI DONA I ESPORT 47003 3.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00006 F63880678 TEB VERD SCCL SERVEIS MEDIAMBIENTAL: OCUPACIÓ VERDA I SOCIAL (NOUS ITINERAR 48901 5.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00109 F59564401 COGD CIUTAT VELLA SCCL TALLER I GALERIA D'ART BRUT AL CENTRE OCUPACIONAL SÍNIA 48901 5.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00008 G08317059 AUXILIA OBRINT PORTES CAP A LA INCLUSIÓ: MILLORANT CONTÍNUAMENT 48901 2.327I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00080 G64570617 ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT TALLERS AMB SUPORT (CUINA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT I TRANSPOR 48901 2.500I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00196 G55074868 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA ALEBRIJES 48901 1.000

91

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (92)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import Atorgat

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00031 G59073049FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL ASSESORAMENT PER INCAPACITAT I TUTELA 48901 3.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00032 G59073049FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL RESPIR A LA LLAR RESIDÈNCIA LA GINESTA 48901 80.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00057 G61246401APANSCE - ASSOCIACIÓ DE PARES DE NENS SORDS DE CATALUNYA, L'ESPAI COMUNICAR DINS LA FAMÍLIA 48901 3.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00058 G61493854 FIMV-FUNDACIÓ ICTUS MALALTIA VASCULAR SUPERAR L'ICTUS 48901 2.500

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00193 G61574687ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA MALALTIA DE HUNTINGTON (ACMAH) ATENCIÓ A LES FAMÍLIES AMB MALALTIA DE HUNTINGTON 48901 6.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00173 G63645808 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA JOCVIU SUPORT FAMILIAR; RESPIRS 48901 10.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00079 G64378839GAEM-FUNDACIÓ GRUP AFECTATS ESCLEROSI MÚLTIPLE VOLEM VIURE, VOLEM CURAR-NOS I TENIM PRESSA. ESCLEROSI MÚLTIP 48901 5.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00016 G08621922FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE CATALUNYA (FESOCA) ATENCIÓ SOCIOLABORAL A PERSONES SORDES 48901 25.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00187 G25552951COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE PERSONES AMB DISCAPAC 48901 3.400

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00144 G65662819 SANT PERE CLAVER, FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS CENTRE DE CAPACITACIÓ MY LIFE 48901 20.500I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00050 G60465838 ASSOCIACIÓ GRUP CALIU - INICIATIVES SOCIALS PROGRAMA DE SORTIDES I VACANCES PER A PERSONES AMB DISCAPA 48901 2.250I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00051 G60465838 ASSOCIACIÓ GRUP CALIU - INICIATIVES SOCIALS TREBALLANT PER LA PROMOCIÓ I LA INCLUSIÓ SOCIAL DE PERSONES A 48901 3.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00060 G61884359 FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (FAS) PIUNE, SERVEI D'ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT 48901 5.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00165 V61315255

FEDERACIÓN AICE - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE IMPLANTADOS COCLEARES DE ESPAÑA AICEF ASSESORANT, INFORMANT I CAPACITANT ESPECIFIC. ALS USUAR

48901 15.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00145 F59197996 FEMAREC, SCCL CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL 48901 55.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00150 F59197996 FEMAREC, SCCL PRELABORAL 48901 50.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00168 F59197996 FEMAREC, SCCL ESPAI DE LES FAMÍLIES 48901 7.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00181 F59197996 FEMAREC, SCCL SERV. ANÀLISI OCUPABILITAT PERSONES AMB DISC.INTEL·LECTUAL I/O 48901 30.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00007 F65633703 L'ESTOC, S.C.C.L. MILLORA DE L'OCUPABILITAT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT IN 48901 15.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00018 G08631574ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE PERSONES AMB MALALTIA MENTAL (AREP) TROBA FEINA: ORIENTACIÓ I ACOMP PERS AMB TMS PER LA INSERCIÓ L 48901 15.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00017 G08631574ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE PERSONES AMB MALALTIA MENTAL (AREP) PROGRAMA D'AUTONOMIA PERSONAL I COMUNITÀRIA 48901 10.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00019 G08631574ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE PERSONES AMB MALALTIA MENTAL (AREP) VACANCES RESPIR 48901 7.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00004 F62548888 TEB D'HABITATGE SCCL PISOS D'ACOLLIDA: ETAPA PRÈVIA A LA VIDA INDEPENDENT 48901 10.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00005 F62635859 TEB BARCELONA SCCL ITINERARIS D'INSERCIÓ EN EL MERCAT LABORAL PROTEGIT 48901 15.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00024 G08998858 FUNDACIÓ PRIVADA PREVENT UNOMAS 48901 5.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00097 G65765497 ASSOCIACIÓ LOAPSI ESPAI D'APRENENTATGES I HAB. SOCIALS INFANTS I ADOLESCENTS DI 48901 3.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00098 G65765497 ASSOCIACIÓ LOAPSI PSICOMOTRICITAT VIVENCIADA INFANTS I ADOLESCENTS AMB DISC. FÍS 48901 1.500

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00162 G61800892ASSOCIACIÓ CATALANA DE FAMILIARS I MALALTS D'ESQUIZOFRÈNIA (ACFAMES) ACOMPANYAMENT SOCIAL FAMILAR PER A LES PERSONES AFECTADES 48901 4.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00069 G63277784ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERSONES AMB MALALTIES NEUROMUSCULARS (ASEM) SUPORT PSICOLÒGIC PER A FAMILIARS I PERSONES AFECTADES PER D 48901 10.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00076 G63880165FUNDACIÓ INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L'ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA ATENCIÓ DOMICILIÀRIA MULTIDISCIPLINAR A PERSONES AFECTADES D' 48901 14.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00127 G64650930 FUNDACIÓN PRIVADA ECOM PROJECTE PER A LA DIFUSIÓ DE LA VIDA INDEPENDENT 48901 32.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00130 G65529661 FUNDACIÓ APIP - ACAM ADESP: RESPIR FAMILIAR DOMICILIARI I RESIDENCIAL PER A PERSONES 48901 40.000

92

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (93)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00095 G65606238 FUNDACIÓ RETO PROJECTE DE PIS TUTELAT 5 PERSONES DISCAPACITAT INTEL.LECTUA 48901 9.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00147 G61193702 ASSOCIACIÓ BIT HABITATGE COMPARTIT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LE 48901 3.500

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00086 G65075384 ASSOCIACIÓ SUSOESPAI. CREACIÓ I SALUT MENTAL MIRADES COMPARTIDES 48901 5.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00037 G59892778 AMPA IPT JERONI DE MORAGAS COL·LABORACIÓ CENTRE SALUT MENTAL INFANTO-JUVENIL I ESCOLA E 48901 1.800I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00074 G63448799 ASSOCIACIÓ ASPERGER DE CATALUNYA PROJECTE INTERVENCIÓ INTENSIVA EN AUTISME BAIX RENDIMENT 48901 6.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00141 G08373037 OBRA BENÉFICO SOCIAL NEN DÉU MANTENIMENT I/O MILLORA DE LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA 48901 2.600I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00163 G08373037 OBRA BENÉFICO SOCIAL NEN DÉU CREACIÓ D'UNA AULA MULTISENSORIAL 48901 7.681I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00167 G08373037 OBRA BENÉFICO SOCIAL NEN DÉU CREACIÓ D'UN RESPIR 48901 5.358

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00172 G58071507

LA TUTELA, FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA TUTELAR DE DISCAPACITATS PSÍQUICS I PERSONES GRANS

SERVEI D'ORIENTACIÓ A FAMÍLIES I PRETUTELA48901 3.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00156 G58276072 ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON (ACAP) SUPORT SOCIAL A LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR PER AFECTATS MAL 48901 20.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00056 G60889706 DONES NO ESTANDARS (DONNES) SERVEI DE PROMOCIÓ VERS LA VIDA INDEPENDENT DE LA DONA AMB D 48901 18.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00064 G62414180 FORN DE TEATRE PA'TOTHOM CROCUS. TEATRE PER A JOVES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 48901 1.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00071 G63435614 FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA AURA HABITAT: VIDA AMB SUPORT PER A PERSONES AMB DISCAPACITA 48901 5.500I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00093 G65469645 ASSOCIACIÓ APRENEM BARCELONA ESCOLA DE VIDA INDEPENDENT PER A PERSONES AMB AUTISME 48901 4.000I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00094 G65469645 ASSOCIACIÓ APRENEM BARCELONA SERVEIS D' INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A FAMÍLIES DE PERSONES AMB 48901 6.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00155 G08897696FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA SÍNDROME DE DOWN (FCSD) SUPORT DE SERVEI A LA VIDA INDEPENDENT: "ME'N VAIG A CASA" 48901 35.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00068 G63062988FUNDACIÓ ESTIMIA BARCELONA (ABANS FUND. AUXILIA BARCELONA) PROJECTE ESTIMART 48901 2.425

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 15S00124 G63062988FUNDACIÓ ESTIMIA BARCELONA (ABANS FUND. AUXILIA BARCELONA) ESTIJOC GENER JULIOL 2015 48901 20.000

I.M.EDUCACIÓ B. 9414 59 ALUMNES C.FORMATIUS GRAU SUPERIOR BEQUES PRACTIQUES EDUCACIÓ BASICA 48101 47.128I.M.PAISATGE URBÀ xp. 2011-082 H58620014 CDAD PROPIETÀRIS C/ BRUC 8, BARCELONA CAMPANYA DE REHABILITACIÓ 48904 11.428CIIMU 1 1 BECA D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ BECA D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 48100/650 3.000

IMPORT TOTAL ATORGAT 4.624.526

93

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (94)

Oficina Central de SubvencionsDirecció de Serveis Generals

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatDTE C.VELLA 15C00009 G08941494 ASOC.ESPORTIVA CIUTAT VELLA DE BARC GESTIO I DINAMITZACIO ESPAIS ESPORTIUS 48999 503.435DTE C.VELLA 14C00035 B59960526 PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIA CONCESSIÓ GESTIÓ CASAL JOVES PALAU ALÒS I PIJ 48999 343.421DTE L' EIXAMPLE 14C00037 U66492539 EIXAMPLESPI,SL-ASSOC.ESPORTIVA EIXA GESTIO ESPAIS I CASALS GENT GRAN DTE EIXAMPLE 48999 604.394DTE GRÀCIA 15C00002 B63619746 EIXAMPLE SPI,SL GESTIÓ PISCINA LLAC PARC CREUETA DEL COLL 48999 29.489DTE NOU BARRIS 15C00003 ****6287* JOSEFA VARGAS TRUJILLO GESTIO SERVEI BAR-CAFETERIA C.G.G. TURÓ PEIRA 48999 2.145DTE S.MARTÍ 15C00007 F60137411 SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SCCL GESTIO CASALS DE GENT GRAN DISTRICTE SANT MARTI 48999 367.459

IMPORT TOTAL ATORGAT 1.850.342

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.BARCELONA ESPORTS 20150004 G60221041 CLUB NATACIÓ ATLÈTIC BARCELONETA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ PISCINA TURO 48902 76.233I.BARCELONA ESPORTS 20100133-6 G08916991 CONSELL DE L'ESPORT ESCOLAR DE BARCELOGESTIÓ I EXPLOTACIÓ CEM MAR BELLA 48902 150.000I.M.EDUCACIÓ B. 6112 G60498433 CEPS PROJECTES SOCIALS PRORROGA CONCESSIO EB ENXANETA 2014-2015 48981 33.129I.M.EDUCACIÓ B. 6112 G60498433 CEPS PROJECTES SOCIALS PRORROGA CONCESSIO EB CASPOLINO 2014-2015 48981 34.993I.M.EDUCACIÓ B. 6112 B07526007 ESTUDI 6 GESTIO SOCIOEDUCATIVA, SL PRORROGA CONCESSIO EB PATUFETS DE NAVAS 2014-2015 48981 34.993

IMPORT TOTAL ATORGAT 329.347

AJUNTAMENT DE BARCELONA . CONCESSIONS ATORGADES 2ON TRIMESTRE 2015

ORGANISMES AUTÒNOMS, EPES I SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS CONCESSIONS ATORGADES 2ON TRIMESTRE 2015

94

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (95)

Oficina Central de SubvencionsDirecció de Serveis Generals

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatG. RECURSOS 15S05197 P0800013E INST.ESTUDIS REGIONALS METROPOLITAN APORTACIÓ CONSORCIAT 2015 46736 73.970G. RECURSOS 15S05208 G84451087 FUNDACION UNICEF - COMITE ESPAÑOL PROJECTE "UNA ESCOLA AMB DRETS 2015/2016" 48902 50.000G. RECURSOS 15S05268 G61084950 FUNDACIO SOLIDARITAT UB COMMEMORACIO 20 ANIVERSARI DELS FETS DE SREBRENICA 48902 30.000G. RECURSOS 15S05242 Q0801118A CASA ASIA APORTACIÓ CONSORCIAT ANY 2015 (ART.7 ESTATUTS) 46740 592.913G. RECURSOS 15S05075 P0800258F AREA METROPOLITANA DE BARCELONA PROJECTE RESSOC II DE L'AREA METROPOLITANA DE SAN 48902 29.040G. RECURSOS 15S05223 Q0818002H UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA PUBLICACIONS ANUARI PROCESSOS PAU 2015 I INFORME A 48902 40.000G. RECURSOS 15S05192 P0800258F AREA METROPOLITANA DE BARCELONA ENFORTIMENT GOVERNS LOCALS TUNÍSIA GESTIO RESIDUS 48902 70.000G. RECURSOS 15S05267 G17125832 FONS CATALA DE COOPERACIOAL DESENVO QUOTA 2015 COM A MEMBRE 49001 7.200QUALITAT VIDA,IGUALTAT 15S05183 Q0801205F CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELO APORTACIÓ EXTRAORD CONSORCI EDUCACIÓ AJUTS MENJADO 46703 2.500.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT 15S05051 P0800004D CONSORCI DE SALUT I D' ATENCIÓSOCIAL DE CATALUNYA QUOTA 2015 CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE 48904 1.350HÀBITAT URBÀ 15S04905 P0800066C CONSORCI DEL PARC NATURAL SERRA COLLSEROLA APORTACIÓ ANUAL 2015 46733 30.000HÀBITAT URBÀ 15S04919 P5800014B CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA RIU B APORTACIÓ ANUAL 2015 CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL 46700 19.229HÀBITAT URBÀ 15S05229 G28783991 FEDERAC.ESPA\OLA MUNICIPIOSY PROVIN QUOTA 2015 "RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA" 48906 300HÀBITAT URBÀ 15S05013 V08398554 COL.OF.INGENIEROS INDUSTRIALES CATA FEBRER 2015 ENG.INDUSTRIA-REALITZACIÓ INFORMES IIT 48902 256HÀBITAT URBÀ 15S05011 Q0875010A COL.OFIC. ARQUITECTOS DE CATAL FEBRER 2015 COAC-REALITZACIÓ INFORMES IIT 48902 1.024HÀBITAT URBÀ 15S05015 Q0875009C COL.LEGI D'APARELLADORS I ARQUIT.TÈ FEBRER 2015 APARELLADORS-REALITZACIÓ INFORMES IIT 48902 1.280HÀBITAT URBÀ 15S05019 B86300209 ADD ENTIDAD DE INSPECCION Y CONTROL FEBRER 2015 ADD-REALITZACIÓ INFORMES IIT 48902 30HÀBITAT URBÀ 15S05014 Q0870003A COL.LEGI OF. D'ENGINYERS TEC.INDUST FEBRER 2015 ENG.TÈCN.IND.-REALITZACIÓ INFORMES IIT 48902 176ECONOMIA,EMPRESA I O 15S05028 G64842446 INSTITUT D'ECONOMIA DE BARCELONA APORTACIÓ ANUAL INSTITUT ECONOMIA BARCELONA 48902 20.000ECONOMIA,EMPRESA I O 15S05002 P5890003F TURISME DE BARCELONA REALITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE CAP D'ANY 2014 46713 325.593ECONOMIA,EMPRESA I O 15S05392 P0800080D CONSORCI BARRI DE LA MINA APORTACIÓ CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA 76720 336.729CULTURA,CONEIX I CREA 15S05279 Q0801205F CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELO TRANSF CNL DESPESES CORRENTS LOCAL P.ASTÚRIES, 54 46703 13.100CULTURA,CONEIX I CREA 15S04988 Q0801205F CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELO TRANSF G COORDINACIÓ TERRITORIAL PER PROGRAMA ÈXIT 46703 491.997DTE L' EIXAMPLE 15S04333 Q0818003F UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNY DESPESES GESTIÓ UPC ESTUDIANT L.ARIMANY NARDI 48100 1.162

IMPORT TOTAL ATORGAT 4.635.349

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.CULTURA BARCELONA 15S00698 G58658931 FUNDACIO TEATRE LLIURE APORTACIÓ CORRENT CAP. 4 2015 - FUND. T. LLIURE 45204 5.625I.CULTURA BARCELONA 15S00736 G08470999 FUNDACIO BCD PARA LA PROMOCIONDEL DISEÑO INDUSTRIAL APORTACIÓ CORRENT 2015 - FUND. BCD 40000 70.000I.CULTURA BARCELONA 15S00770 P5800029J CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS IMUSEU MARITIM APORTACIÓ CORRENT 2015 - CDRIMMB 46708 74.104I.CULTURA BARCELONA 15S00771 G58658931 FUNDACIO TEATRE LLIURE TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL 2015 FUND. TEATRE LLIURE 75206 82.000I.CULTURA BARCELONA 14S01023 P5800029J CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS IMUSEU MARITIM TRANSF CAPITAL '13 CONSORCI DRASSANES BCN 76708 500.000I.BARCELONA ESPORTS 20150096 G60309655 FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA FUNCIONAMENT FUNDACIÓ I MUSEU OLÍMPIC 48101 1.199.579I.M.EDUCACIÓ B. 15S00003 Q0801205F CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA TRANFERENCIA CEB LLOGUER POLIESPORTIU VIRREI AMAT 46703 27.015

I.M.INFORMÀTICA T0210 2014 2 A60453271 BARCELONA REGIONAL AMDUI, SA AJUSTAMENT A LA NOVA TRIBUTACIO DE L'IVA PER TREBALLS DE SUPORT I COORDINACIÓ ACTIVITATS TECNOLOGIES TELECOMUNICACIONS BARCELONA

97.018

I.M.PAISATGE URBÀ Exp. 2015/077 Q0801511G CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA SUBVENCIÓ CONVOCATORIA CAMPANYA REHABILITACIÓ 46743 500.000I.M.PAISATGE URBÀ Exp. 2014/059 Q0818001J UNIVERSITAT DE BARCELONA RECUPERACIÓ PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA 48502 60.000I.M.PAISATGE URBÀ Exp. 2015/083 Q0801511G CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA SUBVENCIÓ CAMPANYA REHABILITACIÓ 76721 3.540.000

IMPORT TOTAL ATORGAT 6.155.340

AJUNTAMENT DE BARCELONA . TRANSFERÈNCIES A ENS PÚBLICS 2ON TRIMESTRE 2015

ORGANISMES AUTÒNOMS, EPES I SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS TRANSFERÈNCIES A ENS PÚBLICS 2ON TRIMESTRE 2015

95

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (96)

Oficina Central de SubvencionsDirecció de Serveis Generals

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatG. RECURSOS 15S05225 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) COORDINACIO I GESTIO CANVI PROJECTE BIMAP I GBOOK 41031 21.000G. RECURSOS 15S05116 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) DISSENY I DESPLEGAMENT SIST. INF. DE PROXIMITAT CO 41031 20.000G. RECURSOS 15S05227 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) SERVEIS OFFICE 365, CONSULTORIA MICROSOFT I SUPORT 41031 77.030G. RECURSOS 15S05226 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) MANTENIMENT WIFI 49 CENTRES CIVICS (GER. ADJ. COOR 41031 57.446G. RECURSOS 15S05117 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) CREACIO BASE DE DADES UNIFICADA DE PUNTS INTERES T 41031 125.000G. RECURSOS 15S05265 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES I GESTIÓ SIST. SEGURE 41031 516.168QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05115 Q0801296E INST. BARCELONA ESPORTS PROMOCIÓ ESPORTS HIVERN ESCOLES BCN PIRINEUS 2026 41070 180.000QUALITAT VIDA,IGUALTAT I ESP. 15S05209 P5801909B INST. MPAL. PERSONES DISCAPACITAT XARXA BARCELONA X DESENV INFANTIL I ATENC PRECOÇ 41080 80.000PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBIL15S04915 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) CONTRACTE PROGRAMA AMB IMI 41030 2.094.614HÀBITAT URBÀ 15S05283 P5890053A CONSORCI DEL BESOS APORTACIÓ ANUAL 2015 CONSORCI BESÒS 46722 416.473HÀBITAT URBÀ 14S06587 A58295296 BASA BARCELONA ACTIVA, S.A. APORTACIÓ CE PROJECTE GREEN E-MOTION 44400 45.625HÀBITAT URBÀ 15S05113 A60453271 BARCELONA REG. AGE. METROP. DESEN. ENCÀRREC DE GESTIÓ BARCELONA REGIONAL 2015 76430 4.897.000HÀBITAT URBÀ 15S05163 P5890006I INST. MPAL. CULTURA (ICUB) ENCARREC GESTIÓ ICUB (MUBHA) ESPAI OLIVA ARTÉS 44300 112.782HÀBITAT URBÀ 15S05080 P5890053A CONSORCI DEL BESOS ENCARREC GESTIÓ MANTENIMENT CONSORCI BESOS FORUM 46722 250.000HÀBITAT URBÀ 15S05215 A08800880 TRACTAMENT I SEL.LECCIÓ RESIDUS SA 2015 ENCARREC DE GESTIÓ TERSA PUNTS VERDS 44450 3.883.860HÀBITAT URBÀ 15S05080 P5890053A CONSORCI DEL BESOS ENCARREC GESTIÓ MANTENIMENT CONSORCI BESOS FORUM 46722 594.672HÀBITAT URBÀ 15S05121 A62439807 SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS ENCARREC SUPORT ACTIV. CAMPANYA SOROLL (SIRESA) 44452 111.680HÀBITAT URBÀ 15S05042 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) ENCARREC DE GESTIÓ IMI MANTENIMENT SISTEMES INFORM 41032 755.880ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05054 A58295296 BASA BARCELONA ACTIVA, S.A. BARCELONA ACTIVA FEDER 2007-2013 EIX 1 3R LLIURAM 44402 38.064ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05414 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) CONTRACTE PROGRAMA 41030 744.938ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05230 A58295296 BASA BARCELONA ACTIVA, S.A. BARCELONA ACTIVA FEDER 2007-2013 EIX 1 4T LLIURAM 44402 61.556ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05415 P5801916G INST. MPAL. MERCATS APORTACIÓ A L'INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BAR 41051 982.545ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04994 A58295296 BASA BARCELONA ACTIVA, S.A. APORTACIÓ BARCELONA ACTIVA MES DE MAIG 44400 3.000.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05409 A58295296 BASA BARCELONA ACTIVA, S.A. APORTACIÓ A BARCELONA ACTIVA 44400 5.000.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05204 P0800112E CONS. CAMPUS INTERUNIV. DIAG-BESÒS TRANSF. A CONS. C. INTERUNIV. DIAGONAL BESÒS 2015 46742 85.332ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05165 A62091616 FOMENT DE CIUTAT SA FOMENT CIUTAT VELLA - LLEI BARRIS RAVAL SUD 2015 44431 22.808ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05266 A08765919 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA LIQUIDACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ GRAND PRIX 2014/15 44420 933.913ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05219 A58295296 BASA BARCELONA ACTIVA, S.A. APORTACIONS BASA FEDER NA 74402 10.499ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 14S04622 P5801916G INST. MPAL. MERCATS APORT.INST.MPAL.MERCATS 60977 809.618ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04900 A58295296 BASA BARCELONA ACTIVA, S.A. APORTACIÓ BARCELONA ACTIVA NA 74400 33.835ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05256 A62091616 FOMENT DE CIUTAT SA APORTACIONS FCV PROJECTES NA 74431 2.281ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05248 A62453717 BAGURSA S.M. BARCELONA GESTIO URBAN TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL BAGURSA 74421 8.000.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05269 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) ENCÀRREC DE GESTIÓ 41031 1.100.000ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05247 A58295296 BASA BARCELONA ACTIVA, S.A. APORTACIÓ BARCELONA ACTIVA FEDER NA 74402 3.287ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05253 A58295296 BASA BARCELONA ACTIVA, S.A. APORTACIONS BASA NA MAIG 2015 74400 25.651ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05179 A58295296 BASA BARCELONA ACTIVA, S.A. APORTACIONS BARCELONA ACTIVA FEDER NA 74402 20.463ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S05216 A58295296 BASA BARCELONA ACTIVA, S.A. APORTACIONS BARCELONA ACTIVA NA-ABRIL 2015 74400 16.659ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 15S04998 A62091616 FOMENT DE CIUTAT SA APORTACIONS FOMENT DE CIUTAT SA NA 74431 10.024ECONOMIA,EMPRESA I OCUP. 13S04918 P5890006I INST. MPAL. CULTURA (ICUB) TRANS. CAPITAL A ICUB 74300 699.796CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S05191 P5890001J INST. MPAL. EDUCACIO APORTACIÓ DESPESES PROJECTES SOBREVINGUTS 41020 2.122.854CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S05254 P5890006I INST. MPAL. CULTURA (ICUB) TRANSFERÈNCIA EEO PER CONGRÈS CINEPOSIUM 2015 44300 33.000CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S05067 P5890001J INST. MPAL. EDUCACIO APORTACIÓ SUSTITUTIVA CONVENIS NO SIGN GENERALITAT 41021 6.240.140CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S04987 P5890006I INST. MPAL. CULTURA (ICUB) TRANSFERÈNCIA FONS F.TURISME: DIVERSOS PROJECTES 44300 40.000CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S04996 P5890006I INST. MPAL. CULTURA (ICUB) TRANSF APORTACIÓ MPAL ANUAL PER INVERSIONS 74300 4.843.152CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S05280 P5890006I INST. MPAL. CULTURA (ICUB) TRANSF CNL DESPESES FESTIVAL DAU 2015 44300 10.000

AJUNTAMENT DE BARCELONA . TRANSFERÈNCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ A ALTRES ENS MUNICIPALS. 2ON TRIMESTRE 2015

96

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (97)

Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatCULTURA,CONEIX I CREAT. 15S05067 P5890001J INST. MPAL. EDUCACIO APORTACIÓ SUSTITUTIVA CONVENIS NO SIGN GENERALITAT 41021 352.360CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S04993 P5890001J INST. MPAL. EDUCACIO TRANSF G COORDINACIÓ TERRITORIAL PER PROGRAMA ÈXIT 41020 7.025CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S05103 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) CONTRACTE PROGRAMA 2015 41030 1.566.665CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S05276 P5890001J INST. MPAL. EDUCACIO TRANSF.DTE.EIXAMPLE PROGRAMA "SUPORT A LA LECTURA" 41020 30.000CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S04987 P5890006I INST. MPAL. CULTURA (ICUB) TRANSFERÈNCIA FONS F.TURISME: DIVERSOS PROJECTES 44300 5.625CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S03953 P5890006I INST. MPAL. CULTURA (ICUB) APORTACIÓ MUNICIPAL ANUAL 44300 416.878CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S05238 P5890006I INST. MPAL. CULTURA (ICUB) APORTACIÓ PER PROGRAMA CULTURAL ACTIVITATS DEL MAR 44300 800.000CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S05277 P5890001J INST. MPAL. EDUCACIO TRANSF DTE SARRIÀ S.GERVASI PROG.FORMACIÓ PROFESS. 41020 6.500CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S05067 P5890001J INST. MPAL. EDUCACIO APORTACIÓ SUSTITUTIVA CONVENIS NO SIGN GENERALITAT 41021 807.500CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S04987 P5890006I INST. MPAL. CULTURA (ICUB) TRANSFERÈNCIA FONS F.TURISME: DIVERSOS PROJECTES 44300 88.042CULTURA,CONEIX I CREAT. 15S03953 P5890006I INST. MPAL. CULTURA (ICUB) APORTACIÓ MUNICIPAL ANUAL 44300 368.122DTE C.VELLA 13S04791 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) ENCÀRREC GESTIÓ IMI SISTEMA INTEGRAL IMPRESSIÓ 41031 3.176DTE SANTS-MONTJUÏC 15S05347 Q0801205F CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELO TRANSFERÈNCIA PLA EDUCACIÓ L'ÈXIT ESCOLAR 2014-16 46703 9.024DTE LES CORTS 14S05695 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA (IMI) APORTACIÓ ECONOMICA INSTITUT MUNICIPAL INFORMÀTICA 41031 1.835

IMPORT TOTAL ATORGAT 53.592.397

ORGANISMES AUTÒNOMS, EPES I SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS TRANSFERÈNCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ A ALTRES ENS MUNICIPALS. 2ON TRIMESTRE 2015Orgànic Subvenció NIF Nom Descripció Econòmic Import AtorgatI.CULTURA BARCELONA 15S00781 Q0801897J MUSEU DE CIENCIES NATURALS APORTACIÓ CORRENT 2015 - MCNB (GENERALITAT) 46707 1.144.522I.CULTURA BARCELONA 15S00695 Q0801897J MUSEU DE CIENCIES NATURALS APORTACIÓ CORRENT CAP. 4 2015 - MCNB 46707 -1.144.522I.CULTURA BARCELONA 15S00734 Q0801897J MUSEU DE CIENCIES NATURALS APORTACIÓ INVERSIONS MCNB 2015 - COBERTA VERDA 76709 -471.375I.CULTURA BARCELONA 15S00763 G08683542 BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS APORTACIÓ CORRENT 2015 - BP ARÚS 45210 182.578I.BARCELONA ESPORTS 20150121 P0801900B AJUNTAMENT DE BARCELONA PROMOCIÓ ESPORTIVA 40000 150.000I.BARCELONA ESPORTS 20150152 P0801900B AJUNTAMENT DE BARCELONA PROMOCIÓ ESPORTIVA 40000 40.000

I.M.PERSONES DISCAPACITAT 2015060 Q0801425J CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA

CONSOLIDACIÓ I AMPLIACIÓ DE PLACES D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE BCN 46746 1.257.636

I.M.EDUCACIÓ B. 15S00012 P0801900B AJUNTAMENT BARCELONA TRANSFERENCIA APORTACIO CONVENI CJB 2015 40000 12.000I.M.EDUCACIÓ B. 15S00004 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA ENCOMANA GESTIO IMI PER DESENVOLUPAMENT EVOLUTIUS 41030 58.327I.M.EDUCACIÓ B. 15S00005 P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA ENCOMANA IMI PEL DESENVOLUPAMENT FUNCIONS TIC 41030 50.820I.M.EDUCACIÓ B. 15S00008 G64191679 FUNDACIó PER LA NAVEGACIó OCEANICA IMEB-FNOB APROTACIÓ PROJECTES EDUCATIUS 48902 2.122.854

IMPORT TOTAL ATORGAT 3.402.839

97

TOTAL...CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS OBSERVATORI CATALA CICLE ECONOM MILITAR PAU DES 48903 20.000 G. RECURSOS 15S04997 G08508186 FEDERACIO D'ASSOCIACIO VEINS BARCEL PROMOCIO - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5235

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.